Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

NN 155/2009 (28.12.2009.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

155 28.12.2009 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3824

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 121/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2009. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008), u članku 40. stavku 1. riječi: »zdravstvene ustanove« zamjenjuju se riječima: »zdravstvene ustanove, osim zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, županija, odnosno Grad Zagreb,«.

U stavku 2. riječi: »ljekarničke djelatnosti,« brišu se.

Članak 2.

U članku 41. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Na dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka suglasnost daje ministar.«.

Iza dosadašnjeg stavka 2. koji postaje stavak 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»Župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesije za broj koncesija određen mrežom javne zdravstvene službe umanjen za broj timova primarne zdravstvene djelatnosti za koji dom zdravlja ima sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom.

Iznimno od stavka 4. ovoga članka, povodom obavijesti radnika doma zdravlja – nositelja timova primarne zdravstvene djelatnosti podnesenih županu, odnosno gradonačelniku Grada Zagreba o namjeri podnošenja ponude za obavljanje zdravstvene djelatnosti na osnovi koncesije, župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba, uz prethodnu suglasnost upravnog vijeća toga doma zdravlja, objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesija za broj koncesija određen prema stavku 4. ovoga članka uvećan za broj timova primarne zdravstvene djelatnosti za koji je ishođena suglasnost upravnog vijeća doma zdravlja.

U slučaju izjava ugovornih subjekata Zavoda iz članka 43.a ovoga Zakona, podnesenih županu, odnosno gradonačelniku Grada Zagreba u pisanom obliku, o tome da neće podnijeti ponudu za obavljanje zdravstvene djelatnosti na osnovi koncesije, broj koncesija za koje se objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesije određen sukladno stavcima 4. i 5. ovoga članka umanjuje se za broj odgovarajući broju ugovornih subjekata Zavoda koji su dali te izjave.«.

U dosadašnjim stavcima 3. i 4., koji postaju stavci 7. i 8., brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »3.«.

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 9., 10. i 11.

Članak 3.

U članku 42. stavku 2. podstavak 10. mijenja se i glasi:

»– odredbu o obvezi koncesionara da za slučaj promjene prostora obavljanja djelatnosti na osnovi koncesije prethodno ishodi suglasnost koncedenta, te odredbu o obvezi koncesionara da o svakoj drugoj promjeni koja se odnosi na sadržaj ugovora o koncesiji obavijesti koncedenta.«.

Članak 4.

Iza članka 43. dodaje se novi članak 43.a koji glasi:

»Članak 43.a

Zdravstveni radnici kojima je dano odobrenje ministra za rad u jedinicama zakupa domova zdravlja na temelju Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta (»Narodne novine«, br. 6/96, 29/97, 1/98, 45/99, 121/99, 112/2000, 87/2002, 150/2002 i 7/2003) i Pravilnika o uvjetima i postupku za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova (»Narodne novine«, broj 80/2007), a koji ne podnesu ponudu po objavljenoj obavijesti o namjeri davanja koncesije, imaju prednost pri zapošljavanju u domu zdravlja nakon isteka roka za predaju ponuda ako ispunjavaju tražene uvjete po natječaju za zapošljavanje.«.

Članak 5.

U članku 211. stavku 1. riječi: »godinu dana« zamjenjuju se riječima: »osamnaest mjeseci«.

U stavku 2. riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »šest«.

Članak 6.

U članku 215. riječi: »najkasnije na dan proteka roka od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »danom koji prethodi danu davanja odobrenja ministra, za rad tog zdravstvenog radnika u privatnoj praksi na osnovi koncesije, a najkasnije na dan proteka roka od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona«.

Članak 7.

U članku 218. riječi: »godinu dana« zamjenjuju se riječima: »dvije godine.«

Članak 8.

Zdravstvenim radnicima, kojima je od dana stupanja na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008) do 31. prosinca 2009. godine, dano odobrenje ministra za rad u jedinicama zakupa domova zdravlja na temelju članaka 70., 71., 72., 73., 74. i 75. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/2003, 44/2005, 48/2005, 85/2006 i 117/2008) i Pravilnika o uvjetima i postupku za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova (»Narodne novine«, broj 80/2007), prestaje rad u privatnoj praksi zakupom danom koji prethodi danu davanja odobrenja ministra, za rad tog zdravstvenog radnika u privatnoj praksi na osnovi koncesije, a najkasnije 31. prosinca 2010. godine.

Članak 9.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 500-01/09-01/04

Urbroj: 5030104-09-2

Zagreb, 23. prosinca 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.