Uredba o izmjenama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

NN 155/2009 (28.12.2009.), Uredba o izmjenama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

155 28.12.2009 Uredba o izmjenama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3825

Na temelju članka 9. Zakona o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva (»Narodne novine«, br. 64/2000, 160/2004, 62/2008 i 30/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2009. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O NAKNADAMA ZA POSEBNE TROŠKOVE I TROŠKOVE ZA PRUŽANJE INFORMACIJSKIH USLUGA DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Članak 1.

U Uredbi o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (»Narodne novine«, br. 86/2000, 89/2000, 187/2004 i 70/2008), u članku 4. stavku 8. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Zavoda«, a riječi: »stavaka 3. ili 4.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1., 3. ili 4.«

U stavku 9. riječi: »stavaka 3. ili 4.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1., 3. ili 4.«.

Stavci 10. i 11. brišu se.

Članak 2.

Članak 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, postupak za povrat troškova ili dijela troškova pokreće se na zahtjev stranke.«.

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Pravo na povrat troškova iz članka 6. ove Uredbe zastarijeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj su takvi troškovi plaćeni.«.

Članak 4.

Tarifa posebnih troškova i troškova za pružanje informacijskih usluga mijenja se i glasi:

»II. TARIFA POSEBNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA ZA PRUŽANJE INFORMACIJSKIH USLUGA

1. PATENTI

Plaća se kuna:

Tar. br. 1.1.

Za podnošenje prijave patenta uključivo prve dvije godine održavanja:

1. osnovna naknada

1.200,00

2. za svaku stranicu prijave iznad 30-e stranice
prijave

5,00

3. za svaki patentni zahtjev iznad 10-og zahtjeva

10,00

Napomene:

1. Ako je istovjetan tekst prijave dostavljen i u elektroničkom obliku (na magnetnim jedinicama, primjerice na disketi, CD-ROM-u, DVD-u), troškovi iz ovog tarifnog broja plaćaju se u iznosima umanjenim za 50%.

2. Ako je zatražena objava prijave patenta prije isteka 18 mjeseci od datuma podnošenja prijave, troškovi iz ovog tarifnog broja plaćaju se u dvostrukim iznosima.

Tar. br. 1.2.

Za ispitivanje uvjeta za priznavanje patenta:

1. na temelju provedbe postupka potpunog
ispitivanja

3.900,00

2. na temelju podnesenih rezultata postupka potpunog ispitivanja

2.000,00

3. bez provedbe postupka potpunog ispitivanja (konsenzualni patent)

1.000,00

4. na temelju provedbe postupka potpunog ispitivanja nakon podnesenog prigovora na priznanje konsenzualnog patenta

2.600,00

Tar. br. 1.3.

Za objavu zahtjeva za priznanje konsenzualnog
patenta

120,00

Tar. br. 1.4.

Za objavu patenta

160,00

Tar. br. 1.5.

1. Za tiskanje patentnog spisa – za svaku stranicu

25,00

2. Za ponovno tiskanje patentnog spisa

300,00

Tar. br. 1.6.

Za održavanje patenta i konsenzualnog patenta u vrijednosti:

1. III. godina

320,00

2. IV. godina

360,00

3. V. godina

420,00

4. VI. godina

500,00

5. VII. godina

620,00

6. VIII. godina

740,00

7. IX. godina

920,00

8. X. godina

1.200,00

9. XI. godina

1.700,00

10. XII. godina

1.800,00

11. XIII. godina

2.000,00

12. XIV. godina

2.100,00

13. XV. godina

2.300,00

14. XVI. godina

2.900,00

15. XVII. godina

3.500,00

16. XVIII. godina

4.600,00

17. XIX. godina

5.800,00

18. XX. godina

6.900,00

Napomena:

Ako se troškovi iz ovog tarifnog broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

Tar. br. 1.7.

Za postupak povodom prigovora na objavljeni zahtjev za priznanje konsenzualnog patenta

1.300,00

Napomena:

Podnositelj prijave koji je ujedno i izumitelj plaća troškove iz tarifnih brojeva 1.1. do 1.7. u iznosima umanjenim za 50%.

Tar. br. 1.8.

Za izdavanje Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i objavu propisanih podataka

3.000,00

Tar. br. 1.9

Za održavanje trajanja Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti:

1. I. godina

12.000,00

2. II. godina

15.000,00

3. III. godina

18.000,00

4. IV. godina

21.000,00

5. V. godina

24.000,00

Napomena:

Ako se troškovi iz ovog tarifnog broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

Tar. br. 1.10.

Za zahtjev za:

1. obnovu prava prvenstva

200,00

2. ispravak ili dopunu prava prvenstva

150,00

Tar. br. 1.11.

Za proglašavanje patenta ništavim

4.000,00

Tar. br. 1.12.

Za proglašavanje Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti ništavom

3.000,00

Tar. br. 1.13.

Za postupak povodom odlučivanja o žalbe

2.800,00

Napomena:

Za podnošenje žalbe na rješenje kojim se patent proglašava ništavim, troškovi iz ovog tarifnog broja uvećavaju se za 20%.

Tar. br. 1.14.

Za ukidanje rješenja o priznanju patenta

2.000,00

Tar. br. 1.15.

Za prijedlog za povrat u prijašnje stanje prema Zakonu o patentu

800,00

Tar. br. 1.16.

Za prijedlog za nastavak postupka

500,00

Tar. br. 1.17.

Za prosljeđivanje međunarodne prijave patenta

200,00

Tar. br. 1.18.

1. Za objavu prijevoda prema Sporazumu o suradnji i proširenju ili Europskoj patentnoj konvenciji

1.000,00

2. Za ponovnu objavu prijevoda prema Sporazumu o suradnji i proširenju ili Europskoj patentnoj konvenciji

800,00

Napomena:

Ako je prijevod dostavljen i u elektroničkom obliku (na magnetnim jedinicama, primjerice na disketi, CD-ROM-u, DVD-u), troškovi dodatne naknade iz ovog tarifnog broja plaćaju se u iznosu umanjenom za 50%.

Tar. br. 1.19.

Za podnošenje zahtjeva za pretvorbu europske prijave patenta u nacionalnu prijavu

1.200,00

2. ŽIGOVI

Plaća se kuna:

Tar. br. 2.1.

Za ispitivanje prijave za registraciju žiga:

1. do tri razreda proizvoda ili usluga

650,00

2. za svaki razred proizvoda ili usluga više od ukupno tri razreda

150,00

Napomena:

Za zajednički ili jamstveni žig troškovi iz ovog tarifnog broja plaćaju se u dvostrukom iznosu.

Tar. br. 2.2.

Za prijedlog za nastavak postupka

500,00

Tar. br. 2.3.

Za razdvajanje prijave ili registracije žiga

200,00

Tar. br. 2.4.

Za postupak povodom prigovora na registraciju žiga

500,00

Tar. br. 2.5

Za zahtjev u postupku povodom kojim se traži dokazivanje uporabe žiga na kojem se temelji prigovor

300,00

Tar. br. 2.6.

Za održavanje žiga u vrijednosti, za razdoblje od 10 godina, i za objavu podataka o žigu koji se održava u vrijednosti:

1. do tri razreda proizvoda ili usluga

1.500,00

2. za svaki razred proizvoda ili usluga više od ukupno tri razreda

300,00

Napomene:

1. Za zajednički ili jamstveni žig troškovi iz ovog tarifnog broja plaćaju se u dvostrukom iznosu.

2. Ako se troškovi iz ovog tarifnog broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

Tar. br. 2.7.

Za zahtjev za opoziv žiga i za objavu podataka o prestanku vrijednosti žiga

1.000,00

Tar. br. 2.8.

Za proglašavanje žiga ništavim i za objavu podataka o prestanku vrijednosti žiga

2.500,00

Tar. br. 2.9.

Za prosljeđivanje prijave za međunarodnu registraciju žiga ili naknadne naznake međunarodne registracije žiga

300,00

Tar. br. 2.10.

Za sve promjene vezane uz međunarodnu registraciju žiga

200,00

Tar. br. 2.11.

Za prosljeđivanje prijave žiga Zajednice

100,00

Tar. br. 2.12.

Za postupak povodom žalbe

1.800,00

Napomena: za podnošenje žalbe na rješenje kojim se žig proglašava ništavim, troškovi iz ovog tarifnog broja uvećavaju se za 20%.

3. INDUSTRIJSKI DIZAJN

Plaća se kuna:

Tar. br. 3.1.

Za ispitivanje prijave industrijskoga dizajna:

1. osnovna naknada

200,00

2. dodatna naknada za svaki sljedeći dizajn iz višestruke prijave industrijskoga dizajna

50,00

Tar. br. 3.2.

Za razdvajanje prijave industrijskoga dizajna

200,00

Tar. br. 3.3.

Za odgodu objave registracije industrijskoga dizajna

300,00

Tar. br. 3.4.

Za održavanje industrijskog dizajna u vrijednosti za razdoblje od pet godina i za objavu podataka o tome:

1. za jedan dizajn

400,00

2. za svaki sljedeći dizajn iz višestruke prijave industrijskog dizajna

200,00

Napomena:

Ako se troškovi iz ovog tarifnog broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

Tar. br. 3.5.

Za zahtjev za proglašenje ništavim industrijskog dizajna

1. osnovna naknada

1.500,00

2. za svaki sljedeći dizajn iz višestruke prijave

1.000,00

Tar. br. 3.6.

Za prosljeđivanje prijave dizajna Zajednice

150,00

Tar. br. 3.7.

Za postupak povodom žalbe

1.100,00

Tar. br. 3.8.

Za prijedlog za nastavak postupka

500,00

3a. INDUSTRIJSKO OBLIČJE

Plaća se kuna:

Tar. br. 3a.1.

Za održavanje industrijskog obličja u vrijednosti, za razdoblje od pet godina, i za objavu podataka o tome:

1. za jedno obličje

400,00

2. za svako sljedeće obličje iz višestruke prijave

200,00

Napomena:

Ako se troškovi iz ovog tarifnog broja plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

4. OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKE IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA

Plaća se kuna:

Tar. br. 4.1.

Za ispitivanje zahtjeva za upis u registar oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti

300,00

Tar. br. 4.2.

Za objavu prijave

100,00

Tar. br. 4.3.

Za postupak povodom prigovora na objavljenu prijavu

500,00

Tar. br. 4.4.

Za ispitivanje zahtjeva za stjecanje prava korištenja oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti i upis u registar

400,00

Tar. br. 4.5.

Za održavanje prava korištenja oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti u vrijednosti, za razdoblje od 10 godina, i za objavu podataka o tome

1.000,00

Tar. br. 4.6.

Za održavanje prava korištenja strane oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti upisane u registar Zavoda, za razdoblje od 10 godina i za objavu podataka o tome, jedinstvena naknada za sve korisnike

4.000,00

Napomena:

Ako se troškovi iz tarifnih brojeva 4.5. i 4.6. plaćaju u dodatnom 6-mjesečnom roku, propisani iznosi se udvostručuju.

Tar. br. 4.7

Za objavu podataka o zaštićenoj oznaci zemljopisnog podrijetla ili oznaci izvornosti

1.000,00

Tar. br. 4.8.

Za proglašavanje rješenja ništavim

1.500,00

Tar. br. 4.9.

Za postupak povodom žalbe

1.000,00

Tar. br. 4. 10.

Za ukidanje rješenja o priznanju svojstva ovlaštena korisnika

1.500,00

Tar. br. 4.11.

Za produženje prava korištenja oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti

1.000,00

5. TOPOGRAFIJE POLUVODIČKIH PROIZVODA

Plaća se kuna:

Tar. br. 5.1.

Za ispitivanje prijave topografije poluvodičkih proizvoda

1.000,00

Tar. br. 5.2.

Za objavu i održavanje priznatih topografija poluvodičkih proizvoda u vrijednosti (za razdoblje od 10 godina)

2.500,00

Tar. br. 5.3.

Za proglašavanje ništavom registracije topografije poluvodičkih proizvoda

1.000,00

Tar. br. 5.4.

Za postupak povodom žalbe

700,00

6. AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA

Plaća se kuna:

Tar. br. 6.1.

Za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava

6.000,00

Tar. br. 6.2.

Za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja srodnih prava

5.000,00

7. ZASTUPANJE U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Plaća se kuna:

Tar. br. 7.1.

1. Stručni ispit za zastupnika

9.000,00

2. Popravni ispit za zastupnika

5.000,00

Tar. br. 7.2.

Za zahtjev za upis u registar zastupnika

50,00

8. ZAJEDNIČKO

Plaća se kuna:

Tar. br. 8.1.

Za izdavanje Svjedodžbe o pravu prvenstva:

1. za jedan primjerak Svjedodžbe

150,00

2. za svaki dodatni primjerak Svjedodžbe

50,00

Tar. br. 8.2.

Za izdavanje isprave o priznatom pravu:

1. osnovna naknada

200,00

2. za svaku stranicu isprave iznad treće stranice isprave

25,00

Tar. br. 8.3.

Za izdavanje izvatka iz registra

100,00

Tar. br. 8.4.

Za upis promjena u registre i objavu podataka o promjenama

200,00

Tar. br. 8.5.

Za ispravljanje pogrešaka i objavu podataka o ispravcima pogrešaka

100,00

Tar. br. 8.6.

Za radnje Zavoda za koje ovom tarifom nije propisana druga naknada

100,00

Tar. br. 8.7.

Za povrat u prijašnje stanje prema Zakonu o općem u upravnom postupku

200,00

9. INFORMACIJSKE USLUGE

Plaća se kuna:

Tar. br. 9.1.

Za publikacije Zavoda:

1. Službeno glasilo Zavoda – CD-ROM izdanje (godišnja zbirka)

200,00

2. Službeno glasilo Zavoda – CD-ROM izdanje – pojedinačni primjerak

40,00

3. Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga za registriranje žigova:

3.1 Tiskano izdanje (knjiga 1-2)

300,00

3.2 CD-ROM izdanje

150,00

4. Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga za registriranje industrijskog dizajna:

4.1 Tiskano izdanje

250,00

4.2 CD-ROM izdanje

100,00

5. Međunarodna klasifikacija patenata (MKP):

5.1. MKP – Osnovna razina – Zbirka (knjiga 1-5), tiskano izdanje

400,00

5.2. MKP – Osnovna razina – knjiga područja, po primjerku, tiskano izdanje

100,00

5.3. MKP – Osnovna razina – vodič za korištenje, tiskano izdanje

50,00

5.4. MKP – Osnovna razina –Zbirka (knjiga 1-5), CD ROM izdanje

300,00

5.5. MKP – Osnovna razina – Zbirka (knjiga 1-5), tiskano i CD-ROM izdanje

600,00

5.6. MKP – Napredna razina – CD ROM izdanje

500,00

6. Priručnici za ispitivanje industrijskog vlasništva:

6.1 Priručnik, tiskano izdanje

200,00

6.2 Priručnik, CD-ROM izdanje

100,00

7. Ostala tiskana i CD ROM izdanja Zavoda

prema stvarnim troškovima izdavanja

8. Zajednička izdanja Zavoda s drugim izdavačima

prema tržišnoj cijeni izdanja

Tar. br. 9.2.

Pretraživanje raspoloživih fondova patentnih informacija prema upitu, izvan postupka za dodjelu prava:

1. a) za pretraživanje patentnih dokumenata prema bibliografskim podacima (broj dokumenta, datum prioriteta i/ili datum podnošenja i/ili naziv/prezime i ime (pod)nositelja ili izumitelja), uključujući ispis bibliografskih podataka do 20 patentnih dokumenata

– po jednom upitu 250,00

b) za pretraživanje patentnih dokumenata prema bibliografskim podacima (broj dokumenta, datum prioriteta i/ili datum podnošenja i/ili naziv/prezime i ime (pod)nositelja ili izumitelja), uključujući informaciju o pravnom statusu iz registra DZIV-a i ispis bibliografskih podataka do 20 patentnih dokumenata

– po jednom upitu 300,00

2. za pretraživanje patentnih dokumenata iz određenog područja tehnike prema opisu predmeta izuma i/ili drugim relevantnim podacima (npr. ključne riječi i/ili klasifikacijske oznake(a)), uključujući ispis bibliografskih podataka do 20 patentnih dokumenata

– po jednom upitu 600,00

3. za pretraživanje patentnih dokumenata radi procjene novosti izuma prema opisu predmeta izuma i/ili drugim relevantnim podacima (npr. ključne riječi i/ili klasifikacijske oznake (a)) prema stvarnim troškovima

4. a) za pretraživanje patentnih dokumenata određenom učestalošću (mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje) prema bibliografskim podacima (broj dokumenta, datum prioriteta i/ili datum podnošenja i/ili naziv/prezime i ime (pod)nositelja ili izumitelja), uključujući informaciju o pravnom statusa iz registra DZIV-a i ispis bibliografskih podataka do 20 patentnih dokumenata

– po prvom upitu 300,00

b) za pretraživanje patentnih dokumenata određenom učestalošću (mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje), određenog područja tehnike, uključujući ispis bibliografskih podataka do 20 patentnih dokumenata

– po prvom upitu 600,00

c) za pretraživanje patentnih dokumenata određenom učestalošću (mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje) navedene tarife iz tar. br. 4(a) i 4(b) se naplaćuju u iznosu:

• za upite mjesečno 50% navedenog iznosa

• za upite kvartalno 60% navedenog iznosa

• za upite polugodišnje 80% navedenog iznosa

• za upite godišnje 90% navedenog iznosa

5. za pretraživanje patentnih dokumenata po posebno definiranom upitu – prema stvarnim troškovima

6. Za ispis podataka za dodatne patentne dokumente iznad 20 uključenih u pretragu za jednu stranicu 5,00

Tar. br. 9.3.

Za pretraživanje raspoloživih fondova žigova prema upitu, izvan postupka za dodjelu prava:

1. za pretraživanje znakova koji su istovjetno napisani zadanom verbalnom znaku – po jednom upitu 100,00

2. za pretraživanje znakova koji su moguće slični zadanom verbalnom znaku do tri razreda

– po jednom upitu 400,00

3. za pretraživanje znakova koji su moguće slični zadanom figurativnom znaku (obuhvaća pretragu samo figurativnih elemenata na sličnost), do tri razreda – po jednom upitu 400,00

4. za pretraživanje znakova koji su moguće slični zadanom figurativnom znaku (obuhvaća pretragu verbalnih elemenata na sličnost i figurativnih elemenata na sličnost), do tri razreda

– po jednom upitu 600,00

5. za pretraživanje znakova koji su moguće slični zadanom verbalnom znaku, zadanom figurativnom znaku ili zadanom figurativnom znaku s verbalnim elementima za više od tri razreda za svaki dodatni razred

– po jednom upitu 40,00

6. za pretraživanje žigova prema nazivu/imenu i prezimenu određenog (pod)nositelja žiga

– po jednom upitu 400,00

7. za pretraživanje internetskih domena prema zadanom verbalnom znaku ili verbalnom elementu figurativnog znaka

– po jednom upitu 200,00

8. a) za pretraživanje znakova određenom učestalošću (mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje) koji su istovjetni ili koji su moguće slični zadanom verbalnom znaku, do tri razreda

– po prvom upitu 400,00

b) za pretraživanje znakova određenom učestalošću (mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje) koji su moguće slični zadanom figurativnom znaku (obuhvaća pretragu samo figurativnih elemenata na sličnost), do tri razreda

– po prvom upitu 400,00

c) za pretraživanje znakova određenom učestalošću (mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje) koji su moguće slični zadanom figurativnom znaku (obuhvaća pretragu verbalnih elemenata na sličnost i figurativnih elemenata na sličnost), do tri razreda

– po prvom upitu 600,00

d) za pretraživanje znakova određenom učestalošću (mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje) navedene tarife iz tar. br. 8(a), 8(b) i 8(c) se naplaćuju u iznosu:

• za upite mjesečno 50% navedenog iznosa

• za upite kvartalno 60% navedenog iznosa

• za upite polugodišnje 80% navedenog iznosa

• za upite godišnje 90% navedenog iznosa

9. za pretraživanje znakova prema posebno definiranom upitu prema stvarnim troškovima

Tar. br. 9.4.

Za pretraživanje raspoloživog fonda industrijskog dizajna:

1. prema jednom od zadanih kriterija ((pod)nositelju, razredu, podrazredu i/ili nazivu proizvoda prema Lokarnskoj klasifikaciji industrijskog dizajna)

– po jednom upitu 250,00

2. prema izgledu dizajna

– po jednom upitu 350,00

Tar. br. 9.5.

Za ispis bibliografskih podataka za specificiranu prijavu ili zaštićeni patent ili žig ili industrijski dizajn ili topografiju ili oznaku zemljopisnog podrijetla, ili oznaku izvornosti, izvan usluge pretraživanja

– po dokumentu 30,00

Tar. br. 9.6.

Za zahtjev za izdavanje dvojezične potvrde o primitku podneska – rubruma,

za jedan primjerak 5,00

Tar. br. 9.7.

Za presliku dokumenata/publikacija iz zbirke Zavoda,

za jednu stranicu 5,00

Tar. br. 9.8.

Za sudjelovanje na seminarima iz područja intelektualnog vlasništva ili njihovu organizaciju za potrebe korisnika prema stvarnim troškovima

Napomene:

1. Za prekoredno pretraživanje informacijskih fondova u roku od 3 radna dana iz tar. br. 9.2.(1); 9.3.(1-7); 9.4.(1-2); naplaćuju se uvećano za 50%.

2. Za prekoredno pretraživanje informacijskih fondova u roku od 5 radnih dana iz tar. br. 9.2(2) naplaćuju se uvećano za 50%.

3. Za pohranu i dostavu na CD-ROM dokumenata dobivenih pretragom – na zahtjev Stranke 100,00

4. Poštanska dostava u inozemstvo publikacija iz tar. br. 9.1, rezultata pretraživanja iz tar. br. 9.2. do 9.4., te dokumenata iz tar. br. 9.5. i 9.7., kao i posebne usluge dostave u tuzemstvu i inozemstvu plaćaju se prema stvarnim troškovima.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 381-03/09-01/02
Urbroja: 5030105-09-1
Zagreb, 23. prosinca 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.