Odluka o izmjenama uvjeta kredita po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske

NN 155/2009 (28.12.2009.), Odluka o izmjenama uvjeta kredita po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske

155 28.12.2009 Odluka o izmjenama uvjeta kredita po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3827

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009) i članka 68. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2009. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA UVJETA KREDITA PO KREDITNOM PROGRAMU ZAPOŠLJAVANJA RAZVOJAČENIH PRIPADNIKA HRVATSKE VOJSKE

I.

Odobrava se naknadni reprogram kredita odobrenih po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske, kojeg provodi Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) temeljem Ugovora o obavljanju poslova u ime i za račun, zaključenog s Ministarstvom financija dana 14. lipnja 1996. godine.

Uvjeti naknadnog reprograma kredita korisnicima su:

– produžuje se rok otplate na 26 godina (uključujući i poček od 11 godina),

– za vrijeme otplate kredita ne obračunava se kamata,

– otplata se obavlja u jednakim mjesečnim ratama.

II.

Sukladno uvjetima kreditiranja iz točke I. ove Odluke, reprogramiraju se dospjela i nedospjela potraživanja sa stanjem na dan 30. lipnja 2004. godine. Zatezne kamate otpisuju se u cijelosti. Prva rata dospijeva na plaćanje 31. srpnja 2015. godine.

III.

Pravo na reprogram, prema uvjetima iz točke I. ove Odluke, imaju svi korisnici kredita kojima je odobren kredit za samozapošljavanje po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske.

IV.

S korisnicima kredita koji prihvate nove uvjete otplate, poslovne banke će zaključiti dodatak ugovora o kreditu. Dodatak ugovora o kreditu u privitku sadrži običnu zadužnicu potpisanu od dužnika.

V.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada Republike Hrvatske može korisnicima kredita otpisati potraživanja utvrđena po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske iz 1996. godine, zbog sljedećih razloga:

– smrt korisnika kredita;

– maligne i teške kronične bolesti s gubitkom opće radne sposobnosti korisnika kredita;

– težak socijalni položaj korisnika kredita – nezaposleni, obitelji s četvero i više djece na redovitom školovanju, nedovoljni uvjeti za egzistenciju odnosno da mu redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa iz članka 88. stavka 1. točke 5. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009 i 137/2009);

– starost korisnika kredita – navršenih 60 godina života u trenutku podnošenja zahtjeva.

VI.

Zamolbu za otpis potraživanja, uz odgovarajuću dokumentaciju, korisnik kredita dostavlja Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Razloge za otpis potraživanja korisnik kredita, odnosno u slučaju smrti korisnika kredita član obitelji korisnika kredita, dokazuje dokumentacijom, i to:

– smrt – izvod iz knjige umrlih;

– maligne i teške kronične bolesti s gubitkom opće radne sposobnosti korisnika kredita – nalaz i dijagnoza liječnika specijaliste nakon liječenja u zdravstvenoj ustanovi; rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

– težak socijalni položaj – potvrda Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka u godini koji prethodi godini u kojoj se podnosi zahtjev za otpis potraživanja za sve članove kućanstva starije od 15 godina; izjava o sastavu kućanstva ovjerena kod javnog bilježnika, uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva izdanim od Ministarstva unutarnjih poslova; potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti dužoj od 12 mjeseci; potvrda o redovitom upisu djece u osnovnu školu, srednju školu i visoko učilište;

– starost – izvod iz knjige rođenih.

VII.

Zamolbe za otpis potraživanja korisnika kredita s priloženom dokumentacijom razmatrat će stručno povjerenstvo imenovano od ministra obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

VIII.

Korisnicima kredita koji ispunjavaju formalne uvjete za otpis potraživanja Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti izdat će potvrdu.

Na prijedlog Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ministar financija predložit će Vladi Republike Hrvatske otpis potraživanja.

IX.

Zadužuje se Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti da, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, izradi Naputak za provedbu Odluke o izmjenama uvjeta kredita po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske.

X.

Zadužuje se HBOR da, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, obavijest o mogućnostima reprograma ili otpisa kredita dostavi izravno korisnicima kredita.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-05/09-01/04
Urbroj: 5030104-09-1
Zagreb, 23. prosinca 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.