Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom

NN 156/2009 (29.12.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3891

Na temelju članka 104. stavka 1. točka 3. alineje 2. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM ELEKTRIČNIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA I OPREMOM

Članak 1.

(1) U Pravilniku o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (»Narodne novine«, br. 74/07, 133/08 i 31/09) članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Naknada skupljaču za poslove iz članka 20. stavka 1. ovog Pravilnika iznosi 2,60 kn/kg EE otpada predanog obrađivaču (uključujući PDV) od 1. siječnja 2010. godine.

(2) Naknada obrađivaču iznosi 1,60 kn/kg preuzetog EE otpada na obradu i oporabu osim za 1. kategoriju EE opreme iz Dodatka I.A Pravilnika od 1. siječnja 2010. godine.

(3) Naknada obrađivaču (uključujući PDV) za 1. kategoriju EE opreme iz Dodatka I.A Pravilnika iznosi 1,40 kn/kg EE otpada preuzetog na obradu i oporabu od 1. siječnja 2010. godine.«

(2) Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„(4) Ministrica posebnom odlukom može odrediti za svaku sljedeću kalendarsku godinu visinu naknade iz stavka 1. 2. i 3. ovoga članka do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/09-04/37

Urbroj: 531-13-2-09-1

Zagreb, 21. prosinca 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.