Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

NN 156/2009 (29.12.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3892

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, broj 136/06 i 31/09) u članku 27. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Naknada obrađivaču iz stavka 1. i 2. iznosi 0,75 kn po kilogramu od 1. siječnja 2010. godine.«

(2) Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ministrica posebnom odlukom može odrediti za svaku sljedeću kalendarsku godinu visinu naknade iz stavka 3. ovoga članka do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.«

Članak 2.

(1) U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Naknada skupljaču za skupljene količine otpadnih vozila iznosi 0,70 kn/kg (uključujući PDV) od 1. siječnja 2010. godine za preuzete količine otpadnih vozila na lokaciji posjednika.«

(2) Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Ministrica posebnom odlukom može odrediti za svaku sljedeću kalendarsku godinu visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/09-04/36
Urbroj: 531-13-2-09-1
Zagreb, 21. prosinca 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.