Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju ambalažom i ambalažnim otpadom

NN 156/2009 (29.12.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju ambalažom i ambalažnim otpadom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3893

Na temelju članka 104. stavka 1. točka 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU

Članak 1.

(1) U Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, broj 97/05, 115/05, 81/08 i 31/09) članak 22. stavak (5) mijenja se i glasi:

»(5) Ovlaštena osoba za oporabu sekundarne papirne i kartonske otpadne ambalaže ima pravo na naknadu od Fonda za pokriće troškova oporabe u iznosu od 100 kn/t od 1. siječnja 2010. godine.«

(2) Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Ministrica posebnom odlukom može odrediti za svaku sljedeću kalendarsku godinu visinu naknade iz stavka 5. ovoga članka do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/09-04/33

Urbroj: 531-13-2-09-1

Zagreb, 21. prosinca 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.