Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

NN 156/2009 (29.12.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3894

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 4. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), ministrica zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine«, broj 133/06 i 31/09) u članku 15. stavku 1. točki a) riječi »0,65 kn/kg« mijenjaju se i glase: »0,45 kn/kg od 1. siječnja 2010. godine«.

(2) U stavku 1. točki b) riječi »12,00 kn/kg« mijenjaju se i glase: »8,40 kn/kg od 1. siječnja 2010. godine«.

(3) U stavku 1. točki c) riječi »1,00 kn/kg« mijenjaju se i glase: »0,70 kn/kg od 1. siječnja 2010. godine«.

(4) Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Ministrica posebnom odlukom može odrediti za svaku sljedeću kalendarsku godinu visinu naknade iz stavka 1. točke (a), (b) i (c) ovoga članka do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/09-04/32

Urbroj: 531-13-2-09-1

Zagreb, 21. prosinca 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.