Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama

NN 156/2009 (29.12.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3895

Na temelju članka 104. stavka 1. točka 3. alineje 5. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM GUMAMA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o gospodarenju otpadnim gumama (»Narodne novine«, broj 40/06 i 31/09) članak 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Naknada ovlaštenom skupljaču za skupljene količine otpadnih guma iznosi:

– 350 kn/t za preuzete količine otpadnih guma od posjednika otpadnih guma od 1. siječnja 2010. godine;

– 70 kn/t za privremeno skladištenje, razvrstavanje i utovar za odvoz na oporabu od 1. siječnja 2010. godine;

– za prijevoz od mjesta ovlaštenog skupljača do mjesta oporabe naknada ovisi o udaljenosti od privremenog skladišta do skladišta oporabitelja i iznosi 1 kn po toni i prijeđenom kilometru od 1. siječnja 2010. godine.«

(2) U članku 15. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Naknada oporabitelju za recikliranje (materijalna oporaba) otpadnih guma iznosi 750 kn/t recikliranih/materijalno uporabljenih otpadnih guma od 1. siječnja 2010. godine.«

(3) U članku 15. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ministrica posebnom odlukom može odrediti za svaku sljedeću kalendarsku godinu visinu naknade iz stavka 1. i 3. ovoga članka do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/09-04/35

Urbroj: 531-13-2-09-1

Zagreb, 21. prosinca 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.