Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima

NN 156/2009 (29.12.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3896

Na temelju članka 104. stavka 1. točka 3. alineje 7. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM ULJIMA

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine«, broj 124/06, 121/08 i 31/09) u članku 16. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Naknada za pokrivanje troškova iz stavka 3. iznosi 4,5 kn/kg od 1. siječnja 2010. godine.«

Članak 2.

U članku 31. stavku 1. riječi: »0,4 kn/litri« zamjenjuju se riječima: »1,00 kn po litri od 1. siječnja 2010. godine.«

Članak 3. Iza članka 31, dodaje se članak 31.a koji glasi:

»Ministrica posebnom odlukom može odrediti za svaku sljedeću kalendarsku godinu visinu naknade iz članka 16. stavka 4. i članka 31. stavka 1. do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/09-04/34

Urbroj: 531-13-2-09-1

Zagreb, 21. prosinca 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.