Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i javnog zdravlja te obrascima certifikata za uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi

NN 156/2009 (29.12.2009.), Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i javnog zdravlja te obrascima certifikata za uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3901

Na temelju članka 53. stavka 9., članka 63., članka 73. stavka 5. i članka 77. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog donosi

PRAVILNIK

O ZAHTJEVIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I JAVNOG ZDRAVLJA TE OBRASCIMA CERTIFIKATA ZA UVOZ ODREĐENIH PROIZVODA OD MESA, OBRAĐENIH ŽELUDACA, MJEHURA I CRIJEVA ZA PREHRANU LJUDI[1]

Područje primjene

Članak 1.

1) Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi zdravlja životinja i javnog zdravlja za sljedeće pošiljke podrijetlom iz trećih zemalja koje se uvoze, provoze i skladište na području Republike Hrvatske:

(a) proizvodi od mesa, definirani u Prilogu I. točki 7.1. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07)[2]; i

(b) obrađeni želuci, mjehuri i crijeva, definirani u Prilogu I. točki 7.9. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla[3], koji su bili podvrgnuti jednoj od obrada propisanih Prilogom II. Dijelom IV. ovoga Pravilnika.

2) Zahtjevi iz stavka 1. ovoga članka odnose se na treće zemlje i njihove dijelove, navedene na popisu, iz kojih je odobren uvoz te uključuju obrasce certifikata o zdravlju životinja i javnom zdravlju te uvjete koji se odnose na podrijetlo i obradu koja se zahtjeva za uvoz te vrste proizvoda.

3) Ovaj se Pravilnik primjenjuje ne dovodeći u pitanje odredbe Odluke 2004/432/EZ i Odluke 2003/779/EZ[4].

Pojmovnik

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja;

2. Treća zemlja – zemlja koja nije država članica Europske unije.

Uvjeti koji se odnose na vrste životinja

Članak 3.

U Republiku Hrvatsku dozvoljen je uvoz pošiljka proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva koji su dobiveni od mesa ili proizvoda od mesa sljedećih vrsta životinja:

(a) peradi, uključujući kokoši, purane, biserke, patke, guske, prepelice, golubove, fazane i jarebice kamenjarke koje se uzgajaju ili drže u zatočeništvu, a namijenjene su uzgoju, proizvodnji mesa ili konzumnih jaja ili za obnovu populacije divljih ptica;

(b) domaćih životinja vrsta: goveda, uključujući Bubalus bubalis i Bison bison, svinja, ovaca, koza i kopitara;

(c) kunića i zečeva, te uzgojene divljači, definirane u Prilogu I. točki 1.6. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla[5];

(d) divljači, definirane u Prilogu I. točki 1.5. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla[6].

Zahtjevi zdravlja životinja koji se odnose na podrijetlo i obradu proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva

Članak 4.

U Republiku Hrvatsku dozvoljen je uvoz proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva, koji:

(a) udovoljavaju uvjetima koji se odnose na podrijetlo i obradu određenih Prilogom I. točkama 1. i 2. ovoga Pravilnika; i

(b) dolaze iz sljedećih trećih zemalja i njihovih dijelova:

– u slučaju proizvoda od mesa i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva koji ne podliježu posebnoj obradi navedenoj u Prilogu I. točki 1. podtočki (b) ovoga Pravilnika, iz trećih zemalja navedenih u Prilogu II. Dijelu 2. ovoga Pravilnika i dijelova trećih zemalja navedenih u Prilogu II. Dijelu 1. ovoga Pravilnika;

– u slučaju proizvoda od mesa i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva koji podliježu posebnoj obradi navedenoj u Prilogu I. točki 2. podtočki (a) alineji drugoj ovoga Pravilnika, iz trećih zemalja navedenih u Prilogu II. Dijelovima 2. i 3. ovoga Pravilnika i dijelova trećih zemalja navedenih u Prilogu II. Dijelu 1. ovoga Pravilnika.

Zahtjevi javnog zdravlja za svježe meso koje se upotrebljava u proizvodnji proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za uvoz u Republiku Hrvatsku i obrasci certifikata o zdravlju životinja i javnom zdravlju

Članak 5.

Nadležno tijelo osigurava uvoz pošiljaka proizvoda od mesa i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva:

(a) koji su dobiveni od svježeg mesa, definiranog u Prilogu I. točki 1.10. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla[7] i udovoljavaju zahtjevima o javnom zdravlju;

(b) koji udovoljavaju zahtjevima iz obrasca certifikata o zdravlju životinja i javnog zdravlja iz Priloga III. ovoga Pravilnika;

(c) koje prati certifikat koji je pravilno ispunio i potpisao službeni veterinar treće zemlje iz koje je odnosna pošiljka otpremljena.

Pošiljke proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva koje se provoze ili skladište u Republici Hrvatskoj

Članak 6.

Pošiljke proizvoda od mesa i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva koje se unose u Republiku Hrvatsku i koje su namijenjene trećoj zemlji odmah nakon provoza ili nakon skladištenja u skladu s člankom 12. stavkom 4. ili člankom 13. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08)[8] i koje nisu namijenjene uvozu u Republiku Hrvatsku, moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(a) dolaze iz područja treće zemlje ili njezinog dijela navedenog u Prilogu II. ovoga Pravilnika i podvrgnute su minimalnoj obradi za uvoz proizvoda od mesa i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva predviđenoj za životinjsku vrstu iz Priloga II. ovoga Pravilnika;

(b) posebne zahtjeve zdravlja životinja za životinjske vrste navedene u obrascu certifikata o zdravlju životinja i javnom zdravlju iz Priloga III. ovoga Pravilnika;

(c) prati ih certifikat o zdravlju životinja sastavljen u skladu s obrascem iz Priloga IV. ovoga Pravilnika potpisan od strane službenog veterinara treće zemlje;

(d) potvrđene su kao prihvatljive za provoz ili skladištenje od strane graničnog veterinarskog inspektora na zajedničkom veterinarskom dokumentu o ulasku (U daljnjem tekstu: ZVDU).

Prijelazne i završne odredbe

Članak 7.

Prilozi I. do IV. ovoga Pravilnika tiskani su kao dodatak ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/09-01/138

Urbroj: 525-11-2-0489/09-4

Zagreb, 14. prosinca 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

1. Proizvodi od mesa, obrađeni želuci, mjehuri i crijeva podrijetlom iz trećih zemalja ili njihovih dijelova iz članka 4. točke (b) alineje prve ovoga Pravilnika:

(a) sadrže meso prikladno za uvoz u Republiku Hrvatsku kao svježe meso, definirano u Prilogu I. točki 1.10. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla[9]; i

(b) dobiveni su od jedne ili više životinjskih vrsta ili životinja podvrgnutih nespecifičnoj obradi navedenoj u Prilogu II. Dijelu 4. točki A ovoga Pravilnika.

2. Proizvodi od mesa, obrađeni želuci, mjehuri i crijeva podrijetlom iz trećih zemalja ili njihovih dijelova iz članka 4. točke (b) alineje druge ovoga Pravilnika ispunjavaju uvjete navedene u podtočkama (a), (b) ili (c) ove točke:

(a) proizvodi od mesa i/ili obrađeni želuci, mjehuri i crijeva moraju:

– sadržavati meso i/ili proizvode od mesa dobivene od jedne životinjske vrste ili životinje, kako je navedeno u odgovarajućem stupcu u Prilogu II. Dijelu 2. i 3. ovoga Pravilnika u kojem je navedena odnosna životinjska vrsta ili životinja; i

– biti podvrgnuti najmanje posebnoj obradi koja se zahtijeva za meso navedene životinjske vrste ili životinje u skladu s Prilogom II. ovoga Pravilnika;

(b) proizvodi od mesa i/ili obrađeni želuci, mjehuri i crijeva moraju:

– sadržavati svježe, prerađeno ili djelomično prerađeno meso više životinjskih vrsta ili više životinja, kako je navedeno u odgovarajućem stupcu Priloga II. Dijela 2. i 3. ovoga Pravilnika, koje je pomiješano prije konačne obrade u skladu s Prilogom II. Dijelom 4. ovoga Pravilnika; i

– biti podvrgnuti konačnoj obradi iz alineje prve ove podtočke, koja mora biti najmanje jednako stroga kao najstroža obrada navedena u Prilogu II. Dijelu 4. ovoga Pravilnika za meso odnosnih životinjskih vrsta ili životinja, kako je navedeno u odgovarajućem stupcu u Prilogu II. Dijelu 2. i 3. ovoga Pravilnika; i

(c) konačni proizvodi od mesa i/ili obrađeni želuci, mjehuri i crijeva moraju:

– biti proizvedeni miješanjem prethodno obrađenoga mesa ili obrađenih želudaca, mjehura i crijeva od više životinjskih vrsta ili više životinja; i

– biti podvrgnuti prethodnoj obradi iz alineje prve ove podtočke, koja mora biti barem jednako stroga kao odgovarajuća obrada navedena u Prilogu II. Dijelu 4. za odnosnu životinjsku vrstu ili životinju, kako je navedeno u odgovarajućem stupcu u Prilogu II. Dijelu 2. i 3. ovoga Pravilnika za svaki sastojak proizvoda od mesa i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva.

3. Obrade navedene u Prilogu II. Dijelu 4. ovoga Pravilnika su minimalni prihvatljivi uvjeti prerade u svrhu zaštite zdravlja životinja za proizvode od mesa i želuce, mjehure i crijeva koji su dobiveni od odgovarajuće životinjske vrste ili životinje podrijetlom iz trećih zemalja ili njihovih dijelova navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

U slučaju da uvoz iznutrica nije odobren u skladu s Odlukom 79/542/EEZ, mogu se uvoziti kao proizvod od mesa ili obrađeni želuci, mjehuri ili crijeva ili upotrijebiti u proizvodu od mesa, ako je obavljena odgovarajuća obrada iz Priloga II. Dijela 2. ovoga Pravilnika i ako su ispunjeni zahtjevi javnog zdravlja.

Objektu iz države navedene u Prilogu II. ovoga Pravilnika može se odobriti proizvodnja proizvoda od mesa i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva koji su bili podvrgnuti obradama iz Priloga II. Dijela 4. točaka B, C ili D ovoga Pravilnika i kada se taj objekt nalazi u trećoj zemlji ili dijelu treće zemlje koji nije odobren za uvoz svježeg mesa u Republiku Hrvatsku, pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi javnog zdravlja.

PRILOG II.

DIO 1.

Regionalizirana područja za države navedene u Dijelovima 2. i 3. ovoga Priloga

Država

Područje

Opis područja

ISO Kod

Verzija

Argentina

AR

01/2004

Cijela država

AR-1

01/2004

Cijela država osim provincija Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego za životinjske vrste obuhvaćene posebnim propisom10

AR-2

01/2004

Provincije Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego za životinjske vrste obuhvaćene posebnim propisom10

Brazil

BR

01/2004

Cijela država

BR-1

01/2005

Savezne države Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo i Mato Grosso do Sul

BR-2

01/2005

Dio savezne države Mato Grosso do Sul (osim općina Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde of Mato Grosso i Corumbá); Savezna država Paraná; Savezna država Sao Paulo; Dio savezne države Minas Gerais (osim okružja Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas i Bambuí); Savezna država Espíritu Santo; Savezna država Rio Grande do Sul; Savezna država Santa Catarina; Savezna država Goias; Dio savezne države Mato Grosso koji obuhvaća: regionalnu jedinicu Cuiaba (osim općina San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone i Barão de Melgaço); regionalnu jedinicu Caceres (osim općine Caceres); regionalnu jedinicu Lucas do Rio Verde; regionalnu jedinicu Rondonopolis (osim općine Itiquiora); regionalnu jedinicu Barra do Garça i regionalnu jedinicu Barra do Burgres.

BR-3

01/2005

Savezne države Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina i São Paulo

Kina

CN

01/2007

Cijela država

CN-1

01/2007

Provincija Shandong

Malezija

MY

01/2004

Cijela država

MY-1

01/2004

Samo poluotočna (zapadna) Malezija

Namibija

NA

01/2005

Cijela država

NA-1

01/2005

Južno od granice kordona koji se proteže od Palgrave Pointa na zapadu do Gama na istoku

Južna Afrika

ZA

01/2005

Cijela država

ZA-1

01/2005

Cijela država osim:

– dijela područja koje je pod kontrolom radi slinavke i šapa i koje je smješteno u veterinarskim regijama Mpumalanga i sjevernim pokrajinama, u distriktu Ingwavuma veterinarske regije Natal, te u pograničnom području s Bocvanom istočno od 28 º zemljopisne dužine, i distrikta Camperdown u pokrajini KwaZuluNatal

DIO 2.

Popis trećih zemalja ili dijelova trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva

ISO kod

Država podrijetla ili njezin dio

1. Domaće govedo

2. Farmski uzgojena divljač dvopapkara (osim svinja)

Domaće ovce/

koze

1. Domaće svinje

2. Farmski uzgojena divljač dvopapkara (svinje)

Domaći kopitari

1. Perad

2. Farmski uzgojena pernata divljač (osim bezgrebenki)

Farmski uzgojene bezgrebenke

Domaći kunići i farmski uzgojeni leporidae

Divlji dvopap-kari (osim svinja)

Divlje svinje

Divlji kopitari

Divlji leporidae (zečevi i kunići)

Divlje ptice

Divlji kopneni sisavci (osim papkara kopitara i leporidae)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1(1)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2(1)

A(2)

A(2)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australija

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Bahrein

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brazil

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brazil BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brazil BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brazil BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Bocvana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Bjelarus

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Kanada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Švicarska*

CL

Čile

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Kina

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

Kina CN-1

B

B

B

B

D

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Kolumbija

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopija

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Grenland

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hong Kong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IL

Izrael

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

Indija

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Island

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenija

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Južna Koreja

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Maroko

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ME

Crna Gora

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagaskar

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Makedonija**

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Mauricijus

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Meksiko

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malezija MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malezija MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibija(1)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NC

Nova Kaledonija

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

NZ

Novi Zeland

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paragvaj

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Srbija***

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

RU

Rusija

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapur

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Svaziland

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Tajland

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunis

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turska

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukrajina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Sjedinjene Američke Države

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Urugvaj (1)

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Južna Afrika(1)

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabve(1)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

1 Vidi dio 3. ovoga Priloga za minimalne zahtjeve glede obrade koji se primjenjuju na pasterizirane mesne proizvode i biltong.

2 Za proizvode od mesa i obrađene želuce, mjehure i crijeva pripremljene od svježeg mesa dobivenog od životinja zaklanih nakon 1. ožujka 2002.

* U skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima

** Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija: privremena oznaka koja ni na koji način ne prejudicira konačnu nomenklaturu za ovu državu koja će biti dogovorena nakon što završe pregovori koji se trenutačno vode o ovom predmetu u Ujedinjenim narodima.

*** Ne uključuje Kosovo kako je definirano u Rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244 od 10. lipnja 1999.

XXX Nije utvrđen certifikat, a proizvodi od mesa i obrađeni želuci, mjehuri i crijeva koji sadrže meso ovih životinjskih vrsta nisu odobreni.

DIO 3.

Treće zemlje ili dijelovi trećih zemalja koje nisu odobrene u okviru režima nespecifične obrade (A), ali iz kojih je u Republiku Hrvatsku dozvoljen uvoz usoljenog suhog mesa (biltong/jerky) i pasteriziranih proizvoda od mesa

ISO kod

Država podrijetla ili njezin dio

1. Domaće govedo

2. Farmski uzgojena divljač dvopapkara

(osim svinja)

Domaće ovce/

koze

1. Domaće svinje

2. Farmski uzgojena divljač dvopapkara (svinje)

Domaći kopitari

1. Perad

2. Farmski uzgojena pernata divljač (osim bezgrebenki)

Bezgrebenke

Domaći kunići i farmski uzgojeni leporidae

Divlji dvopap-

kari (osim svinja)

Divlje svinje

Divlji kopitari

Divlji leporidae (zečevi i kunići)

Divlje ptice

Divlji kopneni sisavci

(osim papkara

kopitara i leporidae)

AR

Argentina -AR

F

F

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

NA

Namibija

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Namibija NA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

UY

Urugvaj

E

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

ZA

Južna Afrika

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Južna Afrika ZA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

ZW

Zimbabve

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

E

A

E

XXX

DIO 4.

Objašnjenje kodova korištenih u tablicama u Dijelu 2 i 3

Nespecifična obrada:

A = Vezano za zahtjeve zdravlja životinja nije određena najniža temperatura ili drugi način obrade za proizvode od mesa i obrađene želuce, mjehure i crijeva. Meso takvih proizvoda od mesa i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva mora biti obrađeno na način da površina reza pokazuje da ono više nema obilježja svježega mesa i korišteno svježe meso mora također udovoljiti zahtjevima zdravlja životinja primjenjive na uvjete izvoza svježeg mesa u Republiku Hrvatsku.

Specifične obrade navedene silaznim slijedom po stupnju strogosti:

B = Obrada u hermetički zatvorenoj posudi do vrijednosti Fo 3 ili višoj.

C = Za vrijeme obrade proizvoda od mesa i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva, mora se u svim dijelovima mesa i/ili želudaca, mjehura i crijeva doseći temperatura od najmanje 80 °C.

D = Za vrijeme obrade proizvoda od mesa i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva, mora se u svim dijelovima mesa i/ili želudaca, mjehura i crijeva doseći temperatura od najmanje 70 °C ili za sirovu šunku, obrada koja se sastoji od prirodne fermentacije i zrenja tijekom najmanje devet mjeseci i koja rezultira sljedećim obilježjima:

– vrijednost Aw najviše 0,93,

– vrijednost pH najviše 6,0.

E = U slučaju usoljenog suhog mesa obradom se moraju postići:

– vrijednost Aw najviše 0,93,

– vrijednost pH najviše 6,0.

F = Toplinska obrada osigurava da se postigne temperatura u središtu od najmanje 65 °C u vremenskom periodu koje je potrebno da se postigne vrijednost pasterizacije (pv) jednaka ili veća od 40

PRILOG III.

OBRAZAC CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA I JAVNOM ZDRAVLJU ZA ODREĐENE PROIZVODE OD MESA I OBRAĐENE ŽELUCE, MJEHURE I CRIJEVA KOJI SE OTPREMAJU U REPUBLIKU HRVATSKU IZ TREĆIH ZEMALJA

DRŽAVA Veterinarski certifikat za EU

Dio I.: Podaci o otpremljenoj pošiljci

I.1. Pošiljatelj

Ime

Adresa

Telefon

I.2. Referentni broj certifikata

I.2.a.

I.3. Centralno nadležno tijelo

I.4. Lokalno nadležno tijelo

I.5. Primatelj

Ime

Adresa

Telefon

I.6.

I.7. Država podrijetla

ISO kod

I.8. Regija podrijetla

Kod

I.9. Država odredišta

ISO kod

I.10.

I.11. Mjesto podrijetla

Ime Odobreni broj

Adresa

I.12

I.13. Mjesto utovara

I.14 Datum otpreme

I.15. Prijevozno sredstvo

Zrakoplov ☐ Brod ☐ Željeznički vagon ☐

Cestovno vozilo ☐ Drugo ☐

Identifikacija:

Reference dokumenata:

I.16. Granična veterinarska postaja ulaza u EU

I.17. Br. CITES-a

I.18. Opis pošiljke

I.19. Oznaka pošiljke (CT broj)

I.20. Količina

I.21. Temperatura proizvoda

Sobna ☐ Rashlađeno ☐ Smrznuto ☐

I.22. Broj paketa

I.23. Identifikacija kontejnera / broj plombe

I.24. Način pakiranja

I.25. Pošiljka je namijenjena za:

Prehranu ljudi ☐

I.26.

I.27. Za izvoz ili ulaz u EU ☐

I.28. Identifikacija pošiljke

Odobreni broj objekta

Životinjska vrsta

(Znanstveno ime)

Vrsta robe

Klaonica

Proizvodni pogon

Hladnjača

Broj paketa

Neto težina

DRŽAVA Proizvodi od mesa/obrađeni želuci, mjehuri i crijeva za uvoz

II.a. Referentni broj certifikata

II.b.

II.1. Potvrda o zdravlju životinja

Ja, niže potpisani službeni veterinar potvrđujem sljedeće:

II.1.1. Proizvod od mesa, obrađeni želuci, mjehuri i crijeva(1) sadrže sljedeće sastojke mesa i udovoljavaju niže navedenim kriterijima:

Životinjska vrsta (A) Obrada (B) Podrijetlo (C)

(A) Upišite oznaku za odgovarajuću životinjsku vrstu od koje potječe proizvod od mesa, obrađeni želuci, mjehuri i crijeva, gdje je BOV = domaća goveda (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis i njihovi križanci); OVI = domaće ovce (Ovis aries) i koze (Capra hircus); EQI = domaći kopitari (Equus cabalus, Equus asinus i njihovi križanci); POR = domaće svinje (Sus scrofa); RAB = domaći kunići, PFG = domaća perad i farmski uzgojena pernata divljač, RUF = farmski uzgojena divljač, osim svinja i kopitara; RUW = divljač osim svinja i kopitara; SUW = divlje svinje; EQW = divlji kopitari; WLP = divlji zečevi, WGB = divlja pernata divljač.

(B) Upišite A, B, C, D, E ili F za potrebnu obradu kako je navedeno i definirano u Dijelovima 2., 3. i 4. Priloga II. Odluke 2007/777/EZ.

(C) Upišite ISO kod države podrijetla i u slučaju regionalizacije propisane zakonodavstvom Zajednice za određene sastojke mesa, regiju kako je navedeno u Dijelu 1. Priloga II. Odluke 2007/777/EZ (sukladno zadnjim izmjenama i dopunama);

(2)II.1.2. Proizvod od mesa, obrađeni želuci, mjehuri i crijeva opisani u točki II.1.1 pripremljeni su od svježeg mesa domaćih goveda (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis i njihovih križanaca); domaćih ovaca (Ovis aries) i koza (Capra hircus); domaćih kopitara (Equus cabalus, Equus asinus i njihovih križanaca); domaćih svinja (Sus scrofa); farmski uzgojene divljači, osim svinja i kopitara; divljači, osim svinja i kopitara; divljih svinja; divljih kopitara, a svježe meso upotrijebljeno u proizvodnji proizvoda od mesa:

bilo [II.1.2.1. je podvrgnuto nespecifičnoj obradi kako je navedeno i definirano u točki A Dijela 4. Priloga II. Odluke 2007/777/EZ (sukladno zadnjim izmjenama i dopunama)] i: (2)

Dio II.: Certificiranje

bilo [II.1.2.1.1. ispunjava odgovarajuće zahtjeve zdravlja životinja i javnog zdravlja propisane u odgovarajućem certifikatu(ima) iz Dijela 2. Priloga II. Odluke 79/542/EEZ i potječe iz treće države ili njenog dijela u slučaju regionalizacije propisane zakonodavstvom Zajednice, kako je opisano u odgovarajućem stupcu dijela 2. Priloga II. Odluke 2007/777/EZ.] (2)

ili [II.1.2.1.1. potječe iz države članice Europske zajednice] (2)

ili [II.1.2.1. ispunjava zahtjeve dogovorene Direktivom 2002/99/EZ, dobiveno je od životinja koje potječu s gospodarstva koje nije pod zabranama zbog određenih bolesti navedenih u odgovarajućem certifikatu(ima) iz Dijela 2. Priloga II. Odluke Vijeća 79/542/EEZ i oko kojeg u radijusu od 10 km u posljednjih 30 dana nije bilo slučajeva izbijanja takvih bolesti te je meso bilo podvrgnuto specifičnoj obradi, propisanoj za treću zemlju ili njezin dio iz kojeg potječe, za meso određenih životinjskih vrsta iz Dijela 2. ili 3. (ako je prikladno) Priloga II. Odluke Komisije 2007/777/EZ] (2)

(2)II.1.3. Proizvod od mesa, obrađeni želuci, mjehuri i crijeva opisani u točki II.1.1 pripremljeni su od svježeg mesa domaće peradi, uključujući farmski uzgojenu ili divlju pernatu divljač, koje:

bilo [II.1.3.1. je bilo podvrgnuto nespecifičnoj obradi kako je navedeno i definirano u točki A dijela 4. Priloga II. Odluke 2007/777/EZ] i: (2)

bilo [II.1.3.1.1. udovoljava zahtjevima zdravlja životinja utvrđenim u Odluci Komisije 2006/696/EZ,] (2)

ili [II.1.3.1.1. potječe iz države članice Europske zajednice koja udovoljava zahtjevima iz članka 3. Direktive Vijeća 2002/99/EZ] (2)

ili [II.1.3.1. potječe iz treće zemlje navedene u Dijelu 1. Priloga II. Uredbe 2006/696/EZ, dolazi s gospodarstva koje nije pod zabranama zbog kuge peradi ili Newcastleske bolesti i oko kojeg u radijusu od 10 km u posljednjih 30 dana nije bilo slučajeva izbijanja tih bolesti te je meso bilo podvrgnuto specifičnoj obradi, propisanoj za treću zemlju ili njezin dio iz kojeg potječe, za meso određenih životinjskih vrsta iz Dijela 2. ili 3. (ako je prikladno) Priloga II. Odluke Komisije 2007/777/EZ ] (2)

ili [II.1.3.1. potječe iz treće zemlje navedene u Dijelu 1. Priloga II. Uredbe 2006/696/EZ, dolazi s gospodarstva koje nije pod zabranama zbog kuge peradi ili Newcastleske bolesti i oko kojeg u radijusu od 10 km u posljednjih 30 dana nije bilo slučajeva izbijanja tih bolesti, te je meso bilo podvrgnuto specifičnoj obradi iz točaka B, C ili D iz Dijela 4. Priloga II. Odluke 2007/777/EZ, pod uvjetom da je ta obrada stroža od one navedene u Dijelovima 2. i 3. Priloga II. te Odluke.]

(2)[II.1.4. u slučaju proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva dobivenih od svježeg mesa kunića i zečeva i drugih kopnenih sisavaca:

ispunjava odgovarajuće zahtjeve zdravlja životinja i javnog zdravlja propisane Odlukom Komisije 2000/585/EZ i dolazi s gospodarstva koje nije pod zabranama zbog bolesti životinja koje pogađaju dotične životinje i oko kojeg u radijusu od 10 km nije bilo slučajeva izbijanja tih bolesti u posljednjih 30 dana;]

II.1.5. proizvod od mesa, obrađeni želuci, mjehuri i crijeva:

II.1.5.1. [sastoje se od mesa i/ili proizvoda od mesa dobivenih od jedne životinjske vrste te su bili podvrgnuti obradi koja udovoljava odgovarajućim uvjetima utvrđenim u Prilogu II. Odluke 2007/777/EZ]

ili(2)[II.1.5.1. [sastoje se od mesa više životinjskih vrsta i, nakon što je takvo meso pomiješano, cijeli proizvod je bio podvrgnut obradi koja je najmanje jednako stroga kao obrada koja se zahtijeva za sastojke proizvoda od mesa kako je propisano u Prilogu II. Odluke 2007/777/EZ;]

ili(2)[II.1.5.1. [pripremljen je od mesa više životinjskih vrsta i svaki sastojak je prethodno bio podvrgnut obradi prije miješanja koja ispunjava odgovarajuće zahtjeve glede obrade mesa tih životinjskih vrsta kako je utvrđeno u Prilogu II. Odluke 2007/777/EZ]; (2)

II.1.6. nakon obrade poduzete su sve mjere predostrožnosti kako bi se spriječilo onečišćenje

(2)[II.1.7. Dodatna jamstva:

u slučaju proizvoda od mesa peradi, koji nisu bili podvrgnuti specifičnoj obradi a namijenjeni su državama članicama ili njihovim regijama, a koje su priznate u skladu s člankom 12. Direktive Vijeća 90/539/EEZ, meso peradi bilo je dobiveno od peradi koja nije bila cijepljena živim cjepivom protiv Newcastleske bolesti u razdoblju od 30 dana prije klanja;]

(2)II.2. Potvrda o javnom zdravlju

Ja, niže potpisani, izjavljujem da sam upoznat s odgovarajućim odredbama Uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 852/2004, (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 999/2001 i potvrđujem da su gore opisani proizvodi, prerađeni želuci, mjehuri i crijeva proizvedeni u skladu s tim zahtjevima, te posebno da:

II.2.1. dolaze iz objekta (objekata) koji provode postupke temeljene na načelima sustava HACCP u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004;

II.2.2. su proizvedeni od sirovine koja ispunjava zahtjeve iz odjeljaka I. do VI. Priloga III. Uredbe (EZ) br. 853/2004;

II.2.3.1. (2)su proizvodi od mesa dobiveni od mesa domaće svinje koje je bilo podvrgnuto ili pregledu na trihinozu s negativnim rezultatima ili postupku rashlađivanja u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2075/2005;

II.2.3.2. (2)su proizvodi od mesa dobiveni od konjskog mesa ili mesa divlje svinje koje je bilo podvrgnuto pregledu na trihinozu s negativnim rezultatima u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2075/2005;

II.2.3.3. (2)su obrađeni želuci, mjehuri i crijeva proizvedeni u skladu s odjeljkom XIII. Priloga III. Uredbe (EZ) br. 853/2004;

II.2.4. su označeni identifikacijskom oznakom u skladu s Odjeljkom I. Priloga II. Uredbe (EZ) br. 853/2004;

II.2.5. oznaka pričvršćena na pakiranje gore opisanih proizvoda od mesa sadrži oznaku koja potvrđuje da su proizvodi od mesa dobiveni u cijelosti od svježeg mesa životinja zaklanih u klaonicama koje su odobrene za izvoz u Europsku zajednicu ili od životinja zaklanih u klaonici posebno za isporuku mesa za traženu obradu kako je utvrđeno u Dijelovima 2. i 3. Priloga II. Odluke 2007/777/EZ;

II.2.6. ispunjavaju odgovarajuće kriterije iz Uredbe Komisije (EZ-a) br. 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za namirnice;

II.2.7. ispunjena su jamstva koja se odnose na žive životinje i proizvode dobivene od njih, predviđena planovima monitoringa rezidua koji su podneseni u skladu s Direktivom 96/23/EZ a posebno njezinim člankom 29.;

II.2.8. prijevozna sredstva i uvjeti utovara proizvoda od mesa u ovoj pošiljci ispunjavaju higijenske zahtjeve propisane za izvoz u Europsku zajednicu;

II.2.9. ako sadrže materijal od goveda, ovaca ili koza, svježe meso i/ili crijeva koji su upotrijebljeni za pripremu proizvoda od mesa i/ili obrađenih crijeva moraju ispunjavati sljedeće uvjete, ovisno o kategoriji GSE rizičnosti države podrijetla:

(2)II.2.9.1. za uvoz iz države ili regije s neznatnim GSE rizikom, kako je navedeno u Prilogu Odluke Komisije 2007/453/EZ sukladno zadnjim izmjenama i dopunama:

(1) država ili regija je svrstana u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 999/2001 kao država ili regija s neznatnim GSE rizikom;

(2) životinje od kojih su dobiveni proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca i koza rođene su, kontinuirano uzgajane i zaklane u državi s neznatnim GSE rizikom te su bile podvrgnute ante-mortem i post-mortem pregledu;

(2)(3) ukoliko su u državi ili regiji bili autohtoni slučajevi GSE-a:

(2)(a) životinje su rođene nakon datuma uvođenja zabrane hranidbe preživača mesno-koštanim brašnom i čvarcima podrijetlom od preživača; ili

(2)(b) proizvodi podrijetlom od goveda,, ovaca i koza ne sadrže i nisu dobiveni od specifičnog rizičnog materijala kako je definirano u Prilogu V. Uredbe (EZ) br. 999/2001, niti od mehanički otkoštenog mesa goveda, ovaca ili koza.

(2)II.2.9.2. za uvoz iz države ili regije s kontroliranom GSE rizikom, kako je navedeno u Prilogu Odluke Komisije 2007/453/EZ sukladno zadnjim izmjenama i dopunama:

(1) država ili regija je svrstana u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 999/2001 kao država ili regija s kontroliranim GSE rizikom;

(2) životinje od kojih su dobiveni proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca, i koza bile su podvrgnute ante-mortem i post-mortem pregledu;

(3) životinje od kojih su dobiveni proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca, i koza namijenjeni izvozu, nisu nakon omamljivanja bile zaklane ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljini niti ubijene istom metodom, a niti zaklane nakon omamljivanja laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem izduženog instrumenta u obliku štapa u kranijalnu šupljinu;

(2)(3)(4) proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca, i koza ne sadrže i nisu dobiveni od specifičnog rizičnog materijala kako je definirano u Prilogu V. Uredbe (EZ) br. 999/2001, niti od mehanički otkoštenog mesa goveda, ovaca ili koza.

(2)(4)(5) u slučaju crijeva s izvornim podrijetlom iz države ili regije sa zanemarivom GSE rizikom, uvoz obrađenih crijeva podliježe sljedećim uvjetima:

(a) država ili regija je svrstana u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 999/2001 kao država ili regija s kontroliranim GSE rizikom;

(b) životinje od kojih su dobiveni proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca, i koza, rođene su, kontinuirano uzgajane i zaklane u državi s neznatnim GSE rizikom te su bile podvrgnute ante-mortem i post-mortem pregledu;

(2)(c) ukoliko crijeva potječu iz države ili regije u kojoj su bili autohtoni slučajevi GSE-a:

(2)(i.) životinje su rođene nakon datuma uvođenja zabrane hranidbe preživača mesno-koštanim brašnom i čvarcima podrijetlom od preživača; ili

(2)(ii.) proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca, i koza ne sadrže i nisu dobiveni od specifičnog rizičnog materijala kako je definirano u Prilogu V. Uredbe (EZ) br. 999/2001.

(2)II.2.9.3. za uvoz iz države ili regije s neodređenim GSE rizikom, kako je navedeno u Prilogu Odluke Komisije 2007/453/EZ:

(1) životinje od kojih su dobiveni proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca, i koza nisu bile hranjene mesno-koštanim brašnom ili čvarcima podrijetlom od preživača te su bile podvrgnute ante-mortem i post-mortem pregledu;

(2) životinje od kojih su dobiveni proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca, i koza, nisu nakon omamljivanja bile zaklane ubrizgavanjem plina u kranijalnu šupljini niti ubijene istom metodom a niti zaklane nakon omamljivanja laceracijom središnjeg živčanog tkiva uvođenjem izduženog instrumenta u obliku štapa u kranijalnu šupljinu

(2)(5) (3) proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca, i koza, nisu dobiveni od:

(i.) specifičnog rizičnog materijala kako je definirano u Prilogu V. Uredbe (EZ) br. 999/2001;

(ii.) nervnog i limfatičnog tkiva izloženog tijekom postupka iskoštavanja;

(iii.) mehanički odvojenog mesa s kosti goveda, ovaca ili koza.

(2)(4)(4) u slučaju crijeva s izvornim podrijetlom iz države ili regije s neznatnim GSE rizikom, uvoz obrađenih crijeva uvjetovan je sljedećim:

(a) država ili regija je razvrstana u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ-a) br. 999/2001 kao država ili regija s neodređenim GSE rizikom;

(b) životinje od kojih su dobiveni proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca, i koza, rođene su, kontinuirano uzgajane i zaklane u državi s neznatnim GSE rizikom te su bile podvrgnute ante-mortem i post-mortem pregledu;

(2)(c) ukoliko crijeva potječu iz države ili regije u kojoj su bili autohtoni slučajevi GSE-a:

(2)(i.) životinje su rođene nakon datuma uvođenja zabrane hranidbe preživača mesno-koštanim brašnom i čvarcima podrijetlom od preživača; ili

(2)(ii.) proizvodi podrijetlom od goveda, ovaca, i koza ne sadrže i nisu dobiveni od specifičnog rizičnog materijala kako je definirano u Prilogu V. Uredbe (EZa) br. 999/2001.

Opaske

Dio I.

– Rubrika I.8.: regija (ako je prikladno) kako je navedena u Prilogu II. Odluke Komisije 2007/777/EZ (sukladno zadnjim izmjenama i dopunama).

– Rubrika I.11.: Mjesto podrijetla: ime i adresa objekta otpreme.

– Rubrika I.15.: Registarski broj (željezničkih vagona ili kontejnera i kamiona), broj leta (zrakoplova) ili ime (broda). U slučaju istovara i pretovara navesti posebne podatke.

– Rubrika I.19.: upotrijebite odgovarajući CT broj: 02.10, 16.01, 16.02, 05.04.

– Rubrika I.23.: Identifikacija kontejnera/broj plombe: samo kada je primjereno.

– Rubrika I.28.: »Životinjske vrste«: odaberite između vrsta koje su opisane u Dijelu II. točki 1.1.(A);

»Vrsta pošiljke«: odaberite nešto od sljedećeg: proizvod od mesa, obrađeni želuci, mjehuri ili crijeva;

»Klaonica»: bilo koja klaonica ili »objekt za obradu divljači«;

»Hladnjača«: bilo koje skladište.

Dio II.

(1)Proizvodi od mesa kako je utvrđeno u točki 7.1 Dodatka I. Uredbe (EZ) br. 853/2004 i obrađeni želuci, mjehuri i crijeva koji su bili podvrgnuti jednoj od obrada utvrđenih u Dijelu 4. Priloga II. Odluke 2007/777/EZ.

(2)Nepotrebno prekrižiti.

(3)Odstupajući od točke 4., dozvoljen je uvoz trupova, polovica ili polovica trupova rasječenih na najviše tri veleprodajna komada i četvrtina koje ne sadržavaju, osim kralješnice i dorzalnih spinalnih ganglija, specifični rizični materijal.

Ako se ne zahtijeva odstranjivanje kralježnice, goveđi trupovi ili veleprodajni komadi koji sadrže kralježnicu moraju biti označeni su na deklaraciji plavom crtom kako je navedeno u Uredbi (EZ) br. 1760/2000.

U slučaju uvoza, dokumentu iz stavka 1. članka 2. Uredbe (EZ) br. 136/2004 prilaže se broj goveđih trupova ili veleprodajnih komada za koje je potrebno odstranjivanje kralježnice i onih za koje to nije.

(4)Primjenjuje se samo na uvoz obrađenih crijeva.

(5)Odstupajući od točke 3., dozvoljen je uvoz trupova, polovica ili polovica trupova rasječenih na najviše tri veleprodajna komada i četvrtina koje ne sadržavaju, osim kralješnice i dorzalnih spinalnih ganglija, specifični rizični materijal.

Ako se ne zahtijeva odstranjivanje kralježnice, goveđi trupovi ili veleprodajni komadi koji sadrže kralježnicu moraju biti označeni su na deklaraciji plavom crtom kako je navedeno u Uredbi (EZ) br. 1760/2000.

U slučaju uvoza, dokumentu iz stavka 1. članka 2. Uredbe (EZ) br. 136/2004 prilaže se broj goveđih trupova ili veleprodajnih komada za koje je potrebno odstranjivanje kralježnice i onih za koje to nije.

– Boja potpisa mora biti različita od boje tiska. Isto pravilo se primjenjuje na pečat, osim suhog ili vodenog žiga.

Službeni veterinar

Ime (velikim tiskanim slovima): Kvalifikacija i titula:

Datum: Potpis:

Pečat:

PRILOG IV.

(Provoz i/ili skladištenje)

DRŽAVA Veterinarski certifikat za EU

Dio I.: Podaci o otpremljenoj pošiljci

I.1. Pošiljatelj

Ime

Adresa

Telefon

I.2.Referentni broj certifikata

I.2.a.

I.3. Centralno nadležno tijelo

I.4. Lokalno nadležno tijelo

I.5. Primatelj

Ime

Adresa

Poštanski broj

Telefon

I.6. Osoba u RH odgovorna za pošiljku

Ime

Adresa

Poštanski broj

Telefon

I.7. Država podrijetla

ISO kod

I.8. Regija podrijetla

Kod

I.9. Država odredišta

ISO kod

I.10.

I.11. Mjesto podrijetla

Ime Odobreni broj

Adresa

I.12. Mjesto odredišta

Carinsko skladište ☐ Opskrbljivač brodova ☐

Ime Odobreni broj

Adresa

Poštanski broj

I.13. Mjesto utovara

I.14 Datum otpreme

I.15. Prijevozno sredstvo

Zrakoplov ☐ Brod ☐ Željeznički vagon ☐

Cestovno vozilo ☐ Drugo ☐

Identifikacija:

Reference dokumentarne:

I.16. Granična veterinarska postaja ulaza u RH.

I.17. Br. CITES-a

I.18. Opis pošiljke

I.19. Oznaka pošiljke (CT broj)

I.20. Količina

I.21. Temperatura proizvoda

Sobna ☐ Rashlađeno ☐ Smrznuto ☐

I.22. Broj paketa

I.23. Identifikacija kontejnera / broj plombe

I.24. Način pakiranja

I.25. Pošiljka je namijenjena za:

Prehranu ljudi ☐

I.26. Za provoz kroz RH u treću zemlju ☐

Treća zemlja ISO kod

I.27.

I.28. Identifikacija pošiljke

Odobreni broj objekta

Životinjska vrsta

(Znanstveno ime)

Vrsta robe

Vrsta obrade

Klaonica

Proizvodni pogon

Hladnjača

Broj paketa

Neto težina

DRŽAVA Proizvodi od mesa /obrađeni želuci, mjehuri i crijeva za provoz i skladištenje

Dio II.: Certificiranje

II.a. Referentni broj certifikata

II.b.

II.

Potvrda o zdravlju životinja

Ja, niže potpisani službeni veterinar ovime potvrđujem da gore opisani proizvodi od mesa, obrađeni želuci, mjehuri i crijeva(1) za provoz i/ili skladištenje(2):

II.1. dolaze iz države ili regije iz koje je, u trenutku klanja životinja od kojih je dobiveno meso u proizvodima od mesa ili obrađenim želucima, mjehurima i crijevima, dozvoljen uvoz u EZ kako je propisano Prilogom II. Odluke 2007/777/EZ i

II.2. udovoljavaju odgovarajućim uvjetima zdravlja životinja kako je utvrđeno u potvrdi o zdravlju životinja u obrascu certifikata iz Priloga III. Odluke 2007/777/EZ.

Opaske

Dio I.

– Rubrika I.8.: regija (ako je prikladno) kako je navedena u Prilogu II. Odluke Komisije 2007/777/EZ (sukladno zadnjim izmjenama i dopunama).

– Rubrika I.11.: Mjesto podrijetla: ime i adresa objekta otpreme.

– Rubrika I.15.: Registarski broj (željezničkih vagona ili kontejnera i kamiona), broj leta (zrakoplova) ili ime (broda). U slučaju istovara i pretovara navesti posebne podatke.

– Rubrika I.19.: upotrijebite odgovarajući CT broj: 02.10, 16.01, 16.02, 05.04.

– Rubrika I.23.: identifikacija kontejnera/broj plombe: samo kada je primjereno.

– Rubrika I.28.: »Životinjske vrste«odaberite između vrsta koje su opisane u Dijelu II. točki 1.1.(A);

»Vrsta pošiljke«: odaberite nešto od sljedećeg: proizvod od mesa, obrađeni želuci, mjehuri ili crijeva;

»Vrsta obrade«: navedite opis jedne ili više primijenjenih obrada, kako je propisano u Prilogu II. Odluke Komisije 2007/777/EZ (sukladno zadnjim izmjenama i dopunama);

»Klaonica«: bilo koja klaonica ili »objekt za obradu divljači«;

»Hladnjača«: bilo koje skladište.

Dio II.

(1)Proizvodi od mesa kako je propisano u točki 7.1 Priloga I. Uredbe (EZ) br. 853/2004 i obrađeni želuci, mjehuri i crijeva koji su bili podvrgnuti jednoj od obrada utvrđenih u Dijelu 4. Priloga II. Odluke 2007/777/EZ.

(2)U skladu sa stavkom 4. člankom 12. ili člankom 13. Direktive Vijeća 97/78/EZ.

– Boja potpisa mora biti različita od boje tiska. Isto pravilo se primjenjuje na pečat, osim suhog ili vodenog žiga.

Službeni veterinar

Ime (velikim tiskanim slovima):

Datum:

Pečat:

Kvalifikacija i titula

Potpis:

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2007/777/EZ od 29. studenoga 2007. kojom se utvrđuju uvjeti zdravlja životinja i javnog zdravlja te obrasci certifIkata za uvoz određenih proizvoda od mesa i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi iz trećih zemalja te kojom se ukida Odluka 2005/432/EZ

[2]Prilogom I. točkom 7.1. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Priloga I. točke 7.1 Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla

[3]Prilogom I. točkom 7.9. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Priloga I. točke 7.9 Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla

[4]Odredbe Odluke Komisije 2004/432/EZ počet će se primjenjivati danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije dok će se odredbe Odluke Komisije 2003/779/EZ prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do kraja 2010. godine

[5]5 Prilogom I. točkom 1.6. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Priloga I. točke 1.6 Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla

[6]6 Prilogom I. točkom 1.5. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Priloga I. točke 1.5 Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla

[7]7 Prilogom I. točkom 1.10. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Priloga I. točke 1.10 Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla

[8]8 Člankom 12. stavkom 4. i člankom 13. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08) preuzete su odredbe članka 12. stavkom 4. i članka 13. Direktive 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja

[9]Prilogom I. točkom 1.10. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Priloga I. točke 1.10 Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla