Pravilnik o ustrojavanju i načinu vođenja zbiki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika

NN 157/2009 (30.12.2009.), Pravilnik o ustrojavanju i načinu vođenja zbiki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3934

Na temelju članka 211. stavaka 4. i 5. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 152/2008 i 76/2009), ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O USTROJSTVU I NAČINU VOĐENJA ZBIRKI S AUTOMATSKOM OBRADOM PODATAKA O UTVRĐIVANJU ISTOVJETNOSTI OSUMNJIČENIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se ustrojstvo, sadržaj i način vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika te način korištenja podacima iz tih zbirki.

Članak 2.

U Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ustrojavaju se zbirke podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika ( u daljnjem tekstu: zbirke).

Zbirke iz stavka 1. ovoga članka su:

1. Zbirka signaletičkih fotografija,

2. Zbirka otisaka papilarnih linija,

3. Zbirka DNK profila.

Zbirke iz stavka 1. ovoga članka vode se na Informacijskom sustavu Ministarstva.

Članak 3.

Zbirka signaletičkih fotografija sadrži:

– naziv tijela nadležnog za unos podataka,

– mjesto i vrijeme unosa podataka,

– signaletičku fotografiju,

– datum fotografiranja,

– podatke o fotografiranoj osobi: ime i prezime, matični broj, osobni identifikacijski broj, spol, ime i prezime oca, datum rođenja, ime i prezime te djevojačko prezime majke, mjesto rođenja, država rođenja, mjesto prebivališta, ulica i kućni broj, nadimak, lažno ime ili alias, zanimanje, zvanje, bračno stanje, državljanstvo, za stranca vrsta isprave za prelazak državne granice te broj i datum izdavanja te isprave, podatak o tijelu koje je tu ispravu izdalo i rok važenja isprave,

– naziv kaznenog djela za koje je osoba osumnjičena.

Članak 4.

Zbirka otisaka papilarnih linija sadrži:

– naziv tijela nadležnog za unos podataka,

– mjesto i vrijeme uzimanja otisaka papilarnih linija (flaktiloskopiranja),

– otiske papilarnih linija (prstiju, dlanova, stopala) osumnjičenika,

– potpune ili djelomične otiske papilarnih linija izuzetih s mjesta događaja,

– podatke o daktiloskopiranoj osobi: ime i prezime, matični broj, osobni identifikacijski broj, spol, ime i prezime oca, datum rođenja, ime i prezime te djevojačko prezime majke, mjesto rođenja, država rođenja, mjesto prebivališta, ulica i kućni broj, nadimak, lažno ime ili alias, zanimanje, zvanje, bračno stanje, državljanstvo, za stranca vrsta isprave za prelazak državne granice, broj i datum izdavanja te isprave, podatak o tijelu koje je tu ispravu izdalo te rok važenja isprave,

– naziv kaznenog djela za koje je osoba osumnjičena,

– podatke o tome da li su otisci papilarnih linija u sustavu AFIS (Auttomatic Fingerprint Identification System).

Članak 5.

Zbirka DNK profila sadrži:

– naziv tijela nadležnog za unos podataka,

– mjesto i vrijeme uzimanja bioloških uzoraka,

– DNK profil,

– Potpune ili djelomične DNK profile tragova izuzetih s mjesta događaja,

– podatke o osobi kojoj su uzeti uzorci radi molekularno – genetske analize: ime i prezime, matični broj, osobni identifikacijski broj, spol, ime i prezime oca, datum rođenja, ime i prezime te djevojačko prezime majke, mjesto rođenja, država rođenja, mjesto prebivališta, ulica i kućni broj, nadimak, lažno ime ili alias, zanimanje, zvanje, bračno stanje, državljanstvo, za stranca vrsta isprave za prelazak državne granice, broj i datum izdavanja te isprave, podatak o tijelu koje je tu ispravu izdalo te rok važenja isprave,

– naziv kaznenog djela za koje je osoba osumnjičena,

– podatke o tome da li je DNK profil u sustavu CODIS (Combined DNA Indeks System).

Članak 6.

Podaci se u zbirke unose odmah nakon prikupljanja i obrade.

U sjedištu Ministarstva ovlaštenje za unos podataka u zbirke imaju policijski službenici koje odredi načelnik Uprave kriminalističke policije Ministarstva.

U policijskoj upravi ovlaštenje za unos podataka u zbirke imaju policijski službenici koje odredi načelnik policijske uprave.

Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, ovlaštenje za unos podataka iz članka 4. podstavka 3. i 4. te članka 5. podstavka 3. i 4. ovoga Pravilnika, imaju policijski službenici koje odredi načelnik Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić«.

Ovlaštenje iz stavaka 2. i 3. ovoga članka odnosi se i na ažuriranje i brisanje podataka u zbirkama.

Članak 7.

Podaci iz zbirke signaletičkih fotografija čuvaju se deset godina. Podaci iz zbirke otisaka papilarnih linija čuvaju se deset godina. Podaci iz zbirke DNK profila čuvaju se deset godina.

Rok čuvanja podataka u zbirkama iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka počinje teći od zadnjeg unosa podataka u zbirku, a nakon isteka propisanog roka čuvanja, podaci sadržani u zbirkama brišu se.

Članak 8.

U cilju zaštite podataka sadržanih u zbirkama iz ovoga Pravilnika, o svakom pristupu zbirci odnosno podacima vode se bilješke (logovi). Bilješke se koriste radi naknadnog utvrđivanja zakonite uporabe podataka i smiju se koristiti samo za navedenu svrhu.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-37794-2009.

Zagreb, 22. prosinca 2009.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.