Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem

NN 157/2009 (30.12.2009.), Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem

HRVATSKA NARODNA BANKA

3936

Na temelju članka 25. stavka 2., članka 27. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

O OPSKRBI BANAKA GOTOVIM NOVCEM

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuje se način opskrbe banaka gotovim novcem preko Hrvatske narodne banke.

(2) Pod opskrbom banke gotovim novcem u smislu ove Odluke smatra se podizanje gotovog novca s računa banke u Hrvatskoj narodnoj banci (u nastavku teksta: podizanje gotovog novca) i polaganje gotovog novca na račun banke u Hrvatskoj narodnoj banci (u nastavku teksta: polaganje gotovog novca).

(3) Pod pojmom »banka« u ovoj Odluci podrazumijevaju se banke i štedne banke, osnovane pod uvjetima utvrđenim Zakonom o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/2008. i 74/2009.).

Članak 2.

(1) Hrvatska narodna banka opskrbljuje banke gotovim novcem preko gotovinskih centara.

(2) Poslove gotovinskih centara, propisane ovom Odlukom, obavlja FINA gotovinski servisi d.o.o. u ime i za račun Hrvatske narodne banke.

(3) Popis gotovinskih centara dan je u Prilogu 1 ove Odluke i njezin je sastavni dio.

Članak 3.

(1) Radno je vrijeme gotovinskih centara svakoga radnog dana u tjednu, od ponedjeljka do petka, od 7.00 do 17.00 sati.

(2) Hrvatska narodna banka može odrediti da gotovinski centar radi i subotom.

Članak 4.

(1) Banka dostavlja Središnjem prihvatnom mjestu za narudžbe (FINA gotovinski servisi d.o.o.) dokumentaciju vezanu uz podizanje gotovog novca koja je propisana ovom Odlukom, osobnom dostavom, telefaksom ili elektroničkim putem.

(2) Banka je dužna, radi ovjeravanja dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti Središnjem prihvatnom mjestu za narudžbe popunjeni obrazac Prijava potpisa. Središnje prihvatno mjesto za narudžbe proslijedit će kopiju Prijave potpisa gotovinskom centru preko kojeg banka podiže ili polaže gotov novac. Banka preuzima obrazac Prijava potpisa u gotovinskom centru.

(3) Potpis i pečat na dokumentaciji iz stavka 1. ovoga članka moraju odgovarati potpisima i pečatu na Prijavi potpisa koju banka dostavlja u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

(4) Banka dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci popis ovlaštenih osoba banke za ovjeravanje obrasca Prijava potpisa te sve izmjene i dopune tih podataka. Hrvatska narodna banka dostavlja Središnjem prihvatnom mjestu za narudžbe na postupanje podatke o ovlaštenim osobama banaka te sve izmjene i dopune tih podataka.

(5) Kada se dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka dostavlja elektroničkim putem, mora biti ovjerena na način i uz uvjete definirane tehničkom uputom za dostavu elektroničkim putem koju, uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke, donosi FINA gotovinski servisi d.o.o.

(6) FINA gotovinski servisi d.o.o. dostavlja banci uputu iz stavka 5. ovoga članka na njezin zahtjev.

RAČUN BANKE ZA GOTOVINU U HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI

Članak 5.

(1) U svrhu opskrbe banaka gotovim novcem Hrvatska narodna banka otvara za svaku banku račun za gotovinu (u nastavku teksta: račun banke za gotovinu u HNB-u).

(2) Hrvatska narodna banka obavještava banku o broju računa banke za gotovinu u HNB-u.

Članak 6.

(1) Sredstva evidentirana na računu banke za gotovinu u HNB-u sastavni su dio računa za namiru banke.

(2) FINA gotovinski servisi d.o.o. dostavlja banci izvještaj o stanju i promjenama na računu banke za gotovinu u HNB-u. Adresu i način dostave tog izvještaja određuje banka u dogovoru s gotovinskim centrom u mjestu gdje je sjedište banke ili s drugim gotovinskim centrom prema izboru banke (u nastavku teksta: glavni gotovinski centar za banku).

(3) Glavni gotovinski centar za banku obavještava banku o visini sredstava evidentiranih na računu banke za gotovinu u HNB-u, u vremenu od 7.00 do 17.00 sati. Glavni gotovinski centar dogovara s bankom način obavještavanja banke o stanju na računu banke za gotovinu u HNB-u.

Članak 7.

(1) Na računu banke za gotovinu u HNB-u evidentiraju se promjene vezane uz opskrbu banke gotovim novcem.

(2) U korist računa banke za gotovinu u HNB-u evidentira se:

– iznos sredstava koja je na taj račun prenijela banka za koju je račun za gotovinu u HNB-u otvoren s računa za namiru i

– iznos gotovog novca koji je ta banka položila preko gotovinskih centara.

(3) Na teret računa banke za gotovinu u HNB-u evidentira se:

– iznos gotovog novca koji je ta banka podigla preko gotovinskih centara i

– iznos sredstava koja su po zahtjevu te banke prenesena na njezin račun za namiru.

Članak 8.

(1) Prijenos sredstava s računa za namiru na račun banke za gotovinu u HNB-u, koji je za tu banku otvoren u Hrvatskoj narodnoj banci, obavlja banka izvršenjem plaćanja preko Hrvatskog sustava velikih plaćanja (u nastavku teksta: HSVP), u vremenu propisanom terminskim planom obračuna preko HSVP-a.

(2) Plaćanje iz stavka 1. ovoga članka izvršava banka preko HSVP-a, platnom porukom MT103, na način da tereti svoj račun za namiru, a odobrava račun za namiru Hrvatske narodne banke.

U polje platne poruke MT103 koje označuje račun platitelja u banci (polje 50K) banka upisuje broj i naziv svog računa kojim se koristi za evidentiranje gotovog novca (u nastavku teksta: interni račun banke za evidenciju gotovog novca). Taj račun otvara banka u skladu s propisom kojim se uređuje konstrukcija računa u banci.

U polje platne poruke MT103 koje označuje račun primatelja u banci (polje 59) banka upisuje broj i naziv računa banke za gotovinu u HNB-u.

(3) Iznos izvršene platne poruke MT103 iz stavka 2. ovoga članka evidentira se u korist računa banke za gotovinu u HNB-u.

Članak 9.

(1) Prijenos sredstava s računa banke za gotovinu u HNB-u na račun te banke za namiru obavlja Hrvatska narodna banka na temelju zaprimljenog zahtjeva banke, svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8.00 do 17.00 sati.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka banka podnosi na obrascu Nalog za prijenos sredstava na račun za namiru (u nastavku teksta: Nalog za prijenos). Obrazac Nalog za prijenos dan je u Prilogu 2 ove Odluke i njezin je sastavni dio.

Banka podnosi obrazac Nalog za prijenos u glavni gotovinski centar za banku.

(3) Hrvatska narodna banka postupit će samo po onom Nalogu za prijenos koji sadržava valjano popunjene sve elemente.

Članak 10.

(1) Prijenos sredstava iz članka 9. ove Odluke Hrvatska narodna banka obavlja izvršenjem plaćanja preko HSVP-a.

(2) Plaćanje iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka izvršava preko HSVP-a, platnom porukom MT103, na način da tereti račun za namiru Hrvatske narodne banke, a odobrava račun za namiru banke koja je podnijela Nalog za prijenos. Ta platna transakcija glasi na iznos naveden u Nalogu za prijenos.

U polje platne poruke MT103 koje označuje račun platitelja u banci (polje 50K) Hrvatska narodna banka upisuje broj i naziv računa banke za gotovinu u HNB-u.

U polje platne poruke koje označuje račun primatelja u banci (polje 59) Hrvatska narodna banka upisuje broj i naziv internog računa banke za evidentiranje gotovog novca koji je banka upisala u Nalog za prijenos.

(3) Iznos izvršene platne poruke MT103 iz stavka 2. ovoga članka evidentira se na teret računa banke za gotovinu u HNB-u.

Članak 11.

Platne poruke iz članka 8. i članka 10. ove Odluke moraju, osim uvjeta propisanih tim člancima, zadovoljavati uvjete propisa kojima se uređuje rad HSVP-a.

PODIZANJE GOTOVOG NOVCA

Članak 12.

(1) Banka može dostaviti jednu narudžbu gotovog novca unutar 2 (dva) radna dana.

Minimalni iznos dostavljene narudžbe iznosi:

1. za velike banke: kn 15.000.000,00,

2. za srednje banke: kn 3.500.000,00 i

3. za male banke: kn 400.000,00.

Minimalna količina novčanica po jednom apoenu iznosu 100 komada.

(2) Hrvatska narodna banka izvijestit će pisanim putem pojedinačno svaku banku o kriterijima i kategoriji banaka u koju je određena banka uvrštena (velike, srednje, male), u skladu s člankom 12. stavkom 1. i člankom 19. stavkom 1. ove Odluke.

(3) Popis banaka prema kategorijama prema stavku 2. ovog članka HNB će dostaviti Središnjem prihvatnom mjestu za narudžbe (FINA gotovinski servisi d.o.o.).

(4) Banka dostavlja Narudžbu gotovog novca Središnjem prihvatnom mjestu za narudžbe (FINA gotovinski servisi d.o.o.). Narudžba se dostavlja jedan radni dan prije podizanja gotovog novca.

(5) Narudžba sadržava broj komada, apoensku strukturu i ukupni iznos gotovog novca koji će podići banka, a raščlanjena je na broj komada, apoensku strukturu i ukupne iznose prema gotovinskim centrima u kojima banka namjerava podići gotov novac.

(6) Središnje prihvatno mjesto za narudžbe gotovog novca (FINA gotovinski servisi d.o.o.) obrađuje zaprimljenu Narudžbu u skladu s člankom 4. ove Odluke i prosljeđuje raščlanjene narudžbe u gotovinske centre koje je banka navela za podizanje gotovog novca.

(7) Banka može dostaviti i izvanrednu Narudžbu gotovog novca unutar roka od dva radna dana, u vremenu od 7.00 do 10.00 sati. U tom slučaju banka upisuje na Narudžbu gotovog novca riječ »Izvanredno«. Minimalni iznos dostavljene izvanredne Narudžbe mora odgovarati minimalnim iznosima iz stavka 1. ovog članka.

(8) Gotovinski centri podmirivat će narudžbe gotovog novca novčanicama i kovanim novcem dobre kakvoće. Minimalna količina novčanica po apoenu koju će izdati gotovinski centar iznosi 100 komada. Minimalna količina kovanog novca po apoenu koji će izdati gotovinski centar je količina zapakirana u jednu platnenu vrećicu u skladu s člankom 15. ove Odluke.

(9) Obrazac Narudžba gotovog novca dan je u Prilogu 3 ove Odluke i njezin je sastavni dio.

Članak 13.

Banka je dužna dostaviti svakom gotovinskom centru preko kojega podiže ili polaže gotov novac ovjereni popis ovlaštenih osoba za podizanje/polaganje gotovog novca u ime banke te ovjereni popis registarskih oznaka vozila kojima će gotov novac biti otpremljen/dopremljen. Banka je dužna prvoga radnog dana u tekućem mjesecu obnoviti dostavljeni popis ovlaštenih osoba za podizanje/polaganje gotovog novca i popis registarskih oznaka vozila kojima će gotov novac biti otpremljen/dopremljen. Ako banka za podizanje/polaganje gotovog novca u ime banke ovlasti osobe koje nisu zaposlenici banke, u popisu je dužna navesti i naziv specijalizirane tvrtke za prijevoz gotovog novca. Ako banka ne obnovi popis ovlaštenih osoba za podizanje/polaganje gotovog novca i popis registarskih oznaka vozila kojima će gotov novac biti otpremljen/dopremljen, gotovinski centar neće izdati gotov novac.

Članak 14.

(1) Banka ne može podići gotov novac, odnosno gotovinski centar neće izdati gotov novac, ako na računu banke za gotovinu u HNB-u ne postoji pokriće u iznosu gotovog novca koji se podiže.

(2) Banka podiže gotov novac u iznosu koji je upisan u Narudžbu gotovog novca.

Članak 15.

(1) Banka podiže gotov novac u gotovinskom centru koji je navela u Narudžbi gotovog novca iz članka 12. ove Odluke, u vremenu od 7.00 do 17.00 sati.

(2) Na temelju Narudžbe gotovog novca koju je proslijedilo Središnje prihvatno mjesto za narudžbe gotovinski centar priprema gotov novac za predaju banci te u skladu s tim popunjava Specifikaciju podignutoga gotovog novca u dva primjerka. Obrazac Specifikacija podignutoga gotovog novca dan je u Prilogu 4 ove Odluke i njezin je sastavni dio.

(3) Gotovinski centri predaju bankama gotov novac na sljedeći način:

– novčanice pojedinog apoena u svežnjevima (deset paketića od sto komada novčanica) i u paketićima (sto komada novčanica u paketiću), dobre kakvoće, prikladne za promet, koja je utvrđena postupkom sortiranja na strojevima za sortiranje i primjenom standarda za sortiranje novčanica prema prikladnosti za promet koje posebnom odlukom utvrđuje Hrvatska narodna banka i

– kovani novac zapakiran u platnene vrećice s vidljivom oznakom apoena, količina i iznosa kovanog novca, prema sljedećem pregledu:

APOEN

KOMADA

KUNA

25.- kn

500

12.500,00

5.- kn

500

2.500,00

2.- kn

1000

2.000,00

1.- kn

1000

1.000,00

50 lp

1000

500,00

20 lp

1500

300,00

10 lp

1500

150,00

5 lp

2000

100,00

2 lp

2000

40,00

1 lp

3000

30,00

Članak 16.

(1) Prije predaje gotovog novca gotovinski centar utvrđuje identitet ovlaštene osobe za podizanje gotovog novca u ime banke. Utvrđivanje identiteta obavlja se uvidom u osobne dokumente ovlaštene osobe za podizanje gotovog novca u ime banke i usporedbom podataka s tih dokumenata s podacima o ovlaštenoj osobi za podizanje gotovog novca u ime banke upisanima u popis ovlaštenih osoba koji je banka dostavila gotovinskom centru, u skladu s člankom 13. stavkom 1. ove Odluke.

(2) Gotovinski centar predaje gotov novac nakon utvrđivanja identiteta ovlaštene osobe za podizanje gotovog novca u ime banke.

Članak 17.

(1) Banka podiže gotov novac u prostoru gotovinskog centra predviđenom za primopredaju gotovog novca.

(2) Gotovinski centar predaje gotov novac koji podiže banka ovlaštenoj osobi za podizanje gotovog novca u ime banke, koja obavlja kontrolno brojenje gotovog novca.

(3) Kontrolno brojenje iz stavka 2. ovoga članka obuhvaća:

– brojenje svežnjeva i paketića unutar svežnjeva (10 paketića),

– brojenje pojedinačno pripremljenih paketića za svaki apoen (100 komada novčanica u paketiću) i

– brojenje zapakiranih vrećica kovanog novca.

(4) Gotovinski centar dužan je omogućiti detaljno brojenje primljenoga gotovog novca ovlaštenoj osobi za podizanje gotovog novca u ime banke na njezin zahtjev te joj u tu svrhu osigurati prostor i korištenje odgovarajuće tehničke opreme za brojenje gotovog novca.

Detaljno brojenje iz prethodne alineje ovog stavka obuhvaća:

– razvezivanje svežnja i brojenje novčanica iz svežnja (svežanj sadržava 1000 komada novčanica),

– brojenje pojedinačno pripremljenih paketića za svaki apoen i brojenje novčanica iz paketića (100 komada novčanica u paketiću) i

– razvezivanje zapakiranih vrećica kovanog novca i brojenje kovanog novca iz vrećice prema količinama utvrđenim u članku 15. ove Odluke.

(5) Ako se kontrolnim ili detaljnim brojenjem utvrdi razlika u odnosu na iznos ili količine iskazane na Specifikaciji podignutoga gotovog novca, gotovinski će centar uskladiti iznos i količine gotovog novca s podacima iskazanima u Specifikaciji podignutoga gotovog novca.

(6) Gotovinski centar predaje ovlaštenoj osobi za podizanje gotovog novca u ime banke ovjereni prvi primjerak Specifikacije podignutoga gotovog novca.

Ovlaštena osoba za podizanje gotovog novca u ime banke ovjerava potpisom primitak gotovog novca na drugom primjerku Specifikacije podignutoga gotovog novca, koji ostaje gotovinskom centru.

(7) Gotovinski centar izrađuje Isplatni nalog u iznosu podignutoga gotovog novca i ovjereni primjerak Isplatnog naloga predaje ovlaštenoj osobi za podizanje gotovog novca u ime banke ili na drugi način dogovoren između banke i gotovinskog centra.

Članak 18.

(1) Banka nema pravo na reklamaciju iznosa podignutoga gotovog novca nakon njegova podizanja na način propisan ovom Odlukom.

(2) Iznos podignutoga gotovog novca iz stavka 1. ovoga članka evidentira se, istodobno kada je gotov novac podignut, na teret računa banke za gotovinu u HNB-u.

POLAGANJE GOTOVOG NOVCA

Članak 19.

(1) Banka može jedanput dnevno izvršiti polaganje gotovog novca u svakom gotovinskom centru, pod uvjetom da minimalna količina položenih novčanica iznosi:

1. za velike banke: 20.000 komada,

2. za srednje banke: 4.000 komada i

3. za male banke: 1.000 komada.

Minimalna količina dobrih ili pohabanih ili neobrađenih novčanica u pologu po apoenu iznosi 100 komada.

Banka može položiti oštećene novčanice bez ograničenja minimalne količine ili broja komada po apoenu.

Minimalna količina dobroga ili neobrađenoga kovanog novca u pologu iznosi po apoenu jednu zapakiranu platnenu vrećicu u količini iskazanoj u članku 15. ove Odluke.

Banka može položiti oštećeni kovani novac bez ograničenja minimalne količine ili broja komada po apoenu.

(2) Banka dostavlja najmanje jedan sat prije polaganja gotovog novca gotovinskom centru u kojem želi položiti gotov novac Specifikaciju položenoga gotovog novca.

Obrazac Specifikacija položenoga gotovog novca dan je u Prilogu 5 ove Odluke i njezin je sastavni dio.

(3) Ako banka polaže u gotovinski centar novčanice, dužna je u Specifikaciji položenoga gotovog novca navesti u rubrici »Kakvoća gotovog novca« kategoriju novčanica prema prikladnosti za promet utvrđenu postupkom sortiranja na strojevima za sortiranje uz primjenu standarda za sortiranje novčanica prema prikladnosti za promet, a koje posebnom odlukom utvrđuje Hrvatska narodna banka. U Specifikaciji položenoga gotovog novca navodi se uz apoene i izdanja jedna od sljedećih kategorija novčanica:

− »dobar«, novčanice dobre kakvoće prikladne za promet,

− »pohaban«, novčanice loše kakvoće neprikladne za promet i

− »oštećen«, novčanice izrazito loše kakvoće neprikladne za promet.

Banka ispostavlja zasebnu Specifikaciju položenoga gotovog novca za svaku kategoriju sortiranih novčanica koju polaže.

(4) Ako banka polaže u gotovinski centar novčanice koje nisu sortirane na strojevima za sortiranje, dužna je u rubrici »Kakvoća gotovog novca« navesti »neobrađeno«.

(5) Ako banka polaže u gotovinski centar kovani novac, dužna je u Specifikaciju položenoga gotovog novca navesti u rubrici »Kakvoća gotovog novca« kategoriju prema prikladnosti za promet utvrđenu postupkom sortiranja na strojevima za sortiranje u skladu s kakvoćom koju posebnom odlukom utvrđuje Hrvatska narodna banka. U Specifikaciji položenoga gotovog novca navodi se jedna od sljedećih kategorija kovanog novca:

– »dobar«, kovani novac prikladan za promet i

– »oštećen«, kovani novac neprikladan za promet.

Banka ispostavlja zasebnu Specifikaciju položenoga gotovog novca za svaku od navedenih kategorija sortiranoga kovanog novca koji polaže.

(6) Ako banka polaže u gotovinski centar kovani novac koji nije sortiran na strojevima za sortiranje, dužna je u rubrici »Kakvoća kovanog novca« navesti »neobrađeno«.

Članak 20.

(1) Banka polaže gotov novac u gotovinskom centru u koji je dostavila Specifikaciju položenoga gotovog novca iz članka 19. ove Odluke, u vremenu od 7.00 do 17.00 sati.

(2) Ako je Specifikacija položenoga gotovog novca dostavljena telefaksom, ovlaštena osoba za polaganje gotovog novca u ime banke predaje gotovinskom centru prije polaganja gotovog novca Specifikaciju položenoga gotovog novca popunjenu u dva primjerka.

(3) Gotovinski centar utvrđuje identitet ovlaštene osobe za polaganje gotovog novca u ime banke. Utvrđivanje identiteta obavlja se uvidom u osobne dokumente ovlaštene osobe za polaganje gotovog novca u ime banke i usporedbom podataka s tih dokumenata s podacima o ovlaštenoj osobi za polaganje gotovog novca u ime banke upisanima u popis ovlaštenih osoba koji je banka dostavila gotovinskom centru, u skladu s člankom 13. stavkom 1. ove Odluke.

Članak 21.

(1) Banka polaže gotov novac u iznosu koji je upisan u Specifikaciju položenoga gotovog novca iz članka 19. ove Odluke.

(2) Nakon provedbe postupaka propisanih člancima 19. i 20. ove Odluke gotovinski centar preuzima i obavlja kontrolno brojenje gotovog novca koji banka polaže. Gotovinski centar dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi za polaganje gotovog novca u ime banke uvid u obavljanje kontrolnog brojenja.

(3) Kontrolno brojenje gotovog novca iz prethodnog stavka obavlja se na način iz članka 17. stavka 3. ove Odluke.

(4) Ako se kontrolnim brojenjem utvrdi razlika u odnosu na iznos ili količine iskazane na Specifikaciji položenoga gotovog novca, gotovinski će centar precrtati podatke na Specifikaciji položenoga gotovog novca i upisati podatke utvrđene kontrolnim brojenjem. Izvršeni upis ovjerava gotovinski centar i potpisuje ovlaštena osoba za polaganje gotovog novca u ime banke.

(5) Gotovinski centar i ovlaštena osoba za polaganje gotovog novca u ime banke potvrđuju da je izvršeno polaganje gotovog novca ovjerom Specifikacije položenoga gotovog novca. Gotovinski centar predaje prvi primjerak Specifikacije položenoga gotovog novca ovlaštenoj osobi za polaganje gotovog novca u ime banke, a drugi primjerak ostaje u gotovinskom centru.

Članak 22.

(1) Nakon kontrolnog brojenja gotovinski centar šalje položeni gotov novac na detaljno brojenje položenoga gotovog novca banke iz članka 20. ove Odluke.

(2) U postupku detaljnog brojenja koji se obavlja u skladu s člankom 17. stavkom 4. ove Odluke obavlja se i provjera kakvoće položenoga gotovog novca banke prema vrsti deklariranoj u Specifikaciji položenoga gotovog novca u skladu s člankom 19. stavcima 3. i 5. ove Odluke.

Provjera kakvoće položenoga gotovog novca obavlja se sortiranjem novčanica i kovanog novca na strojevima za sortiranje radi utvrđivanja stanja stvarne kakvoće položenih novčanica i kovanog novca prema prikladnosti za promet. Ako odstupanja u provjeri stvarne kakvoće novčanica ili kovanog novca nisu veća od 5% od ukupne količine deklarirane vrste položenih novčanica ili kovanog novca, smatrat će se da utvrđeno stanje stvarne kakvoće novčanica ili kovanog novca odgovara deklariranoj kategoriji. Ako su odstupanja veća od 5%, gotovinski centar pismeno će izvijestiti banku o odstupanju, koje će potkrijepiti izvješćem obrade sa stroja za sortiranje o utvrđenom stvarnom stanju kakvoće položenih novčanica ili kovanog novca, te će se u tom slučaju smatrati da stvarna kakvoća položenih novčanica ili kovanog novca banke odgovara tako utvrđenom stanju. Ako je banka položila oštećene novčanice, gotovinski centar izvršit će još i provjeru stupnja oštećenja novčanica te će provesti postupak u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke o rukovanju novčanicama i kovanim novcem kuna i lipa neprikladnim za promet.

(3) Ako se detaljnim brojenjem položenoga gotovog novca banke utvrdi razlika u odnosu na iznos gotovog novca utvrđen kontrolnim brojenjem, gotovinski centar dostavlja banci zapisnik o utvrđenim razlikama istoga dana kada je izvršeno detaljno brojenje položenoga gotovog novca banke.

(4) Iznos položenoga gotovog novca banke utvrđen detaljnim brojenjem stvarni je iznos položenoga gotovog novca banke.

(5) Gotovinski centar izrađuje Uplatni nalog u visini iznosa položenoga gotovog novca banke utvrđenog kontrolnim brojenjem u skladu s člankom 17. stavkom 3. ove Odluke. Ovjereni primjerak Uplatnog naloga gotovinski centar uručuje ovlaštenoj osobi banke za polaganje ili podizanje gotovog novca u ime banke pri prvom sljedećem polaganju ili podizanju gotovog novca banke, ili na drugi način dogovoren između banke i gotovinskog centra.

Članak 23.

(1) Gotov novac koji je banka položila u gotovinski centar u vremenu od 7.00 do 17.00 sati evidentira se istoga dana u korist računa banke za gotovinu u HNB-u u iznosu utvrđenom kontrolnim brojenjem u skladu s člankom 17. stavkom 3. ove Odluke.

(2) Ako se kontrolnim brojenjem utvrdi razlika u odnosu na iznos ili količine iskazane na Specifikaciji položenoga gotovog novca, gotovinski će centar precrtati podatke na Specifikaciji položenoga gotovog novca i upisati podatke utvrđene kontrolnim brojenjem. Izvršeni upis ovjerava gotovinski centar.

(3) Detaljno brojenje navedeno u članku 17. stavku 4. i provjera kakvoće položenog gotovog novca navedeno u članku 22. stavku 2. ove Odluke gotovinski centar obavlja najkasnije u roku od sljedeća dva radna dana. Ako se detaljnim brojenjem položenoga gotovog novca banke utvrdi razlika u odnosu na iznos gotovog novca utvrđen kontrolnim brojenjem, gotovinski centar dostavlja banci zapisnik o utvrđenim razlikama po svršetku detaljnog brojenja položenoga gotovog novca banke. Za utvrđeni višak/manjak gotovog novca odobrava/tereti se račun banke za gotovinu u HNB-u istoga dana po utvrđivanju stvarnog stanja pologa.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 24.

Ako je na računu banke za gotovinu u HNB-u pogreškom evidentirana promjena u iznosu različitom od stvarno izvršenog podizanja ili polaganja gotovog novca banke preko gotovinskih centara, Hrvatska narodna banka će za utvrđenu razliku sredstava naknadno evidentirati promjenu na teret ili u korist računa banke za gotovinu u HNB-u.

PRILOG 1

POPIS GOTOVINSKIH CENTARA

NAZIV GOTOVINSKOG
CENTRA

ADRESA GOTOVINSKOG
CENTRA

Gotovinski centar ZAGREB

Ul. grada Vukovara 70, 10000 ZAGREB

Gotovinski centar DUBROVNIK

Put Republike 24 a, 20001 DUBROVNIK

Gotovinski centar OSIJEK

L. Jagera 1-3, 31001 OSIJEK

Gotovinski centar PULA

Giardini 5, 52101 PULA

Gotovinski centar RIJEKA

F. Kurelca 8, 51001 RIJEKA

Gotovinski centar SPLIT

Mažuranićevo šetalište 24b, 21001 SPLIT

Gotovinski centar VARAŽDIN

Augusta Cesarca 2, 42000 VARAŽDIN

Gotovinski centar ZADAR

Ivana Danila 4, 23000 ZADAR

PRILOG 2

HRVATSKA NARODNA BANKA

Nalog za prijenos sredstava na račun za namiru

Gotovinski centar (mjesto): ______________________

Naziv banke: ___________

Vodeći broj banke:

SWIFT adresa banke:

(BIC)

Iznos:

Na teret

Račun banke za gotovinu u HNB-u:

1

0

0

1

0

0

5

-

(vodeći broj HNB-a) (broj računa banke za gotovinu u HNB-u)

U korist

Račun za evidenciju gotovog novca u banci:

-

(vodeći broj banke) (broj računa za evidenciju gotovog novca u banci)

Datum podnošenja: ____________________

Pečat i potpis Pečat i potpis

ovlaštene osobe banke gotovinskog centra

___________________ ___________________

PRILOG 3

_____________________________ _________________________

Redovna

Izvanredna

(naziv i adresa banke, telefon, telefaks) (mjesto i datum)

NARUDŽBA GOTOVOG NOVCA br. _________________

Ukupno

Zagreb

Split

Rijeka

Osijek

Dubrovnik

Pula

Zadar

Varaždin

Broj komada novčanica

Apoeni kuna

Ukupno kuna

Broj komada novčanica

Ukupno kuna

Broj komada novčanica

Ukupno kuna

Broj komada novčanica

Ukupno kuna

Broj komada novčanica

Ukupno kuna

Broj komada novčanica

Ukupno kuna

Broj komada novčanica

Ukupno kuna

Broj komada novčanica

Ukupno kuna

Broj komada novčanica

Ukupno kuna

0

1000

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0

500

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0

200

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0

100

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0

50

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0

20

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0

10

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0

5

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

Ukupno novčanica kuna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj komada kovanog novca

Apoeni kuna

Ukupno kuna

Broj komada kovanog novca

Ukupno kuna

Broj komada kovanog novca

Ukupno kuna

Broj komada kovanog novca

Ukupno kuna

Broj komada kovanog novca

Ukupno kuna

Broj komada kovanog novca

Ukupno kuna

Broj komada kovanog novca

Ukupno kuna

Broj komada kovanog novca

Ukupno kuna

Broj komada kovanog novca

Ukupno kuna

0

25

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0

5

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0

2

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0

1

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0

0,50

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0

0,20

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0

0,10

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0

0,05

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0

0,02

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0

0,01

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

Ukupno kovanog novca kuna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno gotovog novca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ovlaštena/e osoba/e u ime banke preuzet će gotov novac dana _______________________________

Ovlaštena osoba banke

________________________________________

PRILOG 4

–––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––
(naziv i adresa gotovinskog (mjesto i datum)
centra, telefon i telefaks)

__________________________________________________
(naziv banke)

SPECIFIKACIJA PODIGNUTOGA GOTOVOG NOVCA

BROJ KOMADA
NOVČANICA

APOENI KUNA

UKUPNO KUNA

1000

0,00

500

0,00

200

-2

0,00

100

-2

0,00

50

-2

0,00

20

-2

0,00

10

-3

0,00

5

-2

0,00

UKUPNO NOVČANICA KUNA

0,00

BROJ KOMADA
KOVANOG NOVCA

APOENI KUNA

UKUPNO KUNA

25

0,00

5

0,00

2

0,00

1

0,00

0,50

0,00

0,20

0,00

0,10

0,00

0,05

0,00

0,02

0,00

0,01

0,00

UKUPNO KOVANOG NOVCA

0,00

UKUPNO GOTOVOG NOVCA

0,00

________________________ ____________________
(ovjera ovlaštene osobe gotovinskog centra) (ovjera likvidature gotovinskog centra)

PREDALI ZA GOTOVINSKI CENTAR PREUZELI ZA BANKU

1. __________________ 1. __________________

2. __________________ 2. __________________

PRILOG 5

–––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––
(naziv i adresa banke, telefon i telefaks) (mjesto i datum)
__________________________________________________
(naziv gotovinskog centra)

SPECIFIKACIJA POLOŽENOGA GOTOVOG NOVCA

________________________________
Kakvoća gotovog novca

BROJ KOMADA NOVČANICA

APOENI KUNA

UKUPNO KUNA

1000

0,00

500

0,00

200

-2

0,00

100

-2

0,00

50

-2

0,00

20

-2

0,00

10

-3

0,00

5

-2

0,00

UKUPNO NOVČANICA KUNA

0,00

BROJ KOMADA
KOVANOG NOVCA

APOENI KUNA

UKUPNO KUNA

25

0,00

5

0,00

2

0,00

1

0,00

0,50

0,00

0,20

0,00

0,10

0,00

0,05

0,00

0,02

0,00

0,01

0,00

»PRIGODNI«

0,00

UKUPNO KOVANOG NOVCA

0,00

UKUPNO GOTOVOG NOVCA

0,00

Ovlaštena osoba u ime banke predat će gotov novac dana
____________________________________________

Ovlaštena osoba banke
____________________
(pečat i potpis)

PREDALI ZA BANKU PREUZELI ZA
GOTOVINSKI CENTAR

1. ___________________ 1. ___________________

2. ___________________ 2. ___________________

(2) Ako je utvrđenu razliku sredstava iz stavka 1. ovoga članka banka već podigla kao gotov novac ili su ta sredstva, na temelju Naloga za prijenos koji je podnijela banka, već prenesena na račun za namiru banke, Hrvatska narodna banka će pisanim zahtjevom tražiti povrat tih sredstava. Banka je dužna postupiti po tom zahtjevu.

Članak 25.

Obrasci Prijava potpisa i popisi ovlaštenih osoba banke za ovjeravanje obrazaca Prijava potpisa iz članka 4. stavaka 2. i 4. ove Odluke, određeni na temelju Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 22/2002., 115/2006., 63/2007. i 28/2009.) i nadalje se rabe kao dokumentacija vezana uz opskrbu gotovim novcem.

Članak 26.

Hrvatska narodna banka može smanjivati broj gotovinskih centara preko kojih se obavlja opskrba gotovim novcem banaka. Hrvatska narodna banka će, najmanje 90 dana prije prestanka rada pojedinoga gotovinskog centra, o tome obavijestiti banke.

Članak 27.

(1) Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. travnja 2010.

(2) Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 22/2002., 115/2006., 63/2007. i 28/2009.).

O. br. 941-020/12-09/ŽR

Zagreb, 23. prosinca 2009.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.