Pravilnik o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji

NN 10/2010 (20.1.2010.), Pravilnik o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

213

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 83/09, 153/09), ministar nadležan za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, obveznici ispunjavanja uvjeta, kontrola ispunjavanja uvjeta, sankcije za neispunjavanje uvjeta, te rokovi u kojima ispunjavanje uvjeta postaje obveza u ostvarivanju prava na izravna plaćanja.

Uvjeti višestruke sukladnosti

Članak 2.

(1) Uvjeti višestruke sukladnosti su minimalni zahtjevi upravljanja na poljoprivrednim gospodarstvima, odnosno obvezni postupci kojih se moraju pridržavati poljoprivredna gospodarstva u obavljanju poljoprivredne djelatnosti, a vezani su uz:

– zaštitu okoliša, zdravlje ljudi, životinja i bilja te dobrobit životinja

– dobru poljoprivrednu i okolišnu praksu[1]

(2) Popis uvjeta iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka nalazi se u Dodatku I. ovoga Pravilnika.[2]

(3) Popis uvjeta iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka nalazi se u Dodatku II. ovoga Pravilnika.[3]

Obveznici

Članak 3.

(1) Obveznici ispunjavanja uvjeta iz članka 2. ovoga Pravilnika su poljoprivredna gospodarstva, korisnici izravnih plaćanja iz članka 3. stavka 1. i korisnici državne potpore ruralnom razvoju iz članka 3. stavka 3. Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

(2) Obveznik iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati propisane zahtjeve iz članka 2. ovoga Pravilnika, vezane uz poljoprivredno zemljište, na svim površinama poljoprivrednog zemljišta kojeg ima u posjedu.

Kontrola

Članak 4.

(1) Kontrolu ispunjavanja uvjeta kod obveznika iz članka 3. ovoga Pravilnika provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

(2) Poslove iz stavka 1. ovog članka, koji se odnose na kontrole na terenu, Agencija za plaćanja može delegirati.

(3) Kontrolom na terenu tijekom jedne godine mora biti obuhvaćeno najmanje 1% svih obveznika iz članka 3. ovoga Pravilnika koji su podnijeli zahtjev za izravna plaćanja za tu proizvodnu godinu.

(4) Ako Agencija za plaćanja prilikom kontrole iz prethodnog stavka utvrdi neispunjavanje uvjeta navedenih u Dodatku I. i Dodatku II. ovoga Pravilnika, za svaku utvrđenu nesukladnost dodijelit će ocjenu koja označava stupanj neispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti.

Sankcije

Članak 5.

(1) Ako propisani uvjeti višestruke sukladnosti nisu ispunjeni u bilo kojem trenutku u određenoj kalendarskoj godini, te je takvo neispunjenje uvjeta posljedica djelovanja ili propusta za koje je izravno odgovoran obveznik koji je u određenoj kalendarskoj godini podnio zahtjev za potporu, ukupni iznos izravnih plaćanja, koja su dodijeljena ili koja se trebaju dodijeliti tome obvezniku Agencija za plaćanja smanjuje ovisno o namjeri ili nemarnosti, opsegu, trajanju i ponavljanju utvrđene nesukladnosti u skladu s pravilima iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Prilikom obračuna stupnja prekršaja Agencija za plaćanja će ukupan iznos izravnih plaćanja smanjiti za 1%, ako je zbroj ocjena unutar jednog standarda manji ili jednak 99. Ako je zbroj ocjena unutar jednog standarda jednak ili veći od 100, iznos izravnih plaćanja biti će smanjen za 3% od ukupnog iznosa.

(3) Kad se utvrdi više slučajeva nesukladnosti za različita područja ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti, postupak za određivanje umanjenja utvrđen stavkom 2. ovoga Pravilnika primjenjuje se pojedinačno na svaku nesukladnost. Dobiveni postotci umanjenja za različite standarde se zbrajaju.

(4) Kad je utvrđeno nepoštivanje kao rezultat nemara obveznika poštivanja, najveće umanjenje ne smije prelaziti 5%, odnosno 15 % u slučaju ponovljenog nemara obveznika poštivanja, ukupnog iznosa iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Kad je utvrđeno nepoštivanje kao rezultat namjernog neispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti, umanjenje iznosi 20% ukupnog iznosa iz stavka 1. ovoga članka

(7) U slučajevima iznimno velikog opsega, ozbiljnosti ili trajnosti ili ako se utvrdi ponavljane namjernog neispunjavanje uvjeta višestruke sukladnosti, obveznik se isključuje iz predmetnog programa pomoći u sljedećoj kalendarskoj godini.

Rokovi primjene

Članak 6.

(1) Uvjeti iz Dodatka II ovoga Pravilnika postaju obveza u ostvarivanju prava na izravna plaćanja od 1. siječnja 2011. godine.

(2) Uvjeti Dodatka I, Tablica 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika postaju obveza u ostvarivanju prava na izravna plaćanja od 1. siječnja 2012. godine.

(3) Uvjeti iz članka 2., Dodatka I, Tablica 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika postaju obveza u ostvarivanju prava na izravna plaćanja od 1. siječnja 2013. godine.

(4) Uvjeti iz članka 2., Dodatka I, Tablica 16., 17. i 18. ovoga Pravilnika postaju obveza u ostvarivanju prava na izravna plaćanja od 1. siječnja 2014. godine.

Članak 7.

Dodatak I i II tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/266

Urbroj: 525-02-1-0570/09-1

Zagreb, 21. prosinca 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.

OBAVEZNI ZAHTJEVI ZA UPRAVLJANJE


DODATAK II.

UVJETI DOBRE POLJOPRIVREDNE I OKOLIŠNE PRAKSE


[1]1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe članka 4. i članka 5. (Dodatka II) Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. godine o uspostavljanju zajedničkih propisa za shemu direktne potpore za poljoprivrednike koji se nalaze unutar zajedničke poljoprivredne politike i uspostavljanju određenih shema potpora za poljoprivrednike, dopunjujući Uredbe (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i ukidajući Uredbu (EZ) br. 1782/2003.

[2]2 Pravilnikom se kroz Dodatak II Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 preuzimaju:

– Odredbe članka 3 (1), članka 3 (2)(b), članka 4 (1)(2) i (4) i članka 5 (a)(b) i (d) Direktive Vijeća 79/409/EEZ od 2. travnja 1979. godine o očuvanju divljih ptica;

– Odredbe članka 4. i članka 5. Direktive Vijeća 80/68/EEZ od 17. prosinca 1979. godine o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja uzrokovanih nekim opasnim tvarima;

– Odredbe članka 3 Direktive vijeća 86/278/EEZ od 12. lipnja 1986 o zaštiti okoliša i posebno tla, kada se otpadni mulj koristi u poljoprivredi;

– Odredbe članka 4. i članka 5. Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. godine u vezi s zaštitom voda od onečišćenja koje uzrokuju nitrati iz poljoprivrednih izvora;

– Odredbe članka 6. i članka 13.(1)(a) Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. godine o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune;

– Odredbe članka 3., članka 4. i članka 5. Direktive Vijeća 2008/71/EZ od 15. lipnja 2008. godine o identifikaciji i registraciji svinja;

– Odredbe članka 4. i članka 7. Uredbe (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. godine o uvođenju sustava za identifikaciju i registraciju goveda u svezi s o označavanjem goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa;

– Odredbe članka 3., članka 4. i članka 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. godine o uspostavljanju sustava za identifikaciju i registraciju ovaca i koza;

– Odredbe članka 3. Direktive Vijeća 91/414/EEZ od 15. lipnja 1991. godine o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja;

– Odredbe članka 3(a)(b)(d) i (e), članka 4., članka 5. i članka 7. Direktive Vijeća 96/22/EZ od 24. travnja 1996. godine o zabrani korištenja nekih tvari s hormonskim ili tirostatskim djelovanjem i beta-antagonista u uzgoju domaćih životinja;

– Odredbe članka 14., članka 15., članka 17.(1), članka 18., članka 19. i članka 20. Uredbe br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. koji postavljaju opća načela i zahtjeve zakona o hrani, osnivanje Europske uprave za zdravstvenu ispravnost hrane i postupanje u pitanjima zdravstvene ispravnosti hrane;

– Odredbe članka 7., članka 11., članka 12., članka 13. i članka 15. Uredbe br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. godine koja postavlja odredbe za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija;

– Odredbe članka 3. Direktive Vijeća 85/511/EEZ od 18. studenog 1985. godine koja uvodi mjere Zajednice za kontrolu slinavke i šapa;

– Odredbe članka 3. Direktive Vijeća 92/119/EEZ od 17. prosinca 1992. godine koja uvodi opće mjere Zajednice za kontrolu određenih bolesti životinja i posebnih mjera vezano za vezikularnu bolest svinja;

– Odredbe članka 3. Direktive Vijeća 2000/75/EZ od 20. studenog 2000. koja postavlja posebne propise za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika;

– Odredbe članka 3. i članka 4. Direktive Vijeća 91/629/EEZ od 19. studenog 1991. godine koja određuje minimalne uvjete za zaštitu teladi;

– Odredbe članka 3. i članka 4.(1) Direktive Vijeća 91/630/EEZ od 19. studenog 1991. godine koja određuje minimalne uvjete za zaštitu svinja;

– Odredbe članka 4. Direktive Vijeća 98/58/EZ od 20. lipnja 1998. godine o zaštiti životinja koje se koriste u svrhu proizvodnje;

[3]3 Pravilnikom se preuzimaju odredbe članka 6. (Dodatka III) Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. godine o uspostavljanju zajedničkih propisa za shemu direktne potpore za poljoprivrednike koji se nalaze unutar zajedničke poljoprivredne politike i uspostavljanju određenih shema potpora za poljoprivrednike, dopunjujući Uredbe (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i ukidajući Uredbu (EZ) br. 1782/2003.