Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama

NN 11/2010 (22.1.2010.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

230

Na temelju članka 38. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08) i članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 135/06), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI FARME I UVJETIMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA NA FARMAMA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (»Narodne novine«, broj 136/05 i 101/07) u članku 60. stavku 2. riječi »do 1. siječnja 2012. godine« zamjenjuju se riječima »do 1. siječnja 2015. godine«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/6
Urbroj: 525-06-1-0529/10-1
Zagreb, 11. siječnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.