Program pomoćničkog ispita za zanimanje dimnjačar

NN 12/2010 (25.1.2010.), Program pomoćničkog ispita za zanimanje dimnjačar

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

261

Na temelju članka 47. stavka 4. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 68/07 i 79/07), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore, donosi

PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA

za zanimanje

DIMNJAČAR

1. CILJ

– provjera neophodnih vještina, znanja i sposobnosti za kvalificirano obavljanje profesionalne djelatnosti zanimanja dimnjačar u svijetu rada koji je podložan promjenama

– provjera kompetencija neophodnih za cjeloživotno učenje i napredovanje u struci kao i život u građanskom društvu.

2. OBLIK I SADRŽAJ ISPITA

Pomoćnički ispit sastoji se od praktičnog i stručno-teorijskog dijela.

Na praktičnom dijelu ispita provjeravaju se stručne kompetencije neophodne za obavljanje poslova i radnih zadaća u zanimanju.

Na stručno-teorijskom dijelu provjeravaju se znanja stečena tijekom obrazovnog procesa ili procesa informalnog učenja, a u skladu s nastavnim planom i programom za zanimanje dimnjačar.

2.1. PRAKTIČNI DIO ISPITA

Praktični dio ispita sastoji se od praktičnog uratka i/ili radne probe.

2.1.1. Zadaje se jedan praktični uradak. Prije početka rada naučnik mora izraditi pisanu pripremu rada kojom se, ako je prihvaćena od strane ispitne komisije, može služiti pri radu.

Primjeri praktičnih uradaka

Vrsta uratka

Opis uratka

(očekivane praktične stručne kompetencije)

Čišćenje kotla za centralno grijanje

Samostalno odrediti postupak i način čišćenja kotla na tekuće, odnosno plinovito gorivo od ložišta do odvoda dimnih plinova dimovodnim kanalom i provesti čišćenje.

Upotrijebiti odgovarajući ručni alat, pribor i naprave za čišćenje i kontrolu uređaja za loženje.

Koristiti zaštitnu opremu.

Čišćenje samostojećeg industrijskog dimnjaka

Samostalno odrediti postupak i način čišćenja te po njemu provesti čišćenje.

Upotrijebiti odgovarajući ručni alat, pribor i naprave za čišćenje i kontrolu uređaja za loženje.

Koristiti zaštitna sredstva i sigurnosni pojas.

Čišćenje uređaja za loženje (kotao – plamenocijevni)

Samostalno odrediti postupak i način čišćenja kotla na tekuće, odnosno plinovito gorivo i prema njemu provesti čišćenje.

Izbrati i upotrijebiti naprave za čišćenje, bušilice i dimnjačarski usisavač.

Koristiti zaštitna sredstva.

Generalno čišćenje manjeg uređaja za loženje i njemu pripadajuće dimovodne instalacije

Odrediti redoslijed čišćenja i očisti uređaj za loženje i njemu pripadajuću dimovodnu instalaciju.

Izbrati i upotrijebiti osobni ručni alat i pribor, zatim usisavač i ostala potrebna sredstava i naprave.

Redovni godišnji pregled

Poznavati zakone i propise prema kojima se takvi pregledi obavljaju.

Obaviti cjeloviti pregled uređaja za loženje te dimovodnih i ventilacijskih instalacija i naprava.

Koristiti zakone i propise temeljem kojih se takvi pregledi obavljaju.

Ispuniti odgovarajući obrazac.

Mjerenje emisije dimnih plinova

Poznavati zakone i propise o prvim i periodičnim mjerenjima.

Ako mjerni otvor nije pripravljen, pri prvom mjerenju potrebno je uporabiti bušilicu.

Upotrijebiti mjerni uređaj – analizator dimnih plinova.

Prepoznati predmet mjerenja i poznavanje graničnih vrijednosti.

Obaviti mjerenje emisije dimnih plinova i ispuniti mjerni protokol.

Mjerenje sigurnosno-tehničkih i funkcionalnih parametara uređaja za loženje

Samostalno provesti mjerenje temperature, volumnog protoka, brzine, čađavosti i razlike tlaka u dimovodnoj, odnosno ventilacijskoj instalaciji.

Izbrati odgovarajuće mjerne instrumente i naprave za mjerenja te ih pravilo upotrijebiti.

Upotrijebiti mjerne liste i izraditi izvješća o provedenim mjerenjima.

2.1.2. Uz praktični uradak naučniku se zadaju i radne probe (najviše 3).

Probe koje se zadaju moraju biti iz različitih područja zanimanja.

Vrsta radne proba

Opis radne probe

(očekivane praktične stručne kompetencije)

Čišćenje dimnjaka sa sabiračem

Samostalno očistiti dimnjak i sabiraču u obiteljskoj kući.

Upotrijebiti odgovarajući ručni alat i pribor, usisavač i ostala pomoćna sredstva potrebna za čišćenje dimnjaka, odnosno sabirača.

Čišćenje ventilacije

Očistiti ventilacije sa svim otvorima za ventiliranje.

Upotrijebiti odgovarajući ručni alat i pribor, usisavač i ostala pomoćna sredstva potrebna za čišćenje ventilacije.

Čišćenje štednjaka

Očistiti štednjak od ploče za kuhanje, preko pećnice do priključka na dimnjak.

Upotrijebiti odgovarajući ručni alat i pribor, usisavač i ostala pomoćna sredstva potrebna za čišćenje štednjaka.

Čišćenje peći na tekuće gorivo

Očistiti peći na tekuće gorivo, ložište, dna ložišta, zatim dimovodne instalacije od ložišta do priključka na dimnjak te instalacije za dovod zraka i dovod goriva.

Upotrijebiti odgovarajući ručni alat i pribor, usisavač i ostala pomoćna sredstva potrebna za čišćenje dna, dotoka goriva i ostalih plamenih površina.

Čišćenje kotla na tekuće, odnosno plinovito gorivo

Očistiti kotao za centralno grijanje na tekuće, odnosno plinovito gorivo od ložišta do dimovodnog nastavka.

Odabrati i koristiti odgovarajući ručni, alat i bušilice te pribor i ostala pomoćna sredstava, potrebna za čišćenje kotla na tekuće ili plinovito gorivo.

Ispitivanje poroznosti dimovodne instalacije

Pregledati i provjeriti poroznosti dimovodne instalacije

Izabrati odgovarajući pribor i opremu te potrebne naprave i instrumente.

Mjerenje temperature i razlike tlaka u dimovodnoj, odnosno ventilacijskoj instalaciji

Izmjeriti temperaturu i razliku tlaka u dimovodnoj, odnosno ventilacijskoj instalaciji.

Izabrati odgovarajuće mjerne instrumente i naprave za mjerenja.

Popuniti mjerne liste i izraditi izvješća o provedenim mjerenjima.

Mjerenje sastava onečišćujućih tvari u dimnim plinovima na uređajima za loženje

Provesti mjerenja i ispitivanja sastava onečišćujućih tvari u dimnim plinovima na uređajima za loženje.

Izabrati odgovarajuće mjerne instrumente i naprave za mjerenja.

Popuniti mjerne liste i izraditi izvješća o provedenim mjerenjima.

2.2. STRUČNO-TEORIJSKI DIO ISPITA

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća provjeru stručnih znanja propisanih nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja, koja su neophodna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju dimnjačar.

Nastavna područja

Očekivani ishodi učenja

Općenito o dimnjačarstvu

Objasniti zadaće dimnjačarstva.

Razlikovati i identificirati dimnjačarsku terminologiju.

Sigurnost na radu i zaštita od požara

Formulirati ulogu zaštite na radu te prepoznati posebnosti zaštite na radu u dimnjačarskoj struci.

Izdvojiti profesionalne bolesti i nabrojiti osobna zaštitna sredstva u zanimanju.

Razumjeti značaj osobne higijene u zanimanju.

Razlikovati različite vrsta požara.

Klasificirati vrste požara i razumjeti pravilan način gašenja obzirom na izvor požara.

Objasniti požare na uređajima za loženje te dimovodnoj i ventilacijskoj instalaciji.

Radna sredstva u dimnjačarstvu

Izdvojiti radna sredstva koja se koriste u dimnjačarstvu.

Objasniti uporabu pojedinih sredstava obzirom na uvjete rada.

Dimovodne instalacije

Prepoznati pojedine vrste dimnjaka obzirom na materijal i funkciju u objektu.

Opisati dijelove dimnjaka.

Identificirati dimnjačke nastavke, produžetke i nadstrešnice.

Prepoznati priključke dimnjaka.

Uzgon i dimenzioniranje dimnjaka

Opisati i objasniti nastajanje podtlaka u dimnjaku.

Objasniti pojam uzgona u dimnjaku.

Izračunati razliku tlaka koja dovodi do uzgona u dimnjaku.

Razlikovati pojam statičkog i dinamičkog tlaka.

Dimenzionirati dimnjak računskom metodom, odnosno pomoću obrazaca te pomoću dijagrama.

Ventilacijske instalacije i pomoćne naprave

Raspraviti ulogu i značaj ventilacijskih instalacija i pomoćnih naprava.

Opisati sustav ventilacije s prirodnom, odnosno prisilnom izmjenom zraka.

Identificirati osnovne graditeljske izvedbe ventilacije.

Goriva i proces izgaranja

Razlikovati vrste, osnovni kemijski sastav i karakteristike goriva.

Protumačiti povezanost kalorične vrijednosti goriva i dobivene topline.

Objasniti pojam izgaranja i navesti uvjete za gorenje.

Nabrojiti temeljne zakone i opisati kemijske reakcije koje vrijede pri izgaranju.

Objasniti značenje sadržaja štetnih tvari u gorivu.

Razlikovati potpuno i nepotpuno izgaranje te predvidjeti posljedice.

Identificirati emisiju dimnih plinova pri izgaranju ovisno o vrsti goriva.

Objasniti nastanak topline kao konačnog produkta pri kemijskoj reakciji izgaranja.

Uređaji za loženje i sustavi grijanja

Opisati povijesni razvoj uređaja za loženje kroz pojedina razdoblja.

Iskazati načela gradnje uređaja za loženje.

Razlikovati pojmove učinka, iskoristivosti i sigurne djelotvornosti uređaja za loženje.

Opisati pojedine vrste uređaja za loženje.

Identificirati mogućnost čišćenja pojedinih uređaja za loženje.

Iskazati načela gradnje uređaja za loženje.

Odrediti i opisati način čišćenja pojedinog uređaja za loženje.

Prepoznati lokalne i uređaje za loženje za centralno grijanje, nabrojiti ih te opisati njihove karakteristike.

Razlikovati uređaje za loženje na kruta, tekuća i plinovita goriva.

Opisati i navesti svojstva pojedinih vrsta kotlova za centralno grijanje.

Razlikovati toplozračno i toplovodno centralno grijanje, opisati oba sustava i nabrojiti njihove elemente.

Posebni tehnološki postupci u dimnjačarstvu

Opisati karakteristike posebnih tehnoloških postupaka u dimnjačarstvu i nužnost njihove uporabe.

Ilustrirati postupak ispaljivanja čađe.

Objasniti postupak mokrog kemijskog čišćenja.

Obrazložiti potrebne predostrožnosti u svezi s posebnim postupcima u dimnjačarstvu.

Navesti sigurnosne mjere pri provođenju posebnih postupaka čišćenja.

Opisati tehnološke načine konzerviranja kotla.

Racionalna uporaba energije

Analizirati utjecaj kakvoće izgaranja na potrošnju goriva.

Opisati načine smanjenja toplinskih gubitaka.

Povezati iskoristivost i potrošnju goriva.

Kotlovnice i deponije goriva

Opisati način uređenja kotlovnice.

Razlikovati kotlovnice obzirom na vrstu goriva.

Opisati pojam deponija.

Razlikovati deponije za pojedine vrste goriva.

Zaštita zdravlja i okoliša

Navesti propise o higijeni boravišnog prostora.

Nabrojiti mjere za sprečavanje opasnosti od trovanja dimnim plinovima.

Navesti članke zakona o zaštiti okoliša koji se odnose na dimnjačarsku djelatnost.

Navesti aktualne propise za obavljanje dimnjačarske djelatnosti s područja emisije dimnih plinova.

Pregledi, kontrole i ispitivanja u dimnjačarstvu

Opisati vrste pregleda, kontrola i ispitivanja koji se provode u dimnjačarstvu.

Navesti načine izvođenja redovnih preventivnih i izvanrednih pregleda, kontrola i ispitivanja.

Objasniti pregled, kontrolu i ispitivanja koja se provode u novoizgrađenom objektu.

Nabrojiti najčešće greške na koje je potrebno obratiti pozornost pri pregledu i kontroli.

Objasniti način izrade izvješća o izvedenom pregledu, kontroli i ispitivanju te postupak informiranja nadležnih organa.

Objasniti način otklanjanja nedostataka na dimovodnim objektima sa svojeg stručnog gledišta.

Mjerenje u dimnjačarstvu i vođenje evidencije

Navesti propise koji utvrđuju granične vrijednosti emisije štetnih tvari u dimnim plinovima.

Protumačiti način provođenja analize dimnih plinova.

Razlikovati postupke izvođenja mjerenja različitih dimnjačarskih parametara (brzine dimnih plinova, volumnog protoka, sastava dimnih plinova, podtlaka u dimnjaku, temperature dimnih plinova i slično).

Opisati suvremene mjerne naprave, instrumente i mjerna sredstva te objasniti princip rada.

Objasniti izradu izvješća i način vođenja evidencije o provedenim mjerenjima.

Opisati način prosljeđivanja evidentiranih rezultata mjerenja u nadležne službe.

Opći i tehnički propisi u dimnjačarstvu

Razlikovati značaj općih i tehničkih propisa u dimnjačarstvu.

Navesti najznačajnije propise i zakone koji se odnose na dimnjačarstvo, kod nas i u Europskoj uniji.

Strujanje dimnih plinova

Objasniti utjecaj temperature na promjenu obujma i gustoće plinova pri stalnom tlaku.

Objasniti nastajanje razlike tlaka u dimnjaku.

Izračunati razliku tlaka koja dovodi do uzgona u dimnjaku.

Razlikovati pojam statičkog i dinamičkog tlaka.

Dimenzionirati dimnjak računskom metodom, odnosno pomoću obrazaca.

Dimenzionirati dimnjak pomoću dijagrama.

Potreba za zrakom kod izgaranja

Izračunati količinu zraka potrebnog za izgaranje ugljika, vodika i sumpora.

Objasniti utjecaj pretička zraka na kakvoću izgaranja.

Ogrjevna moć goriva i toplinska snaga

Razlikovati donju i gornju ogrjevnu moć goriva.

Interpretirati ogrjevne vrijednosti različitih vrsta goriva i usporediti ih.

Razlikovati toplinsko opterećenje i toplinsku snagu uređaja za loženje.

Prijelaz topline i toplinski gubici

Razlikovati načine prijelaza topline.

Objasniti gubitke topline u prostoriji, kotlu i dimovodnim instalacijama.

Objasniti toplinske gubitke uređaja za loženje zbog topline dimnih plinova.

Energetska učinkovitost

Izračunati i izmjeriti stupanj iskoristivosti uređaja za loženje.

Objasniti vezu stupnja iskoristivosti uređaja za loženje i potrošnje goriva.

Objasniti utjecaj kakvoće izgaranja goriva na povećanje energetske učinkovitosti.

Navesti tehničke parametre uređaja za loženje koji utječu na racionalnu uporabu energije.

Računanje toplinskih širenja

Objasniti utjecaj temperature na dimenzije uređaja za loženje te dimovodne i ventilacijske instalacije.

Izračunati rastezanje dimovodne cijevi pri poznatoj temperaturi dimnih plinova.

Izračunati promjenu obujma i gustoće dimnih plinova u ovisnosti o temperaturi.

Razlikovati linearno i volumno širenje.

Račun strujanja dimnih plinova

Objasniti utjecaj razlike tlaka (statički tlak) na strujanje dimnih plinova.

Izračunati promjer dimnjaka uz poznati volumni protok i brzinu dimnih plinova.

Razlikovati i znati izračunati statički i dinamički tlak u dimnjaku.

Toplinska računanja

Izložiti način izračuna toplinskih gubitaka.

Objasniti koeficijent toplinske provodljivosti.

Izračunati koeficijent prijelaza topline za prozor, vrata i zid.

Izračunati jakost toplinskog toka kroz zid.

Ilustrirati tijek temperaturne linije u zidu.

Izračunati gubitke toplinske energije zbog topline dimnih plinova.

Odrediti količinu dimnih plinova iz poznate snage uređaja za loženje prema dijagramu.

Izračunavanje plaće

Razlikovati bruto i neto plaću, doprinose, porez i prirez.

Pomoću tablica izračunati neoporezivi dio plaće.

Odrediti poreznu osnovicu.

Pomoću formulara i formula napraviti isplatnu listu.

Kalkulacija cijene

Razlikovati nabavnu i prodajnu cijenu.

Objasniti što je rabat, marža te porez – pdv.

Izračunati svaki element kalkulacije.

Izračunati promjene cijena te popuste s odgovarajućim promjenama kalkulacije.

3. OCJENJIVAČKI LIST

Praktični dio ispita – bodovna lista

Radnje obavljene u okviru praktičnog dijela ispita

Broj bodova

Mogući

Ostvareni

1. Priprema i izvedba praktičnog uratka

0 – 40

2. Stručnost (kvaliteta rada)

0 – 20

3. Mapa praktičnog dijela naukovanja

0 – 20

4. Usmena obrana praktičnog uratka

0 – 20

UKUPNO:

0 – 100

Praktični dio ispita – ocjenjivačka lista

% ostvarenih bodova

Ocjena

91% – 100%

Odličan (5)

81% – 90%

Vrlo dobar (4)

67% – 80%

Dobar (3)

50% – 66%

Dovoljan (2)

0% – 49%

Nedovoljan (1)

Polaznici koji nisu uspješno položili praktični dio ispita upućuju se na ponovno polaganje pomoćničkog ispita u idućem ispitnom roku.

Stručno-teorijski dio ispita – ocjenjivačka lista

% ostvarenih bodova

Ocjena

90% – 100%

Odličan (5)

80% – 89%

Vrlo dobar (4)

70% – 79%

Dobar (3)

61% – 69%

Dovoljan (2)

30% – 60%

Kandidat se upućuje na polaganje usmenog ispita

0% – 29%

Nedovoljan (1)

Konačna ocjena na pomoćničkom ispitu, u pravilu, određuje se kao aritmetička sredina ocjena postignutih na praktičnom i stručno-
-teorijskom dijelu ispita.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/08-01/252

Urbroj: 526-12-02/1-09-16

Zagreb, 25. studenoga 2009.

Ministar gospodarstva,
rada i poduzetništva
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.