Program pomoćničkog ispita za zanimanje soboslikar-ličilac

NN 12/2010 (25.1.2010.), Program pomoćničkog ispita za zanimanje soboslikar-ličilac

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

268

Na temelju članka 47. stavka 4. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 68/07 i 79/07), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore, donosi

PROGRAMA POMOĆNIČKOG ISPITA

za zanimanje

SOBOSLIKAR – LIČILAC

1. CILJ

− provjera neophodnih vještina, znanja i sposobnosti za kvalificirano obavljanje profesionalne djelatnosti zanimanja soboslikar – ličilac u svijetu rada koji je podložan promjenama

− provjera kompetencija neophodnih za cjeloživotno učenje i napredovanje u struci kao i život u građanskom društvu.

2. OBLIK I SADRŽAJ ISPITA

Pomoćnički ispit sastoji se od praktičnog i stručno-teorijskog dijela.

Na praktičnom dijelu ispita provjeravaju se stručne kompetencije neophodne za obavljanje poslova i radnih zadaća u zanimanju.

Na stručno-teorijskom dijelu provjeravaju se znanja stečena tijekom obrazovnog procesa ili procesa informalnog učenja, a u skladu s nastavnim planom i programom za zanimanje soboslikar – ličilac.

2.1. PRAKTIČNI DIO ISPITA

Praktični dio ispita sastoji se od praktičnog uratka i/ili radne probe

2.1.1. Zadaje se jedan praktični uradak. Prije početka rada naučnik mora izraditi pisanu pripremu rada kojom se, ako je prihvaćena od strane ispitne komisije, može služiti pri radu.

Primjeri praktičnih uradaka

Vrsta uratka

Opis uratka

(očekivane praktične stručne kompetencije)

Izvođenje završnog naliča na mineralnoj podlozi

Odabrati potreban alat, pribor i uređaje za izvođenje naliča, odrediti potreban materijal, zaštititi površine koje se ne obrađuju, postaviti ljestve, skele i pomične skele.

Pripremiti podlogu i izvesti završni premaz i to:

− brušenjem podloge brusnim sredstvima

− skidanjem starih naliča mehaničkim ili kemijskim postupcima

− zapunjavanjem oštećenja gipsom

− neutralizacijom podloge

− izolacijom podloge

− impregnacijom podloge,

− finim zaglađivanjem mineralne podloge masama za zaglađivanje

nanošenjem završnog premaza disperzne boje (kistom, valjkom i prskalicom)

Izvođenje završnog naliča na metalnoj podlozi

Odabrati potreban alat, pribor i uređaje za izvođenje naliča, odrediti potreban materijal i zaštititi površine koje se ne obrađuju.

Pripremiti podlogu i izvesti završni premaz i to:

− čišćenjem metalnih podloga odmašćivanjem

− skidanjem hrđe mehaničkim i kemijskim postupcima

− skidanjem starih naliča

− temeljenjem temljenom bojom, (miniziranje) ili reaktivnim temeljima

− kitanjem većih oštećenja i neravnina

− finim zaglađivanjem metalnih podloga

− nanošenjem osnovne temeljne boje

− emajliranjem emajl-lakom.

Izvođenje završnog naliča na drvenoj podlozi

Odabrati potreban alat, pribor i uređaje za izvođenje naliča, odrediti potreban materijal, zaštititi površine koje se ne obrađuju, pripremiti ljestve, skele i stalke.

Pripremiti podlogu i izvesti završni premaz po slijedećim fazama rada:

− čišćenje nečistoća brušenjem

− skidanje starih naliča mehaničkim (brusnim papirom, strojno) i kemijskim postupcima ili paljenjem

− impregnacija drvene podloge

− zapunjavanje oštećenja

− zaglađivanje podloge kitovima

− nanošenje temeljne boje na podlogu

− emajliranje emajl-lakom ili lakiranjem drvenih podloga

− ukrasno bojanje prirodnog drva lazurnim bojama, močilima (bajcevima) ili uporabom disperznih boja.

Izrada tapetiranih stijena

Odabrati potreban alat, pribor i uređaje za izvođenje tapetiranja stijena

Odrediti potreban materijal za lijepljenje i zaštititi površine koje se ne obrađuju.

Skinuti stare tapete, pripremiti podlogu i lijepiti različite vrste tapeta ili zidnih obloga na podlogu.

Odabrati uzorke tapeta i procjeniti estetsku i funkcionalnu prikladnost njihove primjene za određene vrste prostora.

Izrada procrtnice i šablone

Odabrati potreban alat, pribor i uređaje za izradu procrtnicu i šablone te izvršiti potrebne pripremne radove za izradu procrtnice i šablone

Izraditi šablonu i procrtnicu te ih izvesti i otisnuti na odgovarajućoj podlozi.

Izvođenje specijalnih završnih naliča i dekorativnih obojenja

Odabrati potreban alat, pribor i uređaje za specijalne naliče i dekoraciju drvenih i mineralnih podloga.

Pripremiti podloge i izvesti jednostavne specijalne naliče kao i dekorativna obojenja.

Izračun cijene radova

Izmjeriti površinu podloga i pripremiti izračun jedinične i ukupne cijene izvedenog rada s primjenom normativa i tablica.

2.1.2. Uz praktični uradak naučniku se zadaju i radne probe (najviše 3).

Probe koje se zadaju moraju biti iz različitih područja zanimanja.

Vrsta radne probe

Opis radne probe

(očekivane praktične stručne kompetencije)

Ispitivanje i provjera mineralne, drvene i metalne podloge

Provjeriti i ispitati podlogu i njenu pripremljenost za radove (stanje podloge: suhoća, vlažnost, upojnost, korozivnost itd.).

Ispitati porozne podloge-mineralne i drvene u pogledu upojnosti, zaglađenosti i općeg stanja podloge.

Provjeriti učinak korozivnog djelovanja kod metalne podloge.

Kod podloga koje su već ličene treba ispitati stanje starog naliča kao i probom odrediti vrstu tog naliča.

Ispitivanje materijala

provjera materijala

Odabrati odgovarajući materijal za određene radove te provjeriti materijal i njegovu ispravnost.

Miješanje i isprobavanje tonova po tonskoj karti

Odabrati potreban alat, pribor i uređaj za miješanje te izvesti postupke miješanja radi postizanja odgovarajuće boje prema predlošku – tonskoj karti.

Ispitivanje alata

Odabrati i ispitati alat za određene radove te ga praktično i ispravno koristiti na zadanom uzorku.

Priprema i isprobavanje masa za zaglađivanje

Odabrati potreban alat, pribor i uređaje za pripremu mase za zaglađivanje.

Pripremiti i isprobati masu na zadanom uzorku.

Priprema i isprobavanje kistova i pribora za izvlačenje linija i dekorativnih obojenja

Odabrati i isprobati potreban i adekvatan alat, pribor i materijal za dekorativni rad, te probno provjeriti kistove, ličilačka ravnala i podloge za povlačenje horizontalnih i vertikalnih linija, izvlačenje mreže, izvlačenje kružnica i lukova.

2.2. STRUČNO-TEORIJSKI DIO ISPITA

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća provjeru stručnih znanja propisanih nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja, koja su neophodna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju soboslikar – ličilac.

Nastavna područja

Očekivani ishodi učenja

Osnove zaštite pri radu

Objasniti osnovne mjere zaštite i ukazati na opasnosti pri radu (općenito).

Nabrojati različite vrste opasnosti pri radu u ličilačkoj struci kao što su npr. opasnosti od isparavanja otrovnih tvari, opasnosti od udisanja prašine, opasnosti od zapaljivih tvari, opasnosti od rada na visini, mehaničke opasnosti itd.

Objasniti važnost korištenja zaštitne odjeće, zaštitnih rukavica i zaštitnih maski u pojedinim vrstama poslova. te način postupanja prilikom nesreće na radu i pružanja prve pomoći.

Osnovni ličilački alati

Navesti sve potrebne alate i strojeve u ličilačkoj struci.

Objasniti podjelu na osnovne alate, pomoćne alate te strojeve u struci.

Opisati svrhu pojedinih alata i strojeva, njihovu građu i rukovanje te održavanje u ispravnom stanju.

Razlikovati specifične ličilačke i dekorativne alate.

Poznavanje ličilačkih podloga

Navesti osnovne vrste ličilačkih podloga: mineralne, drvene i metalne.

Opisati sastav, svojstva, obradu i funkciju te prionljivost određene vrste podloge.

Navesti osnovna svojstva prirodnih i umjetno prerađenih podloga, te njihovu uporabu i načine primjene ili proizvodnje.

Poznavanje ličilačkih materijala

Navesti osnovne i pomoćne ličilačke materijale kao i osnove tehnologije proizvodnje gotovih boja.

Navesti i objasniti veziva, pigmente, odnosno sredstva za razrjeđivanje i otapanje te sušila i razne pomoćne dodatke.

Nabrojiti i opisati različite vrste kitova i masa za zaglađivanje-njihov sastav, funkciju i primjenu.

Izdvojiti i objasniti specifične materijale za impregnaciju i temeljenje ličilačkih podloga.

Navesti završne i specijalne materijale za ličenje različitih podloga.

Tehnologija izvođenja radova

Objasniti tehnologiju izvođenja radova u okviru različitih tehnika rada.

Opisati kompletnu obradu pojedinih podloga u normalnim uvjetima kao i obradu podloga izloženih posebnim uvjetima.

Navesti sve faze rada, njihov redoslijed kao i standarde koji se moraju primijeniti.

Crtanje s osnovama obojenja

Primjeniti osnove linijskog crteža i tonski prikaz motiva.

Koristiti perspektivu, spektar i kontrast boja te objasniti kako se stvara iluzija kod obojenja.

Objasniti i demonstrirati kako se povećava crtež pomoću mreže i kako se izrađuje procrtnica i šablona.

Organizacija radova, izmjera i obračun radova

Opisati etape izvođenja soboslikarskih radova.

Izvesti osnovne izmjere neophodne za izvođenje naručenih radova te iz toga izraditi kalkulaciju i ponudu.

Obrazložiti normative za soboslikarske radove – izračun jedinične i ukupne cijene.

Navesti sastavnice u ugovoru o radu.

Objasniti što određuje kadrovsku strukturu u specifičnoj radnoj organizaciji.

Opisati rad skladišne službe.

Izraditi kalkulaciju radova i ponudu prema zadanim kriterijima i pritom koristiti važeće normative.

Matematika u struci

Na jednostavnim zadacima izvesti osnovne računske operacije: zbrajanje, oduzimanje, izračun površina, izračun postotaka, izračun prema normativima, dodavanje poreza na osnovnu vrijednost itd.

Uz primjenu matematičkih i računskih osnova izračunati površinu podloge i primijeniti koeficijente u obračunu.

Izračunati količine i upotrijebiti mjerne sustave, tablice i normative.

Na jednostavnim zadacima primijeniti postotni računa.

Komunikacijske vještine

Koristiti komunikacijske vještine u ophođenju s klijentima.

3. OCJENJIVAČKI LIST

Praktični dio ispita – bodovna lista

Radnje obavljene u okviru praktičnog dijela ispita

Broj bodova

Mogući

Ostvareni

Radna proba

0 – 10

Tehnološka ispravnost u izvođenju uratka

0 – 15

Brzina i spretnost te vrijeme izrade uratka

0 – 5

Racionalnost u trošenju materijala

0 – 5

Primjena mjera zaštite na radu

0 – 5

Ekološki elementi

0 – 5

Komunikacijske vještine

0 – 5

Završni izgled uratka

0 – 50

UKUPNO

0 – 100

Praktični dio ispita – ocjenjivačka lista

% ostvarenih bodova

Ocjena

91% – 100%

Odličan (5)

81% – 90%

Vrlo dobar (4)

67% – 80%

Dobar (3)

50% – 66%

Dovoljan (2)

0% – 49%

Nedovoljan (1)

Polaznici koji nisu uspješno položili praktični dio ispita upućuju se na ponovno polaganje pomoćničkog ispita u idućem ispitnom roku.

Stručno-teorijski dio ispita – ocjenjivačka lista

% ostvarenih bodova

Ocjena

90% – 100%

Odličan (5)

80% – 89%

Vrlo dobar (4)

70% – 79%

Dobar (3)

61% – 69%

Dovoljan (2)

30% – 60%

Kandidat se upućuje na polaganje usmenog ispita

0% – 29%

Nedovoljan (1)

Konačna ocjena na pomoćničkom ispitu, u pravilu, određuje se kao aritmetička sredina ocjena postignutih na praktičnom i stručno-
-teorijskom dijelu ispita.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/08-01/252

Urbroj: 526-12-02/1-09-57

Zagreb, 25. studenoga 2009.

Ministar gospodarstva,
rada i poduzetništva
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.