Program pomoćničkog ispita za zanimanje zidar

NN 12/2010 (25.1.2010.), Program pomoćničkog ispita za zanimanje zidar

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

284

Na temelju članka 47. stavka 4. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 68/07 i 79/07), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore, donosi

PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA

za zanimanje

ZIDAR

1. CILJ

− provjera neophodnih vještina, znanja i sposobnosti za kvalificirano obavljanje profesionalne djelatnosti zanimanja zidar u svijetu rada koji je podložan promjenama

− provjera kompetencija neophodnih za cjeloživotno učenje i napredovanje u struci kao i život u građanskom društvu.

2. OBLIK I SADRŽAJ ISPITA

Pomoćnički ispit sastoji se od praktičnog i stručno-teorijskog dijela.

Na praktičnom dijelu ispita provjeravaju se stručne kompetencije neophodne za obavljanje poslova i radnih zadaća u zanimanju.

Na stručno-teorijskom dijelu provjeravaju se znanja stečena tijekom obrazovnog procesa ili procesa informalnog učenja a u skladu s nastavnim planom i programom za zanimanje zidar.

2.1. PRAKTIČNI DIO ISPITA

Praktični dio ispita sastoji se od praktičnog uratka i/ili radne probe.

2.1.1. Zadaje se jedan praktični uradak. Prije početka rada naučnik mora izraditi pisanu pripremu rada kojom se, ako je prihvaćena od strane ispitne komisije, može služiti pri radu.

Primjeri praktičnih uradaka:

Vrsta uratka

Opis uratka

(očekivane praktične stručne kompetencije)

Izrada nanosne skele

Postaviti elemente nanosne skele nakon iskolčenja građevine za manju zgradu (npr. obiteljska kuća).

Izvedba horizontalne kanalizacije

Postaviti vanjske kanalizacijske cijevi od PVC-a, izraditi oplatu revizijskog okna i izvesti betoniranje revizijskog okna.

Izvedba temelja

Betoniranje temelja u dvostranoj oplati

Izraditi i postaviti oplatu, pripremiti beton i izvesti betoniranje temelja.

Zidanje zida opekom NF širine 12 cm i 25 cm

Izvesti pravokutni sudar, ugao i otvor u zidu od opeke NF širine 12 cm i 25 cm.

Zidanje zida opekarskim blokovima

Izvesti ugao/sudar i otvor u zidu od opekarskih blokova.

Zidanje zida blokovima od porobetona

Izvesti ugao/sudar i otvor u zidu od porobetona.

Zidanje zida pločastim kamenom

Zazidati vanjski ogradni zid s dva lica.

Izrada monolitnog stropa

Montirati oplate i ugraditi armature i samostalno ugraditi beton.

Izrada polumontažnog stropa

Postaviti – rasporediti gredice podupiranjem, postaviti ispune i izvesti betoniranje tlačne ploče.

Žbukanje zida (ručno)

Ožbukati zidani zid grubo i fino. Izraditi drvenu pomoćnu radnu skelu.

Žbukanje stropa (ručno)

Ožbukati AB strop (monolitni ili polumontažni) grubo i fino. Izraditi drvenu pomoćnu radnu skelu.

Izrada podne podloge

Izraditi podnu podlogu od cementnog morta sa slojem toplinsko zvučne izolacije.

Rabiciranje otvora u zidu

Zatvoriti otvore u zidu armiranom- rabiciranom žbukom, grubo i fino.

Izvedba montažnog dimnjaka

Izvesti dimnjak na pripremljenom temelju od sljedećih elemenata: plašt, keramička cijev, termoizolacija s priključnim elementom i završetkom.

Zidanje fasadnom opekom

Izvesti obložni fasadni zid i ugraditi termoizolacijski sloj.

Izrada popločane staze

Izraditi podlogu, te položiti kulir ploče, betonske opločnjake ili granitne kocke.

Izrada luka od opeke

Izraditi drvenu oplatu luka – oblučila s podupiranjem, sazidati luk i ukloniti oplatu.

Izrada pranog kulira

Pripremiti horizontalnu ili vertikalnu podlogu, pripremiti smjesu za nanošenje, ugraditi smjesu i oprati površinski sloj cementa.

Izrada armirano betonskog nadvoja

Izraditi sedla i stranice oplate, čelične cijevne skele. Postaviti oplatu u otvor, učvrstiti oplatu te izvesti betoniranje nadvoja.

2.1.2. Uz praktični uradak naučniku se zadaju i radne probe (najviše 3).

Probe koje se zadaju moraju biti iz različitih područja zanimanja.

Vrsta radne probe

Opis radne probe

(očekivane praktične stručne kompetencije)

Izrada dijela jednostrane daščane oplate

Izraditi i montirati dio jednostrane daščane oplate s potrebnim podupiranjem i povezivanjem.

Vez opeke NF

Izvesti »u suho« završetak, ugao ili sudar zida debljine 25 cm opekom NF.

Ručna priprema morta

Izabrati potrebne materijale za pripremu žbuke (morta), izabrati ispravan omjer komponenata i izmiješati žbuku (mort).

Žbukanje dijela zida

Ispravno nanijeti žbuku – ispravno koristiti ravnalice i gladilice.

Izrada cementnog estriha na dijelu poda

Nanijeti mort na horizontalnu podlogu postupno i po fazama, ispravno izvoditi radnje kod poravnavanja.

2.2. STRUČNO-TEORIJSKI DIO ISPITA

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća provjeru stručnih znanja propisanih nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja, koja su neophodna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju zidar.

Nastavna područja

Očekivani ishodi učenja

1. Matematika u struci

Brojevi

Rutinski koristiti osnovne računske operacije s brojevima.

Postotni račun

Izračunati postotni iznos, postotak i osnovnu vrijednost. Primijeniti postotni račun u praktičnim primjerima.

Planimetrija s osnovama trigonometrije pravokutnog trokuta

Rutinski koristiti pretvorbu mjera za duljinu i mjera za površinu. Primijeniti Pitagorin poučak. Izračunati opseg i površinu jednostavnih ravninskih likova i kombiniranih likova praktične naravi. Primijeniti trigonometriju pravokutnog trokuta u planimetriji i rješavanju problema stručne i praktične naravi.

Proporcionalnost

Postaviti i riješiti razmjer, račun diobe i račun smjese kroz probleme stručne i praktične naravi.

Informatika

Primijeniti mogućnosti računala u svrhu izrade tehničke dokumentacije. Iskoristiti mogućnosti interneta za prikupljanje i širenje informacija.

2. Tehnologija zanimanja

Graditeljstvo

Objasniti zašto je graditeljstvo jedna od važnih djelatnosti društvene zajednice. Nabrojiti grane graditeljstva. Opisati proces nastajanja zgrade. Opisati načine građenja. Opisati sustave građenja.

Osnove grafičkog prikazivanja

Objasniti važnost mjerila, kota i kotiranja kod izrade nacrta.

Nacrtati predmet/ prostoriju u zadanom mjerilu. Očitati kote iz nacrta.

Iskotirati nacrt.

Projektna dokumentacija

Nabrojiti redoslijed pojedinih nacrta. Objasniti značenje pojedinih nacrta.

Nabrojiti koji su nacrti sadržani u projektu. Navesti u kojem su mjerilu. Navesti koje podatke o građevini sadrže.

Izvedbeni nacrt

Navesti podatke koji se mogu očitati iz pojedinih tlocrta izvedbenog nacrta. Navesti podatke koji se mogu očitati iz pojedinih presjeka izvedbenog nacrta. Navesti u kojem se mjerilu crtaju. Nacrtati izvedbeni nacrt prema pravilima grafičkog prikazivanja izvedbenih nacrta. Pročitati izvedbeni nacrt u skladu s pravilima grafičkog prikazivanja nacrta.

Objasniti važnost detaljnih nacrta. Nacrtati detaljan nacrt prema pravilima grafičkog prikazivanja nacrta. Pročitati detaljan nacrt u skladu s pravilima grafičkog prikazivanja nacrta.

Sudionici u izgradnji građevine

Nabrojiti sudionike u izgradnji građevine, definirati prava, obveze i odgovornosti:

• Investitora,

• Projektanta

• Revidenta

• Izvoditelja

• Nadzornog inženjera.

Troškovnik

Definirati elemente dokaznice mjera. Definirati analize cijena. Objasniti pojedine stavke troškovnika. Objasniti važnost njihova točnog izračunavanja.

Dozvole za građenje

Objasniti razloge pribavljanja lokacijske dozvole. Objasniti razloge pribavljanja rješenja o uvjetima građenja. Objasniti razloge potvrde glavnog projekta. Nabrojiti nadležna državna tijela uprave. Opisati postupak izdavanja lokacijske dozvole. Opisati postupak izdavanja rješenja o uvjetima građenja. Opisati postupak izdavanja potvrde glavnog projekta. Opisati postupak izdavanja građevne dozvole.

Elementi građevina

Nabrojiti elemente građevina. Opisati sklop tih elemenata u funkcionalnoj cjelini. Nabrojiti materijale koje koristimo u izradi građevine. Opisati obilježja materijala. Navesti njihovu svrsishodnu primjenu.

Opterećenja

Stabilnost i ravnoteža

Sile

Opisati načine sklapanja nosivih elemenata u funkcionalnu cjelinu. Objasniti pojam opterećenja nosača. Opisati vrste opterećenja. Objasniti način djelovanja opterećenja na konstrukciju. Navesti podjelu opterećenja prema načinu djelovanja na nosače. Navesti podjelu opterećenja prema učestalosti pojavljivanja. Definirati pojam stabilnost građevine. Definirati pojam ravnoteža građevine. Objasniti prijenos opterećenja putem nosivih elemenata građevine. Objasniti pojam sile kao posljedicu djelovanja različitih opterećenja na nosače. Objasniti principe ravnoteže sila.

Pripremni radovi na izgradnji objekta

Navesti nazive i dimenzije drvene građe. Navesti nazive i uporabu veznih sredstava za drvo. Opisati načine izvedbe osnovnih tesarskih vezova. Objasniti slaganje više elemenata u istom pravcu. Navesti razne metode obilježavanja pravog kuta. Objasniti postupak iskolčavanja i izrade nanosne skele.

Pribor, alat i strojevi

Nabrojiti nazive pribora, alata, građevinskih strojeva i transportnih sredstava. Opisati način odabira pribora, alat, građevinskih strojeva i transportnih sredstava. Objasniti ulogu skela. Nabrojiti vrste skela. Objasniti glavne opasnosti kod upotrebe alata, strojeva i kod rada na skelama. Objasniti primjenu pravila zaštite na radu kod upotrebe alata, strojeva i kod rada na skelama.

Temeljenje

Opisati postupke geomehaničkih ispitivanja tla. Objasniti pojam nosivost tla. Objasniti ovisnost načina temeljenja o značajkama tla. Nabrojati materijale za izradu temelja. Opisati osnovne vrste temelja. Objasniti svrhu temeljne kanalizacije i princip izrade drenaže.

Hidroizolacija

Opisati značajke materijala koji se koriste za HI. Opisati postupak postave i izvedbe hidroizolacije.

Javni vodovod

Opisati načine zahvata vode. Objasniti načine dopreme vode od nalazišta do potrošača.

Kanalizacija

Opisati osnovne tipove kanalizacijskih sustava. Objasniti objekte na kanalskoj mreži.

Opisati načine priključivanja objekta.

Zidovi

Opisati namjenu zidova. Nabrojiti podjelu zidova. Nabrojiti materijale za izradu zidova. Objasniti osnovne vezove opeka u zidovima od ONF-a. Objasniti osnovne vezove blok-opeke. Opisati način zidanja kamenih zidova. Opisati način izrade monolitnih zidova. Opisati način izrade monolitnih stupova. Objasniti namjenu dimovodnih kanala. Objasniti namjenu ventilacijskih kanala. Opisati postupke izrade dimovodnih kanala. Opisati postupke izrade ventilacijskih kanala.

Međukatne konstrukcije-stropovi

Opisati značajke najčešće izvođenih stropova. Objasniti način izrade najčešće izvođenih stropova. Opisati značajke materijala za izradu stropova. Objasniti načine oslanjanja stropova. Opisati vrste oplata za stropove. Objasniti način postavljanja armature stropa. Nabrojati vrste polumontažnih stropova. Nabrojiti vrste montažnih stropova. Opisati dijelove fert-stropa. Objasniti način izrade fert-stropa. Opisati namjenu podova. Nabrojiti materijale za izradu podova.

Stubišta

Nabrojiti vrste stubišta. Opisati način izrade stubišta. Nabrojiti materijale za izradu stubišta. Objasniti način proračuna dimenzija stubišta. Nabrojiti vrste stubišta. Nabrojiti dijelove stubišta. Opisati značajke monolitnog stubišta. Opisati značajke polumontažnog stubišta. Opisati značajke montažnog stubišta. Objasniti način izrade drvenih stubišta. Opisati materijale za oblogu stubišta.

Krovišta

Nabrojiti osnovne vrste krovišta. Opisati osnovne vrste krovišta. Opisati osnovne vrste krovnih pokrova. Objasniti dijelove krovišta. Opisati osnovne tipove ravnih krovova. Nabrojiti materijale za izradu ravnih krovova. Objasniti sustave drvenih krovova i načine prenošenja opterećenja putem elemenata krova. Opisati konstrukciju jednostavnih i složenih drvenih krovova. Nabrojiti materijale za izradu pokrova. Objasniti način odvodnje krovne vode.

Toplinski tokovi u konstrukcijama

Objasniti pojam topline kao oblika kinetičke energije molekula. Objasniti pojam temperature kao fizikalnog svojstva tijela koje karakterizira njegovo toplotno stanje. Objasniti načine prenošenja topline kao što je radijacija, konvekcija, kondukcija. Objasniti kako različiti materijali različito vode toplinu. Objasniti kako vodljivost topline ovisi o gustoći materijala, veličini pora i količini vodene pare. Definirati koeficijent toplinske vodljivosti. Objasniti kako se određuje.

Objasniti o čemu ovisi toplinski otpor konstrukcije.

Toplinska stabilnost

Objasniti toplinsku stabilnost kao svojstvo konstrukcije. Objasniti mogućnost nastajanja šteta kada zbog temperaturnog rada dolazi do temperaturnih naprezanja. Objasniti svrhu dilatiranja. Objasniti važnost primjene toplinske izolacije koja smanjuje temperaturni rad konstrukcije.

Složenija zidanja

Navesti podjelu glinenih proizvoda. Opisati proizvodnju i vrste opeka. Opisati proizvodnju i vrste mortova i žbuka. Objasniti principe rješavanje kutova, sudara i križanja zidova od opeke. Navesti najvažnije o proizvodnji, karakteristikama i zidanju zidova od ostalih materijala.

Ugradnja konstrukcija za zatvaranje otvora

Navesti razne dimenzije stolarije. Objasniti lijevo i desno otvaranje vrata i prozora. Navesti nazive dijelova stolarije. Opisati mokru, suhu i polusuhu ugradnju prozora i vrata. Objasniti redoslijed ugradnje bravarskih elemenata – zidarski dio.

Unutarnje žbukanje

Objasniti funkciju slojeva žbuke. Navesti primjenu pojedinih vrsta žbuka. Opisati predradnje ovisne o stanju podloge. Opisati redoslijed i omjere/marke pojedinih žbuka kod žbukanja zidova i stropova. Opisati izvedbu detalja kod žbukanja. Opisati specijalna žbukanja.

Zidanje specijalnim materijalima

Opisati način vezanja u tlocrtu i pogledu raznim obradama kamena. Opisati upotrebu kamena u kombinaciji s drugim materijalima.

Objasniti izvedbu zidova od staklenih blokova.

Izvedba složenih elemenata

Objasniti vezove specijalnih kutova opekom NF i ŠOB. Objasniti vezove istaka, udubina, vijenaca opekom. Objasniti vezove stupova od opeke, kamena te izvedbu betonskih i AB stupova. Navesti pravila zidanja zaobljenih zidova radijalnom opekom, opekom NF i ŠOB. Opisati proceduru izvedbe i podupiranja oblučila. Opisati proceduru zidanja 4 osnovna tipa lukova i svodova. Navesti nazive dijelova dimnjaka. Navesti zahtjeve za kvalitetu kod izvedbe dimnjaka. Opisati proceduru izvedbe modernih dimnjaka i ventilacijskih kanala.

Fasadni sendvič-zidovi

Opisati postupak obzidavanja fasadnom opekom. Opisati proceduru izvedbe raznih toplinskih sustava.

3. Zaštita na radu

Zaštita na radu u graditeljstvu

Opisati moguće povrede i oboljenja glave. Opisati moguće povrede i oboljenja očiju i lica. Opisati moguća oštećenja i oboljenja sluha. Opisati povrede i oboljenja ruku, nogu, tijela. Opisati povrede i oboljenja od pada s visine. Opisati povrede od električne struje. Opisati moguće povrede i oboljenja od požara. Objasniti izbor odgovarajućih zaštitnih postupaka i sredstva. Opisati korištenje zaštitnih sredstva na ispravan način.

3. OCJENJIVAČKI LIST

Praktični dio ispita – bodovna lista

Radnje obavljene u okviru praktičnog dijela ispita

Broj bodova

Mogući

Ostvareni

Priprema izrade praktičnog uratka*

0 – 20

Korištenje zaštitnih sredstava i naprava te mjera kako bi se ostvarila sigurna i učinkovita radna okolina

0 – 10

Spretnost rukovanja alatima i opremom

0 – 10

Brzina (u zadanom vremenu) i preciznost (točnost)

0 – 10

Kakvoća izrađene radne probe u skladu sa standardnim procedurama u graditeljstvu

0 – 10

Točnost dimenzija i obrade prema planu

0 – 20

Kakvoća izrađenog uratka u skladu sa standardnim procedurama u graditeljstvu

0 – 20

UKUPNO:

0 – 100

*Priprema za izradu uratka sadrži sljedeće:

– grafički prikaz (skica) zadatka

– opis redoslijeda radnji /radnog procesa

– potreban materijal

– potreban alat i oprema

Praktični dio ispita – ocjenjivačka lista

% ostvarenih bodova

Ocjena

91% – 100%

Odličan (5)

81% – 90%

Vrlo dobar (4)

67% – 80%

Dobar (3)

50% – 66%

Dovoljan (2)

0% – 49%

Nedovoljan (1)

Polaznici koji nisu uspješno položili praktični dio ispita upućuju se na ponovno polaganje pomoćničkog ispita u idućem ispitnom roku.

Stručno-teorijski dio ispita – ocjenjivačka lista

% ostvarenih bodova

Ocjena

90% – 100%

Odličan (5)

80% – 89%

Vrlo dobar (4)

70% – 79%

Dobar (3)

61% – 69%

Dovoljan (2)

30% – 60%

Kandidat se upućuje na polaganje usmenog ispita

0% – 29%

Nedovoljan (1)

Konačna ocjena na pomoćničkom ispitu, u pravilu, određuje se kao aritmetička sredina ocjena postignutih na praktičnom i stručno-
-teorijskom dijelu ispita.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/08-01/252

Urbroj: 526-12-02/1-09-66

Zagreb, 25. studenoga 2009.

Ministar gospodarstva,
rada i poduzetništva
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.