Program pomoćničkog ispita za zanimanje tesar

NN 12/2010 (25.1.2010.), Program pomoćničkog ispita za zanimanje tesar

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

288

Na temelju članka 47. stavka 4. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 68/07 i 79/07), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore, donosi

PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA

za zanimanje

TESAR

1. CILJ

− provjera neophodnih vještina, znanja i sposobnosti za kvalificirano obavljanje profesionalne djelatnosti zanimanja tesar u svijetu rada koji je podložan promjenama

− provjera kompetencija neophodnih za cjeloživotno učenje i napredovanje u struci kao i život u građanskom društvu.

2. OBLIK I SADRŽAJ ISPITA

Pomoćnički ispit sastoji se od praktičnog i stručno-teorijskog dijela ispita.

Na praktičnom dijelu ispita provjeravaju se stručne kompetencije neophodne za obavljanje poslova i radnih zadaća u zanimanju.

Na stručno-teorijskom dijelu provjeravaju se znanja stečena tijekom obrazovnog procesa ili procesa informalnog učenja, a u skladu s nastavnim planom i programom za zanimanje tesar.

2.1. PRAKTIČNI DIO ISPITA

Praktični dio ispita sastoji se od praktičnog uratka i/ili radne probe.

2.1.1. Zadaje se jedan praktični uradak. Prije početka rada naučnik mora izraditi pisanu pripremu rada kojom se, ako je prihvaćena od strane ispitne komisije, može služiti pri radu.

Primjeri praktičnih uradaka:

Vrsta uratka

Opis uratka

(očekivane praktične stručne kompetencije)

Izrada dvostrane oplate betonskog zida

Izraditi dijelove oplate prema vlastitom tehničkom nacrtu te izrađene dijelove spojiti u funkcionalnu cjelinu, koristeći se raspoloživim priborom, alatima i strojevima.

Oplatu zida izraditi cjelovito s podupiranjem i učvršćivanjem.

Izrada oplate betonskog stupa

Izraditi dijelove oplate prema vlastitom tehničkom nacrtu te izrađene dijelove spojiti u funkcionalnu cjelinu, koristeći se raspoloživim priborom, alatima i strojevima.

Oplatu stupova izraditi cjelovito s podupiranjem i učvršćivanjem.

Izrada oplate betonske grede

Izraditi dijelove oplate prema vlastitom tehničkom nacrtu te izrađene dijelove spojiti u funkcionalnu cjelinu, koristeći se raspoloživim priborom, alatima i strojevima.

Oplatu grede izraditi cjelovito s podupiranjem i učvršćivanjem.

Izrada oplate dijela armirano-betonske ploče

Izraditi dijelove oplate prema vlastitom tehničkom nacrtu te izrađene dijelove spojiti u funkcionalnu cjelinu, koristeći se raspoloživim priborom, alatima i strojevima.

Oplatu dijela armirano-betonske ploče izraditi cjelovito s podupiranjem i učvršćivanjem.

Izrada oplate kosoga konstruktivnog elementa

Oplata stubišta

Izraditi dijelove oplate prema vlastitom tehničkom nacrtu te izrađene dijelove spojiti u funkcionalnu cjelinu, koristeći se raspoloživim priborom, alatima i strojevima.

Oplatu kosoga konstruktivnog elementa (jednokrako i dvokrako stubište) izraditi cjelovito s podupiranjem i učvršćivanjem.

Izrada dijela krovne konstrukcije

Obraditi pojedine elemenate – par rogova, podrožnice i nazidnice, stupove s rukama i spojiti ih u zadani dio krovne konstrukcije.

Montaža cijevne skele

Montirati i demontirati cijevnu skelu uključujući izradu poda, ograde s potrebnim učvršćenjem i stabilizacijom.

Uvažavati mjere zaštite na radu.

Izrada pune drvene stijene

Izraditi drvene stijene s konstrukcijom od greda ili gredica i s obostranom drvenom oblogom.

Izrada drvenog stropa

Izraditi drveni strop kojega nose grede ili platice na raspoloživim nosivim zidovima. Odabrati razmak i dimenziju nosivih dijelova. Izvesti gornju oblogu i donju oblogu od drveta.

2.1.2. Uz praktični uradak naučniku se zadaju i radne probe (najviše 3).

Probe koje se zadaju moraju biti iz različitih područja zanimanja.

Vrsta radne probe

Opis radne probe

(očekivane praktične stručne kompetencije)

Izrada veza horizontalnog produženja

Izvesti tesarski vez horizontalnog produženja raspoloživim alatima i strojevima, točno prema nacrtu.

Izrada veza vertikalnog produženja

Izvesti tesarski vez vertikalnog produženja raspoloživim alatima i strojevima, točno prema nacrtu.

Izrada veza pojačanja

Izvesti tesarski vez pojačanja raspoloživim alatima i strojevima, točno prema nacrtu.

Izrada križnog veza

Izvesti tesarski križni vez raspoloživim alatima i strojevima, točno prema nacrtu.

Izrada veza pravokutnog sudaranja

Izvesti tesarski vez pravokutnog sudaranja raspoloživim alatima i strojevima, točno prema nacrtu.

Izrada veza kosokutnog sudaranja

Izvesti tesarski vez kosokutnog sudaranja raspoloživim alatima i strojevima, točno prema nacrtu.

Izrada ugaonog veza

Izvesti tesarski ugaoni vez raspoloživim alatima i strojevima, točno prema nacrtu.

2.2. STRUČNO-TEORIJSKI DIO ISPITA

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća provjeru stručnih znanja propisanih nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja, koja su neophodna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju tesar.

Nastavna područja

Očekivani ishodi učenja

1. Matematika u struci

Brojevi

Rutinski koristiti osnovne računske operacije s brojevima.

Postotni račun

Izračunati postotni iznos, postotak i osnovnu vrijednost.

Primijeniti postotni račun u praktičnim primjerima.

Planimetrija s osnovama trigonometrije pravokutnog trokuta

Rutinski koristiti pretvorbu mjera za duljinu i mjera za površinu.

Primijeniti Pitagorin poučak.

Izračunati opseg i površinu jednostavnih ravninskih likova i kombiniranih likova praktične naravi.

Primijeniti trigonometriju pravokutnog trokuta u planimetriji i rješavanju problema stručne i praktične naravi.

Proporcionalnost

Postaviti i rješiti razmjer, račun diobe i račun smjese kroz probleme stručne i praktične naravi.

Informatika

Primijeniti mogućnosti računala u svrhu izrade tehničke dokumentacije.

Iskoristiti mogućnosti interneta za prikupljanje i širenje informacija.

2. Tehnologija zanimanja

Elementi građevina

Nabrojiti elemente građevina.

Opisati sklop tih elemenata u funkcionalnoj cjelini.

Nabrojiti materijale koje koristimo u izradi građevine.

Opisati obilježja materijala.

Navesti njihovu svrsishodnu primjenu.

Opterećenja

Stabilnost i ravnoteža

Sile

Opisati načine sklapanja nosivih elemenata u funkcionalnu cjelinu.

Objasniti pojam opterećenja nosača

Opisati vrste opterećenja.

Objasniti način djelovanja opterećenja na konstrukciju.

Navesti podjelu opterećenja prema načinu djelovanja na nosače.

Navesti podjelu opterećenja prema učestalosti pojavljivanja.

Definirati pojam stabilnost građevine.

Definirati pojam ravnoteža građevine.

Objasniti prijenos opterećenja putem nosivih elemenata građevine.

Objasniti pojam sile kao posljedicu djelovanja različitih opterećenja na nosače.

Objasniti principe ravnoteže sila.

Pripremni radovi na izgradnji objekta

Navesti nazive i dimenzije drvene građe.

Navesti nazive i uporabu veznih sredstava za drvo.

Opisati načine izvedbe osnovnih tesarskih vezova.

Objasniti slaganje više elemenata u istom pravcu.

Navesti razne metode obilježavanja pravog kuta.

Objasniti postupak iskolčavanja i izrade nanosne skele.

Pribor, alat i strojevi

Nabrojiti nazive pribora, alata, građevinskih strojeva i transportnih sredstava.

Opisati način odabira pribora, alata, građevinskih strojeva i transportnih sredstava.

Objasniti ulogu skela.

Nabrojiti vrste skela.

Objasniti glavne opasnosti kod upotrebe alata, strojeva i kod rada na skelama.

Objasniti primjenu pravila zaštite na radu kod upotrebe alata, strojeva i kod rada na skelama.

Temeljenje

Opisati postupke geomehaničkih ispitivanja tla.

Objasniti pojam nosivost tla.

Objasniti ovisnost načina temeljenja o značajkama tla.

Opisati materijale za izradu temelja. Opisati osnovne vrste temelja.

Objasniti svrhu temeljne kanalizacije i princip izrade drenaže.

Međukatne konstrukcije-stropovi

Opisati značajke najčešće izvođenih stropova.

Objasniti način izrade najčešće izvođenih stropova.

Opisati značajke materijala za izradu stropova.

Objasniti načine oslanjanja stropova.

Opisati vrste oplata za stropove.

Objasniti način postavljanja armature stropa.

Nabrojiti vrste polumontažnih stropova.

Nabrojiti vrste montažnih stropova.

Opisati dijelove fert-stropa.

Objasniti način izrade fert-stropa. Opisati namjenu podova.

Nabrojiti materijale za izradu podova.

Stubišta

Nabrojiti vrste stubišta.

Opisati način izrade stubišta.

Nabrojiti materijale za izradu stubišta.

Objasniti način proračuna dimenzija stubišta.

Nabrojiti vrste stubišta.

Nabrojiti dijelove stubišta.

Opisati značajke monolitnog stubišta.

Opisati značajke polumontažnog stubišta.

Opisati značajke montažnog stubišta.

Objasniti način izrade drvenih stubišta.

Opisati materijale za oblogu stubišta.

Krovišta

Nabrojiti osnovne vrste krovišta.

Opisati osnovne vrste krovišta.

Opisati osnovne vrste krovnih pokrova. Objasniti dijelove krovišta.

Opisati osnovne tipove ravnih krovova Nabrojiti materijale za izradu ravnih krovova.

Objasniti sustave drvenih krovova i načine prenošenja opterećenja putem elemenata krova.

Opisati konstrukciju jednostavnih i složenih drvenih krovova.

Nabrojiti materijale za izradu pokrova. Objasniti način odvodnje krovne vode.

Toplinska stabilnost

Objasniti toplinsku stabilnost kao svojstvo konstrukcije.

Objasniti mogućnost nastajanja šteta kada zbog temperaturnog rada dolazi do temperaturnih naprezanja.

Objasniti svrhu dilatiranja.

Objasniti važnost primjene toplinske izolacije koja smanjuje temperaturni rad konstrukcije.

Tesarski spojevi

Odrediti, na temelju iskustvenih pravila, dimenzije obrade spoja.

Prikazati tesarski spoj u radioničkom nacrtu.

Uvjeti za izradu kvalitetne oplate

Opisati način odabira odgovarajuće vrste oplate.

Objasniti način odabira primjerenih pričvrsnih sredstava za primjenu u različitim uvjetima.

Skele

Objasniti značenje skela u graditeljstvu. Opisati tehnologiju montaže lakih skela.

Opisati tehnologiju demontaže lakih skela.

Drvene stijene

Opisati vrste drvenih stijena.

Opisati tehnologijski postupak izrade, montaže i demontaže drvene stijene na temelju izvedbenih nacrta.

Stropovi od drveta

Opisati vrste stropova od drveta.

Opisati tehnologiju njihove izrade, montaže i demontaže na temelju izvedbenih nacrta.

Drvena stubišta

Opisati vrste drvenih stubišta.

Opisati tehnologijski postupak njihove izrade, montaže i demontaže na temelju izvedbenog nacrta.

3. Zaštita na radu

Zaštita na radu

u graditeljstvu

Opisati moguće povrede i oboljenja glave.

Opisati moguće povrede i oboljenja očiju i lica.

Opisati moguća oštećenja i oboljenja sluha.

Opisati povrede i oboljenja ruku, nogu, tijela.

Opisati povrede i oboljenja od pada s visine.

Opisati povrede od električne struje.

Opisati moguće povrede i oboljenja od požara.

Objasniti izbor odgovarajućih zaštitnih postupaka i sredstva.

Opisati korištenje zaštitnih sredstva na ispravan način.

3. OCJENJIVAČKI LIST

a) Praktični dio ispita

Radnje obavljene u okviru praktičnog dijela ispita

Broj bodova

Mogući

Ostvareni

Priprema izrade praktičnog uratka*

0 – 20

Korištenje zaštitnih sredstava i naprava te mjera kako bi se ostvarila sigurna i učinkovita radna okolina

0 – 10

Spretnost rukovanja alatima i opremom

0 – 10

Brzina (u zadanom vremenu) i preciznost (točnost)

0 – 10

Kakvoća izrađene radne probe u skladu sa standardnim procedurama u graditeljstvu

0 – 10

Točnost dimenzija i obrade prema planu

0 – 20

Kakvoća izrađenog uratka u skladu sa standardnim procedurama u graditeljstvu

0 – 20

UKUPNO:

0 – 100

*Priprema za izradu uradka sadrži sljedeće:

– grafički prikaz (skica) zadatka

– opis redoslijeda radnji /radnog procesa

– potreban materijal

– potreban alat i oprema

Praktični dio ispita – ocjenjivačka lista

% ostvarenih bodova

Ocjena

91% – 100%

Odličan (5)

81% – 90%

Vrlo dobar (4)

67% – 80%

Dobar (3)

50% – 66%

Dovoljan (2)

0% – 49%

Nedovoljan (1)

Polaznici koji nisu uspješno položili praktični dio ispita upućuju se na ponovno polaganje pomoćničkog ispita u idućem ispitnom roku.

Stručno-teorijski dio ispita – ocjenjivačka lista

% ostvarenih bodova

Ocjena

90% – 100%

Odličan (5)

80% – 89%

Vrlo dobar (4)

70% – 79%

Dobar (3)

61% – 69%

Dovoljan (2)

30% – 60%

Kandidat se upućuje na polaganje usmenog ispita

0% – 29%

Nedovoljan (1)

Konačna ocjena na pomoćničkom ispitu, u pravilu, određuje se kao aritmetička sredina ocjena postignutih na praktičnom i stručno-
-teorijskom dijelu ispita.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/08-01/252

Urbroj: 526-12-02/1-09-63

Zagreb, 25. studenoga 2009.

Ministar gospodarstva,
rada i poduzetništva
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.