Program pomoćničkog ispita za zanimanje stolar

NN 12/2010 (25.1.2010.), Program pomoćničkog ispita za zanimanje stolar

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

291

Na temelju članka 47. stavka 4. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 68/07 i 79/07), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore, donosi

PROGRAM POMOĆNIČKOG ISPITA

za zanimanje

STOLAR

1. CILJ

− provjera neophodnih vještina, znanja i sposobnosti za kvalificirano obavljanje profesionalne djelatnosti zanimanja stolar u svijetu rada koji je podložan promjenama

− provjera kompetencija neophodnih za cjeloživotno učenje i napredovanje u struci kao i život u građanskom društvu.

2. OBLIK I SADRŽAJ ISPITA

Pomoćnički ispit sastoji se od praktičnog i stručno-teorijskog dijela.

Na praktičnom dijelu ispita provjeravaju se stručne kompetencije neophodne za obavljanje poslova i radnih zadaća u zanimanju.

Na stručno-teorijskom dijelu provjeravaju se znanja stečena tijekom obrazovnog procesa ili procesa informalnog učenja, a u skladu s nastavnim planom i programom za zanimanje stolar.

2.1. PRAKTIČNI DIO ISPITA

Praktični dio ispita sastoji se od praktičnog uratka i/ili radne probe.

2.1.1. Zadaje se jedan praktični uradak. Prije početka rada naučnik mora izraditi pisanu pripremu rada kojom se, ako je prihvaćena od strane ispitne komisije, može služiti pri radu.

Primjeri praktičnih uradaka:

Vrsta uratka

Opis uratka

(očekivane praktične stručne kompetencije)

Ormar

Izraditi ormar (garderobni, ormar dnevne sobe ili ormar predsoblja). U izradi koristiti najmanje dvije vrste drvnih materijala s time da jedan mora biti masivno drvo. Ormar mora sadržavati police, vješalice i najmanje jednu ladicu.

Blagovaonički stol

Izraditi stol za najmanje četiri osobe, od masivnog drva ili u kombinaciji ploče i masiva.

Pisaći stol

Izraditi pisaći stol od najmanje dvije vrste osnovnog materijala. Obavezno ugraditi ladicu.

Stolić dnevne sobe

Izraditi stolić dnevne sobe od masivnog drva ili u kombinaciji s furnirskom pločom. Na stoliću ugraditi policu.

Blagovaonička stolica

Izraditi stolicu od masivnog drva ili u kombinaciji s furnirskom pločom i drugim materijalima.

Prozor

Izraditi jednokrilni ili dvokrilni prozor s izolacijskim staklom ili krilo na krilo.

Materijal: masivno drvo.

Ulazna vrata

Izraditi ulazna vrata od masivnog drva ili u kombinaciji s drugim drvnim ili nedrvnim materijalima s nadsvjetlom ili bez njega.

Stubišta

Izraditi ravna, polukružna ili spiralna stubišta sa ili bez podloga za oblaganje.

2.1.2. Uz praktični uradak naučniku se zadaju i radne probe (najviše 3).

Probe koje se zadaju moraju biti iz različitih područja zanimanja.

Vrsta radne probe

Opis radne probe

(očekivane praktične stručne kompetencije)

Sastavljanje masivnog drva po širini

Krojiti, blanjati, izraditi veze, nanijeti ljepilo ili vezni element, sastaviti i prešati te završno obraditi.

Sastavljanje drvnih elemenata pod kutem

Krojiti, blanjati, izraditi veze, nanijeti ljepilo ili vezni element, sastaviti i prešati te završno obraditi.

Oplemenjivanje rubova ploča

Rubovi ploča se oplemenjuju letvicama, furnirom i drugim materijalima, a postupak rada je slijedeći:

krojenja ploča, pripremanje i nanošenja ljepila ili materijala za oplemenjivanje, prešanje i završna obrada.

Površinska obrada

Površinska obrada se sastoji od pripreme podloge, pripreme materijala za površinsku obradu, postupka nanošenja, međubrušenja i završne obrade, što zavisi o vrsti materijala koji se obrađuje.

2.2. STRUČNO-TEORIJSKI DIO ISPITA

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća provjeru stručnih znanja propisanih nastavnim planom i programom za teoretski dio naukovanja, koja su neophodna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju stolar.

Nastavna područja

Očekivani ishodi učenja

1. Tehnologija zanimanja

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

− pravilno postupanje s otpadom

− racionalno korištenje energije

Osnovne vrste i karakteristike masivnog drva

Postotak vlage u drvu i načini sušenja

Vrste i primjena drvnih materijala

Vrste i primjena nedrvnih materijala

Ručni i mehanizirani alati za obradu drva i drvnih materijala i njihova primjena

Tehnologija krojenja masiva i ploča

Tehnologija blanjanja i glodanja

Tehnologija izrade korpusnog namještaja

– navesti zakonske propise vezane uz zaštitu na radu i zaštitu okoliša

– opisati način sprječavanja ozljeda pri radu sa strojevima, alatima i uređajima za obradu drva korištenjem zaštitnih sredstava i naprava

– navesti način primjene sredstva osobne zaštite

– objasniti način podešavanja optimalnih uvjeta rada

– razlikovati i navesti način sortiranja i odvajanja otpada u obradi drva (piljevine, blanjevine, drvno brašno, porupci, okrajci i sl.)

– objasniti način ispravnog skladištenja opasnog otpada

– nabrojati postupke sprječavanja emisije opasnih tvari u okoliš

– prepoznati osnovne vrste masivnog drva (hrastovina, bukovina, jasenovina, javorovina, jelovina, smrekovina, ariševina, borovina, orahovina, trešnjevina...) i međusobno ih razlikovati

– na osnovu karakterističnih svojstava masivnog drva opisati način odabira vrste za pojedini proizvod

Tehnologija izrade namještaja za sjedenje

Tehnologija izrade namještaja za podloge

Tehnologija sastavljanja

Tehnologija brušenja

Tehnologija površinske obrade različitim materijalima

Osnovne značajke strojeva za grubu strojnu obradu

Osnovne značajke strojeva za finu strojnu obradu

Preše

– usporediti svojstva masivnog drva

– opisati, razlikovati i komentirati greške drva

– definirati vlagu u drvu

– komentirati razloge sušenja drva

– razlikovati načine sušenja

– usporediti sušenje u sušionicama sa prirodnim načinom sušenja

– razlikovati i identificirati greške od sušenja

– opisati način mjerenja postotka vlage u drvu uz pomoć vlagomjera

– objasniti način primjene drva različitog postotka vlage za pojedini proizvod

– razlikovati vrste i svojstva drvnih materijala (ploče iverice, stolarske, furnirske, vlaknatice OSB ploče, HC ploče, ploče od masivnog drva…) na praktičnim primjerima

– razlikovati vrste i svojstva nedrvnih materijala (ljepila, zamazi, močila, lazure, lakovi, folije, staklo…) na praktičnim primjerima

– razlikovati vrste ručnog i mehaniziranog alata

– opisati način odabira alata za obradu masivnog drva i drvnih materijala

– objasniti način korištenja pojedinih alata u obradi masivnog drva i drvnih materijala

– objasniti način rukovanja alatom za obradu masivnog drva i drvnih materijala te njegovog pravilnog održavanja

– razraditi tehnološke postupke obrade krojenja masivnog drva i ploča

– opisati način odabira materijala

– objasniti način korištenja radnih strojeva i alata za krojenje masivnog drva i ploča

– ilustrirati način montiranja alata i zaštitne naprave na radne strojeve za krojenje masiva i ploča

– opisati način stavljanja u pogon alata, zaštitnih naprava i strojeva

– objasniti način izvođenja tehnološkog procesa krojenja masiva i ploča

– opisati način utvrđivanja i otklanjanja pogrešaka i smetnji u postupku obrade

– predvidjeti način prilagođavanja tehnološkog procesa raspoloživoj tehnologiji

– opisati karakteristike obrade drva blanjanjem i glodanjem

– razlikovati radne strojeve i alate za obradu blanjanjem i glodanjem

– objasniti način pravilnog odabira alata prema postupku obrade

– navesti način montiranja alata i zaštitne naprave na radne strojeve za obradu blanjanjem i glodanjem

– opisati način stavljanja u pogon alata, zaštitne naprave i strojeva

– ilustrirati način izvođenja operacija blanjanja i glodanja

– objasniti način utvrđivanja i otklanjanja pogrešaka i smetnji u procesu izvođenja operacije blanjanja i glodanja

– navesti način održavanja alata za obradu

drva blanjanjem i glodanjem

– definirati dijelove i vrste korpusnog namještaja

– razlikovati i usporediti vrste korpusnog namještaja

– diskutirati način odabira najpovoljnijeg materijala za izradu korpusnog namještaja

– objasniti način odabira postupaka rada te strojeva i alata kao i režima obrade

– definirati dijelove i vrste namještaja za sjedenje

– razlikovati vrste namještaja za sjedenje

– razraditi tehnološki proces izrade namještaja za sjedenje

– diskutirati način odabira materijala za izradu namještaja za sjedenje

– opisati način izrade namještaja za sjedenje

– navesti načine utvrđivanja pogrešaka pri radu te načine njihova uklanjanja

– razlikovati vrste podloga i njihovu primjenu u praksi

– razlikovati načine sastavljanja i njihovu primjenu u praksi

– objasniti način usklađivanja dimenzije elemenata i spojeva

– definirati ciljeve brušenja

– komentirati brušenja kao postupak površinske obrade

– objasniti način odabira strojeva i alata za brušenje te određivanje režima obrade (brusilice)

– ilustrirati način primjene radnih strojeva za brušenje

– objasniti način pravilnog rukovanja strojevima

– navesti način utvrđivanja i uklanjanja pogrešaka pri radu

– opisati materijale za površinsku obradu

– razlikovati i komentirati postupke nanošenja pojedinih materijala kod površinske obrade

– objasniti način pravilnog izbora postupaka nanošenja materijala za površinsku obradu za pojedini proizvod

– navesti načine uočavanja grešaka tijekom površinske obrade i način njihova uklanjanja

– opisati vrste i značajke osnovnih strojeva za grubu strojnu obradu (kružne pile, tračne pile, blanjalice)

– razlikovati dijelove strojeva i njihovu funkciju

– prepoznati vrste alata i naprava

– opisati način pravilnog odabira alata te zaštitnih naprava pri radu na strojevima za grubu obradu

– ilustrirati način montiranja alata i naprava

– objasniti način ispravnog rukovanja uređajima za podešavanje te strojevima za grubu obradu drva

– komentirati način kontrole točnosti rada strojeva i navesti način održavanja strojeva i alata

– opisati vrste i značajke osnovnih strojeva za finu strojnu obradu (glodalice, dubilice, tokarilice, bušilice, brusilice)

– razlikovati dijelove strojeva i njihovu funkciju

– prepoznati vrste alata i naprava

– opisati način odabira alata i naprava

– ilustrirati način montiranja alata i naprava

– objasniti način rukovanja uređajima za podešavanje

– opisati način odabira sredstva za rad na siguran način

– objasniti način rukovanja strojevima za finu strojnu obradu

– komentirati način kontrole točnosti rada strojeva

– navesti načine održavanja strojeva i alata

– opisati i razlikovati preše za određene vrste proizvoda

– komentirati parametre i opisati način njihove primjene

– prepoznati postupke savijanja

– razlikovati vrste i značajke preša za savijanje

– navesti načine održavanja preše

2. Crtanje s konstrukcijama

Osnove tehničkog crtanja

Označavanje drvnih materijala

Označavanje nedrvnih materijala

Vezovi širinskog sastavljanja

Vezovi dužinskog sastavljanja

Vezovi debljinskog sastavljanja

Vezovi ugaonih sastava

Oplemenjivanje rubova

Crtanje korpusnog namještaja u ortogonalnoj projekciji i u mjerilu

Crtanje stolova u ortogonalnoj projekciji u mjerilu.

Crtanje stolica u ortogonalnoj projekciji i u mjerilu.

Crtanje dijelova građevinske stolarije

– prikazati proizvod crtežom

– čitati nacrt proizvoda

– primijeniti tehničku dokumentaciju

– primijeniti načela estetike i dizajna

– primijeniti računalo kod izrade nacrta (crtanje u nekom od crtaćih programa npr. AutoCad)

– prikazati oznake drvnih materijala

u nacrtima i razlikovati ih (vrste

drvnih ploča)

– prikazati oznake nedrvnih materijala u nacrtima (staklo, PVC, ljepilo…)

– opisati vezove širinskog sastavljanja masivnog drva i drvnih materijala

– definirati cilj širinskog sastavljanja

– prikazati crtežom načine širinskog sastavljanja

– opisati vezove dužinskog sastavljanja

– definirati cilj dužinskog sastavljanja

– prikazati crtežom načine dužinskog sastavljanja

– opisati vezove debljinskog sastavljanja

– definirati cilj sastavljanja

– prikazati crtežom načine debljinskog sastavljanja

– opisati i komentirati ugaono sastavljanje

– prikazati crtežom načine ugaonog sastavljanja

– razlikovati načine sastavljanja kod proizvoda od drva i drvnih materijala

– opisati način primjene pojedinih vezova drva za ugaono sastavljanja za određeni proizvod

– označiti oplemenjene rubove kod drvnih materijala

– prikazati crtežom načine oplemenjivanja rubova

– samostalno izraditi tehnički crtež korpusnog namještaja u ortogonalnoj projekciji

– opisati mjerila

– prikazati pojedine proizvode u zadanom mjerilu u ortogonalnoj projekciji

– nacrtati konstrukcijske vezove i spojeve

– izraditi normative materijala i vremena

– izraditi tehnički opis proizvoda i tehnološku kartu

– opisati značaj građevinske stolarije

– prikazati crtežom dijelove građevinske stolarije sa oznakama materijala i dimenzijama

– prikazati crtežom različite proizvode građevinske stolarije u zadanom mjerilu u ortogonalnoj projekciji

– definirati načine ugradnje građevinske stolarije i tome prilagoditi proizvod

– crtežom prikazati različite načine ugradnje

3. Matematika u struci

Matematičke i računske operacije

Postotni račun

Izračunavanje potrebnog materijala

Izračunavanje troškova rada

Izračunavanje plaće

Izračunavanje kamata

– primijeniti osnovne računske operacija te osnovne mjerne jedinice u praksi

– izračunati površinu, obujam i masu

– izračunati oplošja i obujam geometrijskih tijela

– izračunati postotak

– primijeniti postotni račun

– odrediti nadmjere na čiste mjere

– izračunati utroške pojedinih materijala po jedinici površine i sl.

– odrediti standardne dimenzije materijala

– izračunati utrošak materijala

– komentirati troškove i elemente kalkulacije

– izračunati troškove rada

– izračunati cijenu koštanja proizvoda

– izračunati prodajnu cijenu proizvoda

– izračunati plaću radnika po danu, satu i mjesecu

– izračunati kamatu

– samostalno izračunati jednostavne

zadatke u funkciji struke i zanimanja

3. OCJENJIVAČKI LIST

Praktični dio ispita – bodovna lista

Radnje obavljene u okviru praktičnog dijela ispita

Broj bodova

Mogući

Ostvareni

Izrada dokumentacije za uradak

0 – 10

Korištenje zaštitnih sredstava i naprava

0 – 10

Spretnost rukovanja alatima i strojevima

0 – 10

Podešavanje strojeva i alata

0 – 10

Koncentracija i izdržljivost

0 – 10

Kakvoća izrađene radne probe

0 – 10

Točnost dimenzija i obrade prema planu

0 – 20

Kakvoća izrađenog uratka

0 – 20

UKUPNO:

0 – 100

Praktični dio ispita – ocjenjivačka lista

% ostvarenih bodova

Ocjena

91% – 100%

Odličan (5)

81% – 90%

Vrlo dobar (4)

67% – 80%

Dobar (3)

50% – 66%

Dovoljan (2)

0% – 49%

Nedovoljan (1)

Polaznici koji nisu uspješno položili praktični dio ispita upućuju se na ponovno polaganje pomoćničkog ispita u idućem ispitnom roku.

Stručno-teorijski dio ispita – ocjenjivačka lista

% ostvarenih bodova

Ocjena

90% – 100%

Odličan (5)

80% – 89%

Vrlo dobar (4)

70% – 79%

Dobar (3)

61% – 69%

Dovoljan (2)

30% – 60%

Kandidat se upućuje na polaganje usmenog ispita

0% – 29%

Nedovoljan (1)

Konačna ocjena na pomoćničkom ispitu, u pravilu, određuje se kao aritmetička sredina ocjena postignutih na praktičnom i stručno-
-teorijskom dijelu ispita.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/08-01/252

Urbroj: 526-12-02/1-09-59

Zagreb, 25. studenoga 2009.

Ministar gospodarstva,
rada i poduzetništva
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.