Odluka o dopuni Odluke o visini naknada za poslove stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika

NN 13/2010 (27.1.2010.), Odluka o dopuni Odluke o visini naknada za poslove stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

314

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA POSLOVE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I PROVJERE ZNANJA SIGURNOSNOG SAVJETNIKA

Članak 1.

U Odluci o visini naknada za poslove stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika, klasa: 340-01/09-08/9, urbroj: 530-07-09-1 od 21. srpnja 2009., u članku 1. u stavku 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »te naknada dnevnica i troškova putovanja članova ispitnog povjerenstva«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-01/09-08/9

Urbroj: 530-07-09-3

Zagreb, 29. prosinca 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.