Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2010. godinu

NN 13/2010 (27.1.2010.), Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2010. godinu

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

316

Na temelju članka 27. stavka 2. Uredbe o kakvoći tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, broj 53/06 i 154/08), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PROGRAM

PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2010. GODINU

UVOD

Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva koja se stavljaju u promet na domaće tržište ili koja se koriste za vlastite potrebe za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Program) sadrži:

– način uzorkovanja tekućih naftnih goriva posebno za benzinske postaje i skladišta,

– broj i učestalost uzimanja uzoraka,

– lokacije uzorkovanja ovisno o količini tekućih naftnih goriva koje je dobavljač stavio u promet na domaće tržište ili koje koristi za vlastite potrebe,

– laboratorijsku analizu uzoraka tekućih naftnih goriva.

I.

Način uzorkovanja, broj i učestalost uzimanja uzoraka tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama

I.1. Način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama

1. Uzorkovanje se obavlja prema normi HRN EN 14 275.

2. Uzorak se uzima preko uređaja za istakanje.

3. Neposredno prije početka uzorkovanja se preko ručke uređaja za istakanje istoče najmanje 4 litre goriva. To gorivo se ne smije upotrijebiti kao uzorak.

4. Neposredno nakon istakanja iz prethodne točke uzima se uzorak neposrednim punjenjem goriva u posude za uzorkovanje, čiji volumen nije manji od 4 litre.

5. Tijekom uzorkovanja treba uzeti tri usporedna uzorka, tako da je omogućeno izvođenje kasnijeg dodatnog ispitivanja kakvoće goriva u drugim laboratorijima bez prelijevanja i dijeljenja uzoraka.

6. Usporedni uzorci moraju biti zapečaćeni i odgovarajuće označeni zbog osiguranja sljedivosti od uzorkovanja do završetka postupka ispitivanja kakvoće goriva. Usporedne uzorke čuva izvoditelj uzorkovanja kakvoće tekućih naftnih goriva najmanje do zaključivanja postupka, tj. do dobivanja podataka o obavljenom ispitivanju, tj. u slučaju nesukladnih rezultata do dodatnog ispitivanja.

7. Posude za uzorkovanje, postupci rukovanja s njima, rukovanje s uzorcima i skladištenje moraju biti prema normi HRN EN ISO 3170.

I.2. Učestalost uzimanja uzoraka tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama

Učestalost uzimanja uzoraka u pojedinom vremenskom razdoblju

Ukupan broj uzorkovanja za cijelu godinu

Vrsta goriva

Zimsko

Ljetna

1. 10. – 30. 4.

1. 5. – 30. 9.

Benzin

55

55

110

Dizelsko gorivo

80

80

160

Goriva sa količinom sumpora najviše 10 mg/kg

1)

1)

1)

Plinsko ulje

(Ekstra lako loživo ulje)

90

-

90

1) Količina uzetih uzoraka goriva s količinom sumpora najviše 10 mg/kg izračuna se na temelju proporcionalnog udjela u ukupnom volumenu prodaje pojedine vrste goriva.

Ljetno razdoblje traje od 1. svibnja do 30. rujna, a zimsko od 1. listopada do 30. travnja. Broj uzetih uzoraka u pojedinom razdoblju treba podjednako rasporediti po mjesecima.

Za potrebe provedbe praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva u tekućoj godini broj uzoraka se u pojedinom vremenskom razdoblju dijeli među pojedinim dobavljačima goriva s obzirom na njihov udjel prodaje pojedinog goriva na tržištu u protekloj godini, ali najmanje jedan uzorak u sezoni po pojedinom dobavljaču.

I.3. Broj uzorkovanja benzina na benzinskim postajama po dobavljačima na njihovim lokacijama

Dobavljač

Sjedište

Broj
uzorkovanja

INA – Industrija nafte d.d.

Zagreb, Avenija V. Holjevca 10

24

OMV Hrvatska d.o.o.

Zagreb, Horvatova 35b

6

Tifon d.o.o.

Zagreb, Martićeva 65

5

Petrol trgovina d.o.o.

Zagreb, Oreškovićeva 3d

4

Euro petrol d.o.o.

Rijeka, Martinkovac 143b

4

Lukoil Croatia d.o.o.

Zagreb, Ulica Grada Vukovara 284

3

Crobenz d.d.

Zagreb, Radnička cesta 228

3

Zovko-Zagreb

Sesvete, Slavonska avenija 63

2

Antunović TA d.o.o.

Zagreb, Zagrebačka avenija 100a

2

Grcić Service station d.o.o.

Šibenik, Put sv. Mare b.b.

1

Dezel d.o.o

Zagreb, Branimirova 121

1

Metalmineral

Sv. Nedjelja, Sv. Nedjeljska 16

1

Šija d.o.o.

Pridraga, Pridraga 59

1

Adria oil d.o.o.

Kastav, Spinčići 38

1

Smokvica d.o.o.

Smokvica

1

Atika

Kraljevec, Kačkovec 1a

1

Biškić d.o.o.

Zagreb, A. T. Mimare 39

1

Hidroving d.o.o.

Virovitica, I. Mažuranića 11

1

Auto-Ivec

Novi Marof, Varaždinska 120

1

Ravlić d.o.o.

Kučište, Kučište 149

1

Matić BP d.o.o.

Čakovec L. Kralja 32

1

Jadranmont d.o.o.

Split, Hrv. mornarice 1F

1

Marko-trgovina. i prijevoz d.o.o.

Zagorska Sela, Poljana Sutlanska 71

1

Miki Benz d.o.o.

Kloštar Podravski, Kralja Tomislava 83

1

Paragon d.o.o.

Đakovo, Kardinala Stepinca 5

1

AB Petrol d.o.o.

Donja Bistra, Stubička 458

1

Krklec trgovina d.o.o.

Hum na Sutli, Lupinjak b.b.

1

Čukelj d.o.o.

Velika Gorica, Zagrebačka 79

1

MC Benz d.o.o.

Đurđevac, Kralja Tomislava 2

1

Šemper d.o.o.

Sesvete, Sesvetska cesta 49

1

Mirko Babić d.o.o.

Nova Kapela, Kralja Tomislava 46

1

O.I.L. Fenix d.o.o.

Prelog, Čakovečka b.b.

1

MB Oktan d.o.o.

Jakovlje, Stubička b.b.

1

BP Centar Kovačić

Ludbreg, Koprivnička 36

1

Ferotom d.o.o.

Dugo selo, Rugvička cesta 151a

1

Protektor-Bandag-Katalinić d.o.o.

Gerovo, Snježnička 34

1

Košuća petrol d.o.o.

Oprisavci, Oprisavci b.b.

1

Galić-benz d.o.o.

Sesvete, Soblinečka 46

1

Pilip-Samobor d.o.o.

Bregana, Zagrebačka 13

1

ROX d.o.o.

Zagreb, Slavonska avenija 100

1

Šurbek petrol d.o.o.

Desinić, Trg sv. Jurja

1

Arcus Delta

Pula, Kandlerova 8

1

D.D. Šenkovec d.o.o.

Marija Gorica, Kolodvorska 10

1

Mikol d.o.o.

Čakovec, Stjepana Bencea 10

1

Moharić commerce d.o.o.

Nedelišće, Čakovečka 119

1

Kuna-petrol

Pregrada, J. Leskovara 36/2

1

Trgovina Krk d.d.

Malinska, Dubašljanska 80

1

Eurobenz d.o.o.

Zagreb, J. F. Kennedyja 6b

1

Metal trgovina Filko d.o.o.

Zaprešić, Krapinska 10

1

Croatia-petrol d.o.o.

Sl. Brod, Vinkovačkih žrtava 43

1

Akord-Dubrava d.o.o.

Vrbovec, Konjica, Greda 17

1

BP Brebrić

Lipovljani, Zagrebačka b.b.

1

PTO Jozinović

Vinkovci, Ivankovo, Zrinjevac 30

1

Mobenz d.o.o.

Čakovec, Šenkovec, M. Tita b.b.

1

Marimpex d.o.o.

Rakov Potok, Karlovačka 124

1

Benzin Perić

Trogir, obilaznica Trogira, Krban d.d.

1

Kavazović limar d.o.o.

Krk, Stanka Vraza 5

1

Sun truck d.o.o.

Đakovo, Josipa Jelačića 70

1

Kontinuitet d.o.o.

Osijek, Vinkovačka 68

1

Petros d.o.o.

Osijek, Južna obilaznica b.b.

1

Interpetrol d.o.o.

Zagreb, Avenija Dubrovnik 10

1

NC Ulice d.o.o.

Županja, Županja b.b.

1

Trgograd d.o.o.

Selnik, Cehovska 40

1

Šilec d.o.o.

Selnik, Varaždinska 30

2

Panprodukt d.o.o.

Križevci, N. Tesle 51

1

UKUPNO

110

I.4. Broj uzorkovanja dizelskog goriva na benzinskim postajama po dobavljačima na njihovim lokacijama

Dobavljač

Sjedište

Broj
uzorkovanja

INA – Industrija nafte d.d.

Zagreb, Avenija V. Holjevca 10

50

OMV Hrvatska d.o.o.

Horvatova 35b

6

Tifon d.o.o.

Zagreb, Martićeva 65

5

Petrol trgovina d.o.o.

Zagreb, Oreškovićeva 3d

5

Euro petrol d.o.o.

Rijeka, Martinkovac 143b

4

AB Petrol d.o.o.

Donja Bistra, Stubička 458

4

Antunović TA d.o.o.

Zagreb, Zagrebačka avenija 100a

3

Zovko-Zagreb

Sesvete, Slavonska avenija 63

3

Crobenz d.d.

Zagreb, Radnička cesta 228

3

Arcus Delta

Pula, Kandlerova 8

2

Biškić d.o.o.

Zagreb, A. T. Mimare 39

2

BP Brebrić

Lipovljani, Zagrebačka b.b.

2

Dezel d.o.o.

Zagreb, Branimirova 121

2

P-Petroleum d.o.o.

Rijeka, Tina Ujevića 2

2

Galić-benz d.o.o.

Sesvete, Soblinečka 46

2

Grcić Service station d.o.o.

Šibenik, Put sv. Mare b.b.

2

Hidroving d.o.o.

Virovitica, I. Mažuranića 11

2

Kavazović limar d.o.o.

Krk, Stanka Vraza 5

2

Kontinuitet d.o.o.

Osijek, Vinkovačka 68

2

Krklec trgovina d.o.o.

Hum na Sutli, Lupinjak b.b.

2

Marimpex d.o.o.

Rakov Potok, Karlovačka 124

2

Ferotom d.o.o.

Dugo selo, Rugvička cesta 151a

1

Marko-trgovina i prijevoz d.o.o.

Zagorska Sela, Poljana Sutlanska 71

2

Matić BP d.o.o.

Čakovec, L. Kralja 32

2

MB Oktan d.o.o.

Jakovlje, Stubička b.b.

2

MC Benz d.o.o.

Đurđevac, Kralja Tomislava 2

2

Miki-Benz d.o.o.

Kloštar Podravski, Kralja Tomislava 83

2

Mirko Babić d.o.o.

Nova Kapela, Kralja Tomislava 46

2

Mobenz d.o.o.

Čakovec, Šenkovec, M.Tita b.b.

2

Moharić commerce d.o.o.

Nedelišće, Čakovečka 119

2

Pilip-Samobor d.o.o.

Bregana, Zagrebačka 13

2

Šemper d.o.o.

Sesvete, Sesvetska cesta 49

2

Šilec d.o.o.

Selnik, Varaždinska 30

2

Trgograd d.o.o.

Selnik, Cehovska 40

2

Akord-Dubrava d.o.o.

Vrbovec, Konjica, Greda 17

1

Atika

Kraljevec, Kačkovec 1a

1

BP Centar Kovačić

Ludbreg, Koprivnička 36

1

Crnić-Commerce d.o.o.

Mrkopalj, Novi Varoš 10

1

D.D. Šenkovec d.o.o.

Marija Gorica, Kolodvorska 10

1

Čukelj d.o.o.

Velika Gorica, Zagrebačka 79

1

Eurobenz d.o.o.

Zagreb, J. F. Kennedyja 6b

1

Euro petrol d.o.o.

Rijeka, Martinkovac 143b

1

Gržinić d.o.o.

Klana, Podstrmac 6

1

Kuna-petrol

Pregrada, J. Leskovara 36/2

1

Metal trgovina Filko d.o.o.

Zaprešić, Krapinska 10

1

Metalmineral d.d.

Sv. Nedjelja, Sv. Nedjeljska 16

1

NC Ulice d.o.o.

Županja, Županja b.b.

1

O.I.L. Fenix d.o.o.

Prelog, Čakovečka b.b.

1

Orbit d.o.o.

Ilok, I. G. Kovačića 106

1

Paragon d.o.o.

Đakovo, Kardinala Stepinca 5

1

Panprodukt d.o.o.

Križevci, N. Tesle 51

1

Petrol trgovina d.o.o.

Zagreb, Oreškovićeva 3d

1

PTO Jozinović

Vinkovci, Ivankovo, Zrinjevac 30

1

Ravlić d.o.o.

Kučište, Kučište 149

1

Sator d.o.o.

Vinkovci, Blok Trži 12

1

Smokvica d.o.o.

Smokvica

1

Sun truck d.o.o.

Đakovo, J osipa Jelačića 70

1

Šija d.o.o.

Pridraga, Pridraga 59

1

Šuma – Ogrjev d.o.o.

Zagreb, Klanječka 60

1

Šurbek petrol d.o.o.

Desinić, Trg sv. Jurja

1

Trgovina Krk d.d.

Malinska, Dubašljanska 80

1

Tri Bartola d.o.o.

Galovac, Galovac b.b.

1

UKUPNO

160

I.5. Broj uzorkovanja plinskog ulja na benzinskim postajama po dobavljačima na njihovim lokacijama

Dobavljač

Sjedište

Broj
uzorkovanja

INA – Industrija nafte d.d.

Zagreb, Avenija V. Holjevca 10

15

Euro petrol d.o.o.

Rijeka, Martinkovac 143b

4

OMV Hrvatska d.o.o.

Horvatova 35b

4

Zovko-Zagreb

Sesvete, Slavonska avenija 63

3

Petrol trgovina d.o.o.

Zagreb, Oreškovićeva 3d

3

Adria oil d.o.o.

Kastav, Spinčići 38

2

Antunović TA d.o.o.

Zagreb, Zagrebačka avenija 100a

2

Šuma – Ogrjev d.o.o.

Zagreb, Klanječka 60

2

AB Petrol d.o.o.

Donja Bistra, Stubička 458

2

P-Petroleum d.o.o.

Rijeka, Tina Ujevića 2

2

Održavanje vučnih vozila

Zagreb, Strojarska b.b.

2

Grcić Service station d.o.o.

Šibenik, Put sv. Mare b.b.

1

Crnić-Commerce d.o.o.

Mrkopalj, Novi Varoš 10

1

Metalmineral d.d.

Sv. Nedjelja, Sv. Nedjeljska 16

1

Šija d.o.o.

Pridraga, Pridraga 59

1

Pan-oil

I. G. Kovačića 55

1

Atika

Kraljevec, Kačkovec 1a

1

Hidroving d.o.o.

Virovitica, I. Mažuranića 11

1

Auto-Ivec

Novi Marof, Varaždinska 120

1

Marko-trgovina i prijevoz d.o.o.

Zagorska Sela, Poljana Sutlanska 71

1

Miki-Benz d.o.o.

Kloštar Podravski, Kralja Tomislava 83

1

Paragon d.o.o.

Đakovo, Kardinala Stepinca 5

1

Čukelj d.o.o.

Velika Gorica, Zagrebačka 79

1

MC Benz d.o.o.

Đurđevac, Kralja Tomislava 2

1

Mirko Babić d.o.o.

Nova Kapela, Kralja Tomislava 46

1

O.I.L. Fenix d.o.o.

Prelog, Čakovečka b.b.

1

Ferotom d.o.o.

Dugo selo, Rugvička cesta 151a

1

Protektor-Bandag-Katalinić d.o.o.

Gerovo, Snježnička 34

1

Košuća petrol d.o.o.

Oprisavci, Oprisavci b.b.

1

ROX d.o.o.

Zagreb, Slavonska avenija 100

1

Šurbek petrol d.o.o.

Desinić, Trg sv. Jurja

1

Arcus Delta

Pula, Kandlerova 8

1

D.D. Šenkovec d.o.o.

Marija Gorica, Kolodvorska 10

1

Mikol d.o.o.

Čakovec, Stjepana Bencea 10

1

Moharić commerce d.o.o.

Nedelišće, Čakovečka 119

1

Kuna-petrol

Pregrada, J. Leskovara 36/2

1

Eurobenz d.o.o.

Zagreb, J. F. Kennedyja 6b

1

Metal trgovina Filko d.o.o.

Zaprešić, Krapinska 10

1

Croatia-petrol d.o.o.

Sl. Brod, Vinkovačkih žrtava 43

1

Polj. Zadruga Topolje

Topolje, Republike 50

1

Akord-Dubrava d.o.o.

Vrbovec, Konjica, Greda 17

1

BP Brebrić

Lipovljani, Zagrebačka b.b.

1

Tri Bartola d.o.o.

Galovac, Galovac b.b.

1

PTO Jozinović

Vinkovci, Ivankovo, Zrinjevac 30

1

Mobenz d.o.o.

Čakovec, Šenkovec, M. Tita b.b.

1

Marimpex d.o.o.

Rakov Potok, Karlovačka 124

1

Etradex d.o.o.

Pićan, Benazići, Benazići 99

1

Sator d.o.o.

Vinkovci, Blok Trži 12

1

Benzin Perić

Trogir, obilaznica Trogira, Krban d.d.

1

Kavazović limar d.o.o.

Krk, Stanka Vraza 5

1

Sun truck d.o.o.

Đakovo, Josipa Jelačića 70

1

Kontinuitet d.o.o.

Osijek, Vinkovačka 68

1

Petros d.o.o.

Osijek, Južna obilaznica

1

Euro petrol d.o.o.

Rijeka, Martinkovac 143b

1

Šilec d.o.o.

Selnik, Varaždinska 30

1

Interpetrol d.o.o.

Zagreb, Avenija Dubrovnik 10

1

Orbit d.o.o.

Ilok, I. G. Kovačića 106

1

Trgograd d.o.o.

Selnik, Cehovska 40

1

NC Ulice d.o.o.

Županja, Županja b.b.

1

Panprodukt d.o.o.

Križevci, N. Tesle 51

1

UKUPNO

90

II.

Način uzorkovanja, učestalost i broj uzimanja uzoraka tekućih naftnih goriva na skladištima

II.1. Način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima

1. Uzorak na skladištima se uzima iz nadzemnih ili podzemnih spremnika.

2. Prilikom neposredne isporuke uzorak se uzima iz autocisterne ili drugog transportnog sredstva.

3. Uzorkovanje se mora obavljati prema normi HRN EN ISO 3170.

4. Zahtjevi koji se odnose na broj jednakih usporednih uzoraka, pečaćenje i označavanje vrijede isti kao za uzorkovanje na benzinskim postajama.

5. Posude za uzorkovanje, postupci rukovanja s njima, rukovanje s uzorcima i skladištenje moraju u cijelosti biti prema normi HRN EN ISO 3170.

II.2. Učestalost uzimanja uzoraka tekućih naftnih goriva na skladištima

Vrsta goriva

Najmanji broj uzoraka na godinu (NBU)

Benzin

40 uzoraka (1)

Dizelsko gorivo

50 uzoraka (1)

Plinsko ulje kao ekstra lako ulje

40 uzoraka (1)

Loživa ulja

1 uzorak na količinu goriva koja je jednaka kapacitetu spremnika

1 uzorak na 1000 tona, ali najviše 6 uzoraka godišnje

Brodsko gorivo

3 uzorka

Napomena:

(1) Najmanji broj uzoraka goriva za pojedinog dobavljača se utvrđuje na temelju količine prodaje pojedinog goriva s pojedinog skladišta prema sljedećim kriterijima:

Opseg prodaje u m3 (t)

Broj uzoraka

Manje od 1000

1

od 1001 do 4000

2

od 4001 do 10000

3

od 10001 do 40000

4

Opseg prodaje u m3 (t)

Broj uzoraka

od 40001 do 80000

5

više od 80000

prema jednadžbi(2) ali ne manje od 6 uzoraka

(2) Najmanji broj uzoraka po pojedinom dobavljaču koji isporučuje više od 80000 m3 (t) goriva godišnje izračunava se prema sljedećoj jednadžbi:

broj uzoraka = BU +P/8x104

BU – broj uzoraka određen za dobavljača s količinom prodaje do 80000 m3 (t) goriva godišnje

P – godišnja količina prodaje goriva pojedinog dobavljača koji prodaje više od 80000 m3 (t) goriva godišnje.

II.3. Broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima po dobavljačima na njihovim lokacijama

Skladišta

Broj uzorkovanja

benzin

dizel

plinsko ulje

loživo ulje

brodsko gorivo

Naziv skladišta

Dobavljač – Korisnik skladišta

Rafinerija nafte Sisak

A. Kovačića 1, Sisaki

INA – Industrija nafte d.d. – Zagreb

13

16

10

Rafinerija nafte Rijeka

Urinj b.b., Kostrena

INA – Industrija nafte d.d. – Zagreb

14

16

12

3

Skladište Osijek

Vukovarska 306, Osijek

INA – Industrija nafte d.d. – Zagreb

4

6

6

Skladište Solin

Krešimirova 37, Solin

INA – Industrija nafte d.d. – Zagreb

8

10

4

1

JANAF-Omišalj

Polje 2, Omišalj

OMV d.o.o. – Zagreb

5

7

JANAF-Žitnjak

Žitnjak bb, Zagreb

Petrol trgovina d.o.o.-Zagreb

2

4

1

Tifon d.o.o. – Zabok

Tifon d.o.o. – Zabok

5

6

2

Skladište goriva Antunović; Kobiljačka 102, Zagreb

Antunović TA d.o.o. – Sesvetski Kraljevec

1

3

1

TTTR Gaženica

Gaženička c. bb, Zadar

INA -Industrija nafte

Hrvatska elektroprivreda d.d.

4

4

2 + 1(1)

2(1)

Terminal tekućih tereta

Luka Ploče trgovina d.o.o.

1

Terminal Dunav

Priljevo 22 A, Vukovar

Lukoil Croatia d.o.o.

2

2

1

Terminal Slavonski Brod

Terminal Slavonski Brod d.o.o.

4

4

2

Hrvatska elektroprivreda

Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb

2

(1)

6

(1)

(1) – dio svojih goriva HEP skladišti u Zadru

III.

Laboratorijska analiza uzoraka tekućih naftnih goriva

Izvoditelj uzorkovanja mora označiti svaki uzorak, u cilju zaštite podatka o tome od kuda potječe gorivo, te ga nakon toga daje na laboratorijsku analizu pravnoj osobi akreditiranoj prema normi HRN EN ISO/IEC 17025.

Izvoditelj uzorkovanja je pravna osoba akreditirana prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 ili koja stručno i tehnički udovoljava zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020 A vrste.

Izvoditelj uzorkovanja provodi uzorkovanje tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama i skladištima za pojedinog dobavljača prema ovom Programu, određuje mjesto i vrijeme izvođenja uzorkovanja. Izvoditelj uzorkovanja dužan je najkasnije do 15. veljače 2010. godine dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva plan uzorkovanja za svakog dobavljača s kojim je ugovorio provođenje Programa, koji treba sadržavati sljedeće podatke:

– popis objekata dobavljača na kojima će izvodi uzorkovanje tekućih naftnih goriva, sjedišta svakog objekta,

– vrste goriva koje se uzorkuje,

– datum (dan i mjesec) kada se planira izvoditi pojedino uzorkovanje.

Izvoditelj uzorkovanja ne obavještava dobavljača o mjestu i vremenu izvođenja uzorkovanja.

Kod dobavljača koji posjeduje veći broj objekata od broja uzorkovanja tekućih naftnih goriva koje im je propisano, uzorkovanje se izvodi na način da se iz godine u godinu mijenjaju objekti na kojima se uzorkovanje izvodi tako da tijekom vremena budu obuhvaćeni svi objekti tog dobavljača.

Izvoditelj uzorkovanja dužan je dostaviti izvješće o rezultatima provedenog postupka uzorkovanja tekućih naftnih goriva dobavljaču i Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Izvješće mora sadržavati podatke o sjedištu objekta dobavljača i datumu provedenog uzorkovanja za uzorkak koji nije sukladan s Uredbom propisanom kakvoćom.

IV.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/09-09/157

Urbroj: 531-13-1-1-09-1

Zagreb, 14. siječnja 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.