Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti

NN 14/2010 (29.1.2010.), Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

336

Na temelju članka 5.a Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 110/2007 i 125/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. siječnja 2010. godine donijela

UREDBU

O JAVNOJ NABAVI ZA POTREBE OBRANE I SIGURNOSTI

1. DIO
OPĆE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom uređuju se postupci nabave koji se provode s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi koji su na osnovi propisa Republike Hrvatske određeni kao klasificirani, kao i ugovora čije izvršenje na osnovi zakona ili drugih propisa Republike Hrvatske zahtijeva primjenu mjera informacijske sigurnosti.

(2) Ako naručitelj smatra da je to neophodno za zaštitu bitnih sigurnosnih interesa Republike Hrvatske ugovori o javnoj nabavi oružja, vojne i policijske opreme te vojnih i policijskih materijala koji su navedeni u Dodatku III. Zakona o javnoj nabavi, ugovori o javnim uslugama i javnim radovima koji su izravno s njima povezani, određeni ugovori o javnoj nabavi koji sadrže osjetljive podatke za potrebe sigurnosti Republike Hrvatske koji nemaju vojnu svrhu sklapaju se sukladno ovoj Uredbi.

(3) Na sve radnje u pripremi, provedbi i završetku postupaka nabave koje nisu propisane ovom Uredbom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi i ostalih propisa iz područja javne nabave.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. Klasificirani podatak: dokument, odnosno svaki napisani, umnoženi, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, fotografirani, magnetni, optički, elektronički ili bilo koji drugi zapis podataka, saznanje, mjera, postupak, predmet, usmeno priopćenje ili informacija, koje je nadležno tijelo, u propisanom postupku, takvim označilo i za koji je utvrđen stupanj tajnosti, kao i podatak kojeg je Republici Hrvatskoj tako označenog predala druga država, međunarodna organizacija ili institucija s kojom Republika Hrvatska surađuje, i čije se stanje povjerljivosti, cjelovitosti i raspoloživosti postiže/štiti primjenom propisanih mjera i standarda informacijske sigurnosti.

2. Oprema za potrebe obrane: oprema posebno izrađena ili prilagođena za vojne i policijske potrebe, namijenjena za upotrebu kao oružje, streljivo ili vojni i policijski materijal koja je navedena u Dodatku III. Zakona o javnoj nabavi.

3. Sigurnosno osjetljiva oprema, sigurnosno osjetljivi radovi i sigurnosno osjetljive usluge: oprema, radovi i usluge za sigurnosne potrebe, koje uključuju, zahtijevaju i/ili sadržavaju klasificirane podatke.

4. Kriza: bilo koja situacija u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj zemlji, u kojoj se dogodio štetan događaj koji očito premašuje dimenzije štetnih događaja u svakodnevnom životu i koji značajno ugrožava ili ograničava život i zdravlje ljudi, ili koji ima značajan učinak na imovinu ili zahtijeva mjere potrebne za opskrbu građana s najpotrebnijim stvarima.

Za potrebe ove Uredbe smatra se da je kriza nastala i ako postoji mogućnost nastanaka takvog štetnog događaja. Krizom se smatraju i oružani sukobi i ratovi.

5. Podugovor: ugovor s financijskim interesom sklopljen u pisanom obliku između odabranog ponuditelja i jednog ili više gospodarskih subjekata u cilju izvršenja glavnog ugovora o javnoj nabavi i čiji su predmet radovi, isporuka robe ili pružanje usluga.

6. Gospodarski subjekt: bilo koja fizička ili pravna osoba ili javno tijelo ili konzorcij takvih osoba i/ili tijela koje na tržištu nude izvođenje radova, isporuku robe ili pružanje usluga.

7. Natjecatelj: gospodarski subjekt koji je dostavio zahtjev za sudjelovanje u ograničenom ili pregovaračkom postupku.

8. Ponuditelj: gospodarski subjekt koji je dostavio ponudu u ograničenom ili pregovaračkom postupku.

9. Naručitelj: obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi.

10. Ograničeni postupak nabave: postupak u kojem naručitelj u prvom stupnju poziva određeni broj gospodarskih subjekata na dostavu zahtjeva na sudjelovanje, a u drugom stupnju samo pozvani natjecatelji mogu podnijeti konačnu ponudu.

11. Pregovarački postupak nabave: postupak u kojem naručitelj u prvom stupnju poziva određeni broj gospodarskih subjekata na dostavu zahtjeva na sudjelovanje, a u drugom stupnju s odabranim natjecateljem/ima pregovara uvjete ugovora.

12. a) Tehničke specifikacije, u slučaju ugovora o javnim radovima: ukupnost tehničkih odredaba u dokumentaciji za nadmetanje koje određuju tražena obilježja materijala, proizvoda ili isporuke, na temelju kojih se materijal, proizvod ili isporuka mogu opisati na način da ispunjavaju svrhu korištenja za naručitelja. Ta obilježja uključuju razine utjecaja na okoliš, osmišljavanje rješenja za sve zahtjeve (uključujući pristup za osobe s invaliditetom) i ocjenu sukladnosti, izvedbu, sigurnost i dimenzije, uključujući postupke za osiguranje kvalitete, terminologiju, simbole, pokusne i kontrolne metode, ambalažu, obilježavanje i označavanje i proizvodne procese i metode. Ta obilježja također uključuju pravila o projektiranju i proračunu troškova, ispitivanju, nadzoru i uvjetima preuzimanja radova i tehnikama ili metodama gradnje i o svim ostalim tehničkim uvjetima koje naručitelj smije odrediti, prema općim ili posebnim propisima, u odnosu na gotove građevine i na materijale ili dijelove koje uključuje potrebne materijale ili dijelove;

b) Tehničke specifikacije, u slučaju ugovora o javnoj nabavi robe ili ugovora o javnim uslugama: specifikacija u dokumentaciji koja određuje tražena obilježja proizvoda ili usluge, kao što su kvaliteta, razina utjecaja na okoliš, osmišljavanje rješenja za sve zahtjeve (uključujući pristup za osobe s invaliditetom) i ocjena sukladnosti, izvedba, uporaba proizvoda, njegova sigurnost ili dimenzije, uključujući zahtjeve koji se odnose na proizvod u odnosu na naziv pod kojim se proizvod prodaje, terminologiju, simbole, ispitivanje i ispitne metode, ambalažu, obilježavanje i označavanje, upute za korisnike, proizvodne metode i postupke, kao i postupke ocjene sukladnosti;

c) Norma: tehnička specifikacija koju je odobrilo priznato normizacijsko tijelo za višekratnu ili opću uporabu, ali s kojom usklađenost nije obvezna i koja pripada u jednu od sljedećih kategorija:

− međunarodna norma: norma koju je donijela međunarodna normirna organizacija i stavila je javnosti na raspolaganje;

− europska norma: norma koju je donijelo europsko normizacijsko tijelo i stavilo ju javnosti na raspolaganje;

− nacionalna norma: norma koju je donijela nacionalna normirna organizacija i stavila je javnosti na raspolaganje;

d) Obrambena norma: tehnička specifikacija čije poštivanje nije obvezno i koju je odobrilo normizacijsko tijelo specijalizirano za izradu tehničkih specifikacija za višekratnu ili opću uporabu u području obrane.

e) Europsko tehničko odobrenje: pozitivna tehnička ocjena uporabljivosti nekog proizvoda za određenu namjenu, utemeljena na ispunjavanju bitnih zahtjeva za građevinske radove, putem svojstvenih obilježja proizvoda i definiranih uvjeta za primjenu i uporabu. Europska tehnička odobrenja izdaje tijelo za odobrenje koje je u tu svrhu odredila država članica.

f) Zajednička tehnička specifikacija: tehnička specifikacija izrađena postupkom priznatim od država članica, a objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

g) Tehnička referenca: bilo koji proizvod koji su proizvela europska normizacijska tijela, osim službenih normi, u skladu s postupcima prilagođenim razvoju potreba tržišta.

13. Povezano društvo: svako društvo nad kojim odabrani ponuditelj može imati, izravno ili neizravno, prevladavajući utjecaj, ili svako društvo koje može imati prevladavajući utjecaj nad odabranim ponuditeljem ili koje je, kao odabrani ponuditelj, podložno prevladavajućem utjecaju drugog društva na temelju vlasništva, financijskog udjela ili pravila prema kojima djeluje. Prevladavajući utjecaj društva pretpostavlja se kada ono, izravno ili neizravno, u odnosu na drugo društvo:

a) posjeduje većinu upisanog kapitala društva, ili

b) kontrolira većinu glasova koji su pridruženi dionicama koje je izdalo društvo, ili

c) ima pravo imenovati više od polovice uprave, upravnog odbora ili nadzornog odbora tog društva.

14. Životni ciklus: sve moguće sukcesivne faze proizvoda, tj. istraživanje i razvoj, industrijski razvoj, proizvodnja, popravak, modernizacija, modifikacija, održavanje, logistika, obuka, testiranje, povlačenje i odlaganje.

15. Istraživanje i razvoj: sve aktivnosti koje uključuju fundamentalno istraživanje, primijenjeno istraživanje i eksperimentalni razvoj, pri čemu potonje može uključivati realizaciju tehnoloških demonstranata, tj. uređaje koji demonstriraju djelovanje novog koncepta ili nove tehnologije u relevantnoj ili reprezentativnoj okolini.

16. Civilna nabava: ugovori o javnoj nabavi nevojne robe, radova ili usluga za logističke namjene koji se sklapaju u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.

17. Zakon o javnoj nabavi: važeći zakon koji uređuje područje javne nabave.

18. Država članica: država članica Europske unije.

19. Treća država: svaka država koja nije država članica Europske unije, izuzev Republike Hrvatske.

Izuzeća od primjene Uredbe

Članak 3.

Uz ugovore izuzete od primjene Zakona, ova Uredba ne primjenjuje se na:

1. ugovore koji se sklapaju u okviru kooperativnog programa utemeljenog na istraživanju i razvoju, koji zajednički provode Republika Hrvatska i najmanje jedna država članica za razvoj novog proizvoda i, ako je primjenjivo, za naredne faze cijelog ili dijelove životnog ciklusa toga proizvoda. Po završetku takvog kooperativnog programa, države će Europskoj komisiji naznačiti udio rashoda istraživanja i razvoja u odnosu na ukupni trošak programa, sporazum o podjeli troškova, kao i namjeravani udio nabave po državi, ako postoji,

2. ugovore koji se sklapaju u trećoj zemlji, uključujući i civilne nabave, koji se provode kada su snage razmještene izvan teritorija Europske unije ako operativne potrebe zahtijevaju da ugovori budu sklopljeni s gospodarskim subjektima smještenima u području aktivnosti,

3. ugovore koje sklapaju državna tijela ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske s državnim tijelima ili jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice ili treće zemlje, a odnose se na:

a) nabavu opreme za potrebe obrane ili sigurnosno osjetljive opreme,

b) radove i usluge izravno povezane s takvom opremom, ili

c) radove i usluge za izričito vojne namjene, ili sigurnosno osjetljive radove i sigurnosno osjetljive usluge,

4. ugovore koji se sklapaju za aktivnosti tijela sigurnosno obavještajnog sustava.

Zaštita klasificiranih podataka tijekom postupka nabave i izvršenja ugovora o javnoj nabavi

Članak 4.

(1) Kada ugovor o javnoj nabavi sadrži klasificirane podatke, naručitelj je obvezan gospodarskim subjektima postaviti zahtjeve u cilju zaštite klasificiranih podataka koje im stavlja na raspolaganje tijekom postupka nabave, izvršenja ugovora o javnoj nabavi te nakon njegova izvršenja koji su zakonskim i podzakonskim aktima te ostalim propisima iz područja informacijske sigurnosti propisani za zaštitu sigurnosti klasificiranih podataka.

(2) Ponuditelji i podizvođači/podisporučitelji obvezni su primijeniti zahtijevane mjere i standarde sigurnosti sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te ostalim propisima iz područja informacijske sigurnosti.

(3) U okviru postupaka nabave u kojima se razmjenjuju klasificirani podaci, naručitelj sastavlja dokumentaciju za nadmetanje, na način da sadrži neklasificirane podatke ili podatke određenog stupnja tajnosti.

(4) Ako naručitelj tijekom postupka nabave natjecateljima stavlja na raspolaganje dokumentaciju koja sadrži podatke stupnja tajnosti »Ograničeno« obvezan je s tim natjecateljima potpisati izjavu o zaštiti klasificiranih podataka iz dokumentacije.

(5) Ako naručitelj tijekom postupka nabave natjecateljima stavlja na raspolaganje dokumentaciju koja sadrži podatke stupnja tajnosti »Vrlo tajno«, »Tajno« ili »Povjerljivo«, ti natjecatelji su obvezni imati uvjerenje o sigurnosnoj provjeri pravne osobe (certifikat poslovne sigurnosti).

(6) Odabrani ponuditelj te podizvođač/podisporučitelj obvezan je prije sklapanja klasificiranog ugovora ili podugovora stupnja tajnosti »Vrlo tajno«, »Tajno« ili »Povjerljivo«, imati certifikat poslovne sigurnosti, a njegovi zaposlenici, koji će imati pristup klasificiranim podacima, moraju posjedovati odgovarajući certifikat, te mogu ostvariti pristup samo onim klasificiranim podacima koji su predmet ugovora ili podugovora i koji su im nužni u okviru njihovog djelokruga.

(7) Klasificirani ugovor ili podugovor stupnja tajnosti »Ograničeno«, umjesto certifikata poslovne sigurnosti, mora sadržavati klauzulu o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, a zaposlenici ponuditelja ili podizvođača/podisporučitelja, koji će imati pristup klasificiranim podacima, moraju biti sigurnosno informirani i potpisati izjavu o postupanju s klasificiranim podacima.

(8) Naručitelj mora priznati sigurnosno certificiranje koje je jednakovrijedno onome izdanom u skladu s zakonskim i podzakonskim aktima te ostalim propisima iz područja informacijske sigurnosti Republike Hrvatske, ali ima mogućnost provesti i uzeti u obzir daljnje provjere ako ih smatra potrebnima.

(9) Naručitelj može od nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost države sjedišta gospodarskog subjekta ili od tijela nadležnog za sigurnost koje je odredila ta država članica zatražiti provjeru prikladnosti prostorija i objekata koji bi se mogli koristiti, industrijskih i upravnih postupaka po kojima će se postupati, metoda obrade podataka i/ili stanja u pogledu osoblja koje će biti odgovorno za izvršenje ugovora.

2. DIO
POSTUPCI NABAVE I ROKOVI

Primjenjivi postupci nabave

Članak 5.

(1) Za sklapanje ugovora o javnoj nabavi na koje se primjenjuje ova Uredba naručitelj slobodno koristi ograničeni postupak nabave ili pregovarački postupak nabave s više gospodarskih subjekata.

(2) U posebnim slučajevima i okolnostima navedenima u odredbama članaka 11., 12. i 13. ove Uredbe naručitelj smije koristiti izravni pregovarački postupak nabave.

Poziv na dostavu zahtjeva na sudjelovanje u prvom stupnju postupka nabave

Članak 6.

(1) U prvom stupnju ograničenog postupka i pregovaračkog postupka s više gospodarskih subjekata, naručitelj šalje poziv na dostavu zahtjeva za sudjelovanje određenom broju gospodarskih subjekata po vlastitom izboru. Broj gospodarskih subjekata kojima će naručitelj uputiti poziv na dostavu zahtjeva za sudjelovanje ne smije biti manji od pet.

(2) Ovisno o predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave i prirodi gospodarske grane o kojoj se radi, uključujući i razinu tržišnog natjecanja u toj grani i odgovarajućih tehničkih mogućnosti gospodarske baze, broj gospodarskih subjekata iz stavka 1. ovoga članka može biti manji od pet, ali ne manje od tri.

(3) U pozivu na dostavu zahtjeva za sudjelovanje u prvom stupnju postupka nabave naručitelj navodi:

1. izabrani postupak nabave,

2. naznaku predmeta nabave, opis predmeta nabave ili vrstu predmeta nabave, ako je dopušteno,

3. naznaku je li predmet nabave podijeljen na grupe ili dijelove,

4. uvjete sposobnosti, te dokaze sposobnosti koje gospodarski subjekt mora dostaviti u prvom stupnju postupka nabave,

5. naznaku o postotku vrijednosti ugovora o javnoj nabavi koji odabrani ponuditelj mora dati u podugovor trećim stranama, ako je primjenjivo,

6. minimalan i, ako je potrebno, maksimalni broj natjecatelja te objektivna i nediskriminirajuća pravila koja namjerava primijeniti za odabir tog broja natjecatelja, ako koristi opciju smanjivanja broja natjecatelja koji će pozvati u drugi stupanj postupka nabave,

7. kriterij/e odabira,

8. mjesto i rok izvršenja ugovora, ako je dopušteno,

9. krajnji rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i adresa na koju moraju biti dostavljeni,

10. jezik ili jezike na kojem moraju biti sastavljeni,

11. zahtjeve u cilju zaštite klasificiranih podataka koje će im staviti na raspolaganje u drugom stupnju postupka nabave,

12. datum slanja poziva, i

13. ostale podatke koje smatra potrebnima.

(4) Naručitelj ne smije otvoriti zahtjeve za sudjelovanje prije isteka roka za njihovu dostavu. O ocjeni sposobnosti natjecatelja sastavlja se zapisnik, u koji se unose sve bitne okolnosti. Natjecatelji u postupku nabave imaju pravo uvida u zapisnik, osim u one podatke koje su označeni tajnima u skladu s posebnim propisima.

(5) Prije nego što odabranim natjecateljima pošalje poziv na dostavu ponuda ili na pregovaranje u skladu s člankom 8. ove Uredbe, naručitelj je obvezan natjecateljima koji neće biti pozvani u drugi stupanj postupka nabave poslati odluku o nedopustivosti sudjelovanja koja mora sadržavati razloge za nedopustivost sudjelovanja.

Natjecatelji u postupku nabave

Članak 7.

(1) Natjecatelje koji su pravodobno dostavili zahtjeve za sudjelovanje i koji su zadovoljili uvjete sposobnosti te udovoljili ostalim zahtjevima iz poziva, naručitelj poziva u drugi stupanj postupka nabave.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako naručitelj koristi opciju smanjivanja broja natjecatelja koje će pozvati u drugi stupanj postupka nabave, broj sposobnih natjecatelja koje će pozvati mora odgovarati minimalnom broju unaprijed utvrđenom u pozivu na dostavu zahtjeva za sudjelovanje. Taj broj ne smije biti manji od tri.

(3) Na odabir natjecatelja u slučaju iz stavka 2. ovoga članka naručitelj obvezno primjenjuje objektivna i nediskriminirajuća pravila navedena u pozivu na dostavu zahtjeva za sudjelovanje.

(4) Ukoliko je broj natjecatelja koji zadovoljavaju uvjete sposobnosti manji od minimalnog broja određenog u pozivu na dostavu zahtjeva za sudjelovanje, naručitelj može nastaviti postupak pozivajući natjecatelja(e) s traženim sposobnostima.

(5) Ukoliko naručitelj smatra da je broj natjecatelja koji zadovoljavaju uvjete sposobnosti prenizak da osigura istinsko natjecanje, on može obustaviti postupak i ponovo poslati poziv na dostavu zahtjeva za sudjelovanje u kojem određuje novi rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje. U tom slučaju, natjecatelji koji su odabrani nakon prvog poziva te oni odabrani nakon drugog poziva moraju biti pozvani na dostavu ponuda ili na pregovaranje u skladu s člankom 8. ove Uredbe.

(6) Opcija navedena u stavku 5. ovoga članka ne utječe na mogućnost naručitelja da poništi postupak nabave koji je u tijeku i pokrene novi postupak nabave.

Poziv na dostavu ponuda ili na pregovaranje u drugom stupnju postupka nabave

Članak 8.

(1) U drugom stupnju ograničenog postupka i pregovaračkog postupka s više gospodarskih subjekata, naručitelj istovremeno pisanim putem poziva odabrane natjecatelje da dostave svoje ponude ili da pregovaraju.

(2) Poziv na dostavu ponuda ili na pregovaranje uključuje dokumentaciju za nadmetanje ili bilo koju dodatnu dokumentaciju, ili navod o adresi na kojoj se dokumentacija može preuzeti.

(3) U pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje naručitelj navodi:

1. naznaku o pozivu na dostavu zahtjeva za sudjelovanje,

2. krajnji rok za dostavu inicijalnih ili konačnih ponuda, adresu na koju se ponude šalju i jezik/e na kojemu/kojima se ponude sastavljaju,

3. naznaku o bilo kojim dokumentima koji se trebaju dodatno dostaviti, ili kao dokazivanje ispravnosti izjava koje je natjecatelj dostavio, ili kao dopuna dokaza sposobnosti,

4. u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude relativno značenje kriterija za odabir ili, ako je potrebno, važnost kriterija koji se koriste za određivanje ekonomski najpovoljnije ponude po redoslijedu od važnijeg prema manje važnom,

5. rok do kojeg pozvani natjecatelji koji se neće odazvati u drugi stupanj postupka nabave moraju naručitelju vratiti preuzetu klasificiranu dokumentaciju,

6. rok do kojeg natjecatelji koji će se odazvati u drugi stupanj postupka nabave vraćaju preuzetu klasificiranu dokumentaciju, i

7. ostale podatke koje smatra potrebnima.

(4) Naručitelj ne smije pozvati druge gospodarske subjekte osim onih koji su dostavili zahtjev za sudjelovanje, niti natjecatelje koji nisu dokazali sposobnost.

Drugi stupanj ograničenog postupka i pregovaračkog postupka s više gospodarskih subjekata

Članak 9.

(1) U drugom stupnju ograničenog postupka nabave, naručitelj otvara, pregledava i ocjenjuje ponude koje su na osnovi poziva na dostavu ponuda dostavili ponuditelji te odabire prihvatljivu ponudu koja je najpovoljnija prema kriteriju odabira.

(2) U drugom stupnju pregovaračkog postupka nabave s više gospodarskih subjekata, naručitelj pregovara s ponuditeljima o inicijalnim ponudama koje su podnijeli kako bi ih prilagodio zahtjevima koje je odredio u dokumentaciji za nadmetanje i/ili dodatnoj dokumentaciji i dobio najbolju ponudu u skladu s kriterijem odabira.

(3) Naručitelj može u dokumentaciji za nadmetanje predvidjeti da se pregovaranje odvija u sukcesivnim fazama kako bi postupno smanjio broj inicijalnih ponuda o kojima treba pregovarati.

(4) Kada naručitelj koristi mogućnost smanjivanja inicijalnih ponuda o kojima treba pregovarati, on to čini primjenom kriterija odabira navedenih u dokumentaciji za nadmetanje, a one ponuditelje čije inicijalne ponude neće dalje razmatrati o tome odmah obavještava odlukom. U konačnoj fazi, broj do kojega se došlo mora omogućiti pravo natjecanje u onoj mjeri u kojoj postoji dovoljan broj ponuda ili sposobnih natjecatelja.

(5) Naručitelj je obvezan tijekom pregovora osigurati jednaki tretman svim sudionicima te ne smije prosljeđivati podatke na diskriminirajući način koji nekim sudionicima mogu pružiti prednost u odnosu na druge.

(6) Naručitelj je obvezan sudionike pregovaračkog postupka prethodno obavijestiti o zaključenju pregovora. To može učiniti tako da jedan krug pregovora proglasi zaključnom fazom ili da preostalog sudionika ili sudionike pozove na dostavu konačnih ponuda u razumnom roku.

Otvaranje konačnih ponuda, zapisnici i odluke

Članak 10.

(1) Na otvaranju ponuda u postupcima nabave smiju sudjelovati ponuditelji koji su predali konačne ponude, samo ako je naručitelj to izrijekom dopustio u dokumentaciji za nadmetanje.

(2) Naručitelj može u zapisnicima, odluci o nedopustivosti sudjelovanja, odluci o odabiru te ostalim dokumentima koje donosi u postupcima nabave, uskratiti određene podatke o ugovoru, ako bi odavanje takvih podataka spriječilo provedbu zakona ili na drugi način bilo suprotno javnom interesu, posebice obrambenom i/ili sigurnosnom interesu, štetilo opravdanim poslovnim interesima javnih ili privatnih gospodarskih subjekata ili štetilo poštenom tržišnom natjecanju između gospodarskih subjekata.

(3) Ponuditelji nemaju pravo uvida u ponude ostalih ponuditelja.

Posebni slučajevi i okolnosti koji opravdavaju korištenje izravnog pregovaračkog postupka nabave kod ugovora o javnim radovima

Članak 11.

Naručitelj smije sklapati ugovore o javnim radovima, putem izravnog pregovaračkog postupka, u sljedećim slučajevima:

1. ako u provedenom ograničenom postupku ili pregovaračkom postupku s više gospodarskih subjekata nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna pravilna ponuda, ili ako nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje, pod uvjetom da prvobitni uvjeti za ugovor nisu bitno promijenjeni i da je Europskoj komisiji poslano izvješće, ukoliko ga zatraži;

2. ako su u provedenom ograničenom postupku ili pregovaračkom postupku s više gospodarskih subjekata dostavljene ponude bile neprikladne ili neprihvatljive, te ako izvorni uvjeti ugovora nisu bitno promijenjeni, i ako naručitelj u izravni pregovarački postupak uključi sve, i samo one, ponuditelje koji ispunjavaju uvjete i dokaze sposobnosti i koji su, tijekom prethodnog postupka, dostavili ponude koje su u skladu s formalnim zahtjevima postupka nabave;

3. ako su rokovi određeni za ograničeni postupak i pregovarački postupak s više gospodarskih subjekata, uključujući i skraćene rokove propisane člankom 16. ove Uredbe, nespojivi s žurnošću prouzrokovanom krizom;

4. ako se zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti, u mjeri u kojoj je to nužno potrebno, rok za ograničeni postupak ili pregovarački postupak s više gospodarskih subjekata, uključujući i skraćene rokove propisane člankom 16. ove Uredbe, ne može primijeniti. Okolnosti na koje se naručitelj poziva radi opravdanja iznimne žurnosti ne smiju ni u kojem slučaju biti uzrokovane njegovim postupanjem;

5. ako ugovor zbog tehničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt;

6. za dodatne radove koji nisu uključeni u osnovni projekt, niti u osnovni ugovor, ali koji su zbog nepredviđenih okolnosti, postali nužni za izvršenje radova određenih tim projektom ili ugovorom, pod uvjetom da se ugovor sklopi s gospodarskim subjektom koji iz osnovnog ugovora te da ukupna vrijednost ugovora sklopljenih za dodatne radove ne prelazi 50% vrijednosti osnovnog ugovora, ako:

a) razdvajanje takvih dodatnih radova od osnovnog ugovora nije moguće u tehničkom ili gospodarskom smislu, a da naručitelju ne uzrokuje velike poteškoće, ili

b) bi razdvajanje takvih radova od osnovnog ugovora bilo moguće, ali su oni prijeko potrebni za njegov dovršetak;

7. za nove radove koji se sastoje u ponavljanju sličnih radova, te uz ispunjenje svih sljedećih uvjeta:

a) da se novi radovi povjeravaju gospodarskom subjektu s kojim je isti naručitelj sklopio osnovni ugovor,

b) da su takvi radovi sukladni osnovnom projektu prema kojem je sklopljen osnovni ugovor u ograničenom postupku ili pregovaračkom postupku s više gospodarskih subjekata,

c) da je naručitelj u prvom pozivu na dostavu zahtjeva za sudjelovanje predvidio mogućnost korištenja ovog postupka,

d) da je cjelokupna vrijednost naknadnih radova uzeta u obzir pri izračunu procijenjene vrijednosti nabave,

e) da se ovaj postupak odvija unutar pet godina nakon sklapanja osnovnog ugovora, a nakon toga razdoblja samo u iznimnim okolnostima koje se utvrđuju uzimajući u obzir očekivani životni ciklus bilo kojeg isporučenog proizvoda, instalacije ili sustava, i tehničke poteškoće koje bi rezultirale promjenom isporučitelja.

Posebni slučajevi i okolnosti koji opravdavaju korištenje izravnog pregovaračkog postupka nabave kod ugovora o javnoj nabavi robe

Članak 12.

Naručitelj smije sklapati ugovore o javnoj nabavi robe putem izravnog pregovaračkog postupka, u sljedećim slučajevima:

1. ako u provedenom ograničenom postupku ili pregovaračkom postupku s više gospodarskih subjekata nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna pravilna ponuda, ili ako nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje, pod uvjetom da prvobitni uvjeti za ugovor nisu bitno promijenjeni i da je Europskoj komisiji poslano izvješće, ukoliko ga zatraži;

2. ako su u provedenom ograničenom postupku ili pregovaračkom postupku s više gospodarskih subjekata dostavljene ponude bile neprikladne ili neprihvatljive, te ako izvorni uvjeti ugovora nisu bitno promijenjeni, i ako naručitelj u izravni pregovarački postupak uključi sve, i samo one, ponuditelje koji ispunjavaju uvjete i dokaze sposobnosti i koji su, tijekom prethodnog postupka, dostavili ponude koje su u skladu s formalnim zahtjevima postupka nabave;

3. ako su rokovi određeni za ograničeni postupak i pregovarački postupak više gospodarskih subjekata, uključujući i skraćene rokove propisane člankom 16. ove Uredbe, nespojivi s žurnošću prouzrokovanom krizom;

4. ako se zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti, u mjeri u kojoj je to nužno potrebno, rok za ograničeni postupak ili pregovarački postupak više gospodarskih subjekata, uključujući i skraćene rokove propisane člankom 16. ove Uredbe, ne može primijeniti. Okolnosti na koje se naručitelj poziva radi opravdanja iznimne žurnosti ne smiju ni u kojem slučaju biti uzrokovane njegovim postupanjem;

5. ako ugovor zbog tehničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt;

6. za proizvode koji su potrebni isključivo u svrhu istraživanja i razvoja, s izuzetkom količinske proizvodnje radi uspostavljanja komercijalne održivosti ili naplate troškova istraživanja i razvoja;

7. za dodatne isporuke od izvornog isporučitelja koje su namijenjene ili kao djelomična zamjena obične isporuke robe ili instalacija ili kao proširenje postojeće isporuke robe ili instalacija ako bi promjena isporučitelja obvezala naručitelja da nabavi materijal koji ima drugačije tehničke karakteristike, što bi rezultiralo neskladom ili nerazmjerom te dovelo do tehničkih poteškoća u funkcioniranju i održavanju. Trajanje takvih ugovora, kao i ugovora koji se ponavljaju ne smije biti duže od pet godina, osim u iznimnim okolnostima koje se utvrđuju uzimajući u obzir očekivani životni ciklus bilo kojeg isporučenog proizvoda, instalacije ili sustava, i tehničke poteškoće koje bi rezultirale promjenom isporučitelja;

8. za robu koja kotira i nabavlja se na burzi robe;

9. za robu koja se nabavlja po posebno povoljnim uvjetima, ili od isporučitelja koji trajno prekida svoje poslovne aktivnosti, ili od stečajnog upravitelja ili likvidatora, u okviru nagodbe s vjerovnicima, ili u sličnom postupku prema nacionalnim zakonima ili drugim propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.

Posebni slučajevi i okolnosti koji opravdavaju korištenje izravnog pregovaračkog postupka nabave kod ugovora o javnim uslugama

Članak 13.

Naručitelj smije sklapati ugovore o javnim uslugama putem izravnog pregovaračkog postupka, u sljedećim slučajevima:

1. ako u provedenom ograničenom postupku ili pregovaračkom postupku s više gospodarskih subjekata nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna pravilna ponuda, ili ako nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje, pod uvjetom da prvobitni uvjeti za ugovor nisu bitno promijenjeni i da je Europskoj komisiji poslano izvješće, ukoliko ga zatraži;

2. ako su u provedenom ograničenom postupku ili pregovaračkom postupku s više gospodarskih subjekata dostavljene ponude bile neprikladne ili neprihvatljive, te ako izvorni uvjeti ugovora nisu bitno promijenjeni, i ako naručitelj u izravni pregovarački postupak uključi sve, i samo one, ponuditelje koji ispunjavaju uvjete i dokaze sposobnosti i koji su, tijekom prethodnog postupka, dostavili ponude koje su u skladu s formalnim zahtjevima postupka nabave;

3. ako su rokovi određeni za ograničeni postupak i pregovarački postupak s više gospodarskih subjekata, uključujući i skraćene rokove propisane člankom 16. ove Uredbe, nespojivi s žurnošću prouzrokovanom krizom;

4. ako se zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti, u mjeri u kojoj je to nužno potrebno, rok za ograničeni postupak ili pregovarački postupak s više gospodarskih subjekata, uključujući i skraćene rokove propisane člankom 16. ove Uredbe, ne može primijeniti. Okolnosti na koje se naručitelj poziva radi opravdanja iznimne žurnosti ne smiju ni u kojem slučaju biti uzrokovane njegovim postupanjem;

5. ako ugovor zbog tehničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt;

6. za usluge istraživanja i razvoja;

7. dodatne usluge koje nisu uključene u osnovni projekt, niti u osnovni ugovor, ali koje su zbog nepredviđenih okolnosti, postale nužne za izvršenje usluga određenih tim projektom ili ugovorom, pod uvjetom da se ugovor sklopi s gospodarskim subjektom iz osnovnog ugovora te da ukupna vrijednost ugovora sklopljenih za dodatne usluge ne prelazi 50% vrijednosti osnovnog ugovora, ako:

a) razdvajanje takvih dodatnih usluga od osnovnog ugovora nije moguće u tehničkom ili gospodarskom smislu, a da naručitelju ne uzrokuje velike poteškoće, ili

b) bi razdvajanje takvih usluga od osnovnog ugovora bilo moguće, ali su one prijeko potrebni za njegov dovršetak;

8. nove usluge koje se sastoje u ponavljanju sličnih usluga, te uz ispunjenje svih sljedećih uvjeta:

a) da se nove usluge povjeravaju gospodarskom subjektu s kojim je isti naručitelj sklopio osnovni ugovor,

b) da su takve usluge sukladne osnovnom projektu prema kojem je sklopljen osnovni ugovor u ograničenom postupku ili pregovaračkom postupku s više gospodarskih subjekata,

c) da je naručitelj u prvom pozivu na dostavu zahtjeva za sudjelovanje predvidio mogućnost korištenja ovog postupka,

d) da je cjelokupna vrijednost naknadnih usluga uzeta u obzir pri izračunu procijenjene vrijednosti nabave,

e) da se ovaj postupak odvija unutar pet godina nakon sklapanja osnovnog ugovora, a nakon toga razdoblja samo u iznimnim okolnostima koje se utvrđuju uzimajući u obzir očekivani životni ciklus bilo kojeg isporučenog proizvoda, instalacije ili sustava, i tehničke poteškoće koje bi rezultirale promjenom isporučitelja;

9. za nabavu usluga zračnog i morskog prijevoza za oružane ili sigurnosne snage koje su razmještene ili koje će biti razmještene u inozemstvu, ako naručitelj mora nabaviti te usluge od gospodarskih subjekata koji jamče valjanost svojih ponuda samo za takav kratki period, na koji se rok u ograničenom postupku, pregovaračkom postupku s više gospodarskih subjekata, uključujući i skraćene rokove propisane člankom 16. ove Uredbe, ne može primijeniti.

Tijek izravnog pregovaračkog postupka nabave

Članak 14.

(1) Naručitelj je obvezan u odluci o početku postupka nabave obrazložiti posebne slučajeve i okolnosti koji opravdavaju korištenje izravnog pregovaračkog postupka nabave.

(2) Ako je na temelju posebnih slučajeva i okolnosti koji opravdavaju korištenje izravnog pregovaračkog postupka nabave moguće, postupak se vodi sa više gospodarskih subjekata.

(3) U prvom stupnju izravnog pregovaračkog postupka nabave naručitelj šalje poziv na dostavu zahtjeva za sudjelovanje jednom ili više gospodarskih subjekata po vlastitom izboru.

(4) Na sadržaj poziva na dostavu zahtjeva za sudjelovanje odgovarajuće se primjenjuje odredba članka 6. ove Uredbe.

(5) Naručitelj ne smije otvoriti zahtjev(e) za sudjelovanje prije isteka roka za njihovu dostavu. O ocjeni sposobnosti natjecatelja sastavlja se zapisnik, u koji se unose sve bitne okolnosti. Natjecatelji u postupku nabave imaju pravo uvida u zapisnik, osim u one podatke koje su označeni tajnima u skladu s posebnim propisima.

(6) Prije nego što odabranom sposobnom natjecatelju (ili natjecateljima) pošalje poziv na pregovaranje, naručitelj je obvezan onom natjecatelju (ili natjecateljima) koji neće biti pozvan u drugi stupanj izravnog pregovaračkog postupka nabave poslati odluku o nedopustivosti sudjelovanja koja obvezno sadrži razloge za nedopustivost sudjelovanja.

(7) U drugom stupnju izravnog pregovaračkog postupka nabave naručitelj šalje odabranom natjecatelju (ili natjecateljima) poziv na pregovaranje.

(8) Na sadržaj poziva na pregovaranje odgovarajuće se primjenjuje odredba članka 8. ove Uredbe.

(9) Dostavljanje inicijalnih ponuda može biti temelj za pregovaranje. Inicijalna ponuda koja odgovara svim potrebama naručitelja ujedno može biti i konačna.

(10) Na izravni pregovarački postupak nabave koji se provodi iz razloga žurnosti sukladno članku 11. točkama 3. i 4., članku 12. točkama 3. i 4. i članku 13. točkama 3. i 4. ove Uredbe, naručitelj nije obvezan primijeniti odredbe stavaka 3., 4., 5. i 6. ovoga članka.

Redovni rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i za dostavu ponuda

Članak 15.

(1) Prilikom određivanja rokova za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda, naručitelj mora posebno uzeti u obzir složenost predmeta nabave i vrijeme potrebno za izradu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda, poštujući minimalne rokove određene ovim člankom.

(2) Minimalni rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u ograničenom postupku i u pregovaračkom postupku s više gospodarskih subjekata iznosi 37 dana od dana slanja poziva na dostavu zahtjeva za sudjelovanje.

(3) Minimalni rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u ograničenom postupku i pregovaračkom postupku s više gospodarskih subjekata čija je procijenjena vrijednost manja od odgovarajućeg najnižeg iznosa propisanog Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave iznosi 25 dana od dana slanja poziva na dostavu zahtjeva za sudjelovanje.

(4) Minimalni rok za dostavu ponuda u ograničenom postupku iznosi 40 dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

(5) Minimalni rok za dostavu ponuda u ograničenom postupku čija je procijenjena vrijednost manja od odgovarajućeg najnižeg iznosa propisanog Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave iznosi 20 dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

Skraćeni rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i dostavu ponuda zbog žurnosti

Članak 16.

Ako zbog žurnosti nije moguća primjena rokova iz članka 15. ove Uredbe, naručitelj može odrediti:

1. rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u ograničenom postupku i pregovaračkom postupku s više gospodarskih subjekata koji ne smije biti kraći od 15 dana od dana slanja poziva na dostavu zahtjeva za sudjelovanje, i

2. rok za dostavu ponuda u ograničenom postupku, koji ne smije biti kraći od 10 dana od dana slanja poziva za dostavu ponuda.

3. DIO
SIGURNOST ISPORUKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Sigurnost isporuke

Članak 17.

(1) Naručitelj određuje u dokumentaciji za nadmetanje ili bilo kojoj dodatnoj dokumentaciji svoje zahtjeve u vezi sigurnosti isporuke.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka naručitelj može tražiti da ponuda sadrži:

1. certifikat koji je sastavilo nezavisno akreditirano tijelo koje potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s određenim standardima upravljanja kvalitetom ili dokumentaciju koja naručitelju na zadovoljavajući način dokazuje da će ponuditelj biti u mogućnosti ispoštovati svoje obveze u pogledu izvoza, prijenosa i provoza robe vezane za ugovor o javnoj nabavi, uključujući i svaku drugu dodatnu dokumentaciju zaprimljenu od dotičnih država;

2. navod o bilo kakvom ograničenju za naručitelja u odnosu na otkrivanje, prijenos ili upotrebu proizvoda i usluga ili bilo kojeg rezultata tih proizvoda i usluga, koje bi proizlazilo iz aranžmana o izvoznoj kontroli ili sigurnosnih aranžmana;

3. certifikat koji je sastavilo nezavisno akreditirano tijelo koja potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s određenim standardima upravljanja kvalitetom ili dokumentaciju koja dokazuje da će ustroj i lokacija ponuditeljevog nabavnog lanca omogućiti ponuditelju da udovolji zahtjevima naručitelja u pogledu sigurnosti isporuke koje je odredio u dokumentaciji za nadmetanje, i obvezu kojom osigurava da moguće promjene u njegovom nabavnom lancu tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi neće negativno utjecati na udovoljavanje tim zahtjevima;

4. obvezu ponuditelja da uspostavi i/ili održi sposobnost koja je nužna radi ispunjenja dodatnih potreba naručitelja koje mogu nastati kao posljedica krize, prema rokovima i uvjetima koji se moraju dogovoriti;

5. bilo koju dodatnu dokumentaciju od nacionalnih nadležnih tijela ponuditelja koja se odnosi na ispunjenje dodatnih potreba koje naručitelj može tražiti kao posljedicu krize;

6. obvezu ponuditelja za provedbom održavanja, modernizacije ili prilagodbe isporuke obuhvaćene ugovorom o javnoj nabavi;

7. obvezu ponuditelja na pravovremeno izvještavanje naručitelja o bilo kakvim promjenama u njegovom ustroju, nabavnom lancu ili gospodarskoj strategiji koja može utjecati na njegove obveze prema tom naručitelju;

8. obvezu ponuditelja da će naručitelju osigurati, prema rokovima i uvjetima koji se moraju dogovoriti, sva posebna sredstva potrebna za proizvodnju rezervnih dijelova, komponenti, uređaja, i posebne ispitne opreme, uključujući i tehničke nacrte, licence i upute za upotrebu, u slučaju da on više nije u mogućnosti osigurati tu isporuku.

(3) Naručitelj ne smije ponuditelju postaviti zahtjeve sigurnosti isporuke koji su u suprotnosti s nacionalnim kriterijima za licenciranje izvoza, prijenosa ili provoza države članice ili treće države.

(4) Ako naručitelj ocijeni da ponuditelj ne zadovoljava zahtjeve sigurnosti isporuke iz ovoga članka, on je obvezan u odluci o odabiru navesti razloge za svoju odluku o neudovoljavanju tim zahtjevima.

Tehničke specifikacije

Članak 18.

(1) Tehničke specifikacije određuju se u dokumentaciji za nadmetanje ili dodatnoj dokumentaciji.

(2) Tehničke specifikacije moraju omogućiti jednak pristup ponuditeljima i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka tržišnom natjecanju.

(3) Osim ako nije opravdano predmetom nabave, tehnička specifikacija ne smije upućivati na posebnu marku ili izvor, poseban postupak, zaštićeni naziv, patente, vrste ili posebno podrijetlo ili proizvodnju, ako bi se time pogodovalo ili isključilo određene gospodarske subjekte ili određene proizvode. Takva uputa je iznimno dopuštena ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati temeljem članka 19. ove Uredbe. Takve upute se moraju označiti s dodatkom »ili jednakovrijedan«.

Sastavljanje tehničkih specifikacija

Članak 19.

Uz poštivanje obveznih nacionalnih tehničkih pravila, uključujući pravila vezana za sigurnost proizvoda, ili tehničkih zahtjeva koje Republika Hrvatska mora ispuniti prema međunarodnim normizacijskim sporazumima, pod uvjetom da su u skladu s pravom Europske zajednice, tehničke specifikacije se sastavljaju:

1. ili upućivanjem na tehničke specifikacije definirane u članku 2. točki 12. ove Uredbe, pri čemu svaka uputa mora popraćena izrazom »ili jednakovrijedno«, i uz uvažavanje sljedećeg redoslijeda, na:

a) nacionalne civilne norme kojima se prenose europske norme,

b) europska tehnička odobrenja,

c) zajedničke civilne tehničke specifikacije,

d) nacionalne civilne norme kojima se prenose međunarodne norme,

e) ostale međunarodne civilne norme,

f) ostale sustave tehničkih referenci koje su uspostavila europska normizacijska tijela, ili, ako oni ne postoje, ostale nacionalne civilne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda,

g) civilne tehničke specifikacije koje proizlaze i široko su priznate od gospodarstva, ili

h) nacionalne »obrambene norme« definirane u članku 2. točki 12. podtočki d) ove Uredbe i specifikacije obrambenog materijala sličnih tim normama;

2. ili u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva koji mogu uključivati ekološke značajke, pri čemu takvi parametri moraju biti dovoljno precizni za ponuditelje da odrede predmet nabave, a za naručitelja da omoguće sklapanje ugovora;

3. ili u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva iz točke 2. ovoga stavka, s uputom na specifikacije iz točke 1. ovoga stavka kao sredstvo pretpostavke sukladnosti s takvim izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima;

4. ili upućivanjem na specifikacije iz točke 1. ovoga stavka za određene karakteristike, te upućivanjem na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve iz točke 2. ovoga stavka za ostale karakteristike.

Članak 20.

(1) Ako naručitelj koristi mogućnost upućivanja na specifikacije iz članka 19. točke 1. ove Uredbe, on ne smije isključiti ponudu na temelju toga što ponuđeni proizvodi i usluge ne udovoljavaju specifikacijama na koje je uputio, ukoliko ponuditelj u ponudi, na zadovoljavajući način naručitelju, bilo kojim prikladnim sredstvom dokaže, da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve određene tehničkim specifikacijama. Ako naručitelj isključi ponudu, obvezan je u odluci o odabiru navesti razloge za svoju odluku o nejednakovrijednosti.

(2) Ako naručitelj koristi mogućnost iz članka 19. ove Uredbe kako bi odredio izvedbene ili funkcionalne zahtjeve, on ne smije isključiti ponudu za radove, robu ili usluge koji udovoljavaju nacionalnoj normi kojom se prenosi europska norma, europskom tehničkom odobrenju, zajedničkoj tehničkoj specifikaciji, međunarodnoj normi ili sustavu tehničkih referenci koje je uspostavilo europsko normizacijsko tijelo, ukoliko se te specifikacije odnose na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve koje je odredio. Ponuditelj mora u ponudi, na zadovoljavajući način naručitelju, bilo kojim prikladnim sredstvom dokazati da radovi, roba ili usluge koji su sukladni normi, udovoljavaju izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima naručitelja. Ako naručitelj isključi ponudu, obvezan je u odluci o odabiru navesti razloge za svoju odluku da radovi, roba ili usluge ne udovoljavaju izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima.

(3) Ako naručitelj odredi ekološke značajke u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva iz članka 19. točke 2. ove Uredbe, on može koristiti detaljne specifikacije ili, ukoliko je to nužno, njihove dijelove, kako je određeno europskim ili (multi)nacionalnim eko-oznakama, ili bilo kojom drugom eko-oznakom, pod uvjetom da su:

1. te specifikacije prikladne kao sredstvo određivanja značajki robe ili usluga koje su predmet nabave,

2. zahtjevi za oznake sastavljeni na temelju znanstvenih podataka,

3. eko-oznake donesene u okviru postupka u kojem mogu sudjelovati sve zainteresirane strane, kao što su vladina tijela, potrošači, proizvođači, distributeri i organizacije za zaštitu okoliša, i

4. dostupne svim zainteresiranim stranama.

(4) Naručitelj može navesti pretpostavku da proizvodi i usluge označene eko-oznakom odgovaraju tehničkim specifikacijama određenim u dokumentaciji za nadmetanje. Naručitelj mora prihvatiti sva ostala prikladna sredstva dokazivanja.

(5) Prikladnim sredstvima u smislu ovoga članka smatraju se tehnički dosjei koje izrađuje proizvođač ili izvješće o ispitivanju koje sastavlja priznato tijelo.

(6) Priznata tijela u smislu ovog članka su ispitni i umjerni laboratoriji, te tijela za certifikaciju i inspekciju koja udovoljavaju odgovarajućim europskim normama. Naručitelj mora prihvatiti certifikate od priznatih tijela uspostavljenih u drugim državama članicama.

4. DIO
SPOSOBNOST GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Razlozi za isključenje gospodarskih subjekata iz postupka nabave

Članak 21.

(1) Osim razloga isključenja navedenih u Zakonu o javnoj nabavi, naručitelj je obvezan isključiti gospodarske subjekte iz sudjelovanja u postupku nabave ako je gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: terorizam, javno poticanje na terorizam, novačenje i obuka za terorizam, ugrožavanje sigurnosti osoba pod međunarodnom zaštitom, uzimanje talaca, zlouporaba nuklearnog ili radioaktivnog materijala, otmica zrakoplova ili broda, ugrožavanje sigurnosti međunarodnog zračnog prometa i međunarodne plovidbe, udruživanje radi činjenja kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, pripremanje kaznenog djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, naknadna pomoć počinitelju kaznenog djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, pranje novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, naručitelj traži od gospodarskih subjekata da dostave dokaze o nekažnjavanju sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

(3) Naručitelj može tijekom postupka nabave zatražiti od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije podatke iz kaznene evidencije u vezi gospodarskih subjekata. Ukoliko se podaci tiču gospodarskih subjekata sa sjedištem u drugoj državi, naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih tijela.

(4) Osim razloga isključenja navedenih u Zakonu o javnoj nabavi, ako je to odredio kao uvjet sposobnosti, naručitelj mora isključiti gospodarske subjekte iz sudjelovanja u postupku nabave ako ima saznanja da je gospodarski subjekt nedovoljno pouzdan da isključi rizike za sigurnost Republike Hrvatske, na temelju bilo kojeg sredstva evidencije, uključujući i izvore zaštićenih podataka.

Uvjeti i dokazi sposobnosti

Članak 22.

(1) Naručitelj određuje uvjete i dokaze sposobnosti koje gospodarski subjekti moraju ispuniti. Ako je potrebno, naručitelj određuje objektivna i nediskriminirajuća pravila za ograničenje broja sposobnih natjecatelja koje će pozvati u drugi stupanj postupka nabave.

(2) Naručitelj može od natjecatelja u prvom stupnju postupka nabave zahtijevati da zadovolje minimalnu razinu financijske te tehničke i stručne sposobnosti. Tu minimalnu razinu naručitelj mora navesti u pozivu na dostavu zahtjeva za sudjelovanje.

(3) Dokazi i njihovi vrijednosni pokazatelji, odnosno minimalna razina financijske te tehničke i stručne sposobnosti smije se zahtijevati samo u mjeri opravdanoj predmetom nabave i procijenjenom vrijednošću nabave.

(4) Uvjeti nekažnjavanja i dokaz o nekažnjavanju određuju se sukladno Zakonu o javnoj nabavi i članku 21. ove Uredbe.

(5) Uvjeti i dokazi pravne i poslovne sposobnosti te financijske sposobnosti određuju se sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Tehnička i stručna sposobnost

Članak 23.

(1) Naručitelj može, kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti, ovisno o prirodi, opsegu, količini, važnosti ili namjeni radova, robe ili usluga, zahtijevati jedan ili više sljedećih dokaza:

1. popis radova izvedenih tijekom posljednjih pet godina, popraćen potvrdama o urednoj izvedbi radova. Ove potvrde navode vrijednost, datum, mjesto izvođenja radova, ugovorne strane te jesu li radovi izvedeni prema pravilima struke i pravilno završeni. Po potrebi, ako je ugovorna strana bio naručitelj, on podnosi ove potvrde direktno naručitelju koji provodi postupak nabave;

2. popis glavnih isporuka robe obavljenih ili glavnih usluga pruženih u posljednjih pet godina, s iznosima, datumima i ugovornim stranama, bilo javnim ili privatnim. Dokaz o isporuci robe i pruženim uslugama daje se:

a) ukoliko je ugovorna strana bio naručitelj, u obliku potvrda izdanih ili supotpisanih od strane tog naručitelja,

b) ukoliko je ugovorna strana bio privatni kupac, potvrdom kupca ili, u nedostatku navedenog, izjavom gospodarskog subjekta;

3. popis tehničkih stručnjaka ili tehničkih odjela, bez obzira pripadaju li oni izravno gospodarskom subjektu, posebno onih odgovornih za kontrolu kvalitete i, u slučaju ugovora o javnim radovima, onih koje izvođač radova može pozvati da izvedu radove;

4. opis tehničkih pogona i mjera koje koriste gospodarski subjekti za osiguravanje kvalitete te pogona poduzeća za studije i istraživanja kao i internih pravila vezanih za intelektualno vlasništvo;

5. provjera koju provodi naručitelj ili u njegovo ime nadležno tijelo zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, prema sporazumu s tim tijelom, o proizvodnim kapacitetima dobavljača ili tehničkim sposobnostima gospodarskog subjekta i, ako je potrebno, o načinu izrade studija i istraživanja koje koristi, te o mjerama za kontrolu kvalitete kojima će se koristiti;

6. u slučaju ugovora o javnim radovima, ugovora o javnim uslugama ili ugovora o javnoj nabavi robe koji također obuhvaća i poslove postavljanja i instalacije ili usluge, obrazovne i stručne kvalifikacije gospodarskog subjekta i/ili upravljačkog osoblja poduzeća, a posebno kvalifikacije osobe ili osoba zaduženih za pružanje usluga ili upravljanje radovima;

7. za ugovore o javnim radovima i ugovore o javnim uslugama, i samo u odgovarajućim slučajevima, naznaka o mjerama upravljanja okolišem koje će gospodarski subjekt biti u mogućnosti primijeniti prilikom izvršenja ugovora;

8. izjava o prosječnom godišnjem broju radnika pružatelja usluga ili ugovaratelja i broju upravljačkog osoblja za posljednje tri godine;

9. opis alata, materijala i tehničke opreme, broj osoblja i tehnološko znanje i iskustvo i/ili izvori isporuke, kao i naznaka geografskog položaja ako je izvan teritorija Republike Hrvatske i Europske unije, kojima gospodarski subjekt raspolaže za izvršenje ugovora, za obavljanje bilo kojih dopunskih potreba koje zahtijeva naručitelj kao rezultat krize ili za održavanje, modernizaciju ili prilagođavanje isporuka obuhvaćenih ugovorom;

10. u odnosu na robu:

a) uzorci, opisi i/ili fotografije čija autentičnost mora biti potvrđena ukoliko to zahtijeva naručitelj;

b) izvještaji (certifikati) koje su sastavili nadležni instituti ili agencije za kontrolu kvalitete kojima se potvrđuje usklađenost proizvoda s tehničkim specifikacijama ili normama;

11. u slučaju ugovora koji uključuje, podrazumijeva i/ili sadrži klasificirane podatke, dokaz o sposobnosti za primjenu propisanih standarda za postupanje, obradu, pohranu i prijenos klasificiranih podataka određenog stupnja tajnosti (certifikat o sigurnosnoj akreditaciji informacijskog sustava i certifikat o poslovnoj sigurnosti pravne osobe).

(2) U slučaju iz točke 11. stavka 1. ovoga članka naručitelj može, ako je potrebno, odobriti gospodarskim subjektima koji još ne posjeduju certifikat dodatno vrijeme za njegovo pribavljanje. U tom slučaju, on navodi tu mogućnost i rok u dokumentaciji.

(3) Naručitelj navodi u pozivu na dostavu zahtjeva za sudjelovanje koje dokaze iz stavka 1. ovoga članka zahtijeva i koji ostali dokazi se još moraju podnijeti.

(4) Ako, iz bilo kojeg opravdanog razloga, gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokaze koje naručitelj zahtijeva, on može dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji naručitelj ocijeni prihvatljivim.

Norme sustava upravljanja kvalitetom

Članak 24.

(1) Naručitelj koji zahtijeva sukladnost gospodarskog subjekta s određenim normama sustava upravljanja kvalitetom, pozvat će gospodarskog subjekta na dostavu izvještaja (certifikata) da ispunjava uvjete sustava upravljanja kvalitetom koji moraju biti utemeljeni na odgovarajućim europskim normama koje su potvrdila (certificirala) nezavisna akreditirana tijela koja udovoljavaju europskim normama u pogledu akreditacije i potvrđivanja (certifikacije).

(2) Naručitelj treba priznati jednakovrijedne izvještaje (certifikate) nezavisnih akreditiranih tijela osnovanih u drugim državama članicama.

(3) Naručitelj treba prihvatiti i druge dokaze o ispunjavanju jednakovrijednih sustava upravljanja kvalitetom koje dostavi gospodarski subjekt.

Norme upravljanja okolišem

Članak 25.

(1) Naručitelj koji, u slučaju iz članka 23. stavka 1. točke 7. ove Uredbe, zahtijeva sukladnost gospodarskog subjekta s određenim normama upravljanja okolišem, pozvat će gospodarskog subjekta na dostavu:

1. izvještaja (certifikata) da gospodarski subjekt ispunjava uvjete sukladno Programu Zajednice o ekološkom upravljanju i reviziji (EMAS), ili

2. izvještaja (certifikata) da gospodarski subjekt ispunjava norme upravljanja okolišem utemeljene na odgovarajućim europskim ili međunarodnim normama koje su potvrdila (certificirala) tijela koja udovoljavaju pravu Zajednice ili odgovarajućim europskim ili međunarodnim normama u pogledu potvrđivanja (certifikacije).

(2) Naručitelj treba priznati jednakovrijedne izvještaje (certifikate) tijela osnovanih u drugim državama članicama.

(3) Naručitelj treba prihvatiti i druge dokaze o ispunjavanju jednakovrijednih mjera upravljanja okolišem koje dostavi gospodarski subjekt.

5. DIO
PODUGOVARANJE

Slobodno podugovaranje

Članak 26.

(1) Ako naručitelj ne postavi zahtjeve u vezi podugovaranja sukladno člancima 27. i 28. ove Uredbe, ponuditelj slobodno bira podizvođače/podisporučitelje s kojima namjerava sklopiti podugovore, ali ih ne smije diskriminirati na temelju njihove nacionalnosti niti po bilo kojoj drugoj osnovi ili osobini.

(2) U slučaju slobodnog podugovaranja, naručitelj može:

1. od ponuditelja zahtijevati da u ponudi navede udio ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor trećim stranama, podatke o predloženim podizvođačima/podisporučiteljima i predmet podugovora, i/ili

2. od odabranog ponuditelja zahtijevati da ga tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi obavještava o svim izmjenama koje se odnose na njegove podizvođače/podisporučitelje.

(3) Naručitelj može od ponuditelja tražiti da dokaže da podizvođači/podisporučitelji s kojima namjerava sklopiti podugovor ispunjavaju sve ili neke uvjete i dokaze sposobnosti koji se primjenjuju i na glavnog ponuditelja.

Obvezan postupak podugovaranja

Članak 27.

(1) Iznimno od članka 26. ove Uredbe, naručitelj može ugovorom o javnoj nabavi obvezati odabranog ponuditelja da primjenjuje odredbe članaka 31. i 32. ove Uredbe na sklapanje svih ili pojedinih podugovora koje namjerava dati u podugovor trećim stranama.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, naručitelj će od ponuditelja zahtijevati da u ponudi navede udio ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor trećim stranama i predmet podugovora.

(3) Naručitelj je obvezan odrediti uvjete i dokaze sposobnosti koje odabrani ponuditelj mora tražiti u postupku podugovaranja s trećim stranama.

Obvezan udio podugovara

Članak 28.

(1) Naručitelj može od odabranog ponuditelja zahtijevati da podugovori dio ugovora o javnoj nabavi s trećim stranama.

(2) Naručitelj je obvezan odrediti minimalni postotak podugovora u formi raspona vrijednosti, koji uključuje minimum i maksimum postotka. Maksimum postotka ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi. Raspon vrijednosti mora biti razmjeran predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave i prirodi gospodarske grane o kojoj se radi, uključujući i razinu tržišnog natjecanja u toj grani i odgovarajućih tehničkih mogućnosti gospodarske baze.

(3) Naručitelj je obvezan od ponuditelja tražiti da u svojim ponudama naznače koji dio ili dijelove svoje ponude oni namjeravaju dati u podugovor kako bi ispunili zahtjeve navedene u stavcima 1. i 2. ovoga članka.

(4) Bilo koji postotak podugovora koji ponuditelj ponudi, a koji odgovara rasponu vrijednosti koji je naručitelj odredio zadovoljava zahtjeve podugovaranja iz ovoga članka.

(5) Odabrani ponuditelj je obvezan one podugovore koji odgovaraju postotku koji je naručitelj odredio sklapati prema odredbama članaka 31. i 32. ove Uredbe.

(6) Naručitelj je obvezan odrediti uvjete i dokaze sposobnosti koje odabrani ponuditelj mora tražiti u postupku podugovaranja s trećim stranama.

(7) Ponuditelji smiju ponuditi udio podugovora ukupne vrijednosti koja je iznad raspona vrijednosti koji je odredio naručitelj.

(8) Naručitelj može od ponuditelja tražiti da u svojim ponudama naznače koji dio ili dijelove svoje ponude oni namjeravaju dati u podugovor iznad maksimuma postotka koji je naručitelj odredio te da navedu i podizvođače/podisporučitelje koje su oni već odredili.

Podaci o podugovaranju i odgovornost ponuditelja

Članak 29.

(1) Zahtjevi iz članaka 26., 27. i 28. ove Uredbe moraju biti navedeni u dokumentaciji za nadmetanje.

(2) Ti zahtjevi ne utječu na odgovornost ponuditelja.

(3) Zahtjevi iz članka 4. ove Uredbe odgovarajuće se primjenjuju i na podizvođače/podisporučitelje.

Podugovori koje sklapa odabrani ponuditelj koji nije naručitelj

Članak 30.

(1) Odabrani ponuditelj koji je sukladno odredbama članaka 27. i 28. ove Uredbe obvezan provesti postupak podugovaranja s trećim stranama, mora se odnositi prema svim potencijalnim podizvođačima/podisporučiteljima na jednak i nediskriminirajući način.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka, članovi zajednice ponuditelja koji su se udružili radi dobivanja ugovora, ili s njima povezana društva ne smatraju se trećim stranama. Ponuditelj je obvezan u svojoj ponudi navesti iscrpnu listu takvih društava. Ta lista mora se ažurirati prema svim izmjenama odnosa između društava.

Iznosi i postupak podugovaranja

Članak 31.

(1) Kada odabrani ponuditelj provodi postupak podugovaranja on je obvezan provesti jedan od postupaka nabave iz članka 5. ove Uredbe, ako je procijenjena vrijednost svih podugovora bez poreza na dodanu vrijednost veća od:

− 300.000,00 kuna za robu i usluge,

− 500.000,00 kuna za radove.

(2) Na izračun procijenjene vrijednosti podugovora primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o javnoj nabavi i Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave.

(3) Na sklapanje podugovora čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od iznosa iz stavka 1. ovoga članka, odabrani ponuditelj nije obvezan provesti postupak podugovaranja.

Uvjeti sposobnosti podizvođača/podisporučitelja

Članak 32.

(1) Kada odabrani ponuditelj provodi postupak podugovaranja on je obvezan od potencijalnih podizvođača/podisporučitelja zahtijevati uvjete i dokaze sposobnosti koje je odredio naručitelj i ostale uvjete koje će primijeniti za odabir podizvođača/podisporučitelja.

(2) Svi uvjeti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti objektivni, nediskriminirajući i sukladni uvjetima koje je primijenio naručitelj za odabir ponuditelja za glavni ugovor. Razina tražene sposobnosti mora biti izravno povezana i proporcionalna s predmetom podugovora.

(3) Od odabranog ponuditelja se ne smije zahtijevati da sklopi podugovor ako on na zadovoljavajući način javnom naručitelju dokaže da nijedan podizvođač/podisporučitelj koji sudjeluje u postupku podugovaranja ili njihove ponude ne zadovoljavaju tražene uvjete, te onemogućuju odabranom ponuditelju da ispuni zahtjeve određene u glavnom ugovoru o javnoj nabavi.

Podugovori koje sklapa odabrani ponuditelj koji je naručitelj

Članak 33.

Odabrani ponuditelj koji je naručitelj obvezan je prilikom sklapanja svih podugovora provoditi postupke nabave određene ovom Uredbom za sklapanje ugovora o javnoj nabavi.

6. DIO
ODLUKE, ROK MIROVANJA I PRAVNA ZAŠTITA

Odluka o odabiru, odluka o poništenju i rok mirovanja

Članak 34.

(1) Naručitelj donosi odluku o odabiru ili odluku o poništenju nakon pregleda i ocjene ponuda.

(2) Naručitelj donosi odluku o odabiru prema kriteriju najniže cijene ili prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.

(3) Odluku o odabiru ili odluku o poništenju naručitelj je obvezan svakom ponuditelju, bez odgode, dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv način.

(4) Naručitelj ne smije potpisati ugovor o javnoj nabavi prije isteka roka mirovanja koji se računa od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.

(5) Rok mirovanja iznosi 15 dana ako je procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost veća od:

1. 300.000,00 kuna za robu i usluge,

2. 500.000,00 kuna za radove.

(6) Rok mirovanja iznosi pet dana ako je procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost jednaka ili manja od iznosa iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Rok mirovanja ne primjenjuje se ako je ugovor sklopljen putem izravnog pregovaračkog postupka s jednim gospodarskim subjektom.

(8) Ako odabrani ponuditelj nema odgovarajući certifikat koji je sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te ostalim propisima iz područja informacijske sigurnosti dužan imati za sklapanje klasificiranog ugovora, ugovorni odnos nastaje u trenutku njegove dostave naručitelju.

Pravna zaštita

Članak 35.

Na pravnu zaštitu u postupcima nabave provedenima temeljem ove Uredbe odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

7. DIO
IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI

Obveza dokumentiranja

Članak 36.

(1) Za svaki provedeni postupak nabave, naručitelj sastavlja pisano izvješće, koje uključuje:

1. naziv i adresu naručitelja, predmet nabave, procijenjenu vrijednost nabave i vrijednost ugovora o javnoj nabavi;

2. izabrani postupak nabave;

3. u slučaju izravnog pregovaračkog postupka, okolnosti iz članaka 11., 12. i 13. ove Uredbe koje opravdavaju upotrebu ovog postupka, te ako je potrebno, opravdanje za prekoračenje rokova određenih u članku 11. točki 7., članku 12. točki 7. i članku 13. točki 8. ove Uredbe;

4. nazive pozvanih natjecatelja i razloge za takav odabir;

5. nazive isključenih natjecatelja i razloge za njihovo isključenje;

6. razloge za isključenje ponuda;

7. naziv odabranog ponuditelja i razloge odabira te, ukoliko je poznato, udio ugovora koji odabrani ponuditelj namjerava podugovoriti, ili će se od njega tražiti da podugovori s trećim stranama;

8. ukoliko je potrebno, razloge za poništenje postupka nabave.

(2) Naručitelj je obvezan izvješće iz stavka 1. ove Uredbe dostaviti tijelu nadležnom za sustav javne nabave u roku 15 dana od završetka postupka nabave.

(3) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, naručitelj je obvezan izvješće iz stavka 1. ove Uredbe, ili njegove glavne dijelove dostaviti Europskoj komisiji na njen zahtjev.

Statistička izvješća

Članak 37.

(1) Naručitelji su obvezni do 31. ožujka svake godine tijelu nadležnom za sustav javne nabave dostaviti izvješća o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti za prethodnu godinu.

(2) Sadržaj i način dostavljanja izvješća o javnoj nabavi iz stavka 1. ovoga članka za prethodnu godinu propisani su Uredbom o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi.

(3) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, tijelo nadležno za sustav javne nabave obvezno je do 31. listopada svake godine proslijediti izvješća o javnoj nabavi Europskoj komisiji.

8. DIO
ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 38.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/10-01/01

Urbroj: 5030120-10-1

Zagreb, 21. siječnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.