Pravilnik o odobrenju za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja

NN 14/2010 (29.1.2010.), Pravilnik o odobrenju za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja

MINISTARSTVO FINANCIJA

341

Na temelju članka 21. stavka 6. Zakona o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 75/09) potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija donosi

PRAVILNIK

O ODOBRENJU ZA PRUŽANJE USLUGA POTROŠAČKOG KREDITIRANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se kadrovski, tehnički, organizacijski i ostali uvjeti koje mora ispuniti vjerovnik odnosno kreditni posrednik za dobivanje odobrenja za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja (dalje u tekstu: odobrenje), sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja (dalje u tekstu: zahtjev), dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu, razlozi za odbijanje zahtjeva, izdavanje odobrenja, rok valjanosti odobrenja, naknada za provedbu postupka izdavanja odobrenja, prestanak važenja odobrenja i obveza izvješćivanja Ministarstva financija.

(2) Vjerovnik odnosno kreditni posrednik mora imati sposobnost, stručno znanje i odgovarajuće iskustvo za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja odnosno za posredovanje u potrošačkom kreditiranju, a pri pružanju tih usluga mora postupati prema načelu dobroga gospodarstvenika.

II. KADROVSKI, TEHNIČKI, ORGANIZACIJSKI I OSTALI UVJETI

Kadrovski uvjeti

Članak 2.

(1) Vjerovnik odnosno kreditni posrednik mora za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja odnosno posredovanja u potrošačkom kreditiranju (dalje u tekstu: pružanje usluga potrošačkog kreditiranja) imati u radnom odnosu, na svakom mjestu pružanja usluga potrošačkog kreditiranja, najmanje jednog radnika odgovarajuće stručne spreme i radnog iskustva, koji će raditi isključivo na poslovima potrošačkog kreditiranja.

(2) Radnik iz stavka 1. ovoga članka ima odgovarajuću stručnu spremu i radno iskustvo ako ima:

1. srednju stručnu spremu i najmanje tri godine radnog iskustva na području financija ili

2. višu stručnu spremu odnosno stručni naziv stručnog pristupnika/pristupnice i najmanje dvije godine radnog iskustva na području financija ili

3. visoku stručnu spremu odnosno naziv stručnog prvostupnika/prvostupnice i najmanje jednu godinu radnog iskustva na području financija.

Tehnički uvjeti

Članak 3.

(1) Prostori za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja, njihova opremljenost, rasvjeta i uvjeti okoliša moraju biti takvi da osiguravaju nesmetano odvijanje djelatnosti za koje su namijenjeni.

(2) Ako su prostori iz stavka 1. ovoga članka dio većega poslovnog prostora u kojem se obavljaju i druge djelatnosti osim usluga potrošačkog kreditiranja, susjedna područja u kojima se odvijaju druge djelatnosti moraju se prikladno odvojiti te se moraju poduzeti mjere za sprječavanje uzajamno štetnog djelovanja koje bi ometalo nesmetano odvijanje usluga potrošačkog kreditiranja.

(3) Vjerovnik odnosno kreditni posrednik mora imati odgovarajuću informatičku opremu (uključujući i aplikativna programska rješenja – software) koja:

1. omogućuje izračun efektivne kamatne stope u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju (dalje u tekstu: Zakon),

2. osigurava potrošaču uvid u točne podatke o stanju duga (preostalom iznosu potrošačkog kredita, kamata i drugih troškova) te izradu obračuna obveza u slučaju prijevremene otplate potrošačkog kredita prema članku 16. Zakona,

3. omogućuje nadležnom inspektoru uvid u podatke u skladu s odredbama Zakona (posebno u podatke o ukupnim troškovima potrošačkog kredita, efektivnoj kamatnoj stopi i kreditnim posrednicima),

4. omogućuje sigurnu pohranu podataka,

5. omogućuje zaštitu osobnih podataka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Organizacijski uvjeti

Članak 4.

Vjerovnik odnosno kreditni posrednik mora svojim unutarnjim aktom:

1. utvrditi pravila za provođenje postupka potrošačkog kreditiranja,

2. propisati odgovornost radnika u postupku potrošačkog kreditiranja,

3. propisati sustav sigurnosti čuvanja i korištenja osobnih podataka potrošača.

Ostali uvjeti

Članak 5.

(1) Vjerovnik odnosno kreditni posrednik mora u trenutku podnošenja zahtjeva imati sastavljen poslovni plan za iduću kalendarsku godinu, koji uključuje poslove potrošačkog kreditiranja.

(2) Iz poslovnog plana vjerovnika mora biti razvidna njegova glavna djelatnost u svrhu čijeg se razvitka traži odobravanje dodatne djelatnosti potrošačkog kreditiranja.

(3) Poslovni plan mora sadržavati izjavu vjerovnika odnosno kreditnog posrednika o tome kojim će zakonskim sredstvima osiguranja osigurati povrat danih potrošačkih kredita.

(4) Poslovni plan mora sadržavati podatke o prihodima koji su utemeljeni na efektivnim kamatnim stopama koje ne prelaze ograničenja kamatnih stopa utvrđena Zakonom o obveznim odnosima.

(5) Vjerovnik odnosno kreditni posrednik mora za dobivanje odobrenja imati potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga (dalje u tekstu: potvrda Porezne uprave).

(6) Vjerovnik odnosno kreditni posrednik koji je fizička osoba i član uprave vjerovnika odnosno kreditnog posrednika koji je pravna osoba mora za dobivanje odobrenja imati potvrdu da se protiv njega pred nadležnim sudom njegova prebivališta ne provodi kazneni postupak te dobar ugled.

(7) Vjerovnik odnosno kreditni posrednik koji je pravna osoba mora za dobivanje odobrenja:

1. imati popis kvalificiranih vlasnika s imenom, prezimenom i adresom prebivališta te s brojem i mjestom izdavanja osobne iskaznice odnosno tvrtkom i adresom sjedišta, kao i pojedinačnim, postotnim udjelom u temeljnom kapitalu podnositelja zahtjeva,

2. za svakoga kvalificiranog vlasnika priložiti izvadak iz sudskog ili drugog registra, u izvorniku ili ovjerenom presliku, ne starijem od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(8) Kvalificirani vlasnik, u smislu stavka 7. ovoga članka, fizička je ili pravna osoba koja je vlasnik 10% i više poslovnog udjela, dionica ili drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju pravnom osobom.

III. SADRŽAJ ZAHTJEVA

Članak 6.

(1) Vjerovnik odnosno kreditni posrednik ne može obavljati poslove potrošačkog kreditiranja bez odobrenja Ministarstva financija.

(2) Vjerovnik odnosno kreditni posrednik obvezan je za dobivanje odobrenja Ministarstvu financija podnijeti pisani zahtjev, koji sadrži:

1. ime i prezime odnosno naziv ili tvrtku podnositelja zahtjeva,

2. ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi podnositelju zahtjeva,

3. adresu odnosno sjedište podnositelja zahtjeva,

4. matični broj (MB) odnosno osobni identifikacijski broj (OIB) podnositelja zahtjeva,

5. za fizičku osobu podnositelja zahtjeva ovjereni preslik obrtnice ili izvatka iz registra nadležnog tijela,

6. za pravnu osobu podnositelja zahtjeva ovjereni preslik izvatka iz sudskog ili drugog registra,

7. mjesto pružanja usluge potrošačkog kreditiranja,

8. ukupan broj zaposlenih u pravnoj osobi odnosno pri fizičkoj osobi podnositelju zahtjeva,

9. ime i prezime osobe odgovorne za provođenje postupka potrošačkog kreditiranja,

10. popis vrsta potrošačkog kreditiranja koje namjerava pružati,

11. ukupan iznos planiranih potrošačkih kredita za tekuću i sljedeću godinu,

12. dokaz o uplati naknade iz članka 20. ovoga Pravilnika.

IV. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI ZAHTJEVU

Poslovni plan

Članak 7.

Vjerovnik odnosno kreditni posrednik mora uz zahtjev priložiti poslovni plan iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Potvrda Porezne uprave

Članak 8.

Vjerovnik odnosno kreditni posrednik mora uz zahtjev priložiti potvrdu Porezne uprave iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika, koja nije starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Potvrda nadležnog suda

Članak 9.

Vjerovnik odnosno kreditni posrednik koji je fizička osoba i član uprave vjerovnika odnosno kreditnog posrednika koji je pravna osoba moraju uz zahtjev priložiti potvrdu nadležnog suda iz članka 5. stavka 6. ovoga Pravilnika, koja ne smije biti starija od šest mjeseci. Ako se radi o stranim državljanima, potvrda mora biti prevedena i potpisana od ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik, odnosno za taj strani jezik, te ovjerena kod javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj ili u diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske u toj zemlji.

Popis kvalificiranih vlasnika

Članak 10.

Vjerovnik odnosno kreditni posrednik koji je pravna osoba mora uz zahtjev priložiti popis kvalificiranih vlasnika iz članka 5. stavka 7. točke 1. ovoga Pravilnika.

Izvadak iz sudskog ili drugog registra

Članak 11.

Vjerovnik odnosno kreditni posrednik koji je pravna ili fizička osoba mora uz zahtjev priložiti izvadak iz sudskog ili drugog registra iz članka 5. stavka 7. točke 2. ovoga Pravilnika.

Podaci o radnicima

Članak 12.

Vjerovnik odnosno kreditni posrednik mora uz zahtjev priložiti dokumentaciju koja sadrži podatke o:

1. broju zaposlenih koji će obavljati poslove potrošačkog kreditiranja,

2. stručnoj spremi radnika koji će obavljati poslove potrošačkog kreditiranja (ovjereni preslik diplome, svjedodžbe ili potvrde),

3. radnom iskustvu radnika koji će obavljati poslove potrošačkog kreditiranja (ovjereni preslik radne knjižice i izjava poslodavca iz koje je vidljivo radno iskustvo na području financija).

Podaci o poslovnom prostoru

Članak 13.

Vjerovnik odnosno kreditni posrednik mora uz zahtjev priložiti opis ili skicu prostora iz članka 3. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

Podaci o informatičkoj opremi

Članak 14.

Vjerovnik odnosno kreditni posrednik mora uz zahtjev priložiti dokumentaciju iz koje su vidljivi podaci o informatičkoj opremi koja, u skladu s člankom 3. stavak 3. ovoga Pravilnika, omogućuje potporu potrošačkom kreditiranju.

Podaci o organizacijskim uvjetima

Članak 15.

Vjerovnik odnosno kreditni posrednik mora uz zahtjev priložiti akte iz kojih su vidljivi podaci o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

(1) Ministarstvo financija može od nadležnih tijela i od vjerovnika odnosno kreditnog posrednika zatražiti i drugu dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja, te neposrednim uvidom utvrditi vjerodostojnost dostavljene dokumentacije.

(2) Vjerovnik odnosno kreditni posrednik dužan je primjerak dokumentacije iz glave IV. ovoga Pravilnika čuvati čitavo razdoblje obavljanja poslova potrošačkog kreditiranja.

V. RAZLOZI ZA ODBIJANJE ZAHTJEVA

Članak 17.

Ministarstvo financija rješenjem će odbiti zahtjev ako iz dostavljene dokumentacije, neposrednog uvida ili drugih poznatih činjenica proizlazi da vjerovnik odnosno kreditni posrednik ne ispunjava uvjete u skladu s odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

VI. IZDAVANJE ODOBRENJA

Članak 18.

(1) Ministarstvo financija izdat će odobrenje u roku od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(2) Ako vjerovnik odnosno kreditni posrednik dostavi netočnu ili nepotpunu dokumentaciju, Ministarstvo financija zatražit će da vjerovnik odnosno kreditni posrednik ispravi zahtjev i da u roku od 30 dana dostavi točnu odnosno potpunu dokumentaciju. U tom slučaju rok iz stavka 1. ovoga članka računa se od dana zaprimanja nove dokumentacije u Ministarstvu financija.

(3) Primjerak odobrenja Ministarstvo financija dostavit će nadležnoj područnoj jedinici Državnog inspektorata.

(4) Ministarstvo financija ustrojit će evidenciju zaprimljenih zahtjeva i izdanih odobrenja.

(5) Ministarstvo financija na svojim će internetskim stranicama objavljivati podatke o izdanim odobrenjima.

VII. ROK VALJANOSTI ODOBRENJA

Članak 19.

(1) Ministarstvo financija izdaje odobrenje na rok od tri godine.

(2) Istekom roka iz stavka 1. ovoga članka vjerovnik odnosno kreditni posrednik gubi pravo obavljanja poslova potrošačkog kreditiranja.

(3) Ako vjerovnik odnosno kreditni posrednik namjerava nastaviti obavljati uslugu potrošačkog kreditiranja i nakon odobrenog roka, dužan je najmanje 60 dana prije isteka valjanosti odobrenja ponovno podnijeti zahtjev Ministarstvu financija.

VIII. NAKNADA ZA PROVEDBU POSTUPKA IZDAVANJA ODOBRENJA

Članak 20.

Naknada za provedbu postupka izdavanja odobrenja iznosi pet tisuća (5.000,00) kuna i plaća se u korist državnog proračuna.

IX. PRESTANAK VAŽENJA ODOBRENJA

Članak 21.

(1) Odobrenje prestaje važiti:

1. istekom roka na koje je izdano,

2. smrću vjerovnika odnosno kreditnog posrednika koji je fizička osoba,

3. donošenjem pravomoćnog rješenja o potpunom ili djelomičnom (ako takvo djelomično rješenje obuhvaća poslove potrošačkog kreditiranja) lišenju poslovne sposobnosti vjerovnika odnosno kreditnog posrednika koji je fizička osoba,

4. danom otvaranja likvidacije vjerovnika odnosno kreditnog posrednika u skladu s odredbama zakona koji uređuje poslovanje trgovačkih društava,

5. danom donošenja odluke o otvaranju stečajnog postupka nad vjerovnikom odnosno kreditnim posrednikom u skladu sa zakonom koji uređuje stečajni postupak,

6. danom upisa u sudski registar novog društva u slučaju spajanja vjerovnika odnosno kreditnih posrednika s drugim društvom,

7. danom upisa pripajanja u sudski registar u slučaju pripajanja vjerovnika odnosno kreditnih posrednika drugom društvu,

8. danom upisa u sudski registar novih društava u slučaju podjele vjerovnika odnosno kreditnih posrednika na nova društva,

9. danom konačnosti rješenja o ukidanju odobrenja.

(2) Nastankom okolnosti iz stavka 1. ovoga članka vjerovnik odnosno kreditni posrednik mora prestati obavljati djelatnost potrošačkog kreditiranja.

(3) U slučajevima iz stavka 1. točka 1. do 8. ovoga članka Ministarstvo financija će u roku od 30 dana od saznanja za njih donijeti rješenje o prestanku važenja odobrenja i dostaviti ga Državnom inspektoratu i nadležnom trgovačkom sudu odnosno nadležnom uredu državne uprave u županiji ili Uredu grada Zagreba ako se radi o vjerovniku odnosno kreditnom posredniku koji je fizička osoba.

(4) Ministarstvo financija donijet će rješenje o ukidanju odobrenja u sljedećim slučajevima:

1. ako vjerovnik odnosno kreditni posrednik imatelj odobrenja više ne ispunjava uvjete iz Zakona i ovoga Pravilnika,

2. ako je odobrenje pribavljeno na temelju neistinite dokumentacije ili neistinito prikazanih podataka,

3. ako na temelju obavijesti Državnog inspektorata, u skladu s člankom 23. stavak 5. Zakona, ili na temelju drugih saznanja utvrdi učestale povrede Zakona i ovoga Pravilnika,

4. ako vjerovnik odnosno kreditni posrednik imatelj odobrenja ovlaštenoj osobi Državnog inspektorata ne dopusti nadzor,

5. ako je fizička osoba imatelj odobrenja ili član uprave pravne osobe koja je imatelj odobrenja, za vrijeme valjanosti odobrenja, pravomoćnom sudskom presudom osuđena za kaznena djela protiv imovine iz glave XVII. i za kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja iz glave XXI. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07 i 152/08) te za kaznena djela propisana Zakonom o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03, 140/05, 132/06 i 150/08), odnosno ako izgubi dobar ugled,

6. ako vjerovnik odnosno kreditni posrednik imatelj odobrenja značajnije odstupa od poslovnog plana iz članka 5. ovoga Pravilnika ili ako poslovni plan dostavljen prema članku 22. stavku 3. ovoga Pravilnika odstupa od uvjeta iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(5) Primjerak rješenja o ukidanju odobrenja dostavit će se nadležnoj područnoj jedinici Državnog inspektorata i nadležnom trgovačkom sudu odnosno nadležnom Uredu državne uprave u županiji, Uredu grada Zagreba ili drugom nadležnom tijelu ako se radi o vjerovniku odnosno kreditnom posredniku koji je fizička osoba.

X. OBVEZA IZVJEŠĆIVANJA MINISTARSTVA FINANCIJA

Članak 22.

(1) Ako vjerovnik odnosno kreditni posrednik izvrši promjenu, obvezan je u roku od 15 dana od dana nastale promjene izvijestiti Ministarstvo financija o sljedećim promjenama:

1. imena i prezimena odnosno naziva ili tvrtke,

2. imena i prezimena odgovorne osobe u pravnoj osobi,

3. adrese odnosno sjedišta,

4. vrste potrošačkih kredita koje pruža,

5. mjesta pružanja usluge potrošačkog kreditiranja,

6. imena i prezimena osobe odgovorne za nesmetano provođenje postupka potrošačkog kreditiranja,

7. ukupnog broja zaposlenih u pravnoj osobi odnosno pri fizičkoj osobi podnositelju zahtjeva,

8. ukupnog iznosa planiranih potrošačkih kredita za tekuću i sljedeću,

9. svim promjenama koje se odnose na ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom,

10. promjenama iz članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika,

11. promjenama poslovnog plana iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Vjerovnik odnosno kreditni posrednik obvezan je u roku od 60 dana po isteku kalendarske godine dostaviti Ministarstvu financija izvješće u pisanom obliku za prošlu kalendarsku godinu koje sadrži podatke o:

1. broju odobrenih potrošačkih kredita,

2. ukupnom iznosu novčanih sredstava za odobrene potrošačke kredite,

3. efektivnoj kamatnoj stopi odobrenih potrošačkih kredita,

4. vrstama odobrenih potrošačkih kredita,

5. ukupnim troškovima potrošačkih kredita.

(3) Vjerovnik odnosno kreditni posrednik obvezan je u roku od 30 dana do isteka kalendarske godine, u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika, Ministarstvu financija dostaviti novi poslovni plan za iduću kalendarsku godinu.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Vjerovnik odnosno kreditni posrednik koji u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom do 1. siječnja 2011. ne dobije odobrenje, ne smije od 1. siječnja 2011. obavljati poslove potrošačkog kreditiranja sve dok ne dobije odobrenje.

(2) Ministarstvo financija ustrojit će registar pružatelja usluga potrošačkog kreditiranja (vjerovnika i kreditnih posrednika s odobrenjima) i objaviti ga na internetskim stranicama Ministarstva financija do 1. siječnja 2011.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/11

Urbroj: 513-11/10-1

Zagreb, 28. siječnja 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar financija
Ivan Šuker, v. r.