Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa

NN 14/2010 (29.1.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

343

Na temelju članka 33. stavka 2. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine« broj 40/07) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA ZA OBAVLJANJE SIGURNOG TIJEKA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa (»Narodne novine« broj 133/2009) u članku 7. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Početnu i krajnju točku pruge određuje upravitelj infrastrukture.«

Članak 2.

(1) U članku 119. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pismeno dopuštenje u obliku dozvole za vožnju na vučnom vozilu ispostavlja, na zahtjev, željeznički prijevoznik, upravitelj infrastrukture i pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe, svaki za vozila u svom vlasništvu, a sukladno općim aktima vlasnika vozila. Dozvola za vožnju na vučnom vozilu može glasiti na donositelja ili na ime. Popis izdanih dozvola, sa podacima o rednom broju, izdavateljem dozvole, nosiocem dozvole (zvanje i zaposlenje) i datumom važenja, dostavlja se tijelu nadležnom za sigurnost.«

(2) U stavku 4. iza točke j) dodaje se nova točka k) koja glasi:

»k) inspektor sigurnosti željezničkog prometa.«

Članak 3.

U prilogu 7. u tablici kod oznake pruge M202 u stupcu pod nazivom Dijelovi pruge koji udovoljavaju uvjete, umjesto teksta »Zagreb Glavni kolodvor – Moravice« upisuje se tekst »cijela pruga«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/53
Urbroj: 530-08-09-5
Zagreb, 21. prosinca 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.