Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za betonske konstrukcije

NN 14/2010 (29.1.2010.), Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za betonske konstrukcije

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

346

Na temelju članka 19. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07 i 38/09) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENI I DOPUNI TEHNIČKOG PROPISA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE

Članak 1.

U Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 139/09) članak 31. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja betonske konstrukcije, dokumentira se u skladu s projektom građevine te:

– izvješćima o pregledima i ispitivanjima betonske konstrukcije,

– zapisima o radovima održavanja,

– na drugi prikladan način,

ako ovim Propisom ili drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji nije što drugo određeno.«

Članak 2.

U članku 36. riječi: »(»Narodne novine« br. 76/07)« brišu se.

Članak 3.

U Prilogu »A« u točki A.2.1.11. riječi: »glavnog tipa« mijenjaju se riječima: »glavne vrste«.

U točki A.2.1.12. iza riječi: »koji sadrže cemente« dodaje se riječ: »vrste«, a riječi: »glavnih tipova« mijenjaju se riječima: »glavnih vrsta«.

U točki A.2.3.1. riječi: »beton normiranog zadanog sastava« mijenjaju se riječima: »normirani beton zadanog sastava«.

Članak 4.

U Prilogu »E« u točki E.2.2.2. referencijska oznaku »HRN EN 1260« mijenja se referencijskom oznakom »HRN EN 12620«.

Članak 5.

U Prilogu »E« u točki E.5. norma:

»HRN EN 13263-1:2005

Silicijska prašina za beton – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 13263-1:2005)«,

mijenja se normom:

»HRN EN 13263-1:2009

Silicijska prašina za beton – 1. dio: Definicije, zahtjevi i kriteriji sukladnosti (EN 13263-1:2005+A1:2009)«,

a norma:

„HRN EN 13263-2:2005

Silicijska prašina za beton – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 13263-2:2005)«,

mijenja se normom:

»HRN EN 13263-2:2009

Silicijska prašina za beton – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 13263-2:2005+A1:2009)«.

Članak 6.

U prilogu G u točki G.7. norma:

»HRN EN 1168:2005

Predgotovljeni betonski proizvodi – Ploče sa šupljinama (EN 1168:2005)«,

mijenja se normom:

»HRN EN 1168:2009

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Ploče sa šupljinama (EN 1168:2005+A2:2009)«

U točki G.7. iza navedenih norma dodaju se norme:

»HRN EN 13747:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Podne pločice za podne sustave (EN 13747:2005+A1:2008)

HRN EN 13224:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Rebrasti stropni elementi (EN 13224:2004+A1:2007)

HRN EN 13978-1:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Predgotovljene betonske garaže -- 1. dio: Zahtjevi za armiranobetonske garaže monolitne ili sastavljene iz zasebnih elemenata sobnih dimenzija (EN 13978-1:2005)

HRN EN 14843:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stube (EN 14843:2007)

HRN EN 14844:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Okvirni propusti (EN14844:2006+A1:2008)

HRN EN 14991:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za temelje (EN 14991:2007)

HRN EN 14992:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za zidove (EN 14992:2007

HRN EN 15037-1:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 1. dio: Nosači (EN 15037-1:2008)

HRN EN 15037-2:2009

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 2. dio: Betonski blokovi (EN 15037-2:2009)

HRN EN 15037-3:2009

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 3. dio: Glineni blokovi (EN 15037-3:2009)

HRN EN 15050:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za mostove (EN 15050:2007)

HRN EN 15258:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za potporne zidove (EN 15258:2008)«

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

(1) Ovlaštenja za izdavanje potvrda o sukladnosti, ovlaštenja za izdavanje potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje i ovlaštenja za obavljanje radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda izdana za izdavanje navedenih potvrda, odnosno obavljanje radnji u skladu s normama na koje upućuje Tehnički propis za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 139/09), Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 64/05 i 74/06) i Tehnički propis za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 101/05 i 85/06), smatraju se, do isteka roka njihova važenja, ovlaštenjima za izdavanje tih potvrda, odnosno obavljanje radnji prema normama na koje upućuje Tehnički propis za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 139/09) i ovaj Tehnički propis ako promjene u normama nisu takve da bi to utjecalo na izdavanje potvrda i ocjenjivanje sukladnosti u smislu ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu.

(2) Isprave o sukladnosti građevnih proizvoda izdane u skladu s tehničkim propisima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se, ispravama izdanim na temelju ovoga Tehničkog propisa ako promjene u normama u skladu s kojima su izdane nisu takve da bi to utjecalo na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu.

Članak 8.

Ovaj Tehnički propis stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/10-04/1

Urbroj: 531-01-266-10-1

Zagreb, 22. siječnja 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.