Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi

NN 1/2010 (2.1.2010.), Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi

MINISTARSTVO FINANCIJA

2

Na temelju članka 77. stavka 6. i članka 92. stavka 6. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 83/09.), ministar financija uz prethodno mišljenje ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA ŠTO SE ODNOSI NA PLINSKO ULJE OBOJANO PLAVOM BOJOM ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se, do uspostave kartičnog poslovanja, sadržaj, oblik i način korištenja obrazaca za kontrolu potrošnje plinskih ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi, te označavanje i bojanje plinskih ulja.

(2) Propisuju se i pokazatelji prava na godišnju potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom na koje ostvaruju pravo korisnici izravnih plaćanja u poljoprivredi radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, definirani prema posebnim propisima, te korisnici prava na potrošnju plinskog ulja za namjene u ribarstvu iz članka 77. stavka 2. Zakona o trošarinama (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) Plinsko ulje iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika do uspostave kartičnog poslovanja mora biti obojano plavom bojom C.I. Solvent Blue 35, te mora biti označeno propisanim indikatorom. Plinsko ulje obojano plavom bojom mora sadržavati indikator C.I. Solvent Yellow 124 (N-etil-N-2–(1-izobutoksietoksi) etil-4-(fenilazo) anilin) u količini ne manjoj od 6 mg/l a ne većoj od 9 mg/l (u daljnjem tekstu: plinsko ulje obojano plavom bojom).

(2) Količina i prisutnost indikatora određuje se prema normi HRN 1110.

(3) Označavanje plinskog ulja može se vršiti samo u trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta kojem je u odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i trošarinsko skladište odobreno i označavanje plinskog ulja za namjene iz članka 77. Zakona, i koji u svom skladištu ima postrojenja prikladna za doziranje i miješanje.

(4) Doziranje sredstva za označavanje iz ovoga članka utvrđuje se instrumentom za ispitivanje količine indikatora za označavanje, koji mora biti tehnički pregledan i ovjeren od strane tijela nadležnog za mjeriteljstvo, te odobren i po potrebi plombiran od strane carinarnice nadležne prema lokaciji trošarinskog skladišta, osim ako nije provedivo ispitivanje označenog plinskog ulja u akreditiranom laboratoriju prema HRN EN ISO 17025 sukladno metodi navedenoj u stavku 2. ovoga članka.

(5) Skladištenje plinskog ulja obojanog plavom bojom iz stavka 1. ovoga članka mora se vršiti na način kojim se osigurava da drugi proizvodi ne utječu na neutraliziranje sredstava za označavanje.

(6) Prije otpreme iz trošarinskog skladišta plinsko ulje obojano plavom bojom mora biti označeno propisanim indikatorom i obojano plavom bojom sukladno stavku 1. ovoga članka.

(7) Plinsko ulje obojano plavom bojom iz stavka 1. ovoga članka koje se uvozi, mora biti propisno označeno. Prilikom uvoza mora se za označeno plinsko ulje priložiti potvrda inozemnog dobavljača o vrsti i količini tvari za označavanje, ovjerena od strane nadležnog tijela. Ako se ne priloži potvrda ili na neki drugi način se ne dokaže da je uvezeno plinsko ulje propisno označeno, isto će se smatrati neoznačenim.

Članak 3.

(1) Kontrola potrošnje plinskog ulja za namjene određene ovim Pravilnikom provodi se putem sljedećih obrazaca i evidencija:

1. Obrazac za kontrolu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom za pogon poljoprivrednih strojeva (u daljnjem tekstu: Knjižica goriva za poljoprivrednike),

2. Obrazac za kontrolu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom za pogon plovila kojima se obavlja gospodarski ribolov na moru, te plovila i strojeva u akvakulturi (u daljnjem tekstu: Knjižica goriva za ribolov i akvakulturu),

3. Kontrolnik izdanih Knjižica goriva za poljoprivrednike i Knjižica goriva za ribolov i akvakulturu (u daljnjem tekstu: Kontrolnik izdanih knjižica),

4. Kontrolnik potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom (u daljnjem tekstu: Kontrolnik potrošnje goriva),

5. Evidencija o kupcima plinskog ulja obojanog plavom bojom (u daljnjem tekstu: Evidencija o kupcima).

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Knjižicu goriva za poljoprivrednike (Obrazac KGP) ispunjava i ovjerava Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

(2) Knjižicu goriva za ribolov i akvakulturu (Obrazac KGRiA) ispunjava i ovjerava nadležno tijelo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj odnosno povlasticu za akvakulturu.

(3) Nadležno tijelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka vodi evidenciju o izdanim Knjižicama u Kontrolniku izdanih knjižica (Obrazac KIK).

Članak 5.

(1) Knjižica goriva za poljoprivrednike i Knjižica goriva za ribolov i akvakulturu imaju po 30 stranica, a tiskaju se u obliku lijepljene i šivane knjižice formata A5, na nemasnom 120 gramskom papiru.

(2) Prva, druga, predzadnja i zadnja stranica knjižica goriva od tvrđeg su papira toniranog u zelenoj boji za poljoprivrednike, a u tamnoplavoj boji za ribolov i akvakulturu. Prve stranice knjižice goriva tiskane su sa zaštitom od krivotvorenja.

(3) Podaci u knjižicama goriva popunjavaju se velikim tiskanim slovima.

Članak 6.

(1) Na stranici 1. Knjižice goriva za poljoprivrednike od vrha prema dnu tiskan je tekst sljedećeg sadržaja:

1. grb Republike Hrvatske,

2. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja,

3. Knjižica goriva za poljoprivrednike,

4. serijski broj knjižice goriva.

(2) Na stranici 2. Knjižice goriva za poljoprivrednike otisnuti su »Pokazatelji prava na godišnju potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom«.

(3) Na stranici 3. upisuju se podaci o fizičkoj osobi korisniku plinskog ulja obojanog plavom bojom: ime, prezime, datum i godina rođenja, OIB, adresa i matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: MIBPG) iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a definirani sukladno posebnim propisima.

(4) Na stranici 4. upisuju se podaci o pravnoj osobi korisniku plinskog ulja obojanog plavom bojom: naziv tvrtke, sjedište tvrtke, OIB i MIBPG iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a definirani sukladno posebnim propisima.

(5) Na stranici 5. upisuju se podaci o izdavatelju Knjižice goriva za poljoprivrednike, adresa, datum izdavanja knjižice, potpis i pečat izdavatelja.

(6) Podatke na stranicama 3., 4. i 5. popunjava Agencija za plaćanja.

(7) Stranice 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22., 24. i 26. sadrže podatke o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom, a popunjava ih Agencija za plaćanja. Svaku odobrenu količinu Agencija za plaćanja ovjerava pečatom i potpisom.

(8) Stranice 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25. i 27. sadrže podatke o potrošnji plinskog ulja obojanog plavom bojom, a popunjava ih prodavatelj.

Na kraju ovih stranica otisnut je tekst:

»Knjižica goriva za poljoprivrednike vrijedi uz predočenje:

– osobne iskaznice za fizičke osobe, ili

– izjave pravne osobe, ovjerene štambiljem i potpisom, kojom ovlaštena osoba u pravnoj osobi ovlašćuje zaposlene osobe na pravo kupnje plinskog ulja obojanog plavom bojom u ime i za račun tvrtke.«

(9) Stranica 28. je prostor predviđen za posebne napomene.

Članak 7.

(1) Za namjene u poljoprivredi pravo na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom korisnici ostvaruju na temelju podnesenih zahtjeva za izravna plaćanja u prethodnoj godini Agenciji za plaćanja sukladno Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju.

(2) Korisnici iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti pravo na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom i to kao pravo obračunato po površini i za tov svinja i junadi ili kao paušalno pravo.

(3) Pravo obračunato po površini i za tov svinja i junadi ostvaruje se:

–za sve poljoprivredne površine u sustavu izravnih plaćanja osim livada i pašnjaka u količini 150 litara po ha,

–za livade i pašnjake u sustavu izravnih plaćanja u količini 50 litara po ha,

–za tovnu junad u sustavu izravnih plaćanja u količini 20 litara po grlu,

–za tovne svinje u sustavu izravnih plaćanja u količini 4 litre po grlu.

(4) Paušalno pravo ostvaruje se u količini 450 litara po poljoprivrednom gospodarstvu, a mogu ga ostvariti korisnici koji su u prethodnoj godini podnijeli zahtjev za izravna plaćanja u biljnoj proizvodnji ili u stočarstvu sukladno članku 23. stavcima 2. i 4. i članku 32. stavku 2. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju.

(5) Za ostvarenje prava na potrošnju korisnik je dužan u razdoblju od 1. siječnja do 28. veljače donijeti u regionalni ured Agencije za plaćanja, Knjižicu goriva za poljoprivrednike, u kojoj se podvlači crta te upisuje i ovjerava ukupno zbrojena količina potrošenog goriva u prethodnoj godini, te upisuje i ovjerava pravo na potrošnju u tekućoj godini.

(6) Korisnik se prilikom upisa prava na potrošnju količine plinskog ulja obojanog plavom bojom u tekućoj godini može odlučiti za obračun prava iz stavka 3. ili iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Korisnik ne može odobreno, a neiskorišteno pravo iz prethodne godine koristiti u tekućoj godini.

(8) Iznimno u 2010. godini rok za upisivanje podataka o pravu na potrošnju količine plinskog ulja obojanog plavom bojom iz stavka 5. ovoga članka je od 15. siječnja do 28. veljače.

(9) Iznimno u 2010. godini, prilikom ispunjavanja nove Knjižice goriva za poljoprivrednike, sukladno ovom Pravilniku, regionalni ured Agencije za plaćanja prilikom upisa i ovjere prava na potrošnju u tekućoj godini od toga oduzima količine potrošenog goriva u 2010. godini upisane u staru Knjižicu goriva.

Članak 8.

(1) Na stranici 1. Knjižice goriva za ribolov i akvakulturu od vrha prema dnu tiskan je tekst sljedećeg sadržaja:

1. grb Republike Hrvatske,

2. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja,

3. Knjižica goriva za ribolov i akvakulturu,

4. serijski broj knjižice goriva.

(2) Na stranici 2. Knjižice goriva za ribolov i akvakulturu otisnut je – »Pokazatelj prava na godišnju potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom i to: 0,25 lit/1 kW/1 sat rada stroja.«

(3) Na stranici 3. upisuju se podaci o fizičkoj osobi korisniku plinskog ulja obojanog plavom bojom: ime, prezime, datum i godina rođenja, OIB, naziv obrta, sjedište obrta, matični broj obrta, serijski broj povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ili za uzgoj, ili akvakulturu, redni broj upisa u registar ili upisnik povlastica, broj potvrdnice i broj rješenja o upisu u Upisnik ekoloških proizvođača.

(4) Na stranici 4. upisuju se podaci o pravnoj osobi korisniku plinskog ulja obojanog plavom bojom: naziv tvrtke, sjedište tvrtke, OIB, serijski broj povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ili za uzgoj, redni broj upisa u registar ili upisnik povlastica, broj potvrdnice i broj rješenja o upisu u Upisnik ekoloških proizvođača.

(5) Na stranici 5. upisuju se podaci o plovilu kojim se obavlja gospodarski ribolov na moru ili uzgoj, CFR broj plovila, ime i luka upisa broda ili registarska oznaka brodice, veličina plovila u GT, duljina plovila u metrima i snaga pogonskog porivnog stroja plovila u kilowatima (kW).

(6) Na stranicama 6., 7. i 8. upisuju se podaci o strojevima: trgovački naziv i tip stroja, količina i snaga pogonskog stroja u kilowatima (kW).

(7) Na stranici 9. upisuju se podaci o izdavatelju Knjižice goriva za ribolov i akvakulturu – puni naziv nadležnog tijela koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj odnosno povlasticu za akvakulturu, adresa, datum izdavanja knjižice, potpis i pečat izdavatelja.

(8) Podatke na stranicama 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. popunjava nadležno tijelo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj, odnosno povlasticu za akvakulturu.

(9) Stranice 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22., 24., i 26. sadrže podatke o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom, a popunjava ih nadležno tijelo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj odnosno povlasticu za akvakulturu.

(10) Stranice 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25. i 27. sadrže podatke o potrošnji plinskog ulja obojanog plavom bojom, a popunjava ih prodavatelj goriva.

Na kraju stranica otisnut je tekst:

»Knjižica goriva za ribolov i akvakulturu vrijedi uz predočenje:

– osobne iskaznice za fizičke osobe, ili

– izjave pravne osobe, ovjerene štambiljem i potpisom, kojom ovlaštena osoba u pravnoj osobi ovlašćuje zaposlene osobe na pravo kupnje plinskog ulja obojanog plavom bojom, u ime i za račun tvrtke.«

(11) Stranica 28. je prostor predviđen za posebne napomene.

Članak 9.

(1) Podatke o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom, upisuje nadležno tijelo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj odnosno povlasticu za akvakulturu jednom godišnje od 1. siječnja do 28. veljače za tekuću godinu na temelju podataka iz Očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru, Izvješća o ulovu, Popisa o akvakulturi i Očevidnika za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i to: 0,25 litara /1kW/1sat rada stroja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, podaci o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom mogu se promijeniti (povećati) za postotak proporcionalan potrebnom povećanju potrošnje, za što je potrebno podnijeti zahtjev nadležnom tijelu koje je izdalo knjižicu goriva i dokazati odgovarajućom dokumentacijom (koncesija pomorskog dobra, zamjena pogonskog stroja, zamjena plovila, očevidnici).

(3) Zahtjev za promjenom podatka o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom može se podnijeti u razdoblju od 1. srpnja do 1. listopada tekuće godine.

(4) Iznimno u 2010. godini, rok za upisivanje podataka o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom iz stavka 1. ovoga članka je od 15. siječnja do 28. veljače.

(5) Iznimno u 2010. godini, prilikom ispunjavanja nove Knjižice goriva za ribolov i akvakulturu sukladno ovom Pravilniku, nadležno tijelo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj odnosno povlasticu za akvakulturu prilikom upisa i ovjere prava na potrošnju u tekućoj godini od toga oduzima količine potrošenog goriva u 2010. godini upisane u staru Knjižicu goriva.

Članak 10.

(1) Za ostvarenje prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom, korisnik je dužan u razdoblju od 1. siječnja do 28. veljače donijeti Knjižicu goriva za poljoprivrednike u regionalni ured Agencije za plaćanja, odnosno Knjižicu goriva za ribolov i akvakulturu u nadležno tijelo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj odnosno povlasticu za akvakulturu, u kojima se izračunava potrošnja plinskog ulja obojanog plavom bojom u prethodnoj godini, podvlači crta te upisuje i ovjerava ukupno zbrojena količina potrošenog goriva u prethodnoj godini te upisuje i ovjerava pravo na potrošnju u tekućoj godini.

(2) Podatke o ukupnoj količini potrošenoga plinskog ulja obojanog plavom bojom za prethodnu godinu iz Knjižice goriva za poljoprivrednike, odnosno Knjižice goriva za ribolov i akvakulturu, nadležno tijelo koje je izdalo knjižicu, evidentira u Kontrolniku potrošnje goriva (Obrazac KPG).

(3) Ovjereni preslik Kontrolnika potrošnje goriva za prethodnu kalendarsku godinu, nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka dostavlja nadležnoj carinarnici do 15. ožujka tekuće godine.

Članak 11.

Nadležno tijelo koje ispunjava i ovjerava knjižicu goriva obvezno je o stjecanju i promjeni statusa poljoprivrednog gospodarstva, statusa ovlaštenika povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ili za uzgoj ili za akvakulturu, odmah izvijestiti nadležnu carinarnicu na obrascu iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

(1) Pri kupovini plinskog ulja obojanog plavom bojom za pogon poljoprivrednih strojeva, ribarskih plovila, te plovila i strojeva za akvakulturu, korisnik – fizička osoba dužna je prodavatelju uz Knjižicu goriva za poljoprivrednike, odnosno Knjižicu goriva za ribolov i akvakulturu, predočiti i osobnu iskaznicu, a pravna osoba izjavu ovjerenu štambiljem i potpisom, kojom ovlaštena osoba u pravnoj osobi ovlašćuje osobu da u ime i za račun tvrtke kupuje plinsko ulje obojano plavom bojom.

(2) Trošarinski obveznik odnosno pravna ili fizička osoba – prodavatelj, pri prodaji plinskog ulja obojanog plavom bojom korisniku toga goriva, dužna je u knjižicu goriva upisati sljedeće podatke:

1. redni broj,

2. datum prodaje,

3. količinu prodanog goriva u litrama,

4. naziv prodavatelja goriva,

5. preostalu odobrenu količinu u litrama,

6. pečat i potpis prodavatelja.

Članak 13.

(1) Trošarinski obveznik odnosno pravna ili fizička osoba – prodavatelj, koji prodaje plinsko ulje obojano plavom bojom dužan je voditi Evidenciju o kupcima (Obrazac EKG).

(2) U Evidenciju o kupcima upisuje se:

1. naziv trošarinskog obveznika odnosno pravne ili fizičke osobe – prodavatelja,

2. adresa,

3. osobni identifikacijski broj – OIB,

4. redni broj,

5. datum prodaje,

6. naziv – ime i prezime kupca – korisnika goriva,

7. naziv kupca koji gorivo nabavlja radi daljnje prodaje,

8. osobni identifikacijski broj – OIB kupca koji gorivo nabavlja radi daljnje prodaje,

9. adresa kupca,

10. naziv tijela koje je izdalo knjižicu goriva,

11. serijski broj knjižice goriva,

12. prodana količina goriva u litrama,

13. pečat i potpis ovlaštene osobe – prodavatelja.

Članak 14.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate što se odnosi na eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom (»Narodne novine«, broj 179/03.).

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, Knjižice goriva za poljoprivrednike i Knjižice goriva za ribolov i akvakulturu izdana temeljem Pravilnika o primjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate što se odnosi na eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom (»Narodne novine«, broj 179/03.) vrijede do izdavanja novih Knjižica goriva za poljoprivrednike i Knjižica goriva za ribolov i akvakulturu temeljem ovoga Pravilnika, a najkasnije do 28. veljače 2010. godine. Prilikom preuzimanja nove Knjižice goriva, stara se Knjižica poništava bušenjem.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/2

Urbroj: 513-02-1750/1-10-2

Zagreb, 2. siječnja 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar financija
Ivan Šuker, v. r.


OBRASCI