Pravilnik o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na strani visokoškolskim ustanovama

NN 2/2010 (4.1.2010.), Pravilnik o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na strani visokoškolskim ustanovama

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

11

Na temelju članka 98.a stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07 i 45/09), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA IZBOR I ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA LEKTORA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI NA STRANIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama (u daljnjem tekstu: lektori), prava i obveze lektora za vrijeme trajanja radnog odnosa na stranim visokoškolskim ustanovama, te plaće i druge novčane naknade za rad lektora na stranim visokoškolskim ustanovama.

II. UVJETI I POSTUPAK IZBORA LEKTORA

Članak 2.

Za lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama može biti izabrana osoba koja:

– ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij hrvatskog jezika i književnosti u Republici Hrvatskoj (kroatistika), za rad na francuskome govornom području završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij hrvatskog jezika i književnosti (kroatistika) ili francuskog jezika i književnosti u Republici Hrvatskoj, te za rad na španjolskome govornom području završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij hrvatskog jezika i književnosti (kroatistika) ili španjolskog jezika i književnosti u Republici Hrvatskoj;

– dobro zna jedan strani jezik ili jezik zemlje primateljice;

– ima najmanje dvije godine radnog iskustva.

Prednost imaju pristupnici s radnim iskustvom u nastavi u srednjoškolskim ustanovama te na visokim učilištima, s radnim iskustvom u nastavi hrvatskog kao stranog jezika, položenim stručnim ispitom, te stečenim akademskim stupnjem magistra znanosti odnosno doktora znanosti.

Članak 3.

Lektori se biraju na temelju javnog natječaja koji raspisuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku i na internetskim stranicama Ministarstva.

Pristupnici koji ispunjavaju uvjete natječaja polažu pismeni i usmeni dio ispita.

Članak 4.

Ministarstvo donosi odluku kojom se stranoj visokoškolskoj ustanovi predlažu najviše tri kandidata za lektora iz najužeg odabira između pristupnika koji ispunjavaju uvjete natječaja.

Odluku iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo donosi na prijedlog Odbora za lektorate, koji imenuje Ministarstvo, a koji provodi postupak izbora lektora hrvatskog jezika i književnosti u stručnom dijelu te predlaže Ministarstvu najuži odabir.

Dokumentacija predloženika prosljeđuje se diplomatskim putem stranim visokoškolskim ustanovama koje odabiru jednog od predloženika.

Lektor se smatra izabranim kada Ministarstvo primi od visokoškolske ustanove suglasnost za njegov izbor.

Članak 5.

Ministarstvo može, bez provođenja natječaja, predložiti stranoj visokoškolskoj ustanovi kandidate koji su jednom prošli natječajni postupak i sukladno članku 4. stavku 1. ovog pravilnika ušli u najuži izbor za lektora na stranoj visokoškolskoj ustanovi, uz njihovu suglasnost.

III. PRAVA I OBVEZE LEKTORA

Članak 6.

S izabranim lektorom Ministarstvo sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od najviše tri godine.

Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, a sukladno propisima iz područja rada, lektor se može ponovno prijaviti na novi natječaj za izbor lektora na stranim visokoškolskim ustanovama, s time da nije dužan ponovno polagati pismeni ispit iz članka 3. stavka 3. ovog pravilnika, niti ponovno prolaziti program priprema za rad iz članka 9. ovog pravilnika.

Članak 7.

Ugovor o radu osobe koja u ustanovi znanosti i obrazovanja ima zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme, a izabrana je za lektora hrvatskog jezika i književnosti na visokoškolskoj ustanovi u inozemstvu, na njezin će zahtjev mirovati najdulje do prestanka trajanja izbora za lektora hrvatskog jezika i književnosti na visokoškolskoj ustanovi u inozemstvu.

Ako se radnik i ustanova iz stavka 1. ovog članka drukčije ne sporazumiju, mirovanje će otpočeti danom dostave radnikova zahtjeva ustanovi.

Radnik iz stavka 1. ovog članka ima pravo vratiti se na rad u ustanovu u kojoj je prije radio ako o svojoj namjeri povratka obavijesti ustanovu najkasnije u roku od sedam dana od dana prestanka trajanja izbora iz stavka 1. ovog članka.

Ako radnik iskoristi pravo iz stavka 1. ovog članka, ima pravo povratka na poslove na kojima je prije radio u roku od sedam dana od dana dostave obavijesti iz stavka 3. ovog članka.

Razdoblje mirovanja ugovora o radu ne ubraja se u neprekinuto trajanje radnog odnosa.

Članak 8.

Lektori su obvezni obavljati sljedeće poslove:

– držati predavanja i izvoditi praktične vježbe iz hrvatskog jezika;

– u slučaju potrebe, a po nalogu pročelnika katedre, držati predavanja iz hrvatske književnosti, staroslavenskog jezika, povijesti jezika i dijalektologije;

– na zahtjev studenata raditi i izvan rasporeda utvrđenih sati i u sredini u kojoj djeluju prenositi kulturnu i prirodnu baštinu Republike Hrvatske;

– na zahtjev strane visokoškolske ustanove na kojoj rade, obavljati i druge poslove u svezi s radnim mjestom na koje su raspoređeni;

– pridržavati se zakona i drugih propisa zemlje u koju su upućeni na rad na visokoškolskim ustanovama, te svojim cjelokupnim radom i ponašanjem u sredini u kojoj rade čuvati dostojanstvo i ugled Republike Hrvatske.

Članak 9.

Lektori se prije njihova upućivanja na rad u stranu visokoškolsku ustanovu obvezno uključuju u program priprema za rad.

U sklopu programa priprema lektori se upućuju na hospitacije na Croaticum Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojem će također održati ogledno predavanje.

Program priprema za rad iz stavka 1. ovoga članka organizira Ministarstvo, na prijedlog Odbora za lektorate.

Program priprema za rad ne prolaze osobe iz članka 5. ovog pravilnika.

Članak 10.

Lektori se obvezuju dostavljati Ministarstvu pisanu potvrdu (ispravu) strane visokoškolske ustanove o obavljenom radu nakon svakog semestra.

Lektori su dužni najmanje dva puta godišnje Ministarstvu dostaviti izvješće o svom radu.

Lektori se usavršavaju za rad sukladno programu usavršavanja koji utvrđuje Odbor za lektorate.

Članak 11.

Odbor za lektorate predlaže Ministarstvu literaturu potrebnu za rad hrvatskih lektorata iz područja hrvatskog jezika, književnosti i kulture.

Ministarstvo redovito oprema lektorate odgovarajućom stručnom i nastavnom literaturom, koja ostaje u vlasništvu strane visokoškolske ustanove.

Članak 12.

U slučaju ukidanja lektorata hrvatskog jezika i književnosti na visokoškolskim ustanovama u inozemstvu, redovito se otkazuje ugovor o radu sklopljen između Ministarstva i lektora u skladu s općim propisima o radu.

U slučaju bolovanja izabranog lektora koje traje dulje od tri mjeseca, do njegova povratka s bolovanja Ministarstvo može bez raspisivanja javnog natječaja imenovati osobu koja ispunjava uvjete iz natječaja na temelju kojeg je sklopljen ugovor s lektorom kojeg zamjenjuje, pri čemu prednost imaju osobe iz članka 5. ovog pravilnika.

IV. PLAĆE I DRUGE NOVČANE NAKNADE

Članak 13.

Sredstva za isplatu plaća i ostalih novčanih naknada za rad lektora na stranim visokoškolskim ustanovama osigurava Ministarstvo iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu, sukladno odluci Ministarstva.

Članak 14.

Doprinose za mirovinsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje za lektore na stranim visokoškolskim ustanovama uplaćuje Ministarstvo sukladno propisima Republike Hrvatske.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 605-04/09-01/00081

Urbroj: 533-04-09-0001

Zagreb, 15. prosinca 2009.

Ministar
dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.