Dopuna popisa opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga

NN 2/2010 (4.1.2010.), Dopuna popisa opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

12

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07 i 149/09) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

DOPUNU

POPISA OPOJNIH DROGA, PSIHOTROPNIH TVARI I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI OPOJNA DROGA TE TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU OPOJNIH DROGA

I.

U točki I. Popisa opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga (»Narodne novine«, br. 50/09) u POPISU PSIHOTROPNIH TVARI I BILJAKA u Odjeljku 1. Psihotropne tvari sukladno Popisu 1. Konvencije UN-a o psihotropnim tvarima iz 1971. ispred riječi: »meskalin« dodaje se novi redak u kojem se u stupcu »Psihotropna tvar (INN masnim slovima) (alternativni naziv)« upisuje riječ: »mefedron (4-metilmetkatinon, 4-MMC, 4-metilefedron)«, u stupcu »Psihotropna tvar, engleski (INN masnim slovima) (alternativni naziv)« upisuje riječ: »mephedrone (4-methylmethcathinone, 4-MMC, 4-methylephedrone)«, u stupcu »Kemijsko ime« upisuje riječ: »2-(metilamino)-1-p-tolilpropan-1-on«, a u stupcu »Kemijsko ime, engleski« upisuje riječ: »2-(methylamino)-1--p-tolylpropan-1-one«.

II.

U nazivu Popisa opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga i cijelom tekstu Popisa riječi: »opojna droga« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuje se riječju: »droga« u odgovarajućem broju i padežu.

III.

Ova Dopuna Popisa opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-02/146

Urbroj: 534-07-09-1

Zagreb, 28. prosinca 2009.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.