Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obvezi rezerviranja sredstava za sudske sporove koji se vode protiv kreditne institucije

NN 2/2010 (4.1.2010.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obvezi rezerviranja sredstava za sudske sporove koji se vode protiv kreditne institucije

2 04.01.2010 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obvezi rezerviranja sredstava za sudske sporove koji se vode protiv kreditne institucije

HRVATSKA NARODNA BANKA

24

Na temelju članka 161. stavka 1. točke 10. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/2008., 74/2009. i 153/2009.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBVEZI REZERVIRANJA SREDSTAVA ZA SUDSKE SPOROVE KOJI SE VODE PROTIV KREDITNE INSTITUCIJE

Članak 1.

U Odluci o obvezi rezerviranja sredstava za sudske sporove koji se vode protiv kreditne institucije (»Narodne novine«, br. 1/2009. i 75/2009.) u članku 6. stavku 2. riječi: »iz članka 8. stavka 3. ove Odluke« zamjenjuju se riječima: »iz članka 8. stavka 5. ove Odluke«.

Članak 2.

U članku 8. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Iznimno, kreditna institucija nije dužna izvršiti rezerviranje za sudski spor iz stavka 1. ovoga članka kada je očito da je riječ o obijesnom parničenju.

(3) Kreditna je institucija dužna u roku od 30 dana od saznanja da je pred sudom ili drugim nadležnim tijelom pokrenut sudski spor iz stavka 2. obavijestiti o tome Hrvatsku narodnu banku i priložiti odgovarajuće obrazloženje.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 6., riječi: »u skladu sa stavkom 3. ovog članka« zamjenjuju se riječima: »u skladu sa stavkom 5. ovog članka«.

Dosadašnji stavak 5. briše se.

Članak 3.

U članku 12. stavku 2. točka 5. mijenja se i glasi:

»5) ukupnom broju i iznosu nepredviđenih obveza po kojima protivna strana nije pokrenula sudski spor, a za koje je na temelju vlastitih saznanja kreditne institucije izvjesno da će za njihovo izvršenje protivna strana pokrenuti sudski spor.«.

Članak 4.

Kreditna institucija je dužna u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svim sudskim sporovima iz članka 8. stavka 1. Odluke o obvezi rezerviranja za sudske sporove (»Narodne novine«, br. 1/2009. i 75/2009) za koje procijeni da je očito riječ o obijesnom parničenju, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke. Osim obavijesti kreditna institucija dužna je priložiti odgovarajuće obrazloženje.

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 31. ožujka 2010.

O. br. 10-020/01-10/ŽR

Zagreb, 4. siječnja 2010.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.