Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad veterinara (licencije)

NN 2/2010 (4.1.2010.), Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad veterinara (licencije)

2 04.01.2010 Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad veterinara (licencije)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

7

Na temelju članka 111. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07 i 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstava i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I POSTUPKU IZDAVANJA, PRODULJIVANJA I ODUZIMANJA ODOBRENJA ZA RAD VETERINARA (LICENCIJE)

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, način i postupak izdavanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad (u daljnjem tekstu: licencije) doktorima veterinarske medicine (u daljnjem tekstu veterinari) koji obavljaju veterinarsku djelatnost u Republici Hrvatskoj propisanu člankom 111. stavak 2. Zakona o veterinarstvu, sadržaj i oblik licencije i način vođenja evidencije o izdanim i oduzetim licencijama.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

Članak 2.

U ovom Pravilniku pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

– stručna kvalifikacija – obuhvaća formalno obrazovanje i profesionalnu osposobljenost (stručno usavršavanje i osposobljavanje nakon završetka formalnog obrazovanja, kao i moguće stručno iskustvo stečeno pri obavljanju veterinarske djelatnosti u državi članici), na temelju čega je veterinar stekao pravo obavljanja veterinarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj ili državi članici Europske unije,

– stručno iskustvo – obavljanje veterinarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj ili državi članici u skladu s primjenjivim propisima,

– Ministarstvo – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja je nadležno tijelo za provođenje postupka i utvrđivanje uvjeta za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja veterinarstva, izdavanje rješenja o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja veterinarstva, davanje informacija o postupku i uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja veterinarstva, te za poduzimanje ostalih radnji sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine« broj 124/09),

država članica Europske unije – država ugovornica Europskog ekonomskog prostora (obuhvaća sve države članice Europske unije te Norvešku, Lihtenštajn i Island),

državljanin treće države – je svaka osoba koja nije državljanin države ugovornice Europskog ekonomskog prostora,

– licencija – odobrenje za rad veterinara,

– privremena licencija – licencija koja se izdaje za povremeno ili privremeno obavljanje veterinarske djelatnosti, a dokazuje se valjanom iskaznicom,

– iskaznica – je isprava kojom se dokazuje valjanost licencije,

Komora – Hrvatska veterinarska komora,

potvrda o nekažnjavanju – dokument kojim veterinar dokazuje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna te da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili zatvor.

Članak 3.

(1) Hrvatska veterinarska komora izdaje, produljuje i oduzima licenciju.

(2) Predsjednik Komore ovjerava licenciju svojim potpisom, suhim žigom i pečatom Komore.

(3) Licencija je javna isprava kojom se dokazuje stručna osposobljenost veterinara za samostalno obavljanje veterinarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

(4) Licencija može biti redovna i privremena.

Članak 4.

Postupak izdavanja licencije

(1) Zahtjev za izdavanje licencije veterinar podnosi Komori u pisanom obliku.

(2) Uz zahtjev za izdavanje licencije veterinar prilaže:

1. diplomu veterinarskog fakulteta u Republici Hrvatskoj, odnosno rješenje Ministarstva o priznavanju stručnih kvalifikacija, izdanom u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, ako je podnositelj zahtjeva studij završio izvan Republike Hrvatske;

2. dokaz da je podnositelj zahtjeva član Komore;

3. podatke o pojedinostima osiguranja (osobnog ili kolektivnog) s obzirom na profesionalnu odgovornost,

4. domovnicu.

(3) Iznimno od stavka 2. točke 4. ovog članka, veterinar koji je državljanin neke od država članica Europske unije prilaže dokaz o državljanstvu države članice.

(4) Dokumente iz stavka 2. i 3. ovoga članka veterinar je dužan predati u preslikama, a original ili ovjerenu presliku dužan je predočiti na uvid.

(5) Veterinari koji su upisali dodiplomski studij u Republici Hrvatskoj zaključno s akademskom godinom 2004./2005., uz zahtjev i dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka, moraju priložiti uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Postupak izdavanja licencije za veterinara državljanina neke od država članica Europske unije koji želi obavljati privremeno ili povremeno veterinarsku djelatnost u Republici Hrvatskoj

Članak 5.

(1) Veterinar državljanin neke od država članica Europske unije, a koji u Republici Hrvatskoj želi obavljati privremeno ili povremeno veterinarsku djelatnost, mora posjedovati privremenu licenciju Komore, a koja se izdaje na temelju rješenja Ministarstva kojim se odobrava povremeno ili privremeno obavljanje veterinarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

(2) Komora je dužna u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva izdati privremenu licenciju.

(3) Licencija iz stavka 2. ovoga članka izdaje se na vrijeme od jedne godine.

Postupak izdavanja licencije za veterinara s državljanstvom treće države

Članak 6.

(1) Veterinar, državljanin treće države koji želi obavljati veterinarsku djelatnost u Republici Hrvatskoj mora proći postupak provjere stručnosti, na temelju kojeg će mu se licencija izdati, ako to nije bilateralnim sporazumom između Republike Hrvatske i treće države uređeno drugačije.

(2) Veterinaru iz stavka 1. ovoga članka licencija se izdaje na temelju:

1. rješenja o priznavanju stručnih kvalifikacija izdanom od strane Ministarstva,

2. radne dozvole,

3. podataka o pojedinostima osiguranja (osobnog ili kolektivnog) s obzirom na profesionalnu odgovornost,

4. dokaza o članstvu Komore,

5. dokaza o državljanstvu,

6. potvrde o nekažnjavanju koja nije starija od 6 mjeseci.

(3) Sadržaj i način provjere stručnosti iz stavka 1. ovoga članka određuje se posebnim pravilnikom Komore.

(4) Dokumente iz stavka 2. ovoga članka veterinar je dužan Komori dostaviti u originalima ili ovjerenim preslikama uz koje prilaže ovjereni prijevod na hrvatski jezik sačinjen od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača.

Rok važenja i popis veterinara s izdanim licencijama

Članak 7.

(1) Licencija se izdaje na vrijeme od pet godina.

(2) Ažurirani popis veterinara s izdanim licencijama objavljuje se na službenoj stranici Komore i najmanje jednom godišnje u službenom glasilu Komore.

(3) Popis veterinara s važećim licencijama Komora je dužna dostavljati Ministarstvu jednom mjesečno, a po potrebi i na zahtjev Ministarstva.

Rok izdavanja licencije

Članak 8.

(1) Komora je dužna najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka potpunog i valjanog zahtjeva, zahtjev razmotriti i donijeti rješenje o izdavanju licencije.

(2) Ako Komora utvrdi da je zahtjev nepotpun, obavijestit će podnositelja da dopuni zahtjev i odredit će mu rok za dostavu tražene dokumentacije, koji ne može biti duži od 30 dana.

(3) U slučaju odgode iz stavka 2. ovoga članka Komora donosi rješenje u roku od 30 dana od primitka nadopunjene dokumentacije.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, veterinarima državljanima neke od država članica Europske unije koji u Republici Hrvatskoj žele povremeno ili privremeno obavljati veterinarsku djelatnost, Komora je dužna najkasnije u roku od 15 dana od zaprimanja potpunog zahtjeva izdati privremenu licenciju.

(5) Ukoliko Komora utvrdi da zahtjev za izdavanje nije opravdan iz razloga koji su predviđeni pozitivnim propisima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske, donosi rješenje kojim se isti odbija.

(6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Produljivanje licencije

Članak 9.

(1) Veterinar s licencijom svakih 5 godina podnosi zahtjev za produljivanje licencije, i to nakon ispunjavanja obveza prema Pravilniku o stručnom usavršavanju veterinara, koji donosi Komora.

(2) Zahtjev za produljivanje licencije veterinar podnosi u pisanom obliku Komori, najkasnije 3 mjeseca prije isteka roka od pet godina od dana izdavanja odnosno prethodnog produljivanja licencije.

Članak 10.

Komora produljuje licenciju na temelju postojeće licencije, ukoliko je veterinar stekao dovoljan broj bodova u skladu s Pravilnikom o stručnom usavršavanju veterinara koji donosi Komora te potvrde o nekažnjavanju koja nije starija od 6 mjeseci.

Članak 11.

(1) Komora je dužna najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za produljenje licencije zahtjev razmotriti i donijeti rješenje o produljenju licencije.

(2) Ako Komora utvrdi da je zahtjev nepotpun, obavijestit će podnositelja da dopuni zahtjev, u roku koji ne može biti duži od 30 dana.

(3) U slučaju odgode iz stavka 2. ovoga članka Komora donosi rješenje u roku od 30 dana od dana primitka nadopunjene dokumentacije.

(4) U slučaju da podnositelj ne dopuni zahtjev u roku određenom u stavku 2. ovoga članka, Komora će donijeti rješenje o prestanku važenja licencije i o tom će pismeno izvijestiti Ministarstvo.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovog članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Prestanak važenja licencije

Članak 12.

Licencija prestaje važiti:

1. pet godina od dana izdavanja, ukoliko veterinar ne podnese zahtjev za produljenje licencije u propisanom roku;

2. ako veterinar ne udovolji propisanoj obvezi stručnog osposobljavanja i usavršavanja prema Pravilniku o stručnom usavršavanju veterinara koji donosi Komora;

3. ako sam odjavi licenciju;

4. ako više ne ispunjava uvjete za zasnivanje radnog odnosa;

5. u slučaju prestanka osiguranja (osobnog ili kolektivnog), s obzirom na profesionalnu odgovornost;

6. ukoliko izgubi status člana Komore.

Privremeno oduzimanje licencije

Članak 13.

(1) Licencija se privremeno oduzima veterinaru rješenjem Komore, na rok koji nije duži od šest mjeseci, zbog:

1. kršenja etičkih principa struke;

2. kršenja stručnih principa, obavljanja poslova veterinarske djelatnosti u suprotnosti s odredbama zakona kojima se regulira obavljanje veterinarske djelatnosti i njihovih podzakonskih akata,

3. neplaćanja naknade iz članka 23. ovoga Pravilnika.

(2) Komora, može rješenjem veterinaru oduzeti licenciju na duži rok od šest mjeseci i to:

1. do godinu dana, u najtežim slučajevima kršenja Statuta Komore i Kodeksa veterinarske etike;

2. trajno, u slučaju kada je veterinaru, pravomoćnom sudskom odlukom, ili odlukom drugog nadležnog tijela, trajno zabranjeno obavljanje veterinarske djelatnosti.

(3) Na rješenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 14.

(1) Privremeno oduzeta licencija, nakon isteka vremena na koje je oduzeta, vrijedi do datuma do kojeg je izdana.

(2) U slučaju privremenog oduzimanja licencije, veterinar je dužan Komori predati iskaznicu kojom dokazuje valjanost licencije, u roku od 3 dana od dana oduzimanja. Nakon isteka roka na koji je licencija privremeno oduzeta, Komora veterinaru vraća iskaznicu kojom dokazuje valjanost licencije.

Članak 15.

(1) U slučaju da je veterinaru, državljaninu neke od država članica Europske unije, koji posjeduje valjanu licenciju za privremeno ili povremeno obavljanje veterinarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj, prestala važiti ili je oduzeta licencija u matičnoj zemlji iz bilo kojeg razloga, isti je odmah o tom dužan izvijestiti Ministarstvo, koje na temelju navedenog donosi rješenje o ukidanju rješenja o dozvoli privremenog ili povremenog obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

(2) Jedan primjerak rješenja iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo dostavlja Komori, te Komora na temelju njega veterinaru oduzima privremenu licenciju za rad u Republici Hrvatskoj.

Članak 16.

O privremenom ili trajnom oduzimanju licencije, Komora mora pisanim putem izvijestiti Ministarstvo.

Članak 17.

Rješenje o oduzimanju licencije objavljuje se u službenom glasniku Komore.

Članak 18.

(1) Veterinar kojemu je licencija prestala važiti iz razloga navedenih u članku 12. ovog Pravilnika može podnijeti zahtjev za ponovno dobivanje licencije.

(2) Veterinaru kojem je licencija prestala važiti iz razloga navedenog u članku 12. točki 2. ovog Pravilnika, Komora će izdati licenciju samo uz prethodnu provjeru stručnosti.

(3) Veterinaru iz stavka 2. ovog članka koji je zadovoljio u postupku provjere stručnosti izdaje se licencija s datumom obavljene provjere.

(4) Sadržaj i način provjere stručnosti iz stavka 2. ovog članka određuje se posebnim pravilnikom Komore.

(5) Veterinar kojemu je licencija oduzeta iz razloga navedenih u članku 13. stavku 1. točki 1. i 2. te članku 13. stavku 2. točki 1. ovog Pravilnika može podnijeti zahtjev za ponovno dobivanje privremeno oduzete licencije, kada stekne uvjete za obavljanje veterinarske djelatnosti, odnosno po isteku izrečene stegovne mjere.

Članak 19.

(1) Komora vodi evidenciju o izdanim i produljenim licencijama, licencijama koje su prestale važiti, kao i oduzetim licencijama.

(2) Popis veterinara s izdanim i produljenim licencijama s rokom važenja objavljuje se u službenom glasilu Komore najmanje jednom godišnje.

Članak 20.

Ukoliko veterinar izgubi licenciju ili iskaznicu kojom dokazuje valjanost licencije, o navedenome mora odmah obavijestiti Komoru te podnijeti Komori pisani zahtjev za izdavanje duplikata.

Članak 21.

(1) Licencija sadrži likovno rješenje koje je izradio Ivan Lacković-Croata te je isto vlasništvo Komore.

(2) Tekst licencije propisan je u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(3) Za privremeno ili povremeno obavljanje veterinarske djelatnosti ne izdaje se licencija iz stavka 1. ovog članka nego iskaznica iz članka 22. ovog Pravilnika.

(4) Za produljenje licencije veterinaru se ne izdaje licencija iz stavka 1. ovog članka nego iskaznica iz članka 22. ovog Pravilnika.

Članak 22.

(1) Veterinar uz licenciju oblikovanu po članku 21. ovog Pravilnika dobiva i iskaznicu kojom dokazuje valjanost licencije.

(2) Obrazac iskaznice iz stavka 1. ovog članka propisan je u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Naknade

Članak 23.

(1) Za dobivenu licencu iz članka 4. i članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika veterinar uplaćuje naknadu u korist Komore.

(2) Za dobivenu licencu iz članka 5. ovoga Pravilnika veterinar ne uplaćuje naknadu.

(3) Za produljenje licencije iz članka 11. ovog Pravilnika veterinar uplaćuje naknadu u korist Komore.

(4) Za ponovno izdavanje licencije iz članka 20. ovog Pravilnika veterinar uplaćuje naknadu u korist Komore.

(5) Za troškove provjere stručnosti iz članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika veterinar uplaćuje naknadu u korist Komore.

(6) Visinu i način plaćanja naknada iz stavka 1., 3., 4. i 5. ovoga članka određuje Komora.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 24.

Prilozi I – II. tiskani su kao dodatak ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 25.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku davanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad veterinara (licence) (»Narodne novine«, broj 71/98).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/09-01/336
Urbroj: 525-06-1-0249/09-1
Zagreb, 24. prosinca 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

TEKST LICENCIJE

Grb Republike Hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA

znak Hrvatske veterinarske komore

LICENCIJA
za obavljanje veterinarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj

__________________________________________________

doktor veterinarske medicine

ispunjava uvjete Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za samostalan rad veterinara (licencije)

Predsjednik

Hrvatske veterinarske komore

Suhi žig Licencija Broj: 0000000

Pečat Zagreb, dne_____ 20____ godine

Hrvatska veterinarska komora izdaje na temelju članka 10. Statuta Hrvatske veterinarske komore i članka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za samostalan rad veterinara (licencije) te članka 114. stavka 1. točke 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07 i 155/08).

PRILOG II.

OBRAZAC ISKAZNICE KOJOM SE DOKAZUJE VALJANOST LICENCIJE

1. Oblik obrasca iskaznice kojom se dokazuje valjanost licencije mora biti jednoobrazan.

2. Dimenzija obrasca iskaznice kojom se dokazuje valjanost licencije mora biti 85 mm × 55 mm.

3. Tekst iskaznice kojom se dokazuje valjanost licencije glasi:

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA

adresa, broj telefona

IZDAJE/PRODULJUJE LICENCIJU za samostalan rad veterinara

LICENCIJA BR. 0000

ime i prezime veterinara

DATUM POČETKA DATUM ISTEKA

00/00/0000 00/00/0000

0000

TEKUĆI BROJ ODOBRENJA