Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska športska postignuća

NN 3/2010 (5.1.2010.), Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska športska postignuća

3 05.01.2010 Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska športska postignuća

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

80

Na temelju članka 83. stavka 3. Zakona o športu (»Narodne novine«, br. 71/2006 i 150/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2009. godine donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA ZA DODJELJIVANJE DRŽAVNIH NAGRADA ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se kriteriji za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska športska postignuća (u daljnjem tekstu: državne nagrade), športska natjecanja i športska postignuća za koja se dodjeljuju državne nagrade, športska natjecanja i športska postignuća za koja se mogu dodijeliti državne nagrade, osobe kojima se dodjeljuju i osobe kojima se mogu dodijeliti državne nagrade, novčani iznosi državnih nagrada, te postupak i način njihova dodjeljivanja.

Članak 2.

U smislu ove Uredbe:

1. Olimpijskim športovima i disciplinama smatraju se športovi i discipline ljetnih i zimskih olimpijskih igara, koje svojom odlukom utvrđuje Međunarodni olimpijski odbor za svaki četverogodišnji olimpijski ciklus.

2. Paraolimpijskim športovima i disciplinama smatraju se športovi i discipline ljetnih i zimskih paraolimpijskih igara, koje svojom odlukom utvrđuje Međunarodni paraolimpijski odbor za svaki četverogodišnji paraolimpijski ciklus.

3. Olimpijskim športovima i disciplinama gluhih športaša smatraju se športovi i discipline ljetnih i zimskih igara gluhih, koje svojom odlukom utvrđuje Međunarodni odbor za šport gluhih športaša za svaki četverogodišnji olimpijski ciklus.

4. Svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim športovima i disciplinama, smatraju se prvenstva koja organiziraju odnosno koja su u nadležnosti odgovarajućih svjetskih i europskih športskih udruženja za pojedini šport, kojih su nacionalni športski savezi članovi, te koja udruženja priznaje Međunarodni olimpijski odbor.

5. Svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u paraolimpijskim športovima i disciplinama, smatraju se prvenstva koja organizira odnosno koja su u nadležnosti Međunarodnog paraolimpijskog odbora.

6. Svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim športovima i disciplinama za gluhe športaše, smatraju se prvenstva koja organizira odnosno koja su u nadležnosti Međunarodnog odbora za šport gluhih športaša.

7. Svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim športovima, smatraju se prvenstva koja organiziraju odnosno koja su u nadležnosti odgovarajućih svjetskih i europskih športskih udruženja za pojedini šport, kojih su nacionalni športski savezi članovi.

8. Svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neparaolimpijskim športovima, smatraju se prvenstva koja organiziraju odnosno koja su u nadležnosti odgovarajućih svjetskih i europskih športskih udruženja, kojih su Hrvatski paraolimpijski odbor, odnosno nacionalni športski savezi osoba s invaliditetom članovi.

9. Nacionalnim športskim savezima odnosno nacionalnim športskim savezima osoba s invaliditetom iz točaka 7. i 8. ovoga članka, smatraju se savezi koji su članovi Hrvatskog olimpijskog odbora odnosno Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

10. Svjetskim prvenstvima, u smislu ove Uredbe, smatraju se Davis cup u muškoj, Federation cup u ženskoj konkurenciji u tenisu i Invacare world team cup u tenisu u invalidskim kolicima.

11. Športskom ekipom smatra se hrvatska reprezentacija u ekipnim športovima.

12. Ekipnim postignućem u pojedinačnim športovima smatra se postignuće u kojem sudjeluje više od jednog športaša.

13. Trenerima i djelatnim stručnim športskim osobama (izbornik, športski liječnik, fizioterapeut) smatraju se osobe određene da obavljaju stručni posao od strane odgovarajućeg nacionalnog športskog saveza, sukladno njihovim aktima.

II. KRITERIJI ZA DODJELJIVANJE DRŽAVNIH NAGRADA

1. Športska natjecanja i športska postignuća za koja se dodjeljuju državne nagrade

Članak 3.

Državne nagrade se dodjeljuju za:

1. osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje, odnosno osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto, na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih.

2. osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje, odnosno osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim športovima i disciplinama te u olimpijskim športovima i disciplinama za gluhe.

2. Športska natjecanja i športska postignuća za koja se mogu dodijeliti državne nagrade

Članak 4.

(1) Državne nagrade se mogu dodijeliti za osvojenu zlatnu medalju, odnosno prvo mjesto, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim športovima i u neparaolimpijskim športovima s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj.

(2) Neolimpijski športovi s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj u smislu ove Uredbe su neolimpijski športovi u kojima se kontinuirano natječe 30 i više godina do dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(3) Neparaolimpijski športovi s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj u smislu ove Uredbe su neparaolimpijski športovi u kojima se kontinuirano natječe 15 i više godina do dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(4) Hrvatski olimpijski odbor i Hrvatski paraolimpijski odbor donose popis neolimpijskih i neparaolimpijskih športova koji ispunjavaju kriterije iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(5) Radi naknadnog ispunjenja kriterija iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, Hrvatski olimpijski odbor i Hrvatski paraolimpijski odbor mogu jednom godišnje, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, izmijeniti odnosno dopuniti popis športova iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 5.

(1) Državne nagrade se mogu dodijeliti u slučajevima kada športsko postignuće ima osobitu međunarodnu vrijednost i značaj.

(2) Športskim postignućem osobite međunarodne vrijednosti i značaja iz stavka 1. ovoga članka, u smislu ove Uredbe, smatra se svjetski rekord oboren na seniorskim natjecanjima u olimpijskim športovima, paraolimpijskim športovima te olimpijskim športovima za gluhe.

(3) Športskim postignućem osobite međunarodne vrijednosti i značaja za koje se može dodijeliti državna nagrada, smatra se i zlatna medalja odnosno osvojeno prvo mjesto na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u:

– neolimpijskim disciplinama olimpijskih športova,

– neparaolimpijskim disciplinama paraolimpijskih športova,

– neolimpijskim disciplinama olimpijskih športova za gluhe.

III. OSOBE KOJIMA SE DODJELJUJU I OSOBE KOJIMA SE MOGU DODIJELITI DRŽAVNE NAGRADE

1. Osobe kojima se dodjeljuju državne nagrade

Članak 6.

Državne nagrade iz članka 3. ove Uredbe dodjeljuju se športašicama i športašima (u daljnjem tekstu: športaši), športskim ekipama, trenerima i djelatnim stručnim športskim osobama.

2. Osobe kojima se mogu dodijeliti nagrade

Članak 7.

Državne nagrade iz članaka 4. i 5. ove Uredbe mogu se dodijeliti športašima, športskim ekipama, trenerima i djelatnim stručnim športskim osobama.

IV. NOVČANI IZNOSI DRŽAVNIH NAGRADA

Članak 8.

Državne nagrade dodjeljuju se u iznosima navedenim u Tablici novčanih iznosa državnih nagrada za vrhunska športska postignuća, koja je sastavni dio ove Uredbe (u daljnjem tekstu: Tablica).

Članak 9.

(1) Za medalje osvojene u pojedinačnim športovima, koje se dodjeljuju za ekipno postignuće, športašima i treneru dodjeljuju se isti iznosi državne nagrade kao i članovima športske ekipe, odnosno trenerima u ekipnim športovima, a izbornik i druge djelatne stručne športske osobe dijele iznos nagrade koja se dodjeljuje djelatnim stručnim športskim osobama u ekipnim športovima, sukladno omjerima predloženima od strane podnositelja prijedloga.

(2) Za medalje osvojene za ukupni poredak u natjecanjima iz ove Uredbe, državne nagrade se ne dodjeljuju.

Članak 10.

(1) Djelatne stručne športske osobe iznos pripadajućih novčanih nagrada navedenih u Tablici dijele sukladno omjerima predloženima od strane podnositelja prijedloga.

(2) Ako športaš koji na natjecanju osvoji medalju ima više trenera, odnosno više djelatnih stručnih športskih osoba, treneri odnosno djelatne stručne športske osobe dijele iznos nagrade sukladno omjerima predloženima od strane podnositelja prijedloga.

(3) Ako na istom natjecanju športaš osvoji više medalja u različitim disciplinama, njegovom treneru i djelatnim stručnim športskim osobama dodjeljuje se državna nagrada kao da je osvojena samo jedna medalja, i to najvišeg reda.

(4) Ukoliko u slučaju iz stavka 3. ovoga članka, športaš ima više trenera i djelatnih stručnih športskih osoba, trenerima i djelatnim stručnim športskim osobama se dodjeljuje državna nagrada kao da je osvojena samo jedna medalja, i to najvišeg reda.

(5) Ako na istom natjecanju športaši, koji imaju istog trenera i iste djelatne stručne športske osobe, osvoje više medalja, njihovom treneru i djelatnim stručnim športskim osobama dodjeljuje se državna nagrada kao da je osvojena samo jedna medalja, i to najvišeg reda.

(6) Ako na istom natjecanju više športaša koji su osvojili medalje imaju istog trenera, a različite djelatne stručne športske osobe, treneru se dodjeljuje državna nagrada kao da je osvojena samo jedna medalja, i to najvišeg reda, a djelatnim stručnim športskim osobama se dodjeljuje državna nagrada za uspjeh športaša za koji su zaslužni.

(7) Ako na istom natjecanju više športaša koji su osvojili medalje imaju iste djelatne stručne športske osobe, a različitog trenera, djelatnim stručnim športskim osobama dodjeljuje se državna nagrada kao da je osvojena samo jedna medalja, i to najvišeg reda, a svakom od trenera se dodjeljuje državna nagrada za uspjeh športaša za koji su zaslužni.

Članak 11.

(1) Državne nagrade iz ove Uredbe dodjeljuju se u novcu.

(2) Sredstva za dodjelu državnih nagrada propisanih ovom Uredbom osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Ministarstva.

V. POSTUPAK PREDLAGANJA DRŽAVNIH NAGRADA

Članak 12.

(1) Prijedloge za državne nagrade za medalje, odnosno osvojena mjesta na olimpijskim igrama, svjetskim, odnosno europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim športovima i disciplinama podnose nadležni nacionalni športski savezi.

(2) Prijedloge za državne nagrade za medalje, odnosno osvojena mjesta na paraolimpijskim igrama, svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u paraolimpijskim športovima i disciplinama, podnosi Hrvatski paraolimpijski odbor.

(3) Prijedloge za državne nagrade za medalje, odnosno osvojena mjesta na olimpijskim igrama gluhih te svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima gluhih u olimpijskim športovima i disciplinama za gluhe, podnosi Hrvatski športski savez gluhih.

(4) Prijedloge za dodjelu državnih nagrada u slučajevima iz članka 4. ove Uredbe, Ministarstvu podnosi Hrvatski olimpijski odbor, odnosno Hrvatski paraolimpijski odbor.

(5) Prijedloge iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, podnositelji su dužni podnijeti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana završetka natjecanja.

(6) Prijedloge za dodjelu državnih nagrada u slučajevima iz članka 5. stavaka 2. i 3. ove Uredbe, Ministarstvu podnosi Hrvatski olimpijski odbor, odnosno Hrvatski paraolimpijski odbor ili Hrvatski športski savez gluhih.

(7) Prijedloge za dodjelu državnih nagrada u slučaju iz članka 5. stavka 2. ove Uredbe podnosi se u roku od 15 dana od dana službenog priznavanja ostvarenog športskog postignuća osobite međunarodne vrijednosti i značaja, a u slučaju iz članka 5. stavka 3. ove Uredbe, prijedlog se podnosi u roku od 15 dana od dana završetka natjecanja.

Članak 13.

(1) Ministarstvo će podnijeti Vladi Republike Hrvatske prijedloge za dodjelu državnih nagrada sukladno kriterijima iz ove Uredbe, u roku od 15 dana od dana primitka urednog prijedloga.

(2) Odluku o dodjeli državnih nagrada iz ove Uredbe donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 14.

Nadležni nacionalni športski savezi, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski športski savez gluhih, svaki u okviru svog djelokruga, u primjeni ove Uredbe i podnošenju zahtjeva postupat će po Jedinstvenim uputama o dodjeli državnih nagrada za vrhunska športska postignuća.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Jedinstvene upute iz članka 14. ove Uredbe, Ministarstvo će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Popis športova koji ispunjavaju kriterije iz članka 4. stavaka 2. i 3. ove Uredbe, Hrvatski olimpijski odbor i Hrvatski paraolimpijski odbor dostavljaju Ministarstvu na prethodnu suglasnost u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(3) Hrvatski olimpijski odbor i Hrvatski paraolimpijski odbor, dopunjeni popis iz članka 4. stavka 5. ove Uredbe, dostavljaju Ministarstvu do 1. rujna tekuće godine, i to za športove koji će sljedeće godine ispuniti kriterije iz članka 4. stavaka 2. i 3. ove Uredbe.

Članak 16.

Postupci započeti prema odredbama Uredbe o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska športska postignuća (Narodne novine, broj 40/2007), dovršit će se prema odredbama te Uredbe.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska športska postignuća (»Narodne novine«, broj 40/2007).

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinamaľ.

Klasa: 620-01/09-01/01
Urbroj: 5030104-09-1
Zagreb, 30. prosinca 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

TABLICA
novčanih iznosa državnih nagrada za vrhunska športska postignuća

– izraženo u kunama –

1. OLIMPIJSKE IGRE, PARAOLIMPIJSKE IGRE, OLIMPIJSKE IGRE GLUHIH

VRSTA
MEDALJE

Pojedinačni športovi

EKIPNI ŠPORTOVI

ŠPORTAŠ

TRENER

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ŠPORTAŠ ČLAN EKIPE

TRENER

IZBORNIK

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ZLATNA

104.000,00

104.000,00

104.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

SREBRNA

65.000,00

65.000,00

65.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

BRONČANA

46,000,00

46.000,00

46.000,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00

2. SVJETSKA SENIORSKA PRVENSTVA U OLIMPIJSKIM I PARAOLIMPIJSKIM ŠPORTOVIMA I DISCIPLINAMA TE OLIMPIJSKIM ŠPORTOVIMA I DISCIPLINAMA ZA GLUHE KOJA SE ODRŽAVAJU SVAKE ČETIRI (4) GODINE

VRSTA
MEDALJE

POJEDINAČNI ŠPORTOVI

EKIPNI ŠPORTOVI

ŠPORTAŠ

TRENER

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ŠPORTAŠ ČLAN EKIPE

TRENER

IZBORNIK

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ZLATO

60.000,00

48.000,00

48.000,00

50.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

SREBRO

35.000,00

28.000,00

28.000,00

30.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

BRONCA

20.000,00

16.000,00

16.000,00

17.000,00

13.600,00

13.600,00

13.600,00

3. SVJETSKA SENIORSKA PRVENSTVA U OLIMPIJSKIM I PARAOLIMPIJSKIM ŠPORTOVIMA I DISCIPLINAMA TE OLIMPIJSKIM ŠPORTOVIMA I DISCIPLINAMA ZA GLUHE KOJA SE ODRŽAVAJU SVAKE DVIJE (2) GODINE

VRSTA
MEDALJE

POJEDINAČNI ŠPORTOVI

EKIPNI ŠPORTOVI

ŠPORTAŠ

TRENER

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ŠPORTAŠ ČLAN EKIPE

TRENER

IZBORNIK

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ZLATO

54.000,00

43.200,00

43.200,00

45.000,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00

SREBRO

31.000,00

24.800,00

24.800,00

27.000,00

21.600,00

21.600,00

21.600,00

BRONCA

18.000,00

14.400,00

14.400,00

15.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

4. SVJETSKA SENIORSKA PRVENSTVA U OLIMPIJSKIM I PARAOLIMPIJSKIM ŠPORTOVIMA I DISCIPLINAMA TE OLIMPIJSKIM ŠPORTOVIMA I DISCIPLINAMA ZA GLUHE KOJA SE ODRŽAVAJU SVAKE GODINE I SVJETSKA SENIORSKA DVORANSKA PRVENSTVA U ATLETICI I PLIVANJU U MALIM BAZENIMA (25 m)

VRSTA
MEDALJE

POJEDINAČNI ŠPORTOVI

EKIPNI ŠPORTOVI

ŠPORTAŠ

TRENER

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ŠPORTAŠ ČLAN EKIPE

TRENER

IZBORNIK

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ZLATO

30.000,00

24.000,00

24.000,00

25.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

SREBRO

17.000,00

13.600,00

13.600,00

15.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

BRONCA

10.000,00

8.000,00

8.000,00

8.700,00

6.900,00

6.900,00

6.900,00

5. EUROPSKA SENIORSKA PRVENSTVA U OLIMPIJSKIM I PARAOLIMPIJSKIM ŠPORTOVIMA I DISCIPLINAMA TE OLIMPIJSKIM ŠPORTOVIMA I DISCIPLINAMA ZA GLUHE KOJA SE ODRŽAVAJU SVAKE ČETIRI (4) GODINE

VRSTA
MEDALJE

POJEDINAČNI ŠPORTOVI

EKIPNI ŠPORTOVI

ŠPORTAŠ

TRENER

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ŠPORTAŠ ČLAN EKIPE

TRENER

IZBORNIK

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ZLATO

35.000,00

21.000,00

21.000,00

30.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

SREBRO

20.000,00

12.000,00

12.000,00

17.500,00

10.500,00

10.500,00

10.500,00

BRONCA

15.000,00

9.000,00

9.000,00

12.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

6. EUROPSKA SENIORSKA PRVENSTVA U OLIMPIJSKIM I PARAOLIMPIJSKIM ŠPORTOVIMA I DISCIPLINAMA TE OLIMPIJSKIM ŠPORTOVIMA I DISCIPLINAMA ZA GLUHE KOJA SE ODRŽAVAJU SVAKE DVIJE (2) GODINE

VRSTA
MEDALJE

POJEDINAČNI ŠPORTOVI

EKIPNI ŠPORTOVI

ŠPORTAŠ

TRENER

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ŠPORTAŠ ČLAN EKIPE

TRENER

IZBORNIK

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ZLATO

31.000,00

18.600,00

18.600,00

27.000,00

16.200,00

16.200,00

16.200,00

SREBRO

18.000,00

10.800,00

10.800,00

15.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

BRONCA

13.000,00

7.800,00

7.800,00

11.000,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

7. EUROPSKA SENIORSKA PRVENSTVA U OLIMPIJSKIM I PARAOLIMPIJSKIM ŠPORTOVIMA I DISCIPLINAMA TE OLIMPIJSKIM ŠPORTOVIMA I DISCIPLINAMA ZA GLUHE KOJA SE ODRŽAVAJU SVAKE GODINE I EUROPSKA SENIORSKA DVORANSKA PRVENSTVA U ATLETICI I PLIVANJU U MALIM BAZENIMA (25 m)

VRSTA
MEDALJE

POJEDINAČNI ŠPORTOVI

EKIPNI ŠPORTOVI

ŠPORTAŠ

TRENER

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ŠPORTAŠ ČLAN EKIPE

TRENER

IZBORNIK

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ZLATO

17.500,00

10.500,00

10.500,00

15.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

SREBRO

10.000,00

6.000,00

6.000,00

8.700,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

BRONCA

7.500,00

4.500,00

4.500,00

6.200,00

3.800,00

3.800,00

3.800,00

8. SVJETSKA SENIORSKA PRVENSTVA U NEOLIMPIJSKIM I NEPARAOLIMPIJSKIM ŠPORTOVIMA S DULJOM TRADICIJOM U REPUBLICI HRVATSKOJ KOJA SE ODRŽAVAJU SVAKE ČETIRI (4) ILI SVAKE DVIJE (2) GODINE

VRSTA
MEDALJE

POJEDINAČNI ŠPORTOVI

EKIPNI ŠPORTOVI

ŠPORTAŠ

TRENER

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ŠPORTAŠ ČLAN EKIPE

TRENER

IZBORNIK

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ZLATO

30.000,00

24.000,00

24.000,00

25.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

9. SVJETSKA SENIORSKA PRVENSTVA U NEOLIMPIJSKIM I NEPARAOLIMPIJSKIM ŠPORTOVIMA S DULJOM TRADICIJOM U REPUBLICI HRVATSKOJ KOJA SE ODRŽAVAJU SVAKE GODINE

VRSTA MEDALJE

POJEDINAČNI ŠPORTOVI

EKIPNI ŠPORTOVI

ŠPORTAŠ

TRENER

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ŠPORTAŠ ČLAN EKIPE

TRENER

IZBORNIK

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ZLATO

22.500,00

18.000,00

18.000,00

18.700,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

10. EUROPSKA SENIORSKA PRVENSTVA U NEOLIMPIJSKIM I NEPARAOLIMPIJSKIM ŠPORTOVIMA S DULJOM TRADICIJOM U REPUBLICI HRVATSKOJ KOJA SE ODRŽAVAJU SVAKE ČETIRI (4) ILI SVAKE DVIJE (2) GODINE

VRSTA
MEDALJE

POJEDINAČNI ŠPORTOVI

EKIPNI ŠPORTOVI

ŠPORTAŠ

TRENER

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ŠPORTAŠ ČLAN EKIPE

TRENER

IZBORNIK

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ZLATO

17.500,00

10.500,00

10.500,00

15.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

11. EUROPSKA SENIORSKA PRVENSTVA U NEOLIMPIJSKIM I NEPARAOLIMPIJSKIM ŠPORTOVIMA S DULJOM TRADICIJOM U REPUBLICI HRVATSKOJ KOJA SE ODRŽAVAJU SVAKE GODINE

VRSTA
MEDALJE

POJEDINAČNI ŠPORTOVI

EKIPNI ŠPORTOVI

ŠPORTAŠ

TRENER

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ŠPORTAŠ ČLAN EKIPE

TRENER

IZBORNIK

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ZLATO

13.000,00

7.800,00

7.800,00

11.000,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

12. SVJETSKI REKORD NA SENIORSKIM NATJECANJIMA U OLIMPIJSKIM ŠPORTOVIMA, PARAOLIMPIJSKIM ŠPORTOVIMA TE OLIMPIJSKIM ŠPORTOVIMA ZA GLUHE

SVJETSKI REKORD

POJEDINAČNI ŠPORTOVI

EKIPNI ŠPORTOVI

ŠPORTAŠ

TRENER

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ŠPORTAŠ ČLAN EKIPE

TRENER

IZBORNIK

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

22.000,00

17.000,00

17.000,00

18.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13. SVJETSKA SENIORSKA PRVENSTVA U NEOLIMPIJSKIM DISCIPLINAMA OLIMPIJSKIH ŠPORTOVA, NEPARAOLIMPIJSKIM DISCIPLINAMA PARAOLIMPIJSKIH ŠPORTOVA I NEOLIMPIJSKIM DISCIPLINAMA OLIMPIJSKIH ŠPORTOVA ZA GLUHE

VRSTA MEDALJE

POJEDINAČNI ŠPORTOVI

EKIPNI ŠPORTOVI

ŠPORTAŠ

TRENER

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ŠPORTAŠ ČLAN EKIPE

TRENER

IZBORNIK

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ZLATO

15.000,00

12.000,00

12.000,00

12.500,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

14. EUROPSKA SENIORSKA PRVENSTVA U NEOLIMPIJSKIM DISCIPLINAMA OLIMPIJSKIH ŠPORTOVA, NEPARAOLIMPIJSKIM DISCIPLINAMA PARAOLIMPIJSKIH ŠPORTOVA I NEOLIMPIJSKIM DISCIPLINAMA OLIMPIJSKIH ŠPORTOVA ZA GLUHE

VRSTA MEDALJE

POJEDINAČNI ŠPORTOVI

EKIPNI ŠPORTOVI

ŠPORTAŠ

TRENER

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ŠPORTAŠ ČLAN EKIPE

TRENER

IZBORNIK

DJELATNE STRUČNE ŠPORTSKE OSOBE

ZLATO

10.000,00

6.000,00

6.000,00

8.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00