Naputak o izmjeni Naputka o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar

NN 4/2010 (8.1.2010.), Naputak o izmjeni Naputka o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar

4 08.01.2010 Naputak o izmjeni Naputka o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

103

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (»Narodne novine« broj: 40/07.), ministar pravosuđa donosi

NAPUTAK

O IZMJENI NAPUTKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE S REGISTARSKIM SUDOM RADI UPISA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U SUDSKI REGISTAR

Članak 1.

U članku 1. Naputka o uvjetima i načinu ostvarenja elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću (»Narodne novine« broj 109/07., 62/08. i 20/09.), mijenja se stavak 3. i glasi:

»Pilot-projekt trajat će do 30. travnja 2010. godine.«

Članak 2.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-13/08-01/2

Urbroj: 514-04-01-03/1-08-25

Zagreb, 7. prosinca 2009.

Ministar pravosuđa
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.