Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana

NN 4/2010 (8.1.2010.), Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

104

Na temelju članka 49. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine« broj: 77/99., 133/02., 48/05. i 74/09) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA I EVIDENCIJAMA PUTNIH ISPRAVA HRVATSKIH DRŽAVLJANA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj obrasca putovnice, putnog lista, obrasca zahtjeva za izdavanje putovnice, obrasca zahtjeva za izdavanje i produženje roka valjanosti putnih isprava koje se izdaju prema međunarodnim ugovorima te sadržaj evidencija koje vodi pravna osoba ovlaštena za tehničku izradu putnih isprava.

Članak 2.

Obrazac putovnice je veličine 88 x 125 mm i sadrži 34 brojem označene stranice (Obrazac 1).

Obrazac putnog lista otisnut je na jednoj stranici veličine 210 x 297 mm. (Obrazac 2).

Članak 3.

Obrazac zahtjeva za izdavanje putovnice bijele je boje, veličine 150 x 210 mm (Obrazac 3).

Nakon utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva za izdavanje putovnice, podaci se u obrazac zahtjeva za izdavanje putovnice (Obrazac 3), ispisuju iz središnjeg informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

Policijska uprava ili policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: policijska uprava ili postaja) podnositelju zahtjeva za izdavanje putovnice izdaje potvrdu o podnijetom zahtjevu, koja je sastavni dio obrasca 3 i od njega se odvaja perforacijom.

Obrazac zahtjeva za izdavanje – produženje roka važenja putnih isprava koje se izdaju prema međunarodnim ugovorima svijetlo plave je boje, veličine 150 mm × 210 mm (Obrazac 4).

Članak 4.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice podnositelj zahtjeva prilaže jednu fotografiju dimenzija 35 x 45 mm.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putnih isprava koje se izdaju prema međunarodnim ugovorima podnositelj zahtjeva prilaže dvije fotografije dimenzija 35 × 45 mm.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putnog lista podnositelj zahtjeva prilaže dvije fotografije dimenzija 30 × 35 mm.

Članak 5.

Fotografije iz članka 4. ovoga Pravilnika moraju osobu prikazivati s neutralnim izrazom lica, otvorenih očiju i zatvorenih usta na frontalnoj snimci.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka slijepe osobe koje nose tamne naočale mogu priložiti fotografije na kojima su fotografirane s tamnim naočalama.

Na fotografiji osobe koja radi vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu moraju se vidjeti obrazi, brada i čelo.

Djeca na fotografiji moraju biti sama, a lice im mora biti u potpunosti vidljivo i oči otvorene.

Na fotografiji koja se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice glava (od vrha brade do tjemena) mora zauzimati oko 2/3 fotografije, ali ne smije biti viša od 36 mm. Glava na fotografiji mora biti centrirana u središtu fotografije. Razmak očiju (od sredine lijevog do sredine desnog oka) mora iznositi najmanje 8 mm (optimalno 10 mm).

Fotografija mora biti izrađena na visokokvalitetnom sjajnom i glatkom papiru bez površinske strukture, s visokom kvalitetom tiska. Pozadina mora biti jednobojno svijetla, bez uzoraka i s dovoljnim kontrastom prema licu i kosi.

Za osobu kojoj je hitno potrebna putovnica radi prijevoza u inozemstvo na liječenje, može se iznimno priložiti fotografija te osobe koja ne udovoljava uvjetima iz ovoga članka.

Članak 6.

Obrazac putovnice sadrži elektronički nosač podataka koji uz ostale osobne podatke nositelja putovnice sadrži i biometrijske podatke: biometrijsku sliku lica i otiske prstiju.

U obrazac putovnice, na drugoj stranici, u prostor za strojno čitanje upisuju se vizualno čitljivi podaci:

1. oznaka za vrstu putne isprave »P«,

2. oznaka države »HRV«,

3. prezime,

4. ime,

5. broj putovnice,

6. državljanstvo »HRV«,

7. datum rođenja,

8. spol (M/F),

9. rok važenja.

Uz podatke iz stavka 2. ovoga članka u prostor za strojno čitanje upisuju se i kontrolne brojke.

Članak 7.

Podatak o državljanstvu u vizualnoj zoni druge stranice obrasca putovnice upisuje se riječju: »HRVATSKO«, a podatak o državi oznakom: »HRV«.

U obrasce propisane ovim Pravilnikom podatak o spolu upisuje se oznakom »F« za ženski spol, a oznakom »M« za muški spol.

Na trećoj stranici obrasca putovnice upisuju se podaci o prebivalištu i adresi stanovanja te osobnom identifikacijskom broju nositelja putovnice.

Članak 8.

Upis podataka u vizualnu i strojno čitljivu zonu putovnice mora se obavljati sukladno međunarodnim standardima za strojno čitanje putne isprave.

U putni list i putne isprave koje se izdaju prema međunarodnim ugovorima podaci se upisuju odgovarajućim strojem za pisanje.

Članak 9.

O putnim ispravama policijske uprave i postaje vode evidenciju na središnjem informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 10.

Obrasci zahtjeva za izdavanje putovnice (Obrazac 3) i obrasci zahtjeva za izdavanje – produženje roka važenja putnih isprava koje se izdaju prema međunarodnim ugovorima (Obrazac 4) odlažu se u kartoteku.

Kartoteka se slaže i vodi po abecednom redu, odvojeno za svaku vrstu putne isprave.

Policijska uprava ili postaja koja izda putovnicu osobi koja nema prijavljeno prebivalište na njenom području, nakon izdavanja putovnice obrazac zahtjeva za izdavanje putovnice (Obrazac 3) šalje policijskoj upravi ili postaji na čijem području osoba ima prijavljeno prebivalište.

Policijska uprava ili postaja koja izda putovnicu osobi koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, obrazac zahtjeva za izdavanje putovnice (Obrazac 3) odlaže u svoju kartoteku.

Članak 11.

Nakon prestanka državljanstva ili nakon smrti osobe, isteka roka važenja putne isprave ili prestanka važenja putne isprave iz nekog drugog razloga, obrasci iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika odlažu se u posebnu kartoteku i čuvaju 5 godina od dana nastupanja okolnosti propisanih ovim člankom.

Članak 12.

Pravna osoba ovlaštena za tehničku izradu putnih isprava vodi evidenciju o izrađenim putovnicama na informacijskom sustavu.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

1. datum tehničke izrade putovnice,

2. naziv policijske uprave ili postaje, diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske koji je naručio tehničku izradu putovnice,

3. broj putovnice,

4. ukupan broj izrađenih putovnica za svaku policijsku upravu ili postaju, diplomatsku misiju i konzularni ured Republike Hrvatske.

Pravna osoba ovlaštena za tehničku izradu putnih isprava može podatke iz evidencije iz stavka 1. ovoga članka koristiti samo u svrhu unutarnje kontrole rada, financijskih potraživanja i naplate te ih u druge svrhe ne smije koristiti.

Članak 13.

Pravna osoba ovlaštena za tehničku izradu putnih isprava na informacijskom sustavu vodi evidenciju o putovnicama u kojima se pojavila pogreška pri tehničkoj izradi.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobno ime osobe za koju je obavljana tehnička izrada putovnice, broj putovnice u kojoj se pojavila pogreška pri tehničkoj izradi i datum njezine izrade te naziv tijela državne uprave koje je naručilo tehničku izradu putovnice.

Putovnice u kojima se pojavila pogreška pri tehničkoj izradi uništava povjerenstvo koje imenuje direktor pravne osobe ovlaštene za tehničku izradu putnih isprava uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove.

Uništavanje putovnica iz stavka 3. ovoga članka obavlja se svake godine u mjesecu lipnju i prosincu.

Povjerenstvo o uništavanju putovnica u kojima se pojavila pogreška pri tehničkoj izradi sastavlja zapisnik.

Članak 14.

Putnu ispravu koja iz bilo kojeg razloga ne može služiti svrsi (istek roka važenja, popunjena, zamijenjena zbog promjene osobnih podataka, oštećena, prestanak državljanstva i sl.) policijska uprava ili postaja, diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske dužni su poništiti.

Poništavanje se obavlja fizičkim bušenjem korica i svake stranice putne isprave te rezanjem elektroničkog nosača podataka (RFID čipa).

U putnoj ispravi iz stavka 1. ovoga članka neće se poništiti stranice na kojima se nalaze važeće vize i bilješke.

Članak 15.

Obrasci 1, 2, 3 i 4 tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima i evidenciji putnih isprava hrvatskih državljana (»Narodne novine« broj 107/99., 148/02., 155/08. i 75/09.), osim odredbi članka 2. stavka 3., članka 3. stavka 5. i članka 17. kojima se propisuje Obrazac 7. i njegova uporaba.

Obrazac 7. koji je tiskan uz Pravilnik iz stavka 1. ovog članka i njegov je sastavni dio, ostaje u uporabi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske koji s danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika ne ispunjavaju tehničke uvjete za izdavanje biometrijskih putovnica.

Odredbe Pravilnika iz stavka 1. ovog članka ostaju na snazi do 29. lipnja 2010.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 18. siječnja 2010. godine.

Broj: 511-01-152-77278/2-2009

Zagreb, 4. siječnja 2010.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.


OBRASCI