Pravilnik o načinu vođenja, sadržaju i izgledu obrasca evidencije o žičarama

NN 4/2010 (8.1.2010.), Pravilnik o načinu vođenja, sadržaju i izgledu obrasca evidencije o žičarama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

106

Na temelju članka 4. stavak 3. i članka 38. stavak 6. Zakona o žičarama za prijevoz osoba (»Narodne novine«, broj 79/07 i 75/09), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA, SADRŽAJU I IZGLEDU OBRASCA EVIDENCIJE O ŽIČARAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način vođenja, sadržaj i izgled obrasca evidencije žičara i očevidnik ovlaštenih pravnih i/ili fizičkih osoba za obavljanje godišnjeg stručno tehničkog pregleda (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik odnosi se na upravitelja žičare (u daljnjem tekstu: upravitelj) i pravne i/ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba) koje su dobile ovlasnicu ministra nadležnog za promet, temeljem akreditacije Hrvatske akreditacijske agencije, za obavljanje godišnjeg stručno tehničkog pregleda (u daljnjem tekstu: stručni pregled).

II. NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE ŽIČARA

Članak 3.

Ministarstvo nadležno za promet (u daljnjem tekstu: ministarstvo) prikuplja i vodi evidenciju o svim žičarama koje su u funkciji na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

Upravitelj je dužan redovito dostavljati podatke o žičari u skladu s rokovima.

Članak 5.

Ministarstvo uspostavlja podatkovnu uložnicu svake pojedine žičare koju čine:

1) Upisnik podataka žičare za prijevoz osoba (u daljnjem tekstu: upisnik žičare),

2) Obrazac evidencije podataka žičare,

3) Zaprimljena dokumentacija žičare.

Članak 6.

(1) Pri otvaranju podatkovne uložnice svakoj žičari za prijevoz osoba dodjeljuje se jedinstveni osmeroznamenkasti evidencijski broj, gdje su znamenke podijeljene na sljedeći način:

X-XXXX-XXX.

(2) Prva znamenka označava u koju je grupu žičara uvrštena:

a) za viseće žičare prva znamenka je 1,

b) za uspinjače prva znamenka je 2,

c) za vučnice prva znamenka je 3.

(3) Druga grupa znamenki je godina proizvodnje žičare.

(4) Treća grupa znamenki je redni broj upisa žičare u evidenciju žičara za prijevoz osoba.

(5) Redni broj upisa je jedinstven, bez obzira na grupu.

Članak 7.

Na osnovu primljenih i unesenih podataka u upisnik žičare, ministarstvo unosi trajne podatke u obrazac evidencije podataka žičare, te odlaže zaprimljenu i uvedenu dokumentaciju u podatkovnu uložnicu.

Članak 8.

Za provjeru točnosti podataka zaprimljenih i uvedenih u obrazac evidencije podataka žičare nadležno je ministarstvo.

Članak 9.

(1) Upravitelj je dužan najmanje jednom godišnje dostaviti podatke o:

a) stručnom pregledu,

b) prometu,

c) promjenama općih, tehničkih i tehnoloških značajki žičare.

(2) Upravitelj je dužan dostaviti u roku od 15 dana podatke o:

a) kontrolama,

b) izvanrednim događajima.

(3) Naknadno zaprimljenu dokumentaciju iz stavka 1. i 2. ovog članka Upravitelj je dužan dostaviti ministarstvu u roku od 15 dana od njenog primitka.

Članak 10.

(1) Nakon primitka promjene podataka i unosa u upisnik žičare, otvara se novi obrazac evidencije podataka žičare, te mu se dodjeljuje odgovarajući redni broj i datum otvaranja.

(2) U novootvoreni obrazac evidencije podataka žičare prepisuju se nepromijenjeni podaci s prethodnog obrasca i unose promijenjeni u skladu s primljenom dokumentacijom.

(3) Obrazac evidencije podataka žičare sa starim podacima ostaje pohranjen u podatkovnoj uložnici.

III. SADRŽAJ OBRASCA EVIDENCIJE ŽIČARA

Članak 11.

(1) U upisnik žičare se unosi opis zaprimljenih podataka o žičari, datum urudžbiranja, datum unosa u upisnik žičare, podaci o zaprimljenoj dokumentaciji i provedenim postupcima i podaci o osobi koja je izvršila upis i provela postupak.

(2) Na svaki list upisnika žičare upisuje se:

a) evidencijski broj žičare,

b) broj lista.

Članak 12.

Obrazac evidencije podataka žičare registrira:

1) opći podaci o žičari i njihovim promjenama,

2) tehničke i tehnološke značajke žičare i njihove promjene,

3) imenovanja i promjena upravitelja žičare, voditelja žičare i zamjenici voditelja žičare,

4) podaci o građevinskoj i lokacijskoj dozvoli,

5) podaci o stručnom pregledu i osobama koje su ga izvele,

6) dozvoli za rad i obnovi dozvole za rad,

7) prometu,

8) izvršenim kontrolama i osobama koje su ih izvele,

9) izvanrednim događajima.

Članak 13.

U svaki obrazac evidencije podataka žičare upisuje se:

1) evidencijski broj žičare,

2) broj obrasca,

3) datum unosa podatka u obrazac.

Članak 14.

(1) U obrazac evidencije podataka žičare, podaci se unose u skladu sa značajkama žičare po grupama:

1) viseće žičare,

2) uspinjače,

3) vučnice.

(2) Podaci koji se unose u obrazac evidencije podataka žičare za pojedinu grupu žičare, označeni su s »Da«, a podaci koji se ne unose u obrazac evidencije podataka žičare za pojedinu grupu žičare označeni su s »Ne«.

Tablica 1.

PODACI KOJI SE UNOSE U OBRAZAC EVIDENCIJE
PODATAKA ŽIČARE.

1

OPĆI PODACI O ŽIČARI

Unos podataka za žičare

viseće

uspinjače

vučnice

1.1

Ime žičare

Da

Da

Da

1.2

Lokacija žičare

Da

Da

Da

1.3

Proizvođač

Da

Da

Da

1.4

Godina proizvodnje

Da

Da

Da

1.5

Datum puštanja u rad žičare

Da

Da

Da

1.6

Podaci o vlasniku – koncesionaru: 1.6.1 ime/naziv tvrtke, 1.6.2 adresa, 1.6.3 tel., 1.6.4 faks, 1.6.5 e-adresa

Da

Da

Da

1.7

Podaci o koncesiji: 1.7.1 podaci o davatelju koncesije, 1.7.2 podaci o trajanju koncesije

Da

Da

Da

1.8

Podaci o lokacijskoj dozvoli: 1.8.1 broj dozvole, 1.8.2 izdavatelj dozvole, 1.8.3 datum izdavanja

Da

Da

Da

1.9

Podaci o građevinskoj dozvoli/glavnom projektu: 1.9.1 broj dozvole, 1.9.2 izdavatelj dozvole, 1.9.3 datum izdavanja

Da

Da

Da

2

TEHNOLOŠKE ZNAČAJKE ŽIČARE

viseće

uspinjače

vučnice

2.1

Tok žičare: s povratnim tokom/s kružnim tokom

Da

Ne

Ne 

2.2

Uže žičare: jednoužetna/udvojena jednoužetna/dvoužetna

Da

Ne

Ne

2.3

Vozilo: zatvoreno vozilo (kabinska)/otvoreno vozilo (sjedežnica)

Da

Ne

Ne 

2.4

Veza vozila i užeta: s promjenljivom brzinom (rasklopivo učvršćenje)/s konstantnom brzinom (sa stalno učvršćenim vozilima)

Da

Ne

Ne

2.5

Tip vučnice: s visokovođenim užetom (trajno postavljena)/s niskovođenim užetom (privremeno postavljena)

Ne

Ne

Da

2.6

Uspinjača: broj užadi

Ne

Da

Ne

3

TEHNIČKE ZNAČAJKE ŽIČARE

3.1

Vozila, kapacitet i brzina

viseće

uspinjače

vučnice

3.1.1

Opis vozila/vučnika

Da

Da

Da

3.1.2

Broj projektiranih mjesta u/na vozilu

Da

Da

Da

3.1.3

Ukupan broj vozila

Da

Da

Da

3.1.4

Maksimalni broj vozila na trasi

Da

Ne

Da

3.1.5

Projektirana brzina vožnje

Da

Da

Da

3.1.6

Maksimalni kapacitet žičare

Da

Da

Da

3.1.7

Vrijeme vožnje

Da

Da

Da

3.2

Trasa

viseće

uspinjače

vučnice

3.2.1

Horizontalna duljina trase

Da

Da

Da

3.2.2

Visinska razlika

Da

Da

Da

3.2.3

Nadmorska visina pogonske postaje

Da

Da

Da

3.2.4

Nadmorska visina ne-pogonske postaje

Da

Da

Da

3.2.5

Srednji nagib linije

Da

Da

Da

3.2.6

Duljina linije

Da

Da

Da

3.2.7

Broj potpornih konstrukcija na trasi

Da

Ne

Da

3.2.8

Najveća udaljenost između dvije potporne konstrukcije

Da

Ne

Da

3.2.9

Najveća vertikalna udaljenost donjeg dijela vozila od tla

Da

Ne 

Ne

3.3

Uže/užad

viseće

uspinjače

vučnice

3.3.1

Nosivo uže: 3.3.1.1 promjer i 3.3.1.2 duljina

Da

Ne

Ne

3.3.2

Natezno uže: 3.3.2.1 promjer i 3.3.2.2 duljina

Da

Ne

Ne 

3.3.3

Kočno uže: 3.3.3.1 promjer i 3.3.3.2 duljina

Da

Ne

Ne 

3.3.4

Transportno uže: 3.3.4.1 promjer i 3.3.4.1 duljina

Da

Ne 

Da

3.3.5

Vučno uže: 3.3.5.1 promjer i 3.3.5.2 duljina

Da

Da

Ne 

3.3.6

Protuuže: 3.3.6.1 promjer i 3.3.6.2 duljina

Da

Ne

Ne 

3.3.7

Evakuacijsko uže: 3.3.7.1 promjer i 3.3.7.2 duljina

Da

Ne

Ne

3.3.8

Povratno uže: 3.3.8.1 promjer i 3.3.8.2 duljina

Da

Ne

Ne 

3.3.9

Broj užadi

 Ne

Da

Ne

3.4

Pogon

viseće

uspinjače

vučnice

3.4.1

Glavni pogon: 3.4.1.1 tip/vrsta, 3.4.1.2 proizvođač, 3.4.1.3 snaga, 3.4.1.4 maksimalna brzina

Da

Da

Da

3.4.2

Pomoćni pogon: 3.4.2.1 tip/vrsta, 3.4.2.2 proizvođač, 3.4.2.3 snaga, 3.4.2.4 maksimalna brzina

Da

Ne

Ne 

3.4.3

Nužni pogon: 3.4.3.1 tip/vrsta, 3.4.3.2 proizvođač, 3.4.3.3 snaga, 3.4.3.4 maksimalna brzina

Da

Ne

Ne

3.4.4

Evakuacijski pogon: opis pogona

Da

Ne

Ne

3.4.5

Pogonska užnica: promjer užnice

Da

Da

Da

3.5

Mehanički uređaji

viseće

uspinjače

vučnice

3.5.1

Vrsta nateznog uređaja/sustava za užad: Natezanje protuutegom/Natezanje hidrauličkim cilindrom/Sidrenje sustavom užadi

Da

Da

Da

3.6

Oprema za spašavanje

viseće

uspinjače

vučnice

3.6.1

Fiksna oprema za spašavanje: broj kompleta

Da

Ne

Ne

3.6.2

Prenosiva oprema za spašavanje: broj kompleta

Da

 Ne

Ne 

4

UPRAVITELJ, VODITELJ I ZAMJENIK VODITELJA ŽIČARE

viseće

uspinjače

vučnice

4.1

Podaci o upravitelju žičare: 4.1.1 ime/naziv tvrtke, 4.1.2 broj osobne iskaznice ili matični broj, 4.1.3 adresa, 4.1.4 telefon, 4.1.5 telefaks, 4.1.6 e-adresa, 4.1.7 dokument o imenovanju, 4.1.8 izdavatelj dokumenta, 4.1.9 datum izdavanja, 4.1.10 ostalo

Da

Da

Da

4.2

Podaci o voditelju žičare: 4.2.1 ime i prezime, 4.2.2 broj osobne iskaznice, 4.2.3 adresa, 4.2.4 telefon, 4.2.5 telefaks, 4.2.6 e-adresa, 4.2.7 dokument o imenovanju, 4.2.8 izdavatelj dokumenta, 4.2.9 datum izdavanja, 4.2.10 ostali dokumenti: licenca/dokument o kvalifikaciji/ovlaštenju, izdavatelj dokumenta, datum izdavanja.

Da

Da

Da

4.3

Podaci o zamjeniku voditelja žičare: 4.3.1 ime i prezime, 4.3.2 broj osobne iskaznice, 4.3.3. adresa, 4.3.4 telefon, 4.3.5 telefaks, 4.3.6 e-adresa, 4.3.7 dokument o imenovanju, 4.3.8 izdavatelj dokumenta, 4.3.9 datum izdavanja, 4.3.10 ostali dokumenti: licenca/dokument o kvalifikaciji/ovlaštenju, izdavatelj dokumenta, datum izdavanja.

Da

Da

Da

5

GODIŠNJI STRUČNO TEHNIČKI PREGLED

viseće

uspinjače

vučnice

5.1

Dokument o godišnjem stručno tehničkom pregledu: naziv i broj dokumenta, datum izdavanja dokumenta, podaci o izdavatelju dokumenta, podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila godišnji stručno tehnički pregled

Da

Da

Da

5.2

Odobrenje za rad žičare: naziv i broj dokumenta, datum izdavanja dokumenta, podaci o izdavatelju dokumenta

Da

Da

Da

6

PROMET, KONTROLA I IZVANREDNI DOGAĐAJI

viseće

uspinjače

vučnice

6.1

Podaci o prometu (plan): radno vrijeme, datum početka rada, datum završetka rada,

Da

Da

Da

6.2

Podaci o prometu (realizacija): broj radnih dana, broj radnih sati

Da

Da

Da

6.3

Podaci o kontroli: naziv i broj dokumenta o izvršenoj kontroli, datum izdavanja dokumenta, podaci o pravnoj i/ili fizičkoj osobi koja je obavila kontrolu, dokumenti u prilogu.

Da

Da

Da

6.4

Podaci o izvanrednom događaju: naziv i broj dokumenta o izvanrednom događaju, datum izdavanja dokumenta, podaci o pravnoj i/ili fizičkoj osobi koja je pripremila dokument o izvanrednom događaju.

Da

Da

Da

(3) Podaci o stručnom pregledu (5), prometu, kontroli i izvanrednim događajima (6) upisom u upisnik žičare smatraju se sastavnim dijelom evidencije podataka bez prijepisa u obrazac evidencije podataka žičare.

IV. IZGLED OBRASCA EVIDENCIJE ŽIČARE

Članak 15.

(1) Izgled upisnika žičare je prikazan u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Izgled obrasca evidencije podataka visećih žičara je prikazan u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Izgled obrasca evidencije podataka uspinjača je prikazan u Prilogu 3. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(4) Izgled obrasca evidencije podataka vučnica je prikazan u Prilogu 4. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

V. NAČIN VOĐENJA OČEVIDNIKA OVLAŠTENIH PRAVNIH ILI FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE STRUČNOG PREGLEDA

Članak 16.

Ministarstvo uspostavlja i vodi očevidnik ovlaštenih osoba za obavljanje stručnog pregleda koje su dobile ovlasnicu ministra na temelju dobivene akreditacije Hrvatske akreditacijske agencije.

Članak 17.

Podatkovna uložnica (u daljnjem tekstu: uložnica) uspostavlja se, za svaku osobu nakon primitka Zahtjeva za izdavanje ovlasti za obavljanje stručnog pregleda žičare (u daljnjem tekstu: zahtjev) i akreditacije izdane od Hrvatske akreditacijske agencije, a koju čine:

a) Upisnik podataka o primljenim i izdanim dokumentima za obavljanje stručnog pregleda žičara za prijevoz osoba (u daljnjem tekstu: očevidnik),

b) Obrazac evidencije o danim i oduzetim ovlastima osobe (u daljnjem tekstu: obrazac evidencije),

c) Zaprimljena akreditacije Hrvatske akreditacijske agencije,

d) Dokumentacija upisana u očevidnik.

Članak 18.

(1) Uložnici se, pri otvaranju, dodjeljuje jedinstveni broj i zapisuju podaci o osobi koja je podnijela zahtjev.

(2) Na osnovu izdane ovlasti ministra, otvara se obrazac evidencije očevidnika.

Članak 19.

(1) Na osnovu podataka primljenih i unesenih u očevidnik, pohranjuje se dokumentacija u uložnicu.

(2) U očevidnik se registriraju podaci o:

a) zaprimljenom zahtjevu, datum urudžbiranja, datum unosa u očevidnik,

b) izdanoj akreditaciji Hrvatske akreditacijske agencije podnesenoj uz zahtjev,

c) rješenju ministra o davanju ovlasti,

d) dokumentaciji vezanoj uz povlačenje i ponovno izdavanje ovlasti,

e) osobi koja je izvršila upis i provela postupak.

Članak 20.

(1) Ministarstvo zaprima zahtjeve na obrascu koji je dan u Prilogu 5. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Uz zahtjev se prilaže valjana akreditacija Hrvatske akreditacijske agencije.

Članak 21.

Zaprimljeni zahtjev i akreditacija Hrvatske akreditacijske agencije dostavlja se ministru na postupak dobivanja ovlasnice ministra za obavljanje stručnog pregleda žičara za prijevoz osoba.

Članak 22.

(1) Ministarstvu se dostavlja rješenja Hrvatske akreditacijske agencije o prestanku valjanosti ili oduzimanju akreditacije za obavljanje stručnog pregleda žičara za prijevoz osoba uz obrazloženje i popratnu dokumentaciju.

(2) U postupku oduzimanja ili neproduljivanja postojeće akreditacije pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji ministarstvo, temeljem raspoloživih podataka u evidenciji, može dati mišljenja i druge relevantne podatke odlučne za donošenje odluke u postupku oduzimanja ili neproduljivanja postojeće akreditacije.

Članak 23.

(1) Nakon isteka razdoblja na koje je ovlast izdana ili nakon zaprimanja rješenja o oduzimanju ovlasti upisuje se u obrascu evidencije datum pohrane i osoba koja je pohranu izvršila, registrira se postupak i ostaje trajno pohranjen u uložnici.

(2) Nakon primitka ponovljenog zahtjeva iste osobe postupak se upisuje u postojeći obrazac evidencije, a za upis izdanih ovlasti otvara se novi obrazac evidencije, te mu se dodjeljuje odgovarajući redni broj i datum otvaranja.

(3) Cjelokupna dokumentacija se ulaže u postojeću uložnicu.

VI. SADRŽAJ OČEVIDNIKA OVLAŠTENIH PRAVNIH ILI FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE
STRUČNOG PREGLEDA

Članak 24.

Zahtjev za izdavanje ovlasti sadrži:

PODATKE O PODNOSITELJU

1

Ime / Naziv podnositelja:

2

Adresa:

3

Telefon:

4

Telefaks:

5

Elektronska adresa:

6

Datum:

7

Broj:

NASLOV MINISTARSTVA

ZAKONSKU OSNOVU PODNOŠENJA ZAHTJEVA

PODATKE O OSOBI ZA KOJU SE OVLAST TRAŽI

8

Naziv / Ime i prezime:

9

Matični broj / OIB:

10

Adresa:

11

Telefon:

12

Telefaks:

13

Elektronska adresa:

14

Podaci o akreditaciji HAA:

15

Potpis podnositelja zahtjeva:

16

Naznaku o dokumentu HAA u prilogu:

Članak 25.

Očevidnik sadrži:

1

Ime / naziv ovlaštenika:

2

Broj lista očevidnika:

3

Datum otvaranja lista:

4

Ime i prezime osobe koja je list otvorila:

5

Redni broj upisa podatka:

6

Datum upisa podatka:

7

Datum dokumenta ili postupanja:

8

Naziv dokumenta / postupka:

9

Podatak o dokumentu i prilozima / postupku:

10

Ime osobe koja je upis izvršila:

Članak 26.

Obrazac evidencije sadrži:

1

PODACI O OBRASCU

1.1

Broj uložnice:

1.2

Broj obrasca:

1.3

Datum:

2

OPĆI PODACI O PRAVNOJ / FIZIČKOJ OSOBI

2.1

Naziv / Ime i prezime:

2.2

MB / JMBG:

2.3

Adresa:

2.4

Telefon:

2.5

Telefaks:

2.6

Elektronska adresa:

3

PODACI O OVLASNICI

3.1

Naziv:

3.2

Izdavatelj ovlasnice:

3.3

Adresa izdavatelja:

3.4

Datum izdavanja ovlasnice:

3.5

Napomene i dopune:

4

PODACI O IZDANOJ OVLASTI MINISTRA

4.1

Naziv:

4.2

Datum izdavanja:

4.3

Vrijeme na koje se izdaje ovlast:

4.4

Napomene i dopune:

4.5

Ime i prezime potpisnika:

5

PODACI O ODUZETIM OVLASTIMA

5.1

Naziv dokumenta:

5.2

Datum izdavanja:

5.3

Vrijeme na koje se oduzima ovlaštenje:

5.4

Ime i prezime potpisnika:

5.5

Obrazloženje:

5.6

Napomene i dopune:

6

PODACI O EVIDENCIJI

6.1

Ime i prezime osobe koja je unijela podatke:

6.2

Datum unosa:

6.3

Ime i prezime osobe koja je pohranila obrazac:

6.4

Datum pohrane obrasca (kod otvaranja novog):

VII. IZGLED OBRASCA OČEVIDNIKA OVLAŠTENIH PRAVNIH ILI FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE STRUČNOG PREGLEDA

Članak 27.

(1) Izgled zahtjeva za davanje ovlasti prikazan je u Prilogu 5. ovog Pravilnika.

(2) Izgled očevidnika podataka prikazan je u Prilogu 6. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Izgled obrasca evidencije prikazan je u Prilogu 7. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/81

Urbroj: 530-01-06-09-1

Zagreb, 18. prosinca 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

PRILOZI