Pravilnik o tehničkim zahtjevima žičara za prijevoz osoba

NN 4/2010 (8.1.2010.), Pravilnik o tehničkim zahtjevima žičara za prijevoz osoba

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

107

Na temelju članka 6. stavka 3., članka 8. stavka 3., članka 9. stavka 2., članka 10. stavka 3., članka 11. stavka 5., članka 12. stavka 2., članka 13. stavka 2., članka 14. stavka 9., članka 15. stavka 3., članka 20. stavka 2., članka 21. stavka 3., članka 24. stavka 4., članka 28. stavka 3., članka 41. stavka 5., članka 43. stavka 2. i članka 44. stavka 3. Zakona o žičarama za prijevoz osoba (»Narodne novine«, broj 79/07 i 75/09) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ŽIČARA ZA PRIJEVOZ OSOBA

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na žičare za prijevoz osoba, sukladno članku 2. Zakonu o žičarama za prijevoz osoba (»Narodne novine« broj 79/07 i 75/09) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) Ovaj Pravilnik odnosi se na sljedeće žičare:

a) uspinjače i ostala postrojenja s vagonima na kotačima ili vođenim na drugi način, pri čemu se vuča vrši pomoću jednog ili više užeta;

b) viseće žičare kod kojih su kabine ili sjedalice nošene i/ili vučene pomoću jednog ili više užeta;

c) vučnice, kod kojih se s prikladnom opremom korisnike vuče pomoću užeta.

(2) Ovaj Pravilnik se primjenjuje na:

a) žičare koje su izgrađene i puštene u uporabu, nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika;

b) podsustave i sigurnosne komponente stavljene na tržište, nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Osnovni pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

– žičara, odnosno žičara za prijevoz osoba je postrojenje sastavljeno od više komponenti, konstruiranih, proizvedenih, montiranih i stavljenih u uporabu s ciljem prijevoza putnika. Žičare se koriste za prijevoz osoba u vozilima ili s vučnim uređajima, pri čemu se vožnja i/ili vuča ostvaruje pomoću užadi postavljene duž trase.

(2) Pod pojmom žičara podrazumijeva se cijeli sustav na terenu. Žičara kao sustav sastoji se od infrastrukture žičare, podsustava žičare i sigurnosnih komponenti.

(3) Infrastruktura žičare se posebno projektira za svako postrojenje i uvijek je namijenjena određenom terenu, a sastoji se iz trase žičare, projektnih podataka sustava, kao i za izgradnju i rad postrojenja neophodnih građevinskih objekata, kao što su postaje i potporne konstrukcije duž trase, uključujući i temelje.

(4) Podsustavi žičare su:

a) Užad i užetni spojevi;

b) Pogoni i kočnice;

c) Mehanički uređaji;

c1) Natezni uređaji za užad;

c2) Mehanički uređaji u postajama;

c3) Mehanička oprema trase;

d) Vozila;

d1) Kabine, sjedala ili vučni uređaji;

d2) Ovjesi;

d3) Vozna kolica;

d4) Veze s užetom (stezaljke, hvataljke);

e) Elektrotehnički uređaji;

e1) Upravljački, kontrolni i sigurnosni uređaji;

e2) Komunikacijska i informatička oprema;

e3) Oprema za zaštitu od groma;

f) Spasilačka oprema;

f1) Fiksna spasilačka oprema;

f2) Prenosiva spasilačka oprema.

(5) Sigurnosna komponenta znači svaku temeljnu komponentu, skup komponenti, podsklop ili sklop opreme i bilo kojeg uređaja koji su ugrađeni u postrojenje za potrebe osiguranja sigurnosne funkcije i koji su utvrđeni sigurnosnom analizom, čiji kvar ugrožava sigurnost, život ili zdravlje osoba, bez obzira da li se radi o korisnicima, osoblju koje njima upravlja ili trećim stranama.

Pretpostavka o sukladnosti

Članak 4.

(1) Žičare, infrastruktura žičare, podsustavi i sigurnosne komponente žičare moraju biti u skladu s bitnim zahtjevima koji se na njih odnose, a koji su utvrđeni u II. Poglavlju ovog Pravilnika.

(2) Pretpostavlja se da bitne zahtjeve iz stavka 1. ovog članka osiguravaju proizvodi koji posjeduju Izjavu o sukladnosti i koji imaju oznaku o sukladnosti sukladno Pravilniku o postupcima ocjenjivanja sukladnosti, sadržaju i izgledu izjave o sukladnosti te o obliku oznake sukladnosti za sigurnosne komponente i podsustave žičara za prijevoz osoba (»Narodne novine«, 104/09).

(3) Smatrat će se da bitne zahtjeve iz stavka 1. ovog članka osiguravaju i proizvodi koji su u skladu s hrvatskim normama, kojima su prihvaćene usklađene europske norme.

(4) Popis hrvatskih norma kojima su prihvaćene usklađene europske norme objavljuje u »Narodnim novinama« ministar nadležan za promet.

Sadržaj Pravilnika

Članak 5.

(1) Ovaj Pravilnik propisuje:

a) bitne zahtjeve za projektiranje, građenje i puštanje žičara u uporabu (Poglavlje II. ovog Pravilnika), a koji sadrže:

a1) opće zahtjeve na žičare, njihove podsustave i sigurnosne komponente,

a2) zahtjeve na infrastrukturu,

a3) zahtjeve u odnosu na užad, pogone, kočnice te mehaničku i električku opremu,

a4) zahtjeve u odnosu na vozila i vučnike,

a5) zahtjeve za opremanje postaja,

a6) pogonsko-tehničke zahtjeve vezane uz održavanje, kontrolu ispravnosti te uz zaštitu i sigurnost korisnika i osoblja.

b) zahtjeve vezane uz sadržaj i pohranu dokumentacije (Poglavlje III. ovog Pravilnika).

(2) Cilj mjera i postupaka iz stavka 1. ovog članka jest osigurati da podsustavi koji se navode u članku 3. stavku 4. ovog Pravilnika i sigurnosne komponente prema članku 3. stavku 5. ovog Pravilnika, budu ugrađeni u žičare izgrađene na području Republike Hrvatske i stavljeni u uporabu, samo ako neće ugroziti život, zdravlje ili općenito sigurnost osoba ili, ovisno o slučaju, sigurnost imovine, a uz stručnu ugradnju i održavanje kao i uz propisani način rada.

II. BITNI ZAHTJEVI ZA PROJEKTIRANJE, GRAĐENJE I PUŠTANJE ŽIČARA U UPORABU

1. OPĆI ZAHTJEVI NA ŽIČARE, PODSUSTAVE I SIGURNOSNE KOMPONENTE

Sigurnost osoba

Članak 6.

Sigurnost korisnika, radnika i trećih osoba je bitni zahtjev projektiranja, građenja i rada žičara.

Sigurnosna načela

Članak 7.

(1) Žičare se moraju projektirati, moraju raditi i mora ih se održavati u skladu sa sljedećim načelima koje treba primijeniti prema navedenom redoslijedu:

a) ukloniti, ili ako to nije moguće smanjiti rizike odgovarajućim postupcima tijekom projektiranja i građenja;

b) utvrditi i provesti sve potrebne mjere za zaštitu od opasnosti koje nije moguće ukloniti tijekom projektiranja i građenja;

c) utvrditi i navesti sigurnosne mjere za smanjenje opasnosti, koje nije bilo moguće u cijelosti ukloniti odredbama i mjerama iz prve i druge alineje ovog stavka.

(2) Sustav osiguranja kvalitete pri projektiranju i građenju žičara, njihovih podsustava i sigurnosnih komponenti treba biti u skladu s pretpostavkama iz članka 4. stavka 2. i 3. ovog Pravilnika.

Uvažavanje vanjskih okolnosti

Članak 8.

Žičare treba projektirati i graditi na način da mogu sigurno raditi, uzevši pritom u obzir vrstu postrojenja, prirodne i fizičke karakteristike terena i okoliša, atmosferske i vremenske čimbenike kao i moguće objekte i zapreke smještene u blizini, na zemlji ili u zraku.

Dimenzioniranje

Članak 9.

Žičare, podsustavi i sigurnosne komponente moraju biti dimenzionirani, projektirani i izgrađeni tako da uz dovoljan stupanj sigurnosti podnose sva predvidiva opterećenja – također i ona izvan pogona, a posebice treba uzeti u obzir vanjske utjecaje, dinamička opterećenja i mogućnost pojave umora materijala. Proračune i izbor materijala treba prilagoditi suvremenom razvoju tehnike.

Montaža

Članak 10.

Postrojenje, podsustavi i sigurnosne komponente moraju biti projektirani i izrađeni na način koji osigurava sigurnu montažu i ugradnju.

Članak 11.

Sigurnosne komponente moraju biti tako projektirane da su greške kod montaže isključene, bilo samom konstrukcijom ili odgovarajućim oznakama na njima.

Sigurnost postrojenja

Članak 12.

Sigurnosne komponente moraju biti projektirane, izrađene i uporabljive na način koji osigurava njihov besprijekoran rad i/ili sigurnost postrojenja, kako je određeno zahtjevima sigurnosne analize prema posebnom pravilniku, sukladno Zakonu, tako da je mogućnost kvara minimalna, a sigurnosni faktori odgovarajući.

Članak 13.

Postrojenje mora biti projektirano i izgrađeno na način koji osigurava da se za vrijeme rada svaki kvar komponente, koji bi čak i neizravno mogao utjecati na sigurnost, ukloni uz pomoć odgovarajućih, pravovremeno usvojenih mjera.

Članak 14.

Mjere opreza iz članaka 12. i 13. ovog Pravilnika moraju se primjenjivati u cijelom razdoblju između dva planirana pregleda odgovarajuće komponente. Vremensko razdoblje planiranih pregleda sigurnosnih komponenata mora biti jasno navedeno u Uputama za rad, prema članku 49. ovog Pravilnika.

Članak 15.

Sigurnosne komponente koje su ugrađene u postrojenje kao rezervni dijelovi, moraju zadovoljiti bitne zahtjeve iz ovog Pravilnika kao i zahtjeve vezane uz besprijekorno zajedničko djelovanje s drugim komponentama postrojenja.

Članak 16.

Treba poduzeti sigurnosne mjere da učinci vatre u postrojenju ne ugroze sigurnost osoba koje se prevoze, kao i radnika.

Članak 17.

Potrebno je usvojiti posebne mjere za zaštitu uređaja i osoba od udara groma.

Sigurnosni uređaji

Članak 18.

Svaku grešku koja nastane u postrojenju, a koja bi mogla imati za posljedicu kvar koji ugrožava sigurnost, treba – kada je to izvedivo – otkriti, prijaviti i obraditi sigurnosnim uređajem. Isto vrijedi za svaki normalno predvidljiv vanjski događaj koji može ugroziti sigurnost.

Članak 19.

U svakom trenutku mora biti omogućeno ručno isključenje žičare.

Članak 20.

Nakon isključenja žičare uz pomoć sigurnosnog uređaja ponovno pokretanje može biti moguće tek kada je situacija riješena pomoću odgovarajućih mjera.

Pogodnost održavanja

Članak 21.

Uređaj mora biti projektiran i izgrađen tako da omogućava sigurno obavljanje redovitog i izvanrednog održavanja te popravaka.

Djelovanje na okoliš

Članak 22.

Žičara mora biti projektirana i izgrađena tako, da djelovanje na okoliš štetnih plinova, buke ili vibracija, unutar i izvan postrojenja, bude u propisanim granicama.

2. ZAHTJEVI NA INFRASTRUKTURU

Trasa, brzina, razmak između vozila

Članak 23.

Žičara mora biti projektirana tako da radi sigurno s obzirom na karakteristike terena i okoliša, atmosferske i meteorološke uvjete, s obzirom na sve moguće objekte i zapreke koje su postavljene u blizini, bilo na zemlji ili u zraku, na način koji ne šteti okolišu i ne ugrožava sigurnost; to vrijedi za sve radne uvjete, kod održavanja te kod spašavanja osoba.

Članak 24.

Između vozila, vučnika, voznih pruga, užeta itd. te mogućih građevina i prepreka u blizini, bilo na zemlji ili u zraku, treba osigurati dovoljan bočni i okomiti razmak; pritom treba uzeti u obzir pomake užeta i vozila odnosno vučnika u okomitom, kao i u uzdužnom i bočnom smjeru, pod najnepovoljnije predviđenim pogonskim uvjetima rada.

Članak 25.

Najveći razmak između vozila i zemlje treba uskladiti s vrstom žičare, vozila i postupkom spašavanja. Kod otvorenih kabina, treba uvažiti i opasnost od pada i psihološke čimbenike povezane s razmakom između vozila i zemlje.

Članak 26.

Najveću brzinu vozila ili vučnika, njihov najmanji razmak te veličine ubrzanja i usporenja, potrebno je izabrati tako da je zajamčena sigurnost osoba i siguran rad žičare.

Postaje i građevine uz trasu

Članak 27.

Postaje i građevine uz trasu moraju biti projektirane, postavljene i opremljene tako da je osigurana njihova stabilnost. Moraju omogućiti sigurno vođenje užeta, vozila i vučnika te sigurno održavanje.

Članak 28.

Područja za ukrcaj i iskrcaj osoba moraju biti projektirana tako da osiguravaju siguran promet vozila, vučnika i osoba. Gibanje vozila i vučnika na postajama mora se odvijati bez opasnosti za osobe, s obzirom na njihovo aktivno učešće u tom prostoru.

3. ZAHTJEVI U ODNOSU NA UŽAD, POGONE, KOČNICE TE MEHANIČKU I ELEKTRIČKU OPREMU

Užad i njihovi oslonci

Članak 29.

Sve mjere treba usvojiti u skladu s najnovijim tehnološkim razvojem, tako da se:

a) spriječi pucanje užadi i njihovih veza,

b) zadrže granične vrijednosti njihovog opterećenja,

c) osigura položaj na osloncima i spriječi iskliznuće s oslonca,

d) omogući njihov pregled.

Članak 30.

Ako nije moguće u potpunosti spriječiti mogućnost iskliznuća užeta, potrebno je osigurati, da se u slučaju iskliznuća uže uhvati, a pogon žičare zaustavi, bez opasnosti za osobe.

Mehanički uređaji

Članak 31.

Pogoni

Pogonski sustav žičare mora biti prikladnih karakteristika i prilagodljiv različitim sustavima i načinima rada.

Članak 32.

Pomoćni pogon

Žičara mora imati pomoćni pogon, a njegova opskrba energijom mora biti neovisna o opskrbi energijom glavnog pogonskog sustava. Pomoćni pogon nije potreban ako sigurnosna analiza pokazuje da ljudi mogu jednostavno, brzo i sigurno napustiti vozila i osobito vučne uređaje i bez pomoćnog pogona.

Članak 33.

Kočenje

U hitnim slučajevima mora biti omogućeno da se pogon žičare i/ili vozila u svakom trenutku zaustavi, čak i pod najnepovoljnijim uvjetima opterećenja i trenja na pogonskoj užnici, koji su za vrijeme rada dozvoljeni. Zaustavni put mora biti toliko kratak koliko to sigurnost postrojenja zahtijeva.

Članak 34.

Usporenje treba biti unutar predviđenih granica, pri čemu treba biti sačuvana sigurnost osoba, nesmetano funkcioniranje vozila, užadi i drugih komponenti žičare.

Članak 35.

U svim postrojenjima moraju biti raspoloživa dva ili više kočnih sustava, pri čemu svaki od njih može ostvariti zaustavljanje i koji su tako usklađeni da automatski zamijene aktivni sustav ako njegova učinkovitost više nije dovoljna. Zadnji kočni sustav za vučno uže mora djelovati direktno na pogonsku užnicu. Ista određenja ne vrijede za vučnice.

Članak 36.

Žičare trebaju biti opremljene učinkovitim mehanizmom za hvatanje i zabravljivanje, koji sprječava neželjeno pokretanje.

Upravljački uređaji

Članak 37.

Upravljački uređaji moraju biti projektirani i izrađeni tako da budu sigurni i pouzdani, da podnose normalna radna opterećenja i vanjske utjecaje kao što su kiša, ekstremne temperature ili elektromagnetske smetnje, te da ne uzrokuju opasne situacije niti greške u radu.

Komunikacijski uređaji

Članak 38.

U svakom trenutku moraju biti osigurani odgovarajući uređaji za međusobno komuniciranje osoblja i za obavještavanje korisnika u hitnim slučajevima.

4. ZAHTJEVI NA VOZILA I VUČNIKE

Članak 39.

Vozila i/ili vučnici moraju biti projektirani i opremljeni tako da u predvidljivim uvjetima rada nitko ne može s njih pasti ili biti ugrožen na bilo koji drugi način.

Članak 40.

Učvršćenje vozila i vučnika na uže mora biti tako dimenzionirano i izvedeno da niti u najnepovoljnijim uvjetima:

a) ne oštećuje uže;

b) ne proklizava, osim ako je to proklizavanje nebitno za sigurnost vozila, vučnika ili žičare.

Članak 41.

Vrata vozila (na vagonima, kabinama) moraju biti projektirana i izrađena tako da se mogu zatvoriti i zaključati. Pod i zidovi vozila moraju biti projektirani i izrađeni tako da u svim okolnostima izdrže pritisak i opterećenja od korisnika.

Članak 42.

Ako se zbog sigurnosti rada zahtjeva nazočnost pratitelja u vozilu, tada vozilo mora biti opremljeno, tako da pratitelj može obavljati svoju dužnost.

Članak 43.

Vozila i/ili vučnici te osobito njihovi ovjesi moraju biti tako projektirani i izvedeni da jamče sigurnost radnika koji ih servisiraju, u skladu s odgovarajućim propisima i uputama.

Članak 44.

Kod vozila s odvojivim hvataljkama treba poduzeti sve mjere da se pri polasku, bez opasnosti za korisnike, zaustave sva vozila čije su hvataljke nepravilno pričvršćene na uže, a pri dolasku, da se zaustave sva vozila koja nisu odvojena, te da se spriječi pad vozila.

Članak 45.

Vagoni uspinjača i – kada konfiguracija postrojenja to omogućuje – vozila dvoužetnih žičara, moraju biti opremljeni automatskom pružnom kočnicom, (koja djeluje na tračnice kod uspinjača, odnosno na nosivo uže kod dvoužetnih žičara), a sve u slučaju ako se ne može isključiti mogućnost loma vučnog užeta.

Članak 46.

Ako drugim mjerama nije moguće isključiti opasnost iskliznuća vozila, tada vozilo mora biti opremljeno zaštitnim uređajem, koji omogućava zaustavljanje vozila bez opasnosti za osobe.

5. ZAHTJEVI ZA OPREMANJE POSTAJA

Članak 47.

(1) Pristup mjestu ukrcaja i odstup s mjesta iskrcaja te ukrcaj i iskrcaj korisnika moraju biti sinkronizirani s gibanjem i stajanjem vozila tako da je zajamčena sigurnost osoba, a osobito na područjima gdje postoji opasnost od pada.

(2) Ako je u dozvoli za rad predviđen prijevoz i djece te osoba s ograničenom pokretljivošću, takvim osobama mora biti omogućena sigurna uporaba žičare.

6. POGONSKO-TEHNIČKI ZAHTJEVI VEZANI UZ ODRŽAVANJE, KONTROLU ISPRAVNOSTI TE UZ ZAŠTITU I SIGURNOST KORISNIKA I OSOBLJA

Sigurnost rada i održavanja

Članak 48.

Moraju se poduzeti sve tehničke odredbe i mjere da uporaba postrojenja bude sukladna predviđenoj namjeni, tehničkim karakteristikama i definiranim uvjetima rada, kako bi se mogle poštivati sve odredbe u pogledu sigurnog rada i održavanja.

Upute za rad

Članak 49.

(1) Upute za rad priprema upravitelj.

(2) Upute za rad trebaju biti u skladu sa bitnim zahtjevima iz članka 6. i članka 48. ovog Pravilnika te s uputama proizvođača.

(3) Pretpostavlja se da su upute za rad koje priprema upravitelj i upute proizvođača u skladu s bitnim zahtjevima iz članka 6. i članka 48. ovog Pravilnika, ako su u skladu s odredbama iz članka 4. stavka 2. i 3. ovog Pravilnika.

(4) Upute za rad i druge upute moraju biti na hrvatskom jeziku.

Način, postupci i vrste održavanja

Članak 50.

Način, postupci i vrste održavanja moraju se provoditi prema bitnim zahtjevima iz članka 6. i članka 48. ovog Pravilnika i prema uputama za rad iz članka 49. ovog Pravilnika.

Vođenje evidencije održavanja, pregleda i intervencija

Članak 51.

(1) Vođenje evidencije redovitog održavanja, pregleda, ispitivanja, evidencije intervencija na otklanjanju nepravilnosti i sadržaj evidencije treba provoditi prema bitnim zahtjevima iz članka 6. i članka 48. ovog Pravilnika i prema uputama za rad iz članka 49. ovog Pravilnika.

(2) Rezultati pregleda, održavanja, ispitivanja i intervencija trebaju biti zabilježeni u pisanom obliku i pohranjeni na sigurnom mjestu.

(3) Vođenje evidencije iz stavka 2. ovog članka provodi se upisom u obrasce, prema Prilogu I. ovog Pravilnika. Listove obrazaca treba uvezati u »Knjigu žičare« za svaku kalendarsku godinu, koja se obvezno pohranjuje u pisanom obliku, a prema mogućnostima i u elektroničkom obliku.

(4) Dokumenti iz stavka 3. ovog članka obvezno trebaju sadržavati:

a) podatke o svim obavljenim radnjama (pregledi, održavanje, intervencije, ispitivanje), s točnim navodima: koji su uređaji kontrolirani, kakve su mjere poduzete, tko je izvodio i kontrolirao radove, uz potpis tih osoba;

b) podatke o užadima i radovima na užadi, i to za svako uže posebno:

b1) tehničke podatke o užadi,

b2) broju izvještaja o ispitivanju i datum montaže užadi,

b3) rezultate vizualnih pregleda,

b4) rezultate i nalaze nerazornih ispitivanja,

b5) o radovima u vezi s popuštanjem, upletanjem, zalijevanjem, mazanjem i popravkom užadi te o svim ostalim radovima na užadima,

b6) datum i razlog zamjene užadi.

(5) Način provođenja dnevnih pregleda, njihov sadržaj i evidencije o njima propisuje upravitelj, sukladno odredbama članka 49. ovog Pravilnika. Rezultati dnevnih pregleda upisuju se svakodnevno u knjigu »Dnevnik žičare«.

Osobe odgovorne za rad žičare

Članak 52.

Osobe odgovorne za rad žičare moraju biti osposobljene za taj posao i imati na raspolaganju primjerena sredstva za rad.

Sigurnost kod izvanrednog prekida rada žičare

Članak 53.

Za slučaj izvanrednog prekida rada žičare, kada postrojenje nije moguće brzo ponovno pokrenuti, potrebno je usvojiti sve tehničke odredbe i mjere, sukladno vrsti postrojenja i njegovoj okolini, kako bi se u primjerenom roku sve korisnike žičare dovelo na sigurno mjesto.

Druge sigurnosne odredbe

Članak 54.

Radni prostor

Pomični dijelovi koji su obično dostupni na postajama moraju biti projektirani, izrađeni i ugrađeni tako da je isključen svaki rizik, a ako rizik postoji, moraju se predvidjeti zaštitni uređaji, koji će spriječiti direktni kontakt s tim dijelovima. Navedeni uređaji se moraju izvesti tako da ih nije moguće jednostavno odstraniti ili spriječiti njihovo djelovanje.

Članak 55.

Opasnost od pada

Radna mjesta i radna područja, zajedno s onima koja se primjenjuju samo povremeno, kao i pristup do njih moraju biti projektirani i izgrađeni tako da osobe koje tamo rade ili se tamo kreću, ne mogu pasti. Ako ove mjere nisu dovoljne, potrebno je radna mjesta i dodatno osigurati s priključcima i uređajima za osobnu zaštitu od pada.

7. ISPUNJENJE SIGURNOSNIH ZAHTJEVA

Članak 56.

Ispunjenje bitnih zahtjeva iz članka 6. do članka 48. i članka 52. do članka 55. postiže se građenjem žičara sukladno članku 4. stavku 2. i 3. ovog Pravilnika.

III. ZAHTJEVI VEZANI UZ SADRŽAJ I POHRANU DOKUMENTACIJE

Sadržaj dokumentacije

Članak 57.

(1) Dokumentaciju žičare čine tehnička dokumentacija žičare, sigurnosna analiza i sigurnosno izvješće te ocjene i izjave o sukladnosti komponenata i podsustava žičara.

(2) Sadržaj tehničke dokumentacije žičare, njezinih podsustava i sigurnosnih komponenata, sadržaj i postupak provedbe ocjene o sukladnosti komponenata i podsustava žičare te sadržaj i oblik izjave o sukladnosti, iz stavka 1. ovog članka, propisani su pravilnikom navedenim u članku 4. stavku 2. ovog Pravilnika, a sve sukladno Zakonu.

(3) Tehnička dokumentacija iz stavka 2. ovog članka, koja se odnosi na podsustave žičare koji se navode u članku 3. stavku 4. ovog Pravilnika i sigurnosne komponente koje se navode u članku 3. stavku 5. ovog Pravilnika, između ostalog mora sadržavati:

a) projekt žičare, izvedbene crteže i planove komponenti, podsklopova, sklopova, sheme spajanja, itd.;

b) opise i objašnjenja, koji su potrebni za razumijevanje navedenih crteža i shema kao i načina rada komponente, podsustava i cijelog postrojenja;

c) spisak usklađenih europskih normi, koje se primjenjuju u potpunosti ili djelomično, i opise rješenja koja su usvojena kako bi se udovoljilo bitnim zahtjevima ovog Pravilnika, kada usklađene europske norme koje se navode u članku 4. stavku 3. ovog Pravilnika nisu primijenjene;

d) rezultate izvršenih projektnih izračuna, izvedenih ispitivanja, itd.;

e) izvješća o ispitivanjima;

f) područje primjene komponente odnosno podsustava.

(4) Sadržaj i postupak provedbe sigurnosne analize i sigurnosnog izvješća propisan je Pravilnikom o sadržaju, načinu izrade i obliku sigurnosne analize i sigurnosnoga izvješća žičare (»Narodne novine« broj 155/08 i 24/09).

Pohrana dokumentacije

Članak 58.

(1) Dokumentaciju žičare koja se navodi u članku 57. stavku 1. ovog Pravilnika mora dostaviti glavni izvođač ili njegov ovlašteni predstavnik tijelu koje je odgovorno za izdavanje odobrenja za građenje žičara, a njihova preslika će se čuvati na žičarama, sukladno članku 57. stavku 2. ovog Pravilnika.

(2) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka treba sadržati sve podatke koji se odnose na karakteristike ugradnje i, ovisno o slučaju, sve dokumente koji potvrđuju sukladnost podsustava žičara koji se navode u članku 3. stavku 4. ovog Pravilnika i sigurnosnih komponenti koje se navode u članku 3. stavku 5. ovog Pravilnika. Dokumentacija treba sadržavati i upute koje utvrđuju neophodne radne uvjete i radna ograničenja i sve podatke za nadzor, servisiranje, prilagodbe i održavanje.

(3) Dokumentaciju žičare iz stavka 1. i 2. ovog članka te »Knjigu žičare« i »Dnevnik žičare« prema članku 51. ovog Pravilnika, treba čuvati najmanje 5 godina od dana uklanjanja žičare.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o tehničkim normativima žičara za prijevoz osoba (»Narodne novine« broj 155/08, Ispravak – »Narodne novine«, broj 24/09).

Članak 60.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/80

Urbroj: 530-01-06-09-1

Zagreb, 23. prosinca 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

PRILOG I.

OBRASCI EVIDENCIJE RADOVA I TEHNIČKI PODACI O UŽADIMA

1. Sadržaj obrazaca evidencije radova na žičari

Evidencija radova na žičari može se voditi ručno, na tiskanim obrascima ili pomoću obrazaca koji se tiskaju nakon što su ispunjeni na računalu.

Listove obrazaca treba uvezati u »Knjigu žičare« za svaku kalendarsku godinu, koja se obvezno pohranjuje u pisanom obliku, a prema mogućnostima i u elektroničkom obliku.

Obrasci evidencije radova na žičari trebaju sadržavati:

1

UPISNIK

1.1

Podaci o koncesionaru

1.2

Broj lista upisnika

1.3

Godina upisa

1.4

Redni broj upisa

1.5

Datum upisa

1.6

Broj naloga

1.7

Podaci o dokumentu / postupku

1.8

Podaci o dokumentima koji su u prilogu upisanog dokumenta

1.9

Ime i prezime (potpis) osobe koja je izvršila upis

2

NALOG

2.1

Podaci o koncesionaru

2.2

Ime žičare

2.3

Evidencijski broj žičare

2.4

Podaci o vrsti radova i naziv zahvata

2.5

Broj naloga koji je identičan broju pod kojim je uveden u upisnik

2.6

Podaci o podsustavima, komponentama, sklopovima ili podsklopovima na kojima se rad izvodi

2.7

Ime i prezime izvršitelja naloga i podaci o pravnoj osobi nositelja izvršenja ukoliko je izvršitelj vanjski suradnik

2.8

Opis zahvata redovitog održavanja, pregleda, ispitivanja ili intervencije

2.9

Vremenski interval, određen Zakonom ili preporukom proizvođača, u kojem se mora obaviti rad (U slučaju intervencije ovaj se podatak ne unosi)

2.10

Podaci o tehničko-tehnološkoj dokumentaciji i/ili uputstvima koja se treba koristiti u radu

2.11

Datum kada radovi trebaju biti započeti

2.12

Rok (u danima ili satima) u kojem radovi trebaju biti završeni

2.13

Rok u kojem, nakon završetka radova, treba podnijeti izvješće

2.14

Podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi koja će radove nadzirati

2.15

Podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi koja će izvršiti kontrolu radova

2.16

Napomena nalogodavca

2.17

Ime i prezime izdavatelja naloga

2.18

Mjesto potpisa izdavatelja naloga

2.19

Datum izdavanja naloga

2.20

Ime i prezime izvršitelja naloga

2.21

Mjesto potpisa izvršitelja naloga

2.22

Datum preuzimanja naloga od strane Izvršitelja

3

IZVJEŠĆE

3.1

Podaci o koncesionaru

3.2

Ime žičare na kojoj se izvodio rad

3.3

Evidencijski broj žičare

3.4

Podaci o vrsti radova i naziv zahvata

(Istovjetno s podacima iz naloga 2.4)

3.5

Broj naloga na osnovu kojeg su radovi izvršeni

3.6

Podaci o podsustavima, komponentama, sklopovima ili podsklopovima na kojima se izvodio rad

3.7

Datum početka izvođenja rada

3.8

Vrijeme početka izvođenja rada

3.9

Datum završetka izvođenja rada

3.10

Vrijeme završetka izvođenja rada

3.11

Podaci o objektu rada s opisom radova i tehničko-tehnološkim redoslijedom pojedinih operacija

3.12

Podaci o korištenim alatima, instrumentima, mjesnim uređajima, napravama, rezervnim dijelovima, potrošenom materijalu, korištenoj sigurnosnoj opremi i dr.

3.13

Podatak o broju i, po potrebi kvalifikacionoj strukturi, radnika koji su rad obavili

3.14

Podaci o utrošenom vremenu (u satima) za izvršenje rada

3.15

Ime i prezime osobe koja je vršila nadzor

3.16

Mjesto potpisa osobe koja je vršila nadzor

3.17

Datum potpisivanja izvješća osobe koja je vršila nadzor

3.18

Ime i prezime osobe koja je izvršila kontrolu

3.19

Mjesto potpisa osobe koja je izvršila kontrolu

3.20

Datum potpisivanja izvješća osobe koja je izvršila kontrolu

3.21

Napomene, podaci o rezultatima izvršenih radova, zapažanja i prijedlozi

3.22

Podaci o dokumentima koji su priloženi izvješću

3.23

Ime i prezime izvršitelja naloga

3.24

Mjesto potpisa izvršitelja naloga

3.25

Datum potpisa izvršitelja naloga na izvješće

3.26

Ime i prezime podnositelja izvješća

3.27

Mjesto potpisa podnositelja izvješća

3.28

Datum završetka izrade izvješća

3.29

Ime i prezime osobe koja je izvješće preuzela

3.30

Mjesto potpisa osobe koja je izvješće preuzela

3.31

Datum preuzimanja izvješća

2. Sadržaj obrasca s tehničkim podacima o užadi – karton užeta

Karton užeta treba sadržavati tehničke podatke, upisane na temelju podataka proizvođača užadi, podataka iz normi, podataka iz projekta žičare i iz uputa proizvođača, te tablicu praćenja stanja užeta i izvršenih radova vezano uz uže, kako slijedi:

Br.

KARTON UŽETA

Opći podaci

1

Podaci o koncesionaru

2

Broj kartona

3

Datum otvaranja kartona

4

Ime žičare

5

Evidencijski broj žičare

6

Naziv užeta: nosivo / natezno / kočno / transportno / vučno / protuuže / evakuacijsko / povratno

7

Norma HRN

8

Datum montaže užeta

9

Deklarirano vrijeme trajanja užeta

10

Datum demontaže užeta

Tehnički podaci

11

Promjer užeta u milimetrima

12

Duljina užeta u metrima

13

Ukupni broj žica

14

Oznaka konstrukcije prema normi užeta

15

Jezgra užeta (čelična / vlaknasta, prirodna ili umjetna)

16

Računska lomna sila u kN

17

Najveća izračunata sila u užetu, prema projektu, u kN

18

Najmanja tražena sigurnost prema HRN

19

Užetna veza: glava užeta / veza na pogonski bubanj / veza na sidreni bubanj / uplet slobodnih krajeva

20

Dodatni tehnički podaci proizvođača

Praćenje stanja užeta

21

Redni broj unosa

22

Datum unosa

23

Broj naloga po kojemu su radovi izvedeni

24

Opis radova na užetu, zapažanja i prijedlozi

25

Ime i prezime osobe koja je podatke unijela3. Primjeri obrazaca evidencije radova na žičari i obrasca kartona užeta