Pravilnik o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća

NN 4/2010 (8.1.2010.), Pravilnik o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

108

Na temelju članka 20. stavak 8. i članka 34. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 149/09) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PROIZVOĐAČKIM ORGANIZACIJAMA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti priznavanja proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija te način i uvjeti podnošenja plana priznavanja proizvođačkih grupa.

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je tijelo nadležno za odobravanje plana priznavanja proizvođačkih grupa i priznavanje proizvođačkih organizacija.

2. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) je pravna osoba nadležna za provedbu mjera uređenja tržišta voćem i povrćem.

3. Proizvođač je pravna ili fizička osoba, ili skupina pravnih ili fizičkih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Republike Hrvatske koji se bavi proizvodnjom proizvoda iz sektora voća i povrća.

4. Proizvođačka organizacija je pravna osoba ili jasno definiran dio pravne osobe koja je osnovana na inicijativu proizvođača voća i/ili povrća.

5. Društvo kći je tvrtka u kojoj jedna ili više proizvođačkih organizacija ili udruženja proizvođačkih organizacija imaju udio i koja doprinosi ciljevima proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija.

6. Sektorska organizacija je organizacija koja je sastavljena od predstavnika gospodarskih djelatnosti povezanih proizvodnjom, trgovinom i/ili preradom proizvoda navedenih u Dodatku I ovoga Pravilnika, osnovana na inicijativu svih ili nekih organizacija ili udruženja koja je tvore i priznata od Ministarstva u skladu s ovim Pravilnikom.

7. Sektorska osnova predstavlja jednu ili više aktivnosti koje je odobrilo Ministarstvo i kojima zajedno upravljaju proizvođačka organizacija ili udruženje proizvođačkih organizacija i barem jedan drugi sudionik u lancu prerade i/ili distribucije hrane.

8. Proizvođačka grupa je pravna osoba ili jasno definiran dio pravne osobe koji je osnovan na inicijativu proizvođača koji uzgajaju jedan ili više proizvoda iz Dodatka I ovoga Pravilnika i/ili takvih proizvoda namijenjenih isključivo preradi s ciljem da bude priznata kao proizvođačka organizacija.

POSEBNE ODREDBE

Proizvođačka organizacija

Članak 3.

Proizvođačka organizacija je organizacija proizvođača jednog ili više proizvoda iz Dodatka I ovoga Pravilnika i/ili takvih proizvoda namijenjenih isključivo preradi koja:

(a) ima za cilj korištenje tehnologija proizvodnje voća i povrća i zbrinjavanja otpada na način prihvatljiv za okoliš, posebno u smislu zaštite kvalitete vode, tla i krajolika te očuvanja ili podupiranja bioraznolikosti;

(b) ima jedan ili više sljedećih ciljeva:

– osigurati da je proizvodnja i planiranje proizvodnje usklađeno sa zahtjevima potražnje, posebno u smislu kvalitete i količine;

– koncentrirati ponudu i osigurati stavljanje na tržište proizvoda koje su proizveli članovi proizvođačke organizacije;

– optimizirati troškove proizvodnje i stabilizirati proizvođačke cijene;

(c) je statutom uredila posebne zahtjeve u skladu s člankom 16. ovoga Pravilnika;

(d) je priznata od Ministarstva u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika.

Priznavanje proizvođačke organizacije

Članak 4.

(1) Ministarstvo će priznati proizvođačku organizaciju na temelju podnesenog zahtjeva za priznavanje proizvođačke organizacije (u daljnjem tekstu: Zahtjev), pod uvjetom da podnositelj:

(a) udovoljava uvjetima propisanim u članku 3. i 14. ovoga Pravilnika i može pružiti relevantan dokaz o tome;

(b) ima najmanje 5 članova i ostvaruje minimalni obujam ili minimalnu vrijednost utržive proizvodnje od 5.000.000,00 kuna godišnje i o tome može pružiti dokaz u obliku robnog i financijskog dokumenta o isporuci robe;

(c) raspolaže dokazima da može uredno obavljati svoje aktivnosti tijekom duljeg vremenskog razdoblja u smislu učinkovitosti i koncentriranja ponude jednog ili više proizvoda za koje je priznata;

(d) osposobljava svoje članove i osigurava pomoć u korištenju ekološki prihvatljivih metoda proizvodnje;

(e) osigurava, po potrebi, za svoje članove tehnička sredstva za sakupljanje, skladištenje, pakiranje i prodaju njihovih proizvoda;

(f) osigurava uredno komercijalno i računovodstveno upravljanje svojim aktivnostima; i

(g) ne zauzima dominantni položaj na tržištu.

(2) Ministarstvo će priznati proizvođačku organizaciju u roku od tri mjeseca od dana podnošenja Zahtjeva kojemu su priloženi svi dokazi.

(3) Pod dokazima iz stavka 2. ovoga članka podrazumijevaju se:

(a) dokaz o osnivanju pravne osobe ili jasno definiranog dijela pravne osobe u skladu s člankom 2. točka 4. ovoga Pravilnika;

(b) dokaz o ispunjavanju uvjeta o minimalnom broju članova proizvođačke organizacije;

(c) dokaz o ispunjavanju uvjeta o minimalnom obujmu ili vrijednosti utržive proizvodnje;

(d) dokaz o ispunjavanju uvjeta o pravilima poslovanja u skladu s člankom 16. ovoga Pravilnika i pravu na odlučivanje pojedinog člana u proizvođačkoj organizaciji u skladu s člankom 15. stavak 2. ovoga Pravilnika;

(e) zadnja bilanca stanja i račun dobiti i gubitka pravne osobe, osim u slučaju novoosnovane pravne osobe kada se dostavlja projekcija bilance stanja i računa dobiti i gubitka.

Zahtjevi koji se odnose na proizvođačke organizacije

Opseg proizvoda proizvođačke organizacije

Članak 5.

(1) Ministarstvo će, u skladu s člankom 4. stavak 1. točka c) ovoga Pravilnika, priznati proizvođačku organizaciju za jedan ili više proizvoda navedenih u Zahtjevu.

(2) Ministarstvo će priznati proizvođačku organizaciju osnovanu za proizvodnju proizvoda namijenjenih isključivo preradi samo u slučaju kada se dokaže da se proizvodi proizvođačke organizacije isporučuju na preradu temeljem ugovora o isporuci prerađivaču ili robnih i financijskih dokumenata o isporuci robe prerađivaču.

Minimalni broj članova

Članak 6.

U slučaju da je podnositelj Zahtjeva, u cijelosti ili djelomično, ustrojen od članova koji su i sami pravne osobe ili jasno definirani dijelovi pravnih osoba sastavljeni od proizvođača, minimalni broj proizvođača može se odrediti na osnovi broja proizvođača udruženih u svakoj od pravnih osoba ili jasno definiranim dijelovima pravnih osoba.

Minimalno razdoblje trajanja članstva

Članak 7.

(1) Minimalno razdoblje članstva proizvođača u proizvođačkoj organizaciji iznosi jednu godinu.

(2) Član proizvođačke organizacije koji namjerava istupiti iz proizvođačke organizacije dužan je o tome pisanim putem obavijestiti svoju organizaciju najmanje šest mjeseci prije istupanja.

(3) Proizvođačka organizacija dužna je u roku od 15 dana izvijestiti Ministarstvo i Agenciju za plaćanja o istupanju člana.

Minimalni obujam ili minimalna vrijednost utržive proizvodnje

Članak 8.

(1) Minimalni obujam ili minimalna vrijednost utržive proizvodnje proizvođačke organizacije iznosi 5.000.000,00 kuna godišnje.

(2) Obujam ili vrijednost utržive proizvodnje određuje se na istoj osnovi kao i vrijednost utržene proizvodnje u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje osnova za izračun.

(3) Nakon priznavanja proizvođačke organizacije minimalni obujam ili minimalna vrijednost utržive proizvodnje iz stavka 1. ovoga članka može pasti ukupno za najviše 500.000,00 kuna tijekom dvije uzastopne godine.

Struktura i aktivnost proizvođačke organizacije

Članak 9.

U postupku priznavanja te kako bi zadržala status, proizvođačka organizacija mora imati na raspolaganju:

1) potrebne zaposlenike;

2) infrastrukturu; i

3) opremu neophodnu za ispunjavanje uvjeta iz članka 3. ovoga Pravilnika;

te osigurati funkcioniranje proizvođačke organizacije, posebno u pogledu:

(a) poznavanja i prikupljanja podataka o proizvodnji njihovih članova;

(b) sakupljanja, sortiranja, skladištenja i pakiranja proizvodnje njenih članova;

(c) komercijalnog i računovodstvenog upravljanja; i

(d) centraliziranog knjigovodstva i sustava fakturiranja.

Odredbe vezane uz tehnička sredstva

Članak 10.

Proizvođačka organizacija koja je u skladu s člankom 4. stavkom 1. točka e) ovoga Pravilnika priznata za proizvod za koji su neophodna tehnička sredstva, može osigurati tehnička sredstva:

1) u okviru same proizvođačke organizacije, ili

2) od svojih članova, ili

3) od društva kćeri, ili

4) od vanjskih suradnika.

Glavna aktivnost proizvođačke organizacije

Članak 11.

(1) Glavna aktivnost proizvođačke organizacije odnosi se na koncentraciju ponude i stavljanje na tržište proizvoda svojih članova i to za one proizvode za koje je priznata.

(2) Vrijednost utržene proizvodnje članova proizvođačke organizacije i članova drugih proizvođačkih organizacija koju ona prodaje mora biti veća od vrijednosti svih drugih utrženih proizvodnji koje ona prodaje. Taj izračun provodi se isključivo za proizvode za koje je proizvođačka organizacija priznata.

Vanjski suradnici

Članak 12.

(1) Proizvođačka organizacija ili udruženje proizvođačkih organizacija može provoditi bilo koju aktivnosti preko vanjskih suradnika, uključivo i društva kćeri, pod uvjetom da pruži Ministarstvu dokaze kojima potvrđuje da je to primjeren način ostvarenja njihovih ciljeva.

(2) Provođenje aktivnosti proizvođačke organizacije ili udruženje proizvođačkih organizacija preko vanjskog suradnika smatrat će se ulaskom proizvođačke organizacije u poslovni odnos s drugim subjektom, uključujući i jednoga od svojih članova ili društvo kćer za pružanje dotične aktivnosti.

(3) Proizvođačka organizacija ili udruženje proizvođačkih organizacija ostaje odgovorna za osiguranje provedbe te aktivnosti, sveukupnu kontrolu upravljanja i nadzor poslovnog odnosa koji proizlazi iz stavka 2. ovoga članka.

Spajanje proizvođačkih organizacija

Članak 13.

Ukoliko su se spojile proizvođačke organizacije koje imaju različite operativne programe, one mogu provoditi programe istovremeno i odvojeno, zaključno do 01. siječnja godine koja slijedi nakon godine udruživanja.

Članovi proizvođačke organizacije koji nisu proizvođači

Članak 14.

(1) Član proizvođačke organizacije može biti i pravna ili fizička osoba koja nije proizvođač, pod uvjetom da je prihvaćena od članova proizvođačke organizacije.

(2) Pravne ili fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka neće:

(a) biti uzete u obzir kod ispunjavanja kriterija za priznavanje;

(b) neposredno koristiti sredstva operativnih fondova i financijskih potpora;

(c) imati pravo glasa o odlukama vezanim za operativne fondove.

Demokratska odgovornost proizvođačke organizacije

Članak 15.

(1) U postupku priznavanja te nakon priznavanja proizvođačke organizacije, Ministarstvo i Agencija za plaćanja provjeravat će dokumente o osnivaju pravne osobe i dokumente o pravu na odlučivanje pojedinog člana u proizvođačkoj organizaciji kako bi se izbjegla bilo kakva zlouporaba ovlasti ili utjecaja jednog ili više članova na upravljanje i djelovanje proizvođačke organizacije.

(2) U provođenju kontrole iz stavka 1. ovoga članka pravo na odlučivanje pojedinog člana vezano je uz obujam proizvodnje koju pojedini član prodaje kroz proizvođačku organizaciju, a određuje se kako slijedi:

1) član proizvođačke organizacije koji svojim proizvodima sudjeluje ukupnoj prodaji proizvoda proizvođačke organizacije u iznosu do 20 %, ima pravo na odlučivanje u proizvođačkoj organizaciji u iznosu od najviše 20% glasova;

2) član proizvođačke organizacije koji svojim proizvodima sudjeluje ukupnoj prodaji proizvoda proizvođačke organizacije u iznosu od 20 do 50 %, ima pravo na odlučivanje u proizvođačkoj organizaciji u iznosu od najviše 35% glasova;

3) član proizvođačke organizacije koji svojim proizvodima sudjeluje ukupnoj prodaji proizvoda proizvođačke organizacije u iznosu većem od 50 % ima pravo na odlučivanje u proizvođačkoj organizaciji u iznosu od najviše 49% glasova;

(3) Ministarstvo će ograničiti ili zabraniti utjecaj pravne osobe na izmjenu, odobrenje ili odbijanje odluka o proizvođačkoj organizaciji, ako je u pitanju jasno definirani dio te pravne osobe.

Statut proizvođačke organizacije

Članak 16.

(1) Statut proizvođačke organizacije nalaže svojim članovima proizvođačima da moraju:

(a) primjenjivati pravila usvojena od proizvođačke organizacije koja se odnose na proizvodnju, izvještavanje o proizvodnji, prodaju i zaštitu okoliša;

(b) pripadati samo jednoj proizvođačkoj organizaciji u pogledu proizvodnje određenog proizvoda na određenom gospodarstvu;

(c) svoju cjelokupnu proizvodnju prodati posredstvom proizvođačke organizacije;

(d) pružiti podatke koje zahtjeva proizvođačka organizacija u statističke svrhe, posebice podatke o proizvodnim površinama, proizvedenim količinama, prinosu i direktnoj prodaji;

(e) plaćati novčane doprinose proizvođačkoj organizaciji predviđene statutom namijenjene osnivanju i sufinanciranju operativnog fonda.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točka (c) ovoga članka, ako je to u skladu s uvjetima i zahtjevima koje je proizvođačka organizacija utvrdila i ako ih je proizvođačka organizacija za to ovlastila, proizvođači članovi mogu:

(a) prodati, ali ne više od 15 % svoje proizvodnje i/ili svojih proizvoda neposredno na svom gospodarstvu i/ili izvan svog gospodarstva potrošačima za njihove osobne potrebe;

(b) prodavati, sami ili preko druge proizvođačke organizacije koju je odredila njihova vlastita organizacija do 5 % utržive proizvodnje njihove organizacije;

(c) prodavati, sami ili preko druge proizvođačke organizacije koju je odredila njihova vlastita organizacija, proizvode koji zbog svojih značajki nisu pokriveni trgovinskim djelatnostima dotične proizvođačke organizacije.

(3) Statut proizvođačke organizacije također uređuje:

(a) postupke za utvrđivanje, usvajanje i izmjenu i dopunu pravila iz stavka 1. ovoga članka;

(b) obvezu plaćanja novčanih doprinosa neophodnih za financiranje proizvođačke organizacije;

(c) pravila koja omogućuju članovima proizvođačima da na demokratski način nadziru rad svoje organizacije i njene odluke;

(d) kazne za kršenje obveza iz statuta, posebice neplaćanje novčanih doprinosa ili kršenje pravila koja je utvrdila proizvođačka organizacija;

(e) pravila o pristupanju novih članova, posebice minimalno razdoblje trajanja članstva;

(f) računovodstvena i proračunska pravila koja su neophodna za djelovanje organizacije.

(4) Proizvođačka organizacija u gospodarskim pitanjima djeluje u ime i za korist svojih članova.

(5) Stavak 4. ovoga članka primjenjivat će se na odgovarajući način i na udruženja proizvođačkih organizacija.

Udruženje proizvođačkih organizacija

Priznavanje udruženja proizvođačkih organizacija

Članak 17.

(1) Ministarstvo će priznati udruženje proizvođačkih organizacija obzirom na aktivnosti koje se odnose na proizvod ili proizvode navedene u Zahtjevu pod uvjetom da:

a) je formirano na inicijativu priznatih proizvođačkih organizacija;

b) je sposobno učinkovito obavljati bilo koju od aktivnost proizvođačke organizacije; i

c) ne zauzima dominantni položaj na tržištu.

(2) Ministarstvo će priznati udruženje proizvođačkih organizacija u skladu sa stavkom 1. ovoga članka i u slučaju kada prodaju proizvoda obavljaju njegovi članovi.

Glavna aktivnost udruženja proizvođačkih organizacija

Članak 18.

Vrijednost utržene proizvodnje članova proizvođačkih organizacija i članova drugih proizvođačkih organizacija koju ono prodaje, treba biti veća od vrijednosti svih drugih utrženih proizvodnji koje ono prodaje. Izračun se temelji isključivo na proizvodima za koje je udruženje proizvođačkih organizacija priznato.

Članovi udruženja proizvođačkih organizacija koji nisu proizvođačka organizacija

Članak 19.

(1) Ministarstvo će priznati kao člana udruženja proizvođačkih organizacija pojedinca ili pravnu osobu koja nije priznata proizvođačka organizacija.

(2) Članovi priznatog udruženja proizvođačkih organizacija koji nisu priznata proizvođačka organizacija neće:

(a) biti uzeti u obzir kod kriterija priznavanja;

(b) neposredno koristiti mjere financiranja iz Europske unije;

(c) imati pravo glasa o odlukama koje se odnose na operativne programe.

Sektorske organizacije

Sektorska osnova

Članak 20.

Ministarstvo će, imajući u vidu interes potrošača, priznati sektorsku organizaciju koja obavlja jednu ili više slijedećih aktivnosti:

(a) unaprjeđuje poznavanje i transparentnost proizvodnje i prodaje;

(b) pomaže pri koordiniranju boljeg načina stavljanja na tržište voća i povrća, posebice istraživanjem i analizom tržišta;

(c) sastavlja standardne oblike ugovora, usklađene s propisima;

(d) iskorištava u većoj mjeri potencijal proizvedenog voća i povrća;

(e) pruža informacije i provodi istraživanja potrebna za prilagođavanje proizvodnje prema proizvodima prikladnijim zahtjevima tržišta te ukusu i očekivanjima potrošača, posebno u pogledu kvalitete proizvoda i zaštite okoliša;

(f) pronalazi načine ograničavanja uporabe sredstava za zaštitu bilja i drugih inputa, osiguravanja kvalitete proizvoda i tla te očuvanja voda;

(g) razvija metode i instrumente za unaprjeđenje kvalitete proizvoda;

(h) iskorištava potencijale ekološke poljoprivrede i obavlja promicanje takvog načina proizvodnje kao i oznaka izvornosti, oznaka kvalitete i zemljopisnog podrijetla;

(i) promiče integriranu proizvodnju ili druge ekološki prihvatljive metode proizvodnje;

(j) utvrđuje stroža pravila ili nacionalna pravila u pogledu pravila proizvodnje i prodaje.

Priznavanje sektorske organizacije

Članak 21.

(1) Ministarstvo će kao sektorske organizacije priznati sve one organizacije osnovane na području Republike Hrvatske koje su podnijele Zahtjev, pod uvjetom da:

(a) obavljaju svoju djelatnost u jednoj ili više regija Republike Hrvatske;

(b) predstavljaju značajan udio proizvodnje i/ili trgovine i/ili prerade voća i povrća te proizvoda dobivenih preradom voća i povrća u toj regiji ili regijama i, ako je riječ o nekoliko regija, mogu dokazati minimalni stupanj reprezentativnosti u svakoj regiji za svaku granu koju one udružuju;

(c) provode dvije ili više aktivnosti iz članka 20. ovoga Pravilnika;

(d) se ne bave proizvodnjom, preradom ili trženjem voća i povrća ili proizvoda dobivenih preradom voća i povrća.

(2) Prije izdavanja odobrenja o priznavanju, Ministarstvo će obavijestiti Europsku Komisiju o sektorskim organizacijama koje su podnijele Zahtjev, prilažući pri tome sve potrebne podatke o njihovoj reprezentativnosti i njihovim aktivnostima, zajedno sa svim drugim podacima koji su potrebni za ocjenu. U roku od dva mjeseca od zaprimanja obavijesti Europska Komisija se može usprotiviti priznavanju.

(3) Ministarstvo će:

(a) u roku od tri mjeseca od podnošenja Zahtjeva sa svim potrebnim dokumentima odlučiti o izdavanju odobrenja o priznavanju;

(b) redovito provoditi kontrole kako bi provjerilo udovoljavaju li sektorske organizacije uvjetima i zahtjevima za priznavanje, a kod neispunjavanja tih zahtjeva ili nepravilnosti koje su u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika izreći kazne i odlučiti, po potrebi, o povlačenju priznanja;

(c) povući odobrenje o priznavanju ako sektorska organizacija ne ispunjava zahtjeve i uvjete za priznavanje propisane ovim Pravilnikom;

(d) u roku od dva mjeseca obavijestiti Europsku komisiju o svakoj odluci o odobravanju, odbijanju ili povlačenju priznanja.

(4) Europska komisija može, temeljem rezultata provedenih kontrola, zahtijevati od Ministarstva da povuče priznanje.

(5) Priznanje predstavlja ovlaštenje za provođenje aktivnosti iz članka 20. ovoga Pravilnika u skladu s ovim Pravilnikom.

Proizvođačke grupe

Članak 22.

Podnošenje plana priznavanja

(1) Pravna osoba ili jasno definirani dio pravne osobe koja se kandidira za proizvođačku grupu podnosi Ministarstvu zahtjev za priznavanje proizvođačke grupe.

(2) Podnositelj zahtjeva za priznavanje proizvođačke grupe dužan je zahtjevu priložiti plan priznavanja u skladu s člancima 24., 25. i 26. ovoga Pravilnika.

(3) Ministarstvo će odobriti plan priznavanja, pravne osobe ili jasno definiranog dijela pravne osobe, ako ona ispunjava slijedeće zahtjeve:

(a) formirana je na inicijativu proizvođača koji proizvode jedan ili više proizvoda od voća i povrća i/ili takvih proizvoda namijenjenih preradi;

(b) ima minimalno 5 članova;

(c) ima minimalni obujam ili minimalnu vrijednost utržive proizvodnje od 700.000,00 kuna;

(4) Razdoblje od 1 godine nakon napuštanja proizvođačke organizacije smatra se razdobljem tijekom kojega je nekadašnjem članu proizvođačke organizacije zabranjeno pridruživanje proizvođačkoj grupi u vezi proizvoda za koje je proizvođačka organizacija bila priznata.

(5) Istup iz članstva priopćava se proizvođačkoj grupi u pisanom obliku. Član proizvođačke grupe dužan je najmanje šest mjeseci prije istupanja priopćiti proizvođačkoj grupi o namjeri istupanja.

(6) Minimalni obujam ili minimalna vrijednost utržive proizvodnje iz stavka 3. točka (c) ovoga članka nakon odobravanja plana priznavanja može pasti najviše za 105.000,00 kuna tijekom dvije uzastopne godine.

Prijelazno razdoblje

Članak 23.

(1) Proizvođačkim grupama dozvoljeno je prijelazno razdoblje od 5 godina unutar kojega su dužne ispuniti uvjete za priznavanje proizvođačke organizacije iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Da bi se kvalificirale, proizvođačke grupe podnose Ministarstvu etapni plan priznavanja, čije odobravanje predstavlja početak prijelaznog razdoblja i predstavlja privremeno priznanje.

Sadržaj plana priznavanja proizvođačke grupe

Članak 24.

(1) Plan priznavanja proizvođačke grupe sadrži:

(a) opis početnog stanja, broj članova proizvođača, cjelovite podatke o: članovima, proizvodnji svježeg voća i povrća, vrijednosti utržene proizvodnje, trženju i infrastrukturi (proizvodnoj, skladišnoj i logističkoj) uključujući infrastrukturu koju posjeduju pojedini članovi proizvođačke grupe ukoliko će ju koristiti sama proizvođačka grupa;

(b) predloženi datum početka provedbe plana priznavanja i njegovo trajanje, koje ne smije biti duže od pet godina; i

(c) plan razvoja u svrhu postizanja priznavanja proizvođačke organizacije prikazan u godišnjim ili polugodišnjim segmentima.

(2) Obrazac zahtjeva za priznavanje s planom priznavanja nalazi se u Dodatku II koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Odobrenje plana priznavanja

Članak 25.

(1) Ministarstvo odlučuje o podnesenom planu priznavanja u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja zahtjeva za priznavanje proizvođačke grupe kojemu su priloženi svi popratni dokumenti i o svojoj odluci izvještava podnositelja zahtjeva za priznavanje proizvođačke grupe.

(2) Nakon obavljenih provjera Ministarstvo će:

(a) odobriti plan priznavanja i dodijeliti privremeno priznavanje; ili

(b) tražiti izmjenu plana priznavanja; ili

(c) odbiti plan priznavanja.

(3) Ako je potrebno, odobrenje se može dodijeliti, samo ako su promjene u skladu sa stavkom 2. podstavak b. ovoga članka uključene u plan.

Provedba plana priznavanja

Članak 26.

(1) Plan priznavanja provest će se u godišnjim segmentima počevši od 1. siječnja. Godišnji segment može se podijeliti u polugodišnje segmente.

(2) Plan priznavanja počinje, u skladu s datumom predloženim u članku 24. stavak 1. točka (b) ovoga Pravilnika:

(a) 1. siječnja nakon datuma njegova odobrenja; ili

(b) odmah nakon datuma njegova odobrenja.

(3) Proizvođačka grupa može dostaviti Ministarstvu zahtjev za izmjenu plana priznavanja proizvođačke grupe tijekom njegove provedbe ako:

(a) se dogode veći tržišni poremećaji u nabavi i prodaji koji imaju odraz na proizvodnju i promjenu plana;

(b) dođe do šteta u proizvodnji koje su uzrokovane štetnicima ili elementarnim nepogodama, a koje su dovele do poremećaja;

(c) dođe do izlaska 20 % članova iz proizvođačke grupe, odnosno smanjenja proizvodnje za 10 % od planiranje prodaje.

(4) Zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka proizvođačka grupa priložit će dokaze zbog kojih se traži izmjena plana priznavanja proizvođačke grupe.

(5) Nakon razmatranja dostavljenih dokaza, a u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva za izmjenu plana priznavanja, Ministarstvo odlučuje o izmijeni plana priznavanja. Ako odluka nije donesena unutar tog razdoblja, zahtjev se smatra odbijenim.

(6) Prije donošenja odluke iz stavka 5. ovoga članka, Agencija za plaćanja obavit će na terenu provjeru stanja navedenog u zahtjevu za izmjenu plana priznavanja kako bi se provjerile činjenice navedene u zahtjevu.

(7) Po obavljenoj provjeri, a najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva za izmjenu plana priznavanja, Agencija za plaćanja dostavlja Ministarstvu mišljenje o opravdanosti izmjene plana priznavanja.

(8) Ministarstvo će u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva za izmjenu plana priznavanja dostaviti Agenciji za plaćanja zahtjev za provjeru i izdavanje mišljenja u skladu sa stavkom 6. i 7. ovoga Pravilnika.

Zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije

Članak 27.

(1) Proizvođačke grupe koje provode plan priznavanja mogu u bilo koje vrijeme podnijeti zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije u skladu s člankom 3. točka b. i člankom 4. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije podnosi se prije isteka prijelaznoga razdoblja navedenog u članku 24., stavak 1. točka (b) ovoga Pravilnika.

(3) Od datuma kada je podnesen Zahtjev, proizvođačka grupa mora podnijeti nacrt operativnoga programa u skladu s posebnim propisom.

Glavne aktivnosti proizvođačke grupe

Članak 28.

(1) Glavna aktivnost proizvođačke grupe odnosi se na koncentraciju opskrbe i stavljanje na tržište proizvoda svojih članova za koje je priznata.

(2) Vrijednost utržene proizvodnje vlastitih članova proizvođačke grupe i članova drugih proizvođačkih grupa koje ona prodaje, treba biti veća od vrijednosti svih drugih utrženih proizvodnji koje ona prodaje. Izračun se temelji isključivo na proizvodima za koje je proizvođačka grupa priznata.

Kontrole

Kontrole zahtjeva za priznavanje proizvođačke organizacije

Članak 29.

(1) Prije nego što Ministarstvo dodijeli priznanje proizvođačkoj organizaciji, u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja obavit će na terenu provjeru podataka i činjenica navedenih u Zahtjevu.

(2) Po obavljenoj provjeri, a najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja Zahtjeva, Agencija za plaćanja dostavlja Ministarstvu mišljenje o ispunjavanju uvjeta za priznavanje proizvođačke organizacije.

Članak 30.

Kontrole prije odobrenja planova priznavanja proizvođačkih grupa

(1) Prije nego što Ministarstvo odobri plan priznavanja proizvođačke grupe, u skladu s člankom 2. točka 8. i člankom 25. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja obavit će na terenu provjeru podataka i činjenica navedenih u planu priznavanja.

(2) Agencija za plaćanja kontrolira na odgovarajući način, uključujući provjeru na terenu:

(a) točnost informacija navedenih u planu za priznavanje;

(b) poslovnu postojanost i tehničku kvalitetu plana, osnovanost procjena i planiranja njegove provedbe;

(c) prihvatljivost aktivnosti i prihvatljivost i razložnost predloženih izdataka; i

(d) sukladnost postupaka za koje je potpora zatražena s primjenjivim nacionalnim propisima, propisima o javnoj nabavi, državnoj potpori i drugim odgovarajućim obveznim normama utvrđenim nacionalnim zakonodavstvom ili utvrđenim u nacionalnom okviru ili nacionalnoj strategiji.

(2) Po obavljenoj provjeri, a najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva za odobrenje plana priznavanja, Agencija za plaćanja dostavlja Ministarstvu mišljenje o prihvatljivosti plana priznavanja proizvođačke grupe.

Kontrola nakon priznavanja proizvođačke organizacije i odobrenja plana priznavanja proizvođačke grupe

Članak 31.

(1) Agencija za plaćanja provodi najmanje jednom godišnje provjeru rada proizvođačke organizacije i proizvođačke grupe s ciljem utvrđivanja ispunjavanja osnovnih uvjeta za priznavanje proizvođačke organizacije odnosno odobrenje plana priznavanja.

(2) Po obavljenoj provjeri Agencija za plaćanja dostavlja Ministarstvu izvješće o utvrđenim činjenicama s prijedlogom daljnjeg postupanja u odnosu na status proizvođačke organizacije odnosno proizvođačke grupe.

Sankcije

Nepoštivanje kriterija priznavanja

Članak 32.

(1) Ministarstvo će poništiti rješenje o priznavanju proizvođačke organizacije ako je propust u poštivanju kriterija priznavanja značajan i proizlazi iz činjenice da je proizvođačka organizacija djelovala s namjerom ili iz ozbiljnog nemara.

(2) Ministarstvo će ukinuti rješenje o priznavanju proizvođačke organizacije ako se propust u poštivanju kriterija za priznavanje odnosi na:

(a) povredu zahtjeva iz članka 6., 9., 11. ili 15. ovoga Pravilnika; ili

(b) situaciju kada vrijednost utržene proizvodnje pada, tijekom dvije uzastopne godine, ispod granice utvrđene u skladu s člankom 8. stavak 3. i člankom 22. stavak 6. ovoga Pravilnika.

Povlačenje priznavanja u skladu s ovim stavkom stupa na snagu od datuma od kojega uvjeti za priznavanje nisu ispunjeni.

(3) Kada se ne primjenjuje stavak 1. ovoga članka, Ministarstvo će privremeno obustaviti priznavanje proizvođačke organizacije, odnosno odobrenje plana priznavanja proizvođačke grupe, ako je propust u poštivanju kriterija za priznavanje značajan, ali privremen.

(4) Tijekom razdoblja obustave ne isplaćuje se nikakva potpora. Obustava stupa na snagu od dana izvršenja kontrole i završava na dan kontrole koja pokazuje da su dotični kriteriji ispunjeni.

(5) Razdoblje obustave ne smije prijeći 12 mjeseci. Ako se dotični kriteriji slijedom toga ne ispunjavaju nakon 12 mjeseci, Ministarstvo će ukinuti rješenje o priznavanju proizvođačke organizacije odnosno odobrenje plana priznavanja proizvođačke grupe.

(6) U drugim slučajevima propusta poštivanja kriterija za priznavanje, ako se ne primjenjuju stavci 1. i 2. ovoga članka, Agencija za plaćanja šalje pismo upozorenja u kojem navodi koje korektivne mjere treba primijeniti. Agencija za plaćanja može odgoditi isplate potpore sve dok se ne poduzmu korektivne mjere.

(7) Propust u poduzimanju korektivnih mjera u razdoblju od 12 mjeseci smatrat će se značajnim propustom u odnosu na poštivanje kriterija i slijedom toga primijenit će se stavak 2. ovoga članka.

(8) Agencija za plaćanja će izvijestiti Ministarstvo u roku od 7 dana po poduzimanju radnji iz stavka 6. ovoga članka.

Inspekcijski nadzor

Članak 33.

(1) Kada Agencija za plaćanja izvijesti Ministarstvo o nepoštivanju kriterija iz članka 32. stavak 1., 2. i 5. ovoga Pravilnika poljoprivredna inspekcija obavit će inspekcijski nadzor.

(2) Temeljem nalaza poljoprivredne inspekcije Ministarstvo će donijeti odluku o povlačenju priznavanja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Do pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju neće se primjenjivati odredbe članka 21. ovoga Pravilnika.

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/323

Urbroj: 525-02-1-0010/09-1

Zagreb, 31. prosinca 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I

Voće i povrće

Oznaka KN

Opis

0702 00 00

rajčica, svježa ili rashlađena

0703

crveni luk, ljutika, češnjak, poriluk i ostalo povrće vrste luka, svježi ili rashlađeni

0704

kupus, cvjetača, koraba, kelj i slično kupusno jestivo povrće, svježe ili rashlađeno

0705

salata (Lactuca sativa) i cikorija (Cichorium spp.), svježa ili rashlađena

0706

mrkva, bijela repa, cikla, turovac, celer korjenaš, rotkvica i slično jestivo korjenasto povrće, svježe ili rashlađeno

0707 00

krastavci i kornišoni, svježi ili rashlađeni

0708

mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, svježe ili rashlađeno

ex 0709

ostalo povrće, svježe ili rashlađeno, osim: povrća iz podbrojeva 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 i 0709 90 60

ex 0802

ostali orašasti plodovi, svježi ili suhi, oljušteni ili neoljušteni, osim: areke (ili betela) i kola oraha iz podbroja 0802 90 20

0803 00 11

banane za kuhanje

0803 00 19

ostale

0804 20 10

smokve, svježe

0804 30 00

ananas

0804 40 00

avokado

0804 50 00

guava, mango, mangusta

0805

agrumi, svježi ili sušeni

0806 10 10

svježe stolno grožđe

0807

dinje (uključujući lubenice) i papaje, svježe

0808

jabuke, kruške i dunje, svježe

0809

marelice, trešnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, svježe

0810

ostalo voće, svježe

0813 50 31

0813 50 39

mješavine isključivo sušenih orašastih plodova iz podbroja 0801 i 0802

0910 20

šafran

ex 0910 99

majčina dušica, svježa ili rashlađena

ex 1211 90 85

bosiljak, matičnjak, metvica, Origanum vulgare (origano/divlji mažuran), ružmarin, kadulja, svježi ili rashlađeni

1211 99 30

rogači

Prerađeno voće i povrće

Oznaka KN

Opis

ex 0710

povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto, osim:

slatkog kukuruza iz podbroja 0710 40 00,

maslina iz podbroja 0710 80 10 i

paprika iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta iz podbroja 0710 80 59

ex 0711

povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu, osim:

maslina iz podbroja 0711 20,

paprika iz roda Capsicum ili roda Pimenta iz podbroja 0711 90 10 osim slatkih paprika i slatkog kukuruza iz podbroja 0711 90 30

ex 0712

osušeno povrće, cijelo, rezano, u kriškama, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno, osim:

umjetno osušenog krumpira neprikladnog za ljudsku prehranu iz podbroja ex 0712 90 05,

slatkog kukuruza iz podbrojeva ex 0711 90 11 i 0712 90 19 i

maslina iz podbroja ex 0712 90 90

0804 20 90

suhe smokve

0806 20

suho grožđe

ex 0811

voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u vodi ili pari, smrznuti, bez dodanog šećera ili drugih sladila, osim:

smrznutih banana iz podbroja ex 0811 90 95

ex 0812

voće i orašasti plodovi, privremeno konzervirani (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u takvom stanju neprikladni za neposrednu prehranu, osim:

privremeno konzerviranih banana iz podbroja ex 0812 90 98

ex 0813

voće, suho, osim:

onog iz tarifnih brojeva 0801 do 0806;

mješavine orašastih plodova ili suhog voća iz ovog poglavlja, osim:

mješavina sastavljenih isključivo od orašastih plodova iz tarifnih brojeva 0801 i 0802 iz podbrojeva 0813 50 31 i 0813 50 39

0814 00 00

kore agruma ili dinja (uključujući lubenice), svježe, smrznute, suhe ili privremeno konzervirane u slanoj vodi, sumpornoj vodi ili u drugim otopinama za konzerviranje

0904 20 10

suha slatka paprika, nedrobljena i nemljevena

ex 0811

voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u vodi ili pari, smrznuti, s dodanim šećerom ili drugim sladilima

ex 1302 20

pektinske tvari i pektinati

ex 2001

povrće, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini, osim:

– paprika iz roda Capsicum (ljutog okusa), osim slatkih paprika ili pimenta, iz podbroja 2001 90 20

– slatkog kukuruza (Zea mays var. saccharata) iz podbroja 2001 90 30

– yama, slatkog krumpira i sličnih jestivih dijelova biljaka s masenim udjelom 5% ili više škroba, iz podbroja 2001 90 40

– palminih jezgri iz podbroja 2001 90 60

– maslina iz podbroja 2001 90 65

– listova vinove loze, izdanaka hmelja i sličnih jestivih dijelova biljaka iz podbroja ex 2001 90 97

2002

rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

2003

gljive i tartufi, pripremljeni ili konzervirani na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini

ex 2004

ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006, isključujući slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata) iz podbroja 2004 90 10, masline iz podbroja ex 2004 90 30 i krumpir pripremljen ili konzerviran u obliku brašna, krupice ili pahuljica iz podbroja 2004 10 91

ex 2005

ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, ne smrznuto, osim:

proizvoda iz tarifnog broja 2006, isključujući masline iz podbroja 2005 70, slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata) iz podbroja 2005 80 00 i papriku iz roda Capsicum, osim slatkih paprika ili pimenta, iz podbroja 2005 99 10 i krumpir pripremljen ili konzerviran u obliku brašna, krupice ili pahuljica iz podbroja 2005 20 10

ex 2006 00

voće, orašasti plodovi, kore od voća i ostali dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (iscijeđeni, preliveni ili kandirani), isključujući banane konzervirane šećerom iz podbroja ex 2006 00 38 i ex 2006 00 99

ex 2007

džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća ili od orašastih plodova, dobiveni kuhanjem, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, isključujući:

– homogenizirane proizvode od banana iz podbroja ex 2007 10

– džemove, voćne želee, marmelade, piree i paste od banana iz podbrojeva ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 i ex 2007 99 97

ex 2008

voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, uključujući i s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili alkoholom, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, isključujući:

– maslac od kikirikija iz podbroja 2008 11 10

– palmine jezgre iz podbroja 2008 91 00

– kukuruz iz podbroja 2008 99 85

– yam, slatki krumpir i slične jestive dijelove biljaka, s masenim udjelom škroba 5% ili većim iz podbroja 2008 99 91

– listove vinove loze, izdanke hmelja i slične jestive dijelove biljaka iz podbroja ex 2008 99 99

– mješavine od banana drugačije pripremljenih ili konzerviranih, iz podbrojeva ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 i ex 2008 92 98

– banane drugačije pripremljene ili konzervirane iz podbrojeva ex 2008 99 49 10, ex 2008 99 67 10 i ex 2008 99 99 10

ex 2009

voćni sokovi (isključujući sok od grožđa i mošt od grožđa iz podbrojeva 2009 61 i 2009 69 i sok od banane iz podbroja ex 2009 80) i sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila

DODATAK II

Matični broj PG__________________

Datum primitka Zahtjeva___________

popunjava Agencija za plaćanje

VP-1

Obrazac PG-1

Zahtjev za priznavanje Proizvođačke grupe – s Planom priznavanja -

1. Osnovni podaci

Podnositelj – naziv PG

Pravni oblik PG

Osoba ovlaštena za zastupanje PG

Matični broj subjekta

OIB

SJEDIŠTE PG

Ulica i kućni broj

Poštanski broj, mjesto

Županija

Telefonski broj

Fax

E-mail

RAČUN PG

Banka

Broj tekućeg računa

Datum ispunjavanja Zahtjeva

2. Proizvod(i) za koje se traži priznanje

Osnovni proizvod (kultura)

Navesti jedan ili više proizvoda za koje se traži priznavanje PG

Proizvod je namijenjen

Označiti odgovarajuću namjenu

x

prodaji u svježem stanju ☐

isključivo preradi ☐

prodaji u svježem stanju ☐

isključivo preradi ☐

prodaji u svježem stanju ☐

isključivo preradi ☐

3. Osnovni uvjeti za priznavanje

Broj članova PG

Navesti ukupan broj članova na dan ispunjavanja Zahtjeva

Napomena: Spisak članova (ime i prezime, adresa, MIBPG, datum početka članstva, površine pod osnovnom kulturom) nalazi se u Planu priznavanja (u prilogu)

Količina i vrijednost utržene proizvodnje

(1)

Godina

(2)

Količina utržene proizvodnje – t

(3)

Vrijednost utržene proizvodnje – HRK

PG u protekloj godini

Navesti: (1) godinu koja prethodi godini u kojoj se predaje zahtjev; (2) količinu prodanog osnovnog proizvoda u tonama u toj godini; (3) vrijednost utržene proizvodnje PG
(= ukupni promet osnovnog proizvoda za koju je PG osnovana i drugih proizvoda koju proizvodi PG), a u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje osnova za izračun.

Ukoliko u vrijeme podnošenja zahtjeva za priznavanje ne postoje podaci o utrženoj proizvodnji grupe u protekloj godini, vrijednost će se izračunati na temelju proizvodnje svih članova grupe.

* Cilj PG je postupan razvoj i stjecanje uvjeta za priznavanje kao proizvođačka organizacija, najkasnije do kraja pete godine provedbe Plana priznavanja (u privitku Zahtjeva).

U tom smislu priznavanje PG označava početak prijelaznog razdoblja tokom kojeg PG treba ostvariti uvjete za priznavanje

kao PO.

4. Sadržaj Statuta PG

Statut sadrži sljedeće obavezne odredbe

Mjesto u Statutu

članak br.., stavak br..

1.

Da pojedini proizvođač može biti član samo jedne PG za određenu vrstu proizvoda

2.

Da su članovi obavezni prodati najmanje 85% svoje ukupne proizvodnje kroz PG

3.

Da član može biti i pravna ili fizička osoba koja nije proizvođač

4.

Da su članovi obavezni davati točne podatke PG za statističke svrhe, posebice o svojim proizvodnim površinama, ubranim količinama, prinosima i direktnoj prodaji van PG

5.

O glasačkim pravima, demokratskom načinu donošenja odluka i razmatranja aktivnosti PG od strane članova

6.

Da minimalno trajanje članstva iznosi godinu dana

7.

O obavezi člana koji namjerava istupiti iz PG da o tome obavijesti svoju PG barem 6 mjeseci ranije

8.

O kaznama za kršenje obaveza iz statuta

9.

O postojanju pisanih procedura za utvrđivanje, usvajanje i izmjene statuta

10.

O izradi proračuna potrebnog za financiranje PG

11.

O vođenju računa u skladu s važećim Zakonom o računovodstvu

12

O izradi i vođenju proračuna potrebnog za financiranje PG

13.

O poštivanju načela dobre poljoprivredne i okolišne prakse, višestruke sukladnosti, tržnih standarda i drugih zahtjeva kvalitete vezanih uz proizvodnju i trženje proizvoda PG

5. Dokumenti u prilogu

Zahtjev je potpun ukoliko sadrži slijedeće dokumente

1.

Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda ne stariji od 3 mjeseca (ovjerena kopija)

2.

Potvrda o nekažnjavanju za osobe ovlaštene za zastupanje PG, ne starija od mjesec dana

3.

Potpisni karton (ovjerena kopija)

4.

Statut PG (ovjerena kopija)

5.

Kopija potvrde banke o otvaranju tekućeg računa (kao posebnog računa)

6.

Plan priznavanja s opisom aktivnosti za prijelazno razdoblje i detaljan plan rada za prvu godinu

6. Izjava

Potpisom jamčim, da:

• smo upoznati s postupkom priznavanja i rada proizvođačke grupe u skladu sa zakonodavstvom,

• su svi podaci u Zahtjevu i prilozima istiniti i točni,

• ćemo obavijestiti Ministarstvo/Agenciju za plaćanja u pisanom obliku o svim promjenama u roku od 15 radnih dana od datuma nastupanja istih, posebice o istupanju članova i o smanjenju vrijednosti utržene proizvodnje za više od 50.000 HRK,

• smo likvidni i da nad našom imovinom nema zaduženja,

• ćemo članstvu pružati adekvatnu trgovinsku, proračunsko-računovodstvenu, proceduralnu, proizvodnu i tehničku potporu ispunjavanja ciljeva,

• ćemo u potpunosti surađivati s Agencijom za plaćanje i davati podatke koje će Agencija zahtijevati u procesu priznavanja i tokom kasnijeg praćenja rada PG,

• će PG i članovi dopustiti sve oblike kontrole na terenu (opreme, objekata, dokumentacije i evidencija) u svrhu potvrđivanja podataka iz zahtjeva i priloženih dokumenata,

• da će PG svake godine podnositi Agenciji za plaćanja godišnji izvještaj o radu s računovodstvenim podacima i podacima o članstvu,

• da će članovi proizvođači poštivati načela dobre poljoprivredne i okolišne praskse, višestruke sukladnosti i standarda kvalitete;

• je namjera PG do kraja prijelaznog razdoblja razviti se na način da može zadovoljiti kriterije za priznavanje kao organizacija proizvođača

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje PG

Mjesto

Datum

Pečat

Potpis

PLAN PRIZNAVANJA PROIZVOĐAČKE GRUPE

Naziv PG

Osnovni proizvod(i)

Osoba ovlaštena za zastupanje

Pravni oblik i MB

Datum podnošenja Plana

Predloženi datum početka provedbe Plana

Predloženo trajanje provedbe Plana

(ne više od 5 godina)

1. OPIS POSTOJEĆEG STANJA

1.1. Članovi:

A) proizvođači

Ime i prezime

Adresa

OIB

MIBPG

Datum stjecanja članstva

Površina pod osnovnom kulturom

Ukupna proizvodnja osnovne kulture

…… godine

Ukupna prodaja osnovne kulture kroz PG ….. godine

B) članovi PG koji nisu proizvođači

1.2. Proizvodnja svježeg voća/povrća i prodaja PG u protekloj godini

Napomena: ukoliko je PG nova i ne posjeduje podatke o prodaji, navesti podatke o ukupnim površinama i proizvodnji svih članova za onaj dio proizvoda koje prodaju (ili će prodavati) kroz PG

Podaci za proteklu godinu

Kulture

koju proizvodi PG

Uzgojna
površina

- ha

Prosječan
prinos

- kg/ha

Proizvodnja

– t

Prodaja

- HRK

Osnovna

Ostale

UKUPNO

1.3. Podaci o zaposlenima u PG

Ime i prezime

Vrsta radnog odnosa

Navesti: na neodređeno, na
određeno, ugovor o djelu, ostalo

Radno mjesto/nadležnost

OSTALE UGOVORENE USLUGE IZVAN PG

1.4. Proizvodna infrastruktura PG: kapacitet i oblik vlasništva

Površina/

Vrsta/

Kapacitet

(navesti proizvodne površine,

tip opreme, kapacitet

prostorija)

Oblik vlasništva

1. u vlasništvu PG

2. u najmu PG

2. u vlasništvu člana PG

3. ugovorena usluga van PG

4. ostalo

(navesti detalje)

Godina

proizvodnje

(gdje odgovara)

PROIZVODNE POVRŠINE u ha

- Osnovna kultura

Otvoreno

bez zaštite

protugradna mreža

Zaštićeni prostori

Staklenici

Plastenici

Ostalo

- Ostale kulture

Otvoreno

bez zaštite

protugradna mreža

Zaštićeni prostori

Staklenici

Plastenici

Ostalo

POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA – tip

Za obradu tla

Za zaštitu/ishranu

Ostalo

Prostor za mehanizaciju

Prostor za radnike

Transportna sredstva

Ostalo

1.5. Skladišna, doradbena i logistička infrastruktura PG: kapacitet i oblik vlasništva

Vrsta i kapacitet

(navesti tip opreme i odgovarajući kapacitet rada ili površinu)

Oblik vlasništva

1. u vlasništvu PG

2. u vlasništvu člana PG

3. ugovorena usluga van PG

4. ostalo

(navesti detalje)

Godina
proizvodnje

Postotak zadovoljenja
potreba PG

(naznačiti u kojem postotku navedena infrastruktura zadovoljava potrebe PG i njenih članova)

Prihvatni prostor

Skladišni prostor

Rashladni skladišni prostor (hladnjače, ULO hladnjače i sl.)

Linija za

sortiranje

čišćenje

pakiranje

označavanje

otpremu

ostalo

Transportna sredstva

Ostalo

1.6. Inventar ostale imovine (pokretne/nepokretne) PG

Navesti svu nepokretnu (zgrade, prostorije i sl.) i pokretnu imovinu (prijevozna sredstva, kompjuterska i uredska oprema) s vrstom vlasništva (u vlasništvu PG, u vlasništvu članova, u najmu i dr.), uz napomenu da li je stavljena na raspolaganje članovima PG.

1.7. Načela okolišno-prihvatljive proizvodnje; poštivanje standarda kvalitete; oznake i žigovi

Navesti da li PG već provodi aktivnosti u smislu tehničke pomoći svojim članovima s ciljem korištenja agro-tehnologije koja je u skladu s načelima dobre poljoprivredne i okolišne prakse ili drugim načelima zaštite okoliša i zdravlja ljudi, biljaka i životinja, uzimajući u obzir poboljšanje kvalitete voda, tla, zbrinjavanje otpada, itd.

Uz to navesti da li su proizvođači ili/i Grupa već uključeni u sustav integrirane, ekološke ili biološke proizvodnje, te da li posjeduju bilo kakvu oznaku izvornosti, žig ili drugu oznaku proizvoda

1.8. Postupak donošenja odluka unutar PG

Navesti kratak opis postupka odlučivanja u skladu s ovim Pravilnikom s glasačkim pravima članova PG

2. PLANIRANJE RADA – RAZVOJ GRUPE PREMA PROIZVOĐAČKOJ ORGANIZACIJI

UVODNA NAPOMENA

Da bi Proizvođačka grupa stekla uvjete za priznavanje kao Proizvođačka organizacija (do kraja prijelaznog razdoblja koje započinje danom priznavanja Grupe, a traje najviše pet godina) treba se pripremiti za ostvarivanje jednog ili više slijedećih ciljeva):

1. osigurati da je proizvodnja i planiranje proizvodnje usklađeno sa zahtjevima potražnje, posebno u smislu kvalitete i količine;

2. koncentrirati ponudu i osigurati stavljanje na tržište proizvoda koje su proizveli članovi proizvođačke organizacije;

3. optimizirati troškove proizvodnje i stabilizirati proizvođačke cijene

Sukladno tome, Plan rada mora prikazati postupan razvoj i način na koji će se postići ti ciljevi.

2.1 Planiranje aktivnosti potrebnih za postizanje priznanja organizacije

Navesti na koji način PG planira provesti jedan ili više od gore navedenih ciljeva (npr. koncentrirati ponudu i plasman na tržište proizvoda za koje je priznata) – opisati aktivnosti kojima će se to postići (npr. planiranje opsega i kvalitete proizvodnje, praćenje potreba tržišta, ugovaranje prodaje, uvođenje oznaka izvornosti/kvalitete/bio proizvoda ili drugih žigova, unapređenje finalizacije proizvoda (čišćenje, sortiranje, pakiranje, i sl.), promocija proizvoda i dr.

Navesti projekciju tržišnog udjela na kraju petogodišnjeg razdoblja.

2.2. Primjena načela dobre poljoprivredne i okolišne prakse i zahtjeva višestruke sukladnosti u cilju očuvanja zdravlja ljudi, životinja i bilja, očuvanja okoliša i dobrog poljoprivrednog i ekološkog stanja poljoprivrednog tla; opcija uvođenja integrirane/organske/ekološke proizvodnje

Navesti na koji način PG planira unaprijediti proizvodnju svojih članova u smislu poštivanja načela dobre poljoprivredne prakse, višestruke sukladnosti ili uvođenja integrirane (organske i sl. ) proizvodnje.

Planirati trajnu obuku proizvođača s ciljem unapređenja znanja i svijesti o uvođenju novih okolišno-prihvatljivih uzgojnih metoda (suradnja sa Savjetodavnom službom, agronomskim obrazovnim institucijama, državnim stručnim institutima i sl.).

2.3. Petogodišnji plan priznavanja Proizvođačke grupe

– za razdoblje __.__.20…. do __.__. 20…. godine

GODINA

PLANIRANO

1.

2.

3.

4.

5.

ČLANOVI I ZAPOSLENI

Broj članova PG

Broj zaposlenih u PG

PROIZVODNJA I PRODAJA OSNOVNE KULTURE

Ukupne površine pod osnovnom kulturom svih članova (u ha)

Ukupna proizvodnja osnovne kulture (u t)

Vrijednost utržene proizvodnje (u HRK) (2)

(1)

IMOVINA I FINANCIJSKI REZULTATI

Vrijednost ukupne imovine (3)

Ukupni prihodi
(u HRK) (3)

Ukupni rashodi
(u HRK) (4)

INVESTICIJE U SVRHU UNAPREĐENJA PROIZVODNJE I KONCENTRACIJE PONUDE

Vrsta i vrijednost investicija u HRK (5)

– smanjenje troškova proizvodnje

– dobra poljoprivredna praksa

– organska/ekološka proizvodnja

– priprema proizvoda za prodaju

– unapređenje prodaje

– unapređenje transporta

UNAPREĐENJE ZNANJA ČLANOVA

Obuka

vrsta obuke, trajanje i institucija

– smanjenje inputa i troškova proizvodnje

– dobra poljoprivredna praksa

– organska/ekološka proizvodnja

– ostalo

Ostalo

Napomena:

(1) Najkasnije na kraju pete godine ukupna vrijednost utržene proizvodnje treba iznositi najmanje 5.000.000 HRK da bi grupa stekla uvjete za priznavanje kao proizvođačka organizacija

(2) Vrijednost utržene proizvodnje je ukupan prihod od prodaje osnovnog proizvoda u fazi franko PG bez PDV-a

(3) Ukupni prihodi – procjena prihoda za svaku godinu (doprinos članova, potpora za osnivanje PG, potpora za investicije i dr – specificirati detalje posebno)

(4) Ukupni rashodi – procjena rashoda za svaku godinu (trošak zaposlenih, aktivnosti prihvata, skladištenja, sortiranja, otpreme i dr, investicije, tekući troškovi, održavanje, …specificirati detalje posebno)

(5) Uz vrstu i vrijednost investicije potrebno je prikazati i detaljan opis planiranih investicija u točki 2.4

2.4 Detaljan opis planiranih investicija

Sukladno tablici 2.3, prikazati detaljan opis planiranih investicija (poslovni plan, procjena izdataka po godinama provedbe i dr.)

2.5 Detaljan plan aktivnosti za prvu godinu provedbe Plana

Sukladno tablici 2.3, prikazati detaljan plan aktivnosti u prvoj godini, s izdacima i prihodima, planiranim investicijama, ugovaranjem usluga, korištenjem usluga članova, eventualnim povećanjem broja članova i vrijednosti utržene proizvodnje, unapređenjem proizvodnje, zaštitom proizvoda, uvođenjem integrirane proizvodnje, obukom članova itd.