Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 4/2010 (8.1.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

111

Na osnovi članka 131. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08. i 94/09.) i članka 26. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 9. izvanrednoj sjednici održanoj 29. prosinca 2009. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« 67/09. i 116/09. – u daljnjem tekstu: Pravilnik) tiskanice naloga za sanitetski prijevoz iz članka 33. stavka 5. Pravilnika mijenjaju se, tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 2.

Iza članka 33. dodaje se nova točka 1.1.6. i članak 33.a koji glase:

»1.1.6. Laboratorijska dijagnostika na razini primarne zdravstvene zaštite

Članak 33.a

Laboratorijska dijagnostika na razini primarne zdravstvene zaštite ostvaruje se na osnovi uputnice izabranog doktora obiteljske / opće medicine izdane na tiskanici uputnice za primarni laboratorij ili uputnice ispostavljene elektroničkim putem kao elektronička isprava sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi (»Narodne novine« broj 150/05. – u daljnjem tekstu: e-uputnica za primarni laboratorij).

Tiskanica uputnice za primarni laboratorij veličine je 21 cmx14,5 cm (format A-5) čiji je oblik i sadržaj otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Tiskanica e-uputnice za primarni laboratorij proizvedena iz elektroničkog zapisa (vanjski obrazac prikaza e-uputnice za primarni laboratorij) mora sadržavati sve podatke kao i tiskanica uputnice iz stavka 2.ovog članka.

E-uputnicu za primarni laboratorij otisnuta prema vanjskom obrascu iz stavka 3. ovog članka ne može se koristiti za ostvarivanje prava na laboratorijsku dijagnostiku na razini primarne zdravstvene zaštite a izdaje se osiguranoj osobi samo na njezin zahtjev radi ostvarivanja njezinih prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.«

Članak 3.

Tiskanica uputnice iz članka 50. stavka 1. Pravilnika mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»Osigurana osoba specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu osim putem tiskanice uputnice iz stavka 1. ovog članka ostvaruje i na osnovi uputnice ispostavljene elektroničkim putem kao elektronička isprava u skladu sa Zakonom o elektroničkoj ispravi (u daljnjem tekstu: e-uputnica).

Tiskanica e-uputnice proizvedena iz elektroničkog zapisa (vanjski obrazac prikaza e-uputnice) mora sadržavati sve podatke kao i tiskanica uputnice iz stavka 1. ovog članka.

E-uputnica otisnuta prema vanjskom obrascu iz stavka 5. ovog članka ne može se koristiti za ostvarivanje prava na specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu u ugovornim zdravstvenim ustanovama i ugovornim ordinacijama privatne prakse, a izdaje se osiguranoj osobi na njezin zahtjev radi ostvarivanja njezinih prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.«

Članak 4.

U članku 72. stavku 3. Pravilnika iza riječi: »18. godine života« briše se zarez, upisuje točka i daljnji tekst, briše se.

Članak 5.

Tiskanice – Potvrda o plaći i Potvrda o osnovicama osiguranja iz članka 91. stavka 1. Pravilnika mijenjaju se, tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 6.

Tiskanica – izvješće o bolovanju iz članka 100. stavka 2. Pravilnika mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 7.

Tiskanica – obavijest o trajanju bolovanja iz članka 101. stavka 3. Pravilnika mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 8.

Tiskanice putnog naloga iz članka 104. stavka 6. Pravilnika mijenjaju se, tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika uz tiskanicu uputnice iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika primjenjuje se i tiskanica uputnice iz članka 50. stavka 1. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 94/09.) zaključno do datuma koji će posebnom odlukom utvrditi Upravno vijeće Zavoda.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika uz tiskanice iz članka 1., 5., 6., i 7. ovog Pravilnika primjenjuju se i tiskanice iz članka 33., 82., 91. i 100. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 94/09.), zaključno do 31. prosinca 2010. godine.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika uz tiskanice putnog naloga iz članka 8. ovog Pravilnika primjenjuju se i tiskanice putnog naloga iz članka 16. stavka 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 116/09.) zaključno do 31. prosinca 2010. godine.

Članak 10.

Laboratorijska dijagnostika na razini primarne zdravstvene zaštite može se propisivati na e-uputnici za primarni laboratorij iz članka 33.a stavka 1. Pravilnika od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Specijalističko-konzilijarna i bolnička zdravstvena zaštita može se propisivati na e-uputnici iz članka 50. stavka 4. Pravilnika od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/09-01/299

Urbroj: 338-01-01-09-1

Zagreb, 29. prosinca 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.


TISKANICE