Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

NN 4/2010 (8.1.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

112

Na osnovi odredbe članka 17. stavka 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08. i 94/09.) i članka 26. točke 11. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 9. izvanrednoj sjednici održanoj 29. prosinca 2009. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA NA RECEPT

Članak 1.

U Pravilniku o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine« broj 17/09. i 46/09. u daljnjem tekstu: Pravilnik) u članku 3. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Doktori iz stavka 1. ovog članka lijekove propisuju na tiskanicama recepata iz članka 5. ovog Pravilnika ili elektroničkim putem kao elektroničku ispravu (u daljnjem tekstu: e-recept) sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi (»Narodne novine« broj 150/05.)«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. na kraju stavka briše se točka i dodaju riječi: »na tiskanicama recepata iz članka 5. ovog Pravilnika.«.

Iza dosadašnjeg stavka 2. koji postaje stavak 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovog članka lijekove za liječenje bolesti ovisnosti (metadon, buprenorfin i buprenorfin + nalokson) mogu propisivati doktori specijalisti u djelatnosti zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevenciji i izvanbolničkog liječenja ovisnosti na način kako je to utvrđeno u stavku 2. ovog članka.«

Članak 2.

Tiskanice recepata iz članka 5. stavka 3. Pravilnika mijenjaju se tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Iza članka 5. dodaje se novi članak 5a. koji glasi:

»Članak 5a.

E-recept za propisivanje lijekova s Osnovne liste lijekova i Dopunske liste lijekova u tehničko-programskom obrascu zapisivanja sadržaja u elektroničkom obliku mora sadržavati sve podatke u vezi propisivanja i izdavanja lijekova na recept propisane ovim Pravilnikom.

Tiskanica e-recepta proizvedena iz elektroničkog zapisa (vanjski obrazac prikaza e-recepta) mora sadržavati sve podatke kao i tiskanice recepata iz članka 5. stavka 3. ovog Pravilnika.

E-recept prema vanjskom obrascu iz stavka 2. ovog članka ne može se koristiti za izdavanje lijekova u ljekarni, a izdaje se osiguranoj osobi otisnut na papiru samo na njezin zahtjev radi ostvarivanja njezinih prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.«

Članak 4.

U članku 6. u stavku 1. iza riječi: »stavka 1. i 2.« dodaju se riječi: »kao i na e-recept iz članka 5.a«.

Stavak 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»Recepti iz stavka 1. ovog članka mogu se koristiti i kao ponovljivi recepti s time da se na tiskanicama recepata iz članka 5. ovog Pravilnika označuju: »repetatur« ili »ponoviti«, a na e-receptu u skladu s podacima iz tehničko-programskog obrasca zapisivanje sadržaja u elektroničkom obliku.

Podaci na tiskanicama recepta iz članka 5. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika obvezno se ispunjavaju čitljivo, tintom ili kemijskom olovkom plave ili crne boje, odnosno računalnim ispisom.

Podaci s iskaznice zdravstveno osigurane osobe na tiskanice recepta iz članka 5. ovog Pravilnika unose se pretiskom s iskaznice, odnosno upisom na način propisan stavkom 3. ovog članka.«

Članak 5.

U članku 15. stavku 1. iza broja: »5.« dodaju se riječi: »kao i na e-recept iz članka 5a.«

U stavku 4. na kraju rečenice briše se točka, upisuje zarez i dodaju riječi: »osim u slučaju lijeka propisanog na e-recept koji osiguranoj osobi može biti izdan u bilo kojoj ugovornoj ljekarni«.

U stavku 7. u trećem retku na kraju prve rečenice briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: »odnosno kod lijeka propisanog na e-receptu uputit će osiguranu osobu doktoru koji je propisao e-recept«.

U stavku 10. na kraju stavka briše se točka, upisuje zarez i dodaju riječi: »odnosno e-recept u tehničko-programskom obrascu zapisivanja sadržaja u elektroničkom obliku.«

Članak 6.

U članku 18. dodaju se novi stavak 2. koji glasi:

»Nakon izdavanja lijeka propisanog na e-recept ljekarnik je obvezan u tehničko-programskom obrascu zapisivanja sadržaja u elektroničkom obliku označiti datum izdavanja lijeka, šifru ljekarne i svoju šifru ljekarnika te staviti svoj elektronički potpis.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 7.

Lijekovi se mogu propisivati na e-recept iz članka 3. ovog Pravilnika od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka zdravstvene ustanove hitne medicinske pomoći lijekove propisuju samo na recepte iz članka 5. Pravilnika.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika uz tiskanice recepata iz članka 2. ovog Pravilnika primjenjuju se i tiskanice recepata iz članka 5. stavka 3. Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine« broj 17/09) zaključno do datuma koji će posebnom odlukom utvrditi Upravno vijeće Zavoda.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/09-01/289

Urbroj: 338-01-01-09-1

Zagreb, 29. prosinca 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.


TISKANICE