Odluka o izmjeni Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 4/2010 (8.1.2010.), Odluka o izmjeni Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

119

Na osnovi članka 103. stavka 4., a u svezi s člancima 131. i 132. točkom 21. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08. i 94/09.) i članka 26. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 8. sjednici održanoj 16. prosinca 2009. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O SADRŽAJU I OBLIKU ISPRAVE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS OSIGURANE OSOBE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 4/07., 91/09., 113/09. i 149/09. – u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 4. stavku 2. pod točkom 1., pod c) iza podtočke 2. dodaje se nova podtočka 3. koja glasi:

»- OIB osigurane osobe«, a dosadašnja podtočka 3. postaje podtočka 4.

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. pod točkom 1., pod e) iza podtočke 1. Odluke dodaje se nova podtočka 2. koja glasi:

»- OIB osigurane osobe«, a dosadašnje podtočke 2., 3., 4. i 5. postaju podtočke 3., 4., 5. i 6.

Članak 3.

Sadržaj i oblik iskaznica iz članaka 4. i 6. Odluke dopunjeni podacima iz članka 1. i 2. ove Odluke otisnuti su uz ovu Odluku i čine njezin sastavni dio.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/09-01/297

Urbroj: 338-01-01-09-1

Zagreb, 16. prosinca 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.


1. strana

2. strana