Odluka o dopuni Odluke o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 4/2010 (8.1.2010.), Odluka o dopuni Odluke o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

120

Na osnovi članka 11. Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 2/09. i 123/09.), članka 18. stavka 2. Pravila o uspostavljanju i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 2/09., 32/09., 59/09., 91/09. i 118/09.) i članka 27. točka 3. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 8. sjednici održanoj 16. prosinca 2009. godine donijelo je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O IZGLEDU, OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU KORIŠTENJA ISKAZNICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 32/09. 59/09. i 118/09. – u daljnjem tekstu Odluka) u članku 4. stavku 1. točki 1. podtočki c) podstavka 6. mijenja se i glasi:

»-matični broj osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (MBO) i osobni identifikacijski broj (OIB)«.

Članak 2.

Sadržaj i oblik iskaznice iz članka 5. Odluke s izmijenjenim podacima iz članka 1 ove Odluke otisnut je uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/09-01/298

Urbroj: 338-01-01-09-1

Zagreb, 16. prosinca 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.


ISKAZNICA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA