Pravilnik o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih vrsta

NN 5/2010 (11.1.2010.), Pravilnik o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih vrsta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

130

Na temelju članka 53. stavka 9., članka 63. i članka 73. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07 i 55/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA STAVLJANJE U PROMET I UVOZ ŽIVOTINJA AKVAKULTURE I NJIHOVIH PROIZVODA TE O POPISU VEKTORSKIH VRSTA[1]

POGLAVLJE I.
PODRUČJE I OPSEG PRIMJENE TE POJMOVNIK

Područje i opseg primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju:

(a) vektorske vrste;

(b) uvjeti zdravlja životinja za stavljanje u promet ukrasnih životinja akvakulture koje potječu iz ili su namijenjene zatvorenim objektima za ukrasne životinje;

(c) uvjeti certificiranja zdravlja životinja za stavljanje u promet:

– životinja akvakulture namijenjenih uzgoju, uključujući područja za ponovno polaganje, lovišta u kojima se u svrhu rekreativnog ribolova provodi organizirano poribljavanje (u daljnjem tekstu: lovišta) i otvorenim objektima za ukrasne životinje, kao i za obnavljanje populacije,

– životinja akvakulture i njihovih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi;

(d) uvjeti zdravlja životinja i certificiranja za uvoz i provoz preko područja Republike Hrvatske, uključujući skladištenje za vrijeme provoza:

– životinja akvakulture namijenjenih uzgoju, uključujući područja za ponovno polaganje, lovišta i otvorenim objektima za ukrasne životinje,

– životinja akvakulture i njihovih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi,

– ukrasnih akvatičnih životinja namijenjenih zatvorenim objektima za ukrasne životinje.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

(a) Zatvoreni objekti za ukrasne životinje – trgovine za kućne ljubimce, vrtni centri, vrtni ribnjaci, komercijalni akvariji ili veleprodaje koje drže ukrasne akvatične životinje:

– bez izravnog dodira s vodama prirodnih staništa, ili

– koji su opremljeni sustavima za pročišćavanje voda koji smanjuju rizik prijenosa bolesti u vode prirodnih staništa na prihvatljivu razinu;

(b) Otvoreni objekti za ukrasne životinje – objekti za ukrasne životinje, osim zatvorenih objekata za ukrasne životinje;

(c) Obnavljanje populacije – puštanje životinja akvakulture u prirodu;

(d) Vektorske vrste – vrste iz članka 3. ovoga Pravilnika;

(e) Životinje akvakulture – životinje u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine« broj 42/08);

(f) Akvatične životinje – životinje u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (e) Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja;

(g) Treće zemlje – države koje nisu države članice Europske unije;

(h) Nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

POGLAVLJE II.
VEKTORSKE VRSTE

Popis vektorskih vrsta

Članak 3.

U stupcu 2. tablice iz Dodatka I. ovoga Pravilnika navedene su vrste životinja akvakulture koje se smatraju prijenosnicima bolesti (u daljem tekstu vektori), a za potrebe članka 17. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja[2], kad navedene životinje ispunjavaju uvjete iz stupaca 3. i 4. tablice Dodatka I. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE III.
STAVLJANJE U PROMET ŽIVOTINJA AKVAKULTURE

Ukrasne akvatične životinje koje potječu iz ili su namijenjene objektima za ukrasne životinje

Članak 4.

1) Premještanje ukrasnih akvatičnih životinja prijavljuje se putem računalnog sustava TRACES (engl. Trade control and expert system) u skladu s člankom 4. stavkom 2. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine« broj 147/08)[3], kad životinje:

(a) potječu iz objekata za ukrasne životinje u Republici Hrvatskoj ili državi članici;

(b) su namijenjene zatvorenim objektima za ukrasne životinje u zemlji ili državi članici, čije su cijelo područje, određene zone ili kompartmenti:

– proglašeni slobodnim od jedne ili više neegzotičnih bolesti navedenih u Dodatku IV. Dijelu II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja[4], a u skladu s člancima 49. ili 50. navedenog Pravilnika; ili

– pod programom nadziranja ili iskorjenjivanja bolesti u skladu sa člankom 44. stavkom 1. ili 2. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja[5]; i

(c) pripadaju vrstama prijemljivim na jednu ili više bolesti za koje je država članica, zona ili kompartment proglašen slobodnim od bolesti ili za koje se primjenjuje program nadziranja ili iskorjenjivanja bolesti, kako je navedeno u točki (b) ovoga stavka.

2) Nije dopušteno bez odobrenja nadležnog tijela ukrasne akvatične životinje koje se drže u zatvorenim objektima za ukrasne životinje puštati u otvorene objekte za ukrasne životinje, uzgajališta, područja za ponovno polaganje, uzgajališta mekušaca, slobodnu prirodu, niti koristiti za lovišta.

3) Nadležno tijelo izdaje odobrenje iz stavka 2. ovoga članka samo ako puštanje ne ugrožava zdravstveni status akvatičnih životinja na mjestu puštanja i uz osiguravanje poduzimanja odgovarajućih mjera smanjivanja rizika.

Životinje akvakulture namijenjene uzgoju, područjima za ponovno polaganje, lovišta, otvorenim objektima za ukrasne životinje te obnavljanju populacije

Članak 5.

Pošiljke životinja akvakulture namijenjene uzgoju, područjima za ponovno polaganje, lovišta, otvorenim objektima za ukrasne životinje te obnavljanju populacije mora pratiti certifikat o zdravlju životinja ispunjen u skladu s obrascem iz Dodatka II. Dijela A i odredbama Dodatka V. ovoga Pravilnika, ukoliko životinje:

(a) se unose u zemlju, zone ili kompartmente, odnosno nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije na područje država članica:

– koji su proglašeni slobodnima od jedne ili više neegzotičnih bolesti navedenih u Dodatku IV. Dijelu II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja4 u skladu s člancima 49. i 50. navedenog Pravilnika; ili

– u kojima se provodi program nadziranja ili iskorjenjivanja bolesti u skladu s. člankom 44. stavkom 1. ili 2. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja5;

(b) pripadaju vrstama prijemljivim na jednu ili više bolesti ili vektorskim vrstama za jednu ili više bolesti za koje je zemlja, zona ili kompartment proglašen slobodnim od bolesti ili za koje se primjenjuje program nadziranja ili iskorjenjivanja bolesti, u skladu s točkom (a) ovoga stavka.

Životinje akvakulture i njihovi proizvodi namijenjeni daljnjoj preradi prije uporabe za prehranu ljudi

Članak 6.

1) Pošiljke životinja akvakulture i njihovih proizvoda namijenjenih daljnjoj preradi prije uporabe za prehranu ljudi mora pratiti certifikat o zdravlju životinja ispunjen u skladu s obrascem iz Dodatka II. Dijela B i odredbama Dodatka V. ovoga Pravilnika, ukoliko:

(a) se unose u zemlju, zone ili kompartmente odnosno nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, na područje država članica:

– koji su proglašeni slobodnim od jedne ili više neegzotičnih bolesti navedenih u Dodatku IV. Dijelu II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja4 u skladu s člancima 49. i 50. navedenog Pravilnika; ili

– u kojima se provodi program nadziranja ili iskorjenjivanja bolesti u skladu s člankom 44. stavkom 1. ili 2. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja5;

(b) životinje pripadaju vrstama prijemljivim na jednu ili više bolesti za koje je zemlja, zona ili kompartment proglašen slobodnim od bolesti ili za koje se primjenjuje program nadziranja ili iskorjenjivanja bolesti u skladu s točkom (a) ovoga stavka.

2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na:

(a) ribe koje su prije otpreme zaklane i eviscerirane;

(b) mekušce ili rakove namijenjene prehrani ljudi, pakirane i označene u tu svrhu u skladu s Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07)[6], i koji:

– nisu sposobni za život, odnosno ne mogu preživjeti ako ih se vrati u okoliš iz kojeg potječu, ili

– su namijenjeni za daljnju preradu bez privremenog skladištenja na mjestu prerade;

(c) životinje akvakulture ili njihove proizvode koji se stavljaju u promet za prehranu ljudi bez daljnje prerade, pod uvjetom da su upakirani u maloprodajna pakiranja koja su sukladna propisanim zahtjevima za takva pakiranja u Pravilniku o higijeni hrane životinjskog podrijetla.6

Živi mekušci i rakovi namijenjeni centrima za pročišćavanje, otpremnim centrima i sličnim djelatnostima prije uporabe za prehranu ljudi

Članak 7.

Pošiljke živih mekušaca i rakova namijenjene centrima za pročišćavanje, otpremnim centrima i sličnim djelatnostima prije uporabe za prehranu ljudi mora pratiti certifikat o zdravlju životinja ispunjen u skladu s obrascem iz Dodatka II. Dijela B i odredbama Dodatka V. ovoga Pravilnika, ukoliko:

(a) se unose u zemlju, zone ili kompartmente odnosno nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, na područje država članica:

– koji su proglašeni slobodnim od jedne ili više neegzotičnih bolesti navedenih u Dodatku IV. Dijelu II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja4 u skladu s člancima 49. i 50. navedenog Pravilnika; ili

– u kojima se provodi program nadziranja ili iskorjenjivanja bolesti u skladu s člankom 44. stavkom 1. ili 2. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja5;

(b) pripadaju vrstama prijemljivim na jednu ili više bolesti za koje je zemlja, država članica, zona ili kompartment proglašen slobodnim od bolesti ili za koje se primjenjuje program nadziranja ili iskorjenjivanja bolesti u skladu s točkom (a) ovoga članka.

Životinje akvakulture i njihovi proizvodi koji se otpremaju iz zemlje, zona i kompartmenta u kojima se provode mjere kontrole bolesti te programi iskorjenjivanja bolesti.

Članak 8.

1) Pošiljke životinja akvakulture i njihovih proizvoda koje se otpremaju iz zemlje, zona i kompartmenta odnosno nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, iz država članica, u kojima se provode mjere kontrole bolesti propisane Poglavljem V. Odjeljcima 3. do 6. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja[7], za koje je nadležno tijelo odobrilo odstupanje od navedenih mjera kontrole, mora pratiti certifikat o zdravlju životinja ispunjen u skladu s obrascem navedenim u: (a) Dodatku II. Dijelu A i odredbama Dodatka V. ovoga Pravilnika, kad se pošiljke sastoje od životinja akvakulture namijenjenih uzgoju, područjima za ponovno polaganje, lovišta, otvorenim objektima za ukrasne životinje ili obnavljanju populacije; i

(b) Dodatku II. Dijelu B i odredbama Dodatka V. ovoga Pravilnika, kad se pošiljke sastoje od životinja akvakulture i njihovih proizvoda namijenjenih daljnjoj preradi, centrima za pročišćavanje, otpremnim centrima i sličnim djelatnostima prije uporabe za prehranu ljudi.

2) Pošiljke životinja akvakulture namijenjene uzgoju, područjima za ponovno polaganje, lovišta, otvorenim objektima za ukrasne životinje ili obnavljanju populacije mora pratiti certifikat o zdravlju životinja ispunjen u skladu s obrascem iz Dodatka II. Dijela A i odredbama Dodatka V. ovoga Pravilnika, ukoliko:

(a) se otpremaju iz zemlje, zone ili kompartmenta s programom iskorjenjivanja bolesti odobrenim u skladu s člankom 44. stavkom 2. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja5,

(b) životinje pripadaju vrstama prijemljivim na jednu ili više bolesti ili vektorskim vrstama za jednu ili više bolesti za koje se primjenjuje program iskorjenjivanja bolesti u skladu s točkom (a) ovoga članka.

3) Pošiljke životinja akvakulture i njihovih proizvoda namijenjene daljnjoj preradi, centrima za pročišćavanje, otpremnim centrima ili sličnim djelatnostima, prije uporabe za prehranu ljudi, mora pratiti certifikat o zdravlju životinja ispunjen u skladu s obrascem iz Dodatka II. Dijela B i odredbama Dodatka V. ovoga Pravilnika, ukoliko:

(a) se otpremaju iz zemlje, zone ili kompartmenta s programom iskorjenjivanja bolesti odobrenim u skladu s člankom 44. stavkom 2. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja5,

(b) životinje pripadaju vrstama prijemljivim na jednu ili više bolesti za koje se primjenjuje program iskorjenjivanja bolesti u skladu s točkom (a) ovoga članka.

4) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na:

(a) ribe koje su prije otpreme zaklane i eviscerirane;

(b) mekušce ili rakove namijenjene prehrani ljudi, pakirane i označene u tu svrhu u skladu s Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla6, i koji:

– nisu sposobni za život, odnosno ne mogu preživjeti ako ih se vrati u okoliš iz kojeg potječu; ili

– su namijenjeni za daljnju preradu bez privremenog skladištenja na mjestu prerade;

(c) životinje akvakulture ili njihove proizvode koji se stavljaju u promet za prehranu ljudi bez daljnje prerade, pod uvjetom da su upakirani u maloprodajna pakiranja koja su sukladna propisanim zahtjevima za takva pakiranja u Pravilniku o higijeni hrane životinjskog podrijetla6.

Unos životinja akvakulture nakon pregleda

Članak 9.

U slučajevima za koje je ovim Poglavljem propisan pregled prije izdavanja certifikata o zdravlju životinja, vrste živih životinja akvakulture prijemljive na jednu ili više bolesti ili vektorske vrste za jednu ili više bolesti, koje su navedene u certifikatu, ne smiju se unositi u uzgajalište ili područje uzgoja mekušaca u razdoblju između pregleda i utovara pošiljke.

POGLAVLJE IV.
UVJETI UVOZA

Životinje akvakulture namijenjene uzgoju, područjima za ponovno polaganje, lovišta i otvorenim objektima za ukrasne životinje

Članak 10.

1) Uvoz životinja akvakulture namijenjenih uzgoju, područjima za ponovno polaganje, lovišta i otvorenim objektima za ukrasne životinje dozvoljen je u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, područja, zona ili kompartmenta navedenih u Dodatku III. ovoga Pravilnika.

2) Pošiljke životinja akvakulture iz stavka 1. ovoga članka:

(a) mora pratiti odgovarajući certifikat o zdravlju životinja ispunjen u skladu s obrascem iz Dodatka IV. Dijela A i odredbama Dodatka V. ovoga Pravilnika;

(b) moraju ispunjavati uvjete zdravlja životinja navedene u obrascu certifikata i Dodatku V. ovoga Pravilnika, kako je navedeno u točki (a) ovoga članka.

Ukrasne akvatične životinje namijenjene zatvorenim objektima za ukrasne životinje

Članak 11.

1) Dozvoljen je uvoz vrsta ukrasnih riba prijemljivih na jednu ili više bolesti navedenih u Dodatku IV. Dijelu II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja4 i namijenjenih zatvorenim objektima za ukrasne životinje u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, područja, zona ili kompartmenta navedenih u Dodatku III. ovoga Pravilnika.

2) Dozvoljen je uvoz vrsta ukrasnih riba koje nisu prijemljive ni na jednu bolest navedenu u Dodatku IV. Dijelu II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja[8], ukrasnih mekušaca i ukrasnih rakova namijenjenih zatvorenim objektima za ukrasne životinje u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja ili područja koje su:

(a) članice Svjetske organizacije za zdravlje životinja (u daljnjem tekstu: OIE); ili

(b) ili su navedene u Dodatku III ovoga Pravilnika te imaju službeni ugovor s OIE-om o redovitom slanju podataka o statusu zdravlja životinja članicama te organizacije

3) Pošiljke životinja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka:

(a) mora pratiti certifikat o zdravlju životinja ispunjen u skladu s obrascem iz Dodatka IV. Dijela B i odredbama iz Dodatka V. ovoga Pravilnika; i

(b) moraju ispunjavati uvjete zdravlja životinja navedene u obrascu certifikata i Dodatku V. ovoga Pravilnika, kako je navedeno u točki (a) ovoga članka.

Životinje akvakulture i njihovi proizvodi namijenjeni prehrani ljudi

Članak 12.

1) Dozvoljen je uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, područja, zona ili kompartmenta koji se nalaze na popisu sastavljenom u skladu s člankom 11. stavkom 1. Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07)[9]

2) Pošiljke životinja i proizvoda iz stavka 1. ovoga članka:

(a) mora pratiti certifikat o javnom zdravlju i zdravlju životinja ispunjen u skladu s odgovarajućim obrascima utvrđenima Pravilnikom o provedbenim mjerama za određene proizvode na koje se primjenjuju propisi o hrani (»Narodne novine« broj 154/08)[10];

(b) moraju ispunjavati uvjete zdravlja životinja navedene u obrascu certifikata i potvrde, kako je navedeno u točki (a) ovoga članka.

3) Odredbe ovoga članka se ne primjenjuje ako su životinje akvakulture namijenjene za ponovno polaganje ili uranjanje u vode Republike Hrvatske, u kojem se slučaju primjenjuju odredbe članka 10. ovoga Pravilnika.

Elektronsko certificiranje

Članak 13.

Elektronsko certificiranje i drugi dogovoreni sustavi u okviru Europske zajednice mogu se koristiti za izradu certifikata i potvrda propisanih ovim Poglavljem.

Prijevoz životinja akvakulture

Članak 14.

1) Nije dozvoljen prijevoz životinja akvakulture namijenjenih uvozu u Republiku Hrvatsku u uvjetima koji bi mogli promijeniti njihov zdravstveni status. Osobito se ne smiju prevoziti u istoj vodi ili mikrokontejneru u kojem se prevoze akvatične životinje nižeg zdravstvenog statusa ili koje nisu namijenjene uvozu u Republiku Hrvatsku.

2) Za vrijeme prijevoza, životinje akvakulture ne smiju se istovarivati iz mikrokontejnera, a voda u kojoj se prevoze ne smije se mijenjati na području treće zemlje koja nije odobrena za uvoz takvih životinja u Republiku Hrvatsku ili koja ima niži zdravstveni status od mjesta odredišta.

3) Kad se pošiljke životinja akvakulture do granice Republike Hrvatske prevoze morem, odgovarajućem certifikatu o zdravlju životinja mora se priložiti dodatak za prijevoz živih životinja akvakulture morem, koji mora biti ispunjen u skladu s obrascem iz Dodatka IV Dijela D ovoga Pravilnika.

Uvjeti za puštanje životinja akvakulture i njihovih proizvoda i uvjeti za vodu u kojoj se prevoze

Članak 15.

1) Životinjama akvakulture i njihovim proizvodima uvezenim u Republiku Hrvatsku i namijenjenim za prehranu ljudi mora se rukovati na način koji sprječava onečišćenje voda prirodnih staništa u Republici Hrvatskoj.

2) Životinje akvakulture uvezene u Republiku Hrvatsku ne smiju se puštati u prirodu, bez odobrenja nadležnog tijela mjesta odredišta.

3) Nadležno tijelo može izdati odobrenja iz stavka 2. ovoga članka samo ako puštanje ne ugrožava zdravstveni status akvatičnih životinja na mjestu puštanja i mora osigurati poduzimanje odgovarajućih mjera za smanjenje rizika.

4) Vodom u kojoj su se prevozile uvezene pošiljke životinja akvakulture i njihovih proizvoda mora se rukovati na način koji spriječava onečišćenje voda prirodnih staništa u Republici Hrvatskoj.

POGLAVLJE V.
UVJETI PROVOZA

Provoz i skladištenje

Članak 16.

1) Pošiljke živih životinja akvakulture, riblje ikre i neeviscerirane ribe koje se unose u Republiku Hrvatsku, ali koje su namijenjene trećoj zemlji, bilo izravnim provozom preko područja Republike Hrvatske ili nakon skladištenja u Republici Hrvatskoj, moraju ispunjavati uvjete propisane u Poglavlju IV ovoga Pravilnika.

2) Certifikat koji prati pošiljke mora sadržavati sljedeći tekst »za provoz kroz EZ«. Pošiljke mora pratiti i certifikat kojeg propisuje treća zemlja odredišta.

3) Ukoliko su pošiljke iz stavka 1. ovoga članka namijenjene prehrani ljudi, mora ih pratiti certifikat o zdravlju životinja ispunjen u skladu s obrascem iz Dodatka IV. Dijela C i odredbama Dodatka V. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE VI.
OPĆE, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Kriteriji certificiranja utvrđeni u posebnim propisima*[11]

Članak 17.

Certifikati o zdravlju životinja propisani Poglavljima III., IV. i V. ovoga Pravilnika moraju, prema potrebi, sadržavati i sve zahtjeve propisane za certifikate o zdravlju životinja u skladu s:

(a) mjerama kojima se sprječava unos ili suzbija bolest, koja nije navedena u Dodatku IV. Dijelu II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja4, odobrenima u skladu s člankom 43. stavkom 2. navedenog Pravilnika; ili

(b) člankom 5. posebnog propisa11.[12]

Prijelazne odredbe

Članak 18.

(1) Do dana pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije dozvoljen je uvoz životinja akvakulture iz članka 10. stavka 1. i članka 11. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika u skladu s Naredbom o popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz žive ribe, njihovih jaja i gameta namijenjenih uzgoju u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« 133/09).

(2) Do dana pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije obrasci certifikata iz Dodatka IV. ovoga Pravilnika primjenjuju se pri uvozu životinja akvakulture iz trećih zemalja u Republiku Hrvatsku, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju pri uvozu životinja akvakulture iz trećih zemalja u Europsku uniju.

Dodaci

Članak 19.

Dodaci I. do V. tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Stupanje na snagu

Članak 20.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka odredbe članka 4. stavka 1., članka 10. stavka 1. i Dodatka III. ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/09-01/228
Urbroj: 525-11-2-0486/09-5
Zagreb, 18. prosinca 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.

POPIS VEKTORSKIH VRSTA I UVJETI POD KOJIMA SE NAVEDENE VRSTE SMATRAJU VEKTORIMA

Bolesti

Vektori

Vrste koje se smatraju vektorima u smislu članka 17. stavaka 1. i 2. ako su ispunjeni dodatni uvjeti navedeni u stupcima 3. i 4. ove tablice

Dodatni uvjeti vezani za na mjesto podrijetla vrsta životinja akvakulture navedenih u stupcu 2.

Dodatni uvjeti vezani za mjesto odredišta vrsta životinja akvakulture navedenih u stupcu 2.

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Epizootska hematopoetska nekroza

sivi glavaš (sivi tolstolobik) (Aristichthys nobilis), zlatni karas (Carassius auratus), karas (C. carassius), šaran i koi šaran (Cyprinus carpio), bijeli glavaš (bijeli tolstolobik) (Hypophthalmichthys molitrix), klen (Leuciscus spp), bodorka (crvenooka, žutooka) (Rutilus rutilus), crvenperka (Scardinius erythrophthalmus), linjak (Tinca tinca)

Nema dodatnih uvjeta

Nema dodatnih uvjeta

Epizootski ulcerativni sindrom

sivi glavaš (sivi tolstolobik) (Aristichthys nobilis), zlatni karas (Carassius auratus), karas (C. carassius), šaran i koi šaran (Cyprinus carpio), bijeli glavaš (bijeli tolstolobik) (Hypophthalmichthys molitrix), klen (Leuciscus spp), bodorka (crvenooka, žutooka) (Rutilus rutilus), crvenperka (Scardinius erythrophthalmus), linjak (Tinca tinca)

bezupka (Anodonta cygnea), riječni rak (Astacus astacus), signalni rak (Pacifastacus leniusculus), crveni močvarni rak (Procambarus clarkii)

Nema dodatnih uvjeta

Nema dodatnih uvjeta

Bonamioza školjkaša (Bonamia exitiosa)

portugalska kamenica (Crassostrea angulata), pacifička ili japanska kamenica (Crassostrea gigas), američka kamenica (Crassostrea virginica)

Vrste životinja akvakulture navedene u stupcu 2. smatraju se vektorima bolesti iz stupca 1. samo onda kad potječu iz uzgajališta ili područja uzgajališta mekušaca na kojem su prisutne vrste osjetljive na tu bolest.

Vrste životinja akvakulture navedene u stupcu 2. smatraju se vektorima bolesti iz stupca 1. samo onda kad su namijenjene uzgajalištu ili području uzgajališta mekušaca na kojima se drže vrste prijemljive na tu bolest.

Perkinsoza školjkaša (Perkinsus marinus)

hlap (Homarus gammarus), kratkorepi morski rakovi (Brachyura spp.), »Yabi« australski slatkovodni rak (Cherax destructor), div slatkovodni škamp (Macrobrachium rosenbergii), jastozi (Palinurus spp.), Portunus puber, Scylla serrata, Penaeus indicus, kuruma kozica (P. japonicus), P. kerathurus, kozica (P. stylirostris), atlantska bijela kozica (P. vannamei)

Vrste životinja akvakulture navedene u stupcu 2. smatraju se vektorima bolesti iz stupca 1. samo onda kad potječu iz uzgajališta ili područja uzgajališta mekušaca na kojem su prisutne vrste osjetljive na tu bolest.

Vrste životinja akvakulture navedene u stupcu 2. smatraju se vektorima bolesti iz stupca 1. samo onda kad su namijenjene uzgajalištu ili području uzgajališta mekušaca na kojima se drže vrste prijemljive na tu bolest.

Mikrocitoza školjkaša

(Mycrocytos mackini)

Nema

Ne primjenjuje se

Ne primjenjuje se

Taurski sindrom rakova

Dubinska periska (Atrina spp.), Buccinum undatum, portugalska kamenica (Crassostrea angulata), brbavica (Cerastoderma edule), pacifička ili japanska kamenica (Crassostrea gigas), američka kamenica (Crassostrea virginica), Donax trunculus, puzlatka (Haliotis discus hannai), Petrovo uho (Haliotis tuberculata), Littorina littorea, sjeverna ledenika (Mercenaria mercenaria), Meretrix lusoria, pješčano zijalo (Mya arenari), plava dagnja (Mytilus edulis), mediteranska dagnja (Mytilus galloprovincialis), hobotnica (Octopus vulgaris), kamenica (Ostrea edulis), Velika atlantska (Pecten maximus), kućica (Ruditapes decussatus), filipinska kućica (Ruditapes philippinarum), sipa (Sepia officinalis), Strombus spp., Venerupis aurea, Venerupis pullastra, prnjavica (Venus verrucosa)

hlap (Homarus gammarus), kratkorepi morski rakovi (Brachyura spp.), »Yabi« australski slatkovodni rak (Cherax destructor), div slatkovodni škamp (Macrobrachium rosenbergii), jastozi (Palinurus spp.), Portunus puber, Scylla serrata, Penaeus indicus, kuruma kozica (Penaeus japonicus), Penaeus kerathurus.

Vrste životinja akvakulture navedene u stupcu 2. smatraju se vektorima bolesti iz stupca 1. samo onda kad potječu iz uzgajališta na kojem su prisutne vrste osjetljive na tu bolest.

Vrste životinja akvakulture navedene u stupcu 2. smatraju se vektorima bolesti iz stupca 1. samo onda kad su namijenjene uzgajalištima na kojima se drže vrste prijemljive na tu bolest.

Bolest žute glave rakova

Atrina spp., Buccinum undatum, portugalska kamenica (Crassostrea angulata), brbavica (Cerastoderma edule), pacifička ili japanska kamenica (Crassostrea gigas), američka kamenica (Crassostrea virginica), Donax trunculus, puzlatka (Haliotis discus hannai), Petrovo uho (Haliotis tuberculata), Littorina littorea, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, Mya arenari), plava dagnja (Mytilus edulis), mediteranska dagnja (Mytilus galloprovincialis), hobotnica (Octopus vulgaris), oštriga (Ostrea edulis), Jakovljeva kapica (Pecten maximus), kućica (Ruditapes decussatus), filipinska kućica (Ruditapes philippinarum), sipa (Sepia officinalis), Strombus spp., Venerupis aurea, Venerupis pullastra, prnjavica (Venus verrucosa)

Vrste životinja akvakulture navedene u stupcu 2. smatraju se vektorima bolesti iz stupca 1. samo onda kad potječu iz uzgajališta na kojem su prisutne vrste osjetljive na tu bolest

Ne primjenjuje se dodatni uvjeti vezani za mjesto odredišta.

Virusna hemoragijska septikemija (VHS)

moruna (Huso huso), jesetra (Acipenser gueldenstaedtii), kečiga (Acipenser ruthenus), pastruga (Acipenser stellatus), Atlanska jesetra (Acipenser sturio), sibirska jesetra (Acipenser Baerii)

Vrste životinja akvakulture navedene u stupcu 2. smatraju se vektorima bolesti iz stupca 1. samo onda kad potječu iz uzgajališta ili riječnih slivnih područja na kojima su prisutne vrste osjetljive na tu bolest.

Vrste životinja akvakulture navedene u stupcu 2. smatraju se vektorima bolesti iz stupca 1. samo onda kad su namijenjene uzgajalištima na kojima se drže vrste prijemljive na tu bolest.

sivi glavaš (sivi tolstolobik) (Aristichthys nobilis), zlatni karas (Carassius auratus), karas (C. carassius), šaran i koi šaran (Cyprinus carpio), bijeli glavaš (bijeli tolstolobik) (Hypophthalmichthys molitrix), klen (Leuciscus spp), bodorka (crvenooka, žutooka) (Rutilus rutilus), crvenperka (Scardinius erythrophthalmus), linjak (Tinca tinca)

sjevernoafrički som (Clarias gariepinus), štuka (Esox lucius), somić (Ictalurus spp.), crni somić (Ameiurus melas), kanalski som (Ictalurus punctatus), panga (Pangasius pangasius), smuđ (Sander lucioperca), som (Silurus glanis)

lubin (Dicentrarchus labrax), Morone chrysops x M. saxatilis, cipal glavaš (Mugil cephalus), Sciaenops ocellatus, hama (Argyrosomus regius), koraf (Umbrina cirrosa), tunj (Thunnus spp.), tunj (atlantska tuna plavih peraja) (Thunnus thynnus), kirnja bjelica ili bijela kirnja (Epinephelus aeneus), kirnja ili kirnja golema (Epinephelus marginatus), senegalski list (Solea senegalensis), list (Solea solea), arbun (Pagellus erythrinus), zubatac (Dentex dentex), komarča (Sparus aurata), šarag (Diplodus sargus), rumenac okan (Pagellus bogaraveo), japanska komarča (Pagrus major), pic (Diplodus puntazzo), fratar (Diplodus vulgaris), pagar (Pagrus pagrus), tilapia (Oreochromis)

Vrste životinja akvakulture navedene u stupcu 2. smatraju se vektorima bolesti iz stupca 1. samo onda kad potječu iz uzgajališta na kojem su prisutne vrste osjetljive na tu bolest.

Vrste životinja akvakulture navedene u stupcu 2. smatraju se vektorima bolesti iz stupca 1. samo onda kad su namijenjene uzgajalištima na kojima se drže vrste prijemljive na tu bolest.

Zarazna hematopoetska nekroza (IHN)

moruna (Huso huso), jesetra (Acipenser gueldenstaedtii), kečiga (Acipenser ruthenus), pastruga (Acipenser stellatus), Atlanska jesetra (Acipenser sturio), sibirska jesetra (Acipenser Baerii)

sivi glavaš (sivi tolstolobik) (Aristichthys nobilis), zlatni karas (Carassius auratus), karas (C. carassius), šaran i koi šaran (Cyprinus carpio), bijeli glavaš (bijeli tolstolobik) (Hypophthalmichthys molitrix), klen (Leuciscus spp), bodorka (crvenooka, žutooka) (Rutilus rutilus), crvenperka (Scardinius erythrophthalmus), linjak (Tinca tinca)

sjevernoafrički som (Clarias gariepinus), somić (Ictalurus spp.), crni somić (Ameiurus melas), kanalski som (Ictalurus punctatus), panga (Pangasius pangasius), smuđ (Sander lucioperca), som (Silurus glanis)

atlantski halibut (Hippoglossus hippoglossus), iverak (Platichthys flesus), atlantski bakalar (Gadus morhua), bakalar (Melanogrammus aeglefinus)

riječni rak (Astacus astacus), signalni rak (Pacifastacus leniusculus), crveni močvarni rak (Procambarus clarkii)

Vrste životinja akvakulture navedene u stupcu 2. smatraju se vektorima bolesti iz stupca 1. samo onda kad potječu iz uzgajališta na kojem su prisutne vrste osjetljive na tu bolest.

Vrste životinja akvakulture navedene u stupcu 2. smatraju se vektorima bolesti iz stupca 1. samo onda kad su namijenjene uzgajalištima na kojima se drže vrste prijemljive na tu bolest.

Koi-herpes viroza (KHV)

Nema

Ne primjenjuje se

Ne primjenjuje se

Zarazna anemija lososa (ISA)

Nema

Ne primjenjuje se

Ne primjenjuje se

Marteilioza školjkaša (Marteilia refringens)

brbavica (Cerastoderma edule), Donax trunculus, Mya arenaria, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, kućica (Ruditapes decussatus), filipinska kućica (Ruditapes philippinarum), Venerupis aurea, Venerupis pullastra, prnjavica (Venus verrucosa)

Vrste životinja akvakulture navedene u stupcu 2. smatraju se vektorima bolesti iz stupca 1. samo onda kad potječu iz uzgajališta ili područja uzgajališta mekušaca na kojem su prisutne vrste osjetljive na tu bolest.

Vrste životinja akvakulture navedene u stupcu 2. smatraju se vektorima bolesti iz stupca 1. samo onda kad su namijenjene uzgajalištima na kojima se drže vrste prijemljive na tu bolest.

Bonamioza školjkaša (Bonamia ostreae)

brbavica (Cerastoderma edule), Donax trunculus, Mya arenaria, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, kućica (Ruditapes decussatus), filipinska kućica (Ruditapes philippinarum), Venerupis aurea, Venerupis pullastra, prnjavica (Venus verrucosa)

Jakovljeva kapica (Pecten maximus)

Vrste životinja akvakulture navedene u stupcu 2. smatraju se vektorima bolesti iz stupca 1. samo onda kad potječu iz uzgajališta ili područja uzgajališta mekušaca na kojem su prisutne vrste osjetljive na tu bolest.

Vrste životinja akvakulture navedene u stupcu 2. smatraju se vektorima bolesti iz stupca 1. samo onda kad su namijenjene uzgajalištu ili području uzgajališta mekušaca na kojima se drže vrste prijemljive na tu bolest.

Bolest bijelih pjega rakova

Atrina spp., Buccinum undatum, portugalska kamenica (Crassostrea angulata), brbavica (Cerastoderma edule), pacifička ili japanska kamenica (Crassostrea gigas), američka kamenica (Crassostrea virginica), Donax trunculus, puzlatka (Haliotis discus hannai), Petrovo uho (Haliotis tuberculata), Littorina littorea, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, Mya arenaria, plava dagnja (Mytilus edulis), mediteranska dagnja (Mytilus galloprovincialis), hobotnica (Octopus vulgaris), oštriga (Ostrea edulis), Jakovljeva kapica (Pecten maximus), kućica (Ruditapes decussatus), filipinska kućica (Ruditapes philippinarum), sipa (Sepia officinalis), Strombus spp., Venerupis aurea, Venerupis pullastra, prnjavica (Venus verrucosa)

Vrste životinja akvakulture navedene u stupcu 2. smatraju se vektorima bolesti iz stupca 1. samo onda kad potječu iz uzgajališta na kojem su prisutne vrste osjetljive na tu bolest.

Vrste životinja akvakulture navedene u stupcu 2. smatraju se vektorima bolesti iz stupca 1. samo onda kad su namijenjene uzgajalištima na kojima se drže vrste prijemljive na tu bolest.

DODATAK II.

DIO A

VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA STAVLJANJE U PROMET ŽIVOTINJA AKVAKULTURE NAMIJENJENE UZGOJU, PONOVNOM POLAGANJU, LOVIŠTIMA, OTVORENIM OBJEKTIMA ZA DRŽANJE UKRASNIH RIBA, RAKOVA I ŠKOLJKAŠA I OBNAVLJANJU POPULACIJE

država                                                                                                       Veterinarski certifikat za promet s državama članicama EU

Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci

I.1. Pošiljatelj

Ime

Adresa

Poštanski broj

I.2. Referentni broj certifikata

l.2.a

I.3. Centralno nadležno tijelo

I.4. Lokalno nadležno tijelo

I.5. Primatelj

Ime

Adresa

Poštanski broj

I.6.

I.7.

I.8.Država podrijetla ISO kod

I.9.

I.10. Država odredišta ISO kod

|

I.11.

I.12. Mjesto podrijetla/Mjesto izlova

Odobreno uzgajalište ☐

Drugo ☐

Ime Odobreni broj

Adresa

Poštanski broj

I.13. Mjesto odredišta

Odobreno uzgajalište ☐

Drugo ☐

Ime Odobreni broj

Adresa

Poštanski broj

I.14. Mjesto utovara

Poštanski broj

I.15. Datum i vrijeme otpreme

I.16. Prijevozno sredstvo

Avion ☐ Brod ☐ Željeznički vagon ☐

Cestovno vozilo ☐ Drugo ☐

Identifikacija

I.17. Prijevoznik

Ime Odobreni broj

Adresa

Poštanski broj Država članica

I.18. Vrsta životinje/proizvod

I.19. Kod pošiljke (CT broj)

I.20. Broj/količina

I.21.

I.22. Broj pakiranja

I.23. Identifikacija kontejnera/broj plombe

I.24. Vrsta pakiranja

I.25.Životinje/proizvodi namijenjeni za

Uzgoj ☐ Obnavljanju populacije u divljini ☐ Obnavljanje populacije ☐ Kućni ljubimci ☐ Karantena ☐ Drugo ☐

I.26. Provoz kroz treću zemlju ☐

Treća zemlja ISO kod

Mjesto izlaza Kod

Mjesto ulaza Broj granične veterinarske postaje

I.27. Provoz kroz državu članicu ☐
Država članica ISO kod
Država članica ISO kod
Država članica ISO kod

I.28. Izvoz ☐

Treća zemlja ISO kod

Mjesto izlaza Kod

I.29.

I.30.

I.31. Identifikacija životinja

Vrsta (Znanstveni naziv) Količina

                                                                                                 stavljanje u promet životinja
                                                                                                 akvakulture namijenjene uzgoju,
                                                                                                 ponovnom polaganju, lovištima,
                                                                                                 otvorenim objektima za držanje
                                                                                                 ukrasnih riba, rakova i školjkaša i

DRŽAVA

II. Podaci o zdravlju

II.a. Referentni broj certifikata

II. b. Lokalni referentni broj

II.1 Opći zahtjevi

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem da su životinje akvakulture navedene u Dijelu I., ovoga certifikata:

II.1.1 bilo (1)[pregledane (1)(2) [72] (1) [24] sata prije utovara i nisu pokazivale nikakve kliničke znakove bolesti]

ili (1)[u slučaju ikre ili školjkaša dolaze s ribogojilišta ili uzgajališta školjkaša na kojem prema evidencijama sa ribogojilišta ili uzgajališta školjkaša nema znakova bolesti],

ili (1)(3)[su u slučaju slobodnoživućih životinja akvakulture, prema mojim saznanjima, klinički zdrave];

II.1.2 nisu pod nikakvim zabranama uslijed nerazriješenog povećanog uginuća;

II.1.3 nisu namijenjene uništavanju ili klanju u okviru iskorjenjivanja bolesti;

II.1.4 udovoljavaju zahtjevima za stavljanje u promet propisanim Direktivom Vijeća 2006/88/EZ;

II.1.5 (1) [u slučaju mekušaca, podvrgnute vizualnom pregledu i to svaki dio pošiljke te da nisu nađene vrste mekušaca osim onih koje su navedene u Dijelu I. certifikata.]

Dio II: Certificiranje

II.2 (1)(4)(5)[Zahtjevi za vrste prijemljive na Virusnu hemoragičnu septikemiju (VHS), Infekcioznu hematopoetsku nekrozu (IHN), Infekcioznu anemiju lososa (ISA), Koi herpes virus (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, i/ili Bolest bijelih pjega

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore navedene životinje akvakulture:

bilo (1)(6) [potječu iz države članice, zone ili kompartmenta koji je proglašen slobodnim od (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[Bolesti bijelih pjega] u skladu s Poglavljem VII. Direktive 2006/88/EZ]

ili (1)(5)(6) [ako se radi o slobodnoživućim akvatičnim životinjama, da su bile smještene u karantenu u skladu s Odlukom Komisije 2008/946/EZ].

II.3 (1)(5)(7) [Zahtjevi za vektorske vrste prijenosnike Virusne hemoragijske septikemije (VHS), Infekciozne hematopoetske nekroze (IHN), Infekciozne anemije lososa (ISA), Koi herpes virusa (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, i/ili Bolesti bijelih pjega

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore navedene životinje akvakulture koje treba smatrati mogućim prijenosnicima (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[Bolesti bijelih pjega] te koje spadaju u vrste navedene u stupcu 2. i ispunjavaju uvjete iz stupca 3. tablice u Dodatku I. Uredbe Komisije (EZ) br. 1251/2008:

bilo (1)(6) [potječu iz države članice, zone ili kompartmenta koji je proglašen slobodnim od (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens]

ili (1)(5)(6)(7) [su bile smještene u karantenu u skladu s Odlukom Komisije 2008/946/EZ].

II.4 Zahtjevi za prijevoz i deklariranje

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem:

II.4.1 da su gore navedene životinje akvakulture,

(i) prevožene u uvjetima, uključujući i kvalitetu vode, koji ne utječu na promjenu njihovog zdravstvenog statusa,

(ii) kada je to prikladno ispunjavaju opće uvjete za prijevoz životinja propisane člankom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005;

II.4.2 da je transportni kontejner ili bazen za ribe prije utovara očišćen i dezinficiran ili prethodno nije upotrebljavan i

II.4.3 da je pošiljka označena čitljivom oznakom s vanjske strane kontejnera ili ako je prijevoz u bazenima, u brodskom manifestu se navode svi važni podaci iz rubrika I.8 do I.13 Dijela I. ovoga certifikata i sljedeća izjava:

bilo (1) [(1) [slobodnoživući] (1)[ribe] (1)[školjkaši] (1)[rakovi] namijenjeni uzgoju u Zajednici],

ili (1)[(1)[slobodnoživući] (1)[školjkaši] namijenjeni obnavljanju populacije u Zajednici],

ili (1)[(1)[slobodnoživući] (1)[ribe] (1)[školjkaši] (1)[rakovi] namijenjeni lovištima u Zajednici],

ili (1)[(1)[slobodnoživući] (1)[ukrasne ribe] (1)[ukrasni školjkaši] (1)[ukrasni rakovi] namijenjeni otvorenim objektima za držanje ukrasnih riba, rakova i školjkaša u Zajednici]

ili (1)[(1)[ribe] (1)[školjkaši] (1)[rakovi] namijenjeni poribljavanju u Zajednici],

ili (1)[(1)[slobodnoživući] (1)[ribe] (1)[školjkaši] (1)[rakovi] namijenjeni karanteni u Zajednici],

II.5 (1)(8) [Potvrda za pošiljke koje potječu s područja na kojima se provode mjere kontrole bolesti kako je propisano u Odjeljcima 3 do 6 Poglavlja V Direktive 2006/88/EZ

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem:

II.5.1 da gore navedene životinje akvakulture dolaze s područja na kojem su na snazi mjere kontrole bolesti za (1)[Epizootski ulcerativni sindrom (EUS)], (1)[Epizootsku hematopoetsku nekrozu (EHP)], (1)[Virusnu hemoragičnu septikemiju (VHS)], (1)[Infekcioznu hematopoetsku nekrozu (IHN)], (1)[Infekcioznu anemiju lososa (ISA)], (1)[Koi herpes virus (KHV)], (1)[Bonamia exitosa], (1)[Perkinsus marinus], (1)[Mikrocytos mackini], (1)[Marteilia refringens], (1)[Bonamia ostreae], (1)[Taura sindrom] (1)[Bolest žute glave], (1)[Bolest bijelih pjega], (1)(9)[sljedeće pojave bolesti: .......................................];

II.5.2 da se gore navedene životinje akvakulture smiju stavljati u promet u skladu s propisanim mjerama kontrole; i

II.5.3 da je pošiljka označena čitljivom oznakom s vanjske strane kontejnera ili ako je prijevoz u bazenima, u brodskom manifestu se navode svi važni podaci iz rubrika I.8 do I.13 Dijela I. ovoga certifikata i sljedeća izjava:

(1)(1)[slobodnoživući] (1)[ribe] (1)[školjkaši] (1)[rakovi] podrijetlom s područja na kojem su na snazi mjere kontrole bolesti.]

Opaske

Dio I:

– Rubrika I.12: Ako je prikladno navesti odobreni broj predmetnog ribogojilišta ili uzgajališta školjkaša. U slučaju slobodnoživućih životinja iz akvakulture upisati »Ostalo«

Rubrika I.13: Ako je prikladno navesti odobreni broj predmetnog ribogojilišta ili uzgajališta školjkaša. U slučaju poribljavanja upisati »Ostalo«

– Rubrika I.19: Upotrijebiti odgovarajući CT broj: 0301, 0306, 0307, 0301 10 ili 0302 70 00.

Rubrika I.20 i I.31: Kod količine navesti cijeli broj.

Rubrika I.25: Upotrijebiti »Uzgoj«, ako je namjena uzgoj, »Obnavljanje populacije«, ako je namjena obnavljanje populacije, »Kućni ljubimci« za otvorene objekte za držanje ukrasnih riba, rakova i školjkaša, »Obnavljanje populacije u divljini« za obnavljanje populacije, »Karantena« za akvatične životinje namijenjene karanteni i »Drugo« ako je namjena poribljavanje.

Dio II:

(1) Nepotrebno prekrižiti.

(2) Mogućnost 24 sata primjenjuje se samo na pošiljke životinja akvakulture koje u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 1251/2008 mora pratiti certifikat i koji je u skladu sa zahtjevima za stavljanje u promet iz Direktive 2006/88/EZ, za koje je nadležno tijelo dozvolilo da napuste područje na kojem se provode mjere kontrole bolesti kako je propisano u Odjeljcima 3 do 6 Poglavlja V Direktive 2006/88/EZ ili državu članicu, zonu ili kompartment s odobrenim programom iskorjenjivanja bolesti u skladu sa stavkom 2. člankom 44. te Direktive. U svim drugim slučajevima primjenjuje se mogućnost 72 sata.

(3) Odnosi se samo na pošiljke životinja akvakulture izlovljene u divljini i odmah prevezene na ribogojilište ili uzgajalište školjkaša bez privremenog skladištenja.

(4) Dio II.2 ovoga certifikata odnosi se samo na vrste prijemljive na jednu ili više bolesti navedene u naslovu. Prijemljive vrste navedene su u Dijelu II Dodatka IV Direktive 2006/88/EZ.

(5) Pošiljke divljih akvatičnih životinja mogu se staviti u promet bez obzira na zahtjeve iz Dijela II.2 ovoga certifikata ako su namijenjene karantenskom objektu koji ispunjava zahtjeve iz Odluke Komisije 2008/946/EZ.

(6) Da bi se dozvolio uvoz pošiljke u državu članicu, zonu ili kompartment proglašen slobodnim od VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae ili bolesti bijelih pjega ili u kojem je uspostavljen program nadziranja ili iskorjenjivanja bolesti u skladu sa stavkom 1. ili 2. članka 44. Direktive 2006/88/EZ potrebna je jedna od ovih izjava, ako pošiljka sadrži prijemljive vrste ili vrste prijenosnika na koje se ta izjava o nepostojanju bolesti odnosno programu (programima) odnosi. Podaci o stanju bolesti svih uzgajališta riba i mekušaca u Zajednici dostupni su na web-stranici http://ec.europa.eu/food/animal/live animals/aquaculture/index_en.htm.

(7) Dio II.3 ovoga certifikata odnosi se samo na vektorske vrste moguće prijenosnike jedne ili više bolesti navedene u naslovu. Vektorske vrste i uvjeti u kojima se pošiljke s tim vrstama mogu smatrati prijenosnicima navedene su u Dodatku I Uredbe (EZ) 1251/2008. Pošiljke s vrstama mogućim prijenosnicima mogu se staviti u promet, bez obzira na zahtjeve iz Dijela II.3, ako nisu ispunjeni uvjeti iz stupca 4. tablice u Dodatku I Uredbe (EZ) 1251/2008 ili ako su pošiljke namijenjene karantenskom objektu koji ispunjava zahtjeve iz Odluke Komisije 2008/946/EZ.

(8) Dio II.5 ovoga certifikata odnosi se na pošiljke životinja akvakulture koje u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) 1251/2008 mora pratiti certifikat i kojima je u skladu sa zahtjevima za stavljanje u promet iz Direktive 2006/88/EZ nadležno tijelo dozvolilo da napuste područje na kojem se provode mjere kontrole bolesti kako je propisano u Odjeljcima 3 do 6 Poglavlja V Direktive 2006/88/EZ ili državu članicu, zonu ili kompartment s odobrenim programom iskorjenjivanja bolesti u skladu sa stavkom 2. člankom 44. Direktive 2006/88/EZ.

(9) Primjenjuje se kada su poduzete mjere u skladu s člankom 41. Direktive 2006/88/EZ.

Službeni veterinar

Ime (velikim tiskanim slovima)

Lokalna veterinarska jedinica

Datum

Pečat

Kvalifikacija i titula

Broj lokalne veterinarske jedinice

Potpis

DIO B

VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA STAVLJANJE U PROMET ŽIVOTINJA AKVAKULTURE ILI NJIHOVIH PROIZVODA NAMJENJENIH DALJNJOJ PRERADI, OTPREMNIM CENTRIMA I CENTRIMA ZA PROČIŠĆAVANJE KAO I SLIČNIM DJELATNOSTIMA PRIJE UPORABE ZA PREHRANU LJUDI

država                                                                                Veterinarski certifikat za promet s državama članicama EU

Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci

I.1. Pošiljatelj

Ime

Adresa

Poštanski broj

I.2. Referentni broj certifikata

l.2.a

I.3. Centralno nadležno tijelo

I.4. Lokalno nadležno tijelo

I.5. Primatelj

Ime

Adresa

Poštanski broj

I.6.

I.7.

I.8.Država podrijetla ISO kod

|

I.9.

I.10. Država odredišta ISO kod

|

I.11.

I.12. Mjesto podrijetla/Mjesto izlova

Odobreno uzgajalište ☐

Drugo ☐

Ime Odobreni broj

Adresa

Poštanski broj

I.13. Mjesto odredišta

Odobreno uzgajalište ☐

Drugo ☐

Ime Odobreni broj

Adresa

Poštanski broj

I.14. Mjesto utovara

Poštanski broj

I.15. Datum i vrijeme otpreme

I.16. Prijevozno sredstvo

Avion ☐ Brod ☐ Željeznički vagon ☐

Cestovno vozilo ☐ Drugo ☐

Identifikacija

I.17. Prijevoznik

Ime Odobreni broj

Adresa

Poštanski broj Država članica

I.18. Vrsta životinje/proizvod

I.19. Kod pošiljke (CT broj)

I.20. Broj/količina

I.21.

I.22. Broj pakiranja

I.23. Identifikacija kontejnera/broj plombe

I.24. Vrsta pakiranja

I.25. Životinje/proizvodi namijenjeni za

Prehranu ljudi ☐

I.26. Provoz kroz treću zemlju ☐

Treća zemlja ISO kod

Mjesto izlaza Kod

Mjesto ulaza Broj granične veterinarske postaje

I.27. Provoz kroz državu članicu ☐

Država članica ISO kod

Država članica ISO kod

Država članica ISO kod

I.28. Izvoz ☐

Treća zemlja ISO kod

Mjesto izlaza Kod

I.29.

I.30.

I.31. Identifikacija životinja

Vrsta (Znanstveni naziv) Količina

DRŽAVA                                                                                                stavljanje u promet životinja akvakulture
                                                                                                                 ili njihovih proizvoda za prehranu ljudi

II. Podaci o zdravlju

II.a. Referentni broj certifikata

II. b. Lokalni referentni broj

II.1 Opći zahtjevi

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem da životinje akvakulture ili njihovi proizvodi navedeni u Dijelu I., ovoga certifikata:

II.1.1 udovoljavaju zahtjevima stavljanja u promet propisanim u Direktivi Vijeća 2006/88/EZ.

II.2 (1)(2)[Zahtjevi za vrste prijemljive na Virusnu hemoragičnu septikemiju (VHS), Infekcioznu hematopoetsku nekrozu (IHN), Infekcioznu anemiju lososa (ISA), Koi herpes virus (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, i/ili Bolest bijelih pjega

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore navedene životinje akvakulture ili njihovi proizvodi:

II.2.1 (1) [potječu iz države članice, zone ili kompartmenta koji je proglašen slobodnim od (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[Bolesti bijelih pjega] u skladu s Poglavljem VII. Direktive 2006/88/EZ.]

Dio II: Certificiranje

II.3 Zahtjevi za prijevoz i deklariranje

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem:

II.3.1 da su gore navedene životinje akvakulture ili njihovi proizvodi,

(i) prevožene u uvjetima, uključujući i kvalitetu vode, koji ne utječu na promjenu njihovog zdravstvenog statusa,

(ii) kada je to prikladno ispunjavaju opće uvjete za prijevoz životinja propisan člankom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005;

II.3.2 da je transportni kontejner ili bazen za ribe prije utovara očišćen i dezinficiran ili prethodno nije upotrebljavan i

II.3.3 da je pošiljka označena čitljivom oznakom s vanjske strane kontejnera ili ako je prijevoz u bazenima, u brodskom manifestu se navode svi važni podaci iz rubrika I.8 do I.13 Dijela I. ovoga certifikata i sljedeća izjava:

(1) [(1)[ribe] (1)[školjkaši] (1)[rakovi] namijenjeni (1)[daljnjoj preradi] (1)[otpremnim centrima ili sličnim djelatnostima] (1)[centrima za pročišćavanje ili sličnim djelatnostima] prije uporabe za prehranu ljudi u Zajednici]

II.4 (1)(3) [Potvrda za pošiljke koje potječu s područja na kojima se provode mjere kontrole bolesti

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem:

II.4.1 bilo (1)[da su gore navedene životinje pregledane 24 sata prije utovara i nisu pokazivale nikakve kliničke znakove bolesti],

ili (1)[u slučaju ikre ili školjkaša da dolaze s ribogojilišta ili uzgajališta školjkaša na kojem prema evidencijama sa ribogojilišta ili uzgajališta školjkaša nema znakova bolesti],

II.4.2 da gore navedene životinje akvakulture dolaze s područja na kojem su na snazi mjere kontrole bolesti za (1)[Epizootski ulcerativni sindrom (EUS)], (1)[Epizootsku hematopoetsku nekrozu (EHN)], (1)[Virusnu hemoragičnu septikemiju (VHS)], (1)[Infekcioznu hematopoetsku nekrozu (IHN)], (1)[Infekcioznu anemiju lososa (ISA)], (1)[Koi herpes virus (KHV)], (1)[Bonamia exitosa], (1)[Perkinsus marinus], (1)[Mikrocytos mackini], (1)[Marteilia refringens], (1)[Bonamia ostreae], (1)[Taura sindroma] (1)[Bolesti žute glave], (1)[Bolest bijelih pjega], (1)(4)[sljedeće pojave bolesti:.......................................];

II.4.3 da se gore navedene životinje akvakulture smiju stavljati u promet u skladu s propisanim mjerama kontrole; i

II.4.4 da je pošiljka označena čitljivom oznakom s vanjske strane kontejnera ili ako je prijevoz u bazenima, u brodskom manifestu se navode svi važni podaci iz rubrika I.8 do I.13 Dijela I. ovoga certifikata i sljedeća izjava:

(1)[ribe] (1)[školjkaši] (1)[rakovi] podrijetlom s područja na kojem su na snazi mjere kontrole bolesti.]

Opaske

Dio I:

– Rubrika I.12 i I.13: Ako je prikladno navesti odobreni broj predmetnog ribogojilišta, uzgajališta školjkaša ili predmetnog objekta.

Rubrika I.19: Upotrijebiti odgovarajući CT broj: 0301, 030270, 0303, 0306 ili 0307.

Rubrika I.20 i I.31: Kod količine navesti cijeli broj.

Dio II:

(1) Nepotrebno prekrižiti.

(2) Dio II.2 ovoga certifikata odnosi se samo na vrste prijemljive na jednu ili više bolesti navedene u naslovu. Prijemljive vrste navedene su u Dijelu II Dodatka IV Direktive 2006/88/EZ.

Da bi se dozvolio uvoz pošiljke u državu članicu, zonu ili kompartment proglašen slobodnim od VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae ili bolesti bijelih pjega ili u kojem je uspostavljen program nadziranja ili iskorjenjivanja bolesti u skladu sa stavkom 1. ili 2. članka 44. Direktive 2006/88/EZ potrebna je jedna od ovih izjava, ako pošiljka sadrži prijemljive vrste na koje se ta izjava o nepostojanju bolesti odnosno programu (programima) odnosi, osim ako pošiljka nije namijenjena objektima za preradu odobrenim u skladu sa stavkom 2. člankom 44. Direktive 2006/88/EZ ili za otpremne centre, centre za pročišćavanje ili slične djelatnosti opremljene s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda koji inaktiviraju predmetne patogene mikroorganizme ili se otpadne vode tretiraju na drugi način smanjujući rizik prijenosa bolesti u vode prirodnih staništa na prihvatljivu razinu.

Podaci o stanju bolesti svih uzgajališta riba i mekušaca u Zajednici dostupni su na web-stranici http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/ index_en.htm.

(3) Dio II.4 ovoga certifikata odnosi se na pošiljke životinja akvakulture i njihove proizvode koje u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) 1251/2008 mora pratiti certifikat i kojima je u skladu sa zahtjevima za stavljanje u promet iz Direktive 2006/88/EZ nadležno tijelo dozvolilo da napuste područje na kojem se provode mjere kontrole bolesti kako je propisano u Odjeljcima 3 do 6 Poglavlja V Direktive 2006/88/EZ ili državu članicu, zonu ili kompartment s odobrenim programom iskorjenjivanja bolesti u skladu sa stavkom 2. člankom 44. te Direktive.

(4) Primjenjuje se kada su poduzete mjere u skladu s člankom 41. Direktive 2006/88/EZ.

Službeni veterinar

Ime (velikim tiskanim slovima)

Lokalna veterinarska jedinica

Datum

Pečat

Kvalifikacija i titula

Broj lokalne veterinarske jedinice

Potpis

DODATAK III.

Treće zemlje, teritoriji, zone ili kompartmenti iz kojih je dopušten uvoz životinja akvakulture namijenjene uzgoju, lovištima i otvorenim objektima za držanje ukrasnih riba, rakova i školjkaša, kao i ukrasnih riba prijemljivih na jednu ili više bolesti navedenih u Dodatku IV., Dijelu II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja4 i namijenjenih zatvorenim objektima za držanje ukrasnih riba, rakova i školjkaša.

Država/teritorij

Vrste životinja akvakulture

Zona/kompartment

ISO kod

Naziv

Ribe

Mekušci

Rakovi

Kod

Opis

AU

Australija

X(A)

BR

Brazil

X(B)

CA

Kanada

X

CA 0(D)

Cijeli teritorij

CA 1(E)

Britanska Kolumbija

CA 2(E)

Alberta

CA 3(E)

Saskatchewan

CA 4(E)

Manitoba

CA 5(E)

New Brunswick

CA 6(E)

Nova Scotia

CA 7(E)

Prince Edward Island

CA 8(E)

Newfoundland i Labrador

CA 9(E)

Yukon

CA 10 (E)

Sjeverozapadni teritoriji

CA 11 (E)

Nunavut

CL

Čile

X(A)

Cijela država

CN

Kina

X(B)

Cijela država

CO

Kolumbija

X(B)

Cijela država

CG

Kongo

X(B)

Cijela država

CK

Cook Otoci

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

HK

Hong Kong

X(B)

Cijela država

IN

Indija

X(C)

Cijela država

ID

Indonezija

X(A)

Cijela država

IL

Izrael

X(A)

Cijela država

JM

Jamajka

X(B)

Cijela država

JP

Japan

X(B)

Cijela država

KI

Kiribati

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

LK

Šri Lanka

X(B)

Cijela država

MH

Maršalovi Otoci

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

MK

Republika Makedonija

X(B)

Cijela država

MY

Malezija

X(B)

Poluotočna, Zapadna Malezija

NR

Nauru

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

NU

Niue

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

NZ

Novi Zeland

X(A)

Cijela država

PF

Francuska Polinezija

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

PG

Papua Nova Gvineja

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

PN

Pitcairn otoci

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

PW

Palau

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

RU

Ruska Federacija

X(A)

Cijela država

SB

Salamunovi Otoci

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

SG

Singapur

X(B)

Cijela država

ZA

Južna Afrika

X(A)

Cijela država

TW

Tajvan

X(B)

Cijela država

TH

Tajland

X(B)

Cijela država

TR

Turska

X(A)

Cijela država

TK

Tokelau

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

TO

Tonga

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

TV

Tuvalu

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

US

Sjedinjene Američke Države(H)

X

US 0(D)

Cijela država

X

US 1(E)

Cijela država, osim sljedećih država: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota i Pennsylvania

X

US 2

Humboldt Bay (California)

US 3

Netarts Bay (Oregon)

US 4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay i Dabob Bay (Washington)

US 5

NELHA (Havaji)

VN

Vijetnam

X(C)

WF

Wallis i Futuna

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

WS

Samoa

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

A Odnosi se na sve riblje vrste.

B Odnosi se na riblje vrste osjetljive na epizootski ulcerativni sindrom u skladu s Dodatkom IV., Dijelom II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja4 i namijenjenih zatvorenim za ukrasne životinje i Cyprinidae.

C Odnosi se samo na riblje vrste osjetljive na epizootski ulcerativni sindrom u skladu s Dodatkom IV., Dijelom II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja4 namjenjene zatvorenim objektima za ukrasne životinje.

D Ne odnosi se na riblje vrste osjetljive na ili vektorske vrste prenosioce virusne hemoragijske septikemije u skladu s Dodatkom IV., Dijelom II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja4.

E Odnosi se samo na riblje vrste osjetljive na ili vektorske vrste prenosioce virusne hemoragijske septikemije u skladu s Dodatkom IV., Dijelom II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja4

F Privremeni kod ni na koji način ne dovodi u pitanje konačan naziv te države, koji će se dogovoriti nakon dovršetka pregovora koji se trenutačno vode o toj temi pri Ujedinjenim narodima.

G Odnosi se samo na uvoz ukrasnih riba koje nisu prijemljive ni na jednu bolest navedenu u Dodatku IV., Dijelu II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja4 i ukrasne mekušce i ukrasne rakove namijenjene zatvorenim objektima za ukrasne životinje.

H Za potrebe ovoga Pravilnika Sjedinjene Američke Države uključuju Portoriko, Američke Djevičanske Otoke, Samou, Guam i Sjeverne Marijanske otoke.

DODATAK IV.

DIO A

VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA UVOZ ŽIVOTINJA AKVAKULTURE NAMIJENJENIH UZGOJU, PONOVNOM POLAGANJU, LOVIŠTIMA I OTVORENIM OBJEKTIMA ZA DRŽANJE UKRASNIH RIBA, RAKOVA I ŠKOLJKAŠA

država                                                                                                                      Veterinarski certifikat za Europsku uniju

Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci

I.1. Pošiljatelj

Ime

Adresa

Tel.

I.2. Referentni broj certifikata

l.2.a

I.3. Centralno nadležno tijelo

I.4. Lokalno nadležno tijelo

I.5. Primatelj

Ime

Adresa

Poštanski broj

Tel.

I.6.

I.7. Država podrijetla ISO kod

|

I.8. Regija podrijetla Kod

|

I.9. Država odredišta ISO kod

|

I.10. Regija odredišta Kod

|

I.11. Mjesto podrijetla

Ime Odobreni broj

Adresa

Ime Odobreni broj

Adresa

Ime Odobreni broj

Adresa

I.12

I.13. Mjesto utovara

Adresa Odobreni broj

I.14. Datum otpreme Vrijeme otpreme

I.15. Prijevozno sredstvo

Avion ☐ Brod ☐ Željeznički vagon ☐

Cestovno vozilo ☐ Drugo ☐

Identifikacija

Reference na dokumente

I.16. Ulazna granična veterinarska postaja u EU

I.17. Broj(evi) CITESA

I.18. Opis pošiljke

I.19. Kod pošiljke (CT broj)

I.20. Količina

I.21.

I.22. Broj pakiranja

I.23. Identifikacija kontejnera/broj plombe

I.24.

I.25.Pošiljka je namijenjena

Uzgoj ☐ Karantena ☐ Ponovno polaganje ☐ Drugo ☐

Kućni ljubimci ☐ Cirkus/izložba ☐

I.26.

I.27. Za izvoz ili ulaz u EU ☐

I.28. Identifikacija pošiljke

Vrsta (Znanstveni naziv) Količina

DRŽAVA                                                                                                     Životinje akvakulture namijenjene uzgoju,
                                                                                                                      onovnom polaganju, poribljavanju i otvorenim
                                                                                                                     objektima za držanje ukrasnih riba, rakova i školjkaša

II. Podaci o zdravlju

II.a. Referentni broj certifikata

II. b.

II.1 Opći zahtjevi

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem da su životinje akvakulture navedene u Dijelu I., ovoga certifikata:

II.1.1 pregledane 72 sata prije utovara i nisu pokazivale nikakve kliničke znakove bolesti;

II.1.2 nisu pod nikakvim zabranama uslijed nerazriješenog povećanog uginuća;

II.1.3 nisu namijenjene uništavanju ili ubijanju u okviru iskorjenjivanja bolesti; i

II.1.4 potječu s uzgajališta akvakulture koja su sva pod nadzorom nadležnog tijela

II.1.5 (1) [u slučaju mekušaca, podvrgnute vizualnom pregledu i to svaki dio pošiljke te da nisu nađene vrste mekušaca osim onih koje su navedene u Dijelu I. certifikata.

II.2 (1)(2)(3)[Zahtjevi za vrste prijemljive na Epizootski ulcerativni sindrom (EUS), Epizootsku hematopoetsku nekrozu (EHP), Bonamia exitosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura sindrom i/ili Bolest žute glave

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore navedene životinje akvakulture:

bilo (1)(5) [potječu iz države, s područja, zone ili kompartmenta kojeg je nadležno tijelo države podrijetla proglasilo slobodnim od (1)[EUS] (1)[EHP] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Taura sindroma] (1)[Bolesti žute glave] u skladu s Poglavljem VII. Direktive Vijeća 2006/88/EZ ili relevantnim standardom Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), i

(i) pri čemu se navedene bolesti moraju prijaviti nadležnom tijelu koje prijavu sumnje mora odmah ispitati,

(ii) svaki unos vrsta prijemljivih na navedene bolesti je s područja koje je proglašeno slobodnim od bolesti, i

(iii) vrste prijemljive na navedene bolesti nisu cijepljene protiv tih bolesti;]

ili (1)(3)(5) [ako se radi o slobodnoživućim akvatičnim životinjama, da su bile smještene u karantenu u skladu s Odlukom Komisije 2008/946/EZ.

Dio II: Certificiranje

II.3 (1)(4) [Zahtjevi za vektorske vrste prijenosnike Epizootskog ulcerativnog sindroma (EUS), Epizootske hematopoetske nekroze (EHP), Bonamia exitosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura sindroma i/ili Bolesti žute glave

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore navedene životinje akvakulture koje treba smatrati mogućim prijenosnicima (1)[EUS] (1)[EHP] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Taura sindroma] (1)[Bolesti žute glave], a koje spadaju u vrste navedene u stupcu 2. i ispunjavaju uvjete iz stupca 3. tablice u Dodatku I. Uredbe Komisije (EZ) br.1251/2008:

bilo (1)(5) [potječu iz države, s područja, zone ili kompartmenta kojeg je nadležno tijelo države podrijetla proglasilo slobodnim od (1)[EUS] (1)[EHP] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Taura sindroma] (1)[Bolesti žute glave] u skladu s Poglavljem VII. Direktive Vijeća 2006/88/EZ ili relevantnim standardom Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), i

(i) pri čemu se navedene bolesti moraju prijaviti nadležnom tijelu koje prijavu sumnje mora odmah ispitati,

(ii) svaki unos vrsta prijemljivih na navedene bolesti je s područja koje je proglašeno slobodnim od bolesti, i

(iii) vrste prijemljive na navedene bolesti nisu cijepljene protiv tih bolesti;

ili (1)(5) [su bile smještene u karantenu u skladu s Odlukom Komisije 2008/946/EZ ].]

II.4 (1)(2)(3)[Zahtjevi za vrste prijemljive na Virusnu hemoragičnu septikemiju (VHS), Infekcioznu hematopoetsku nekrozu (IHN), Infekcioznu anemiju lososa (ISA), Koi herpes virus (KHV), Marteilia refrngens, Bonamia ostreae, i/ili Bolest bijelih pjega namijenjenih državi članici, zoni ili komparmentu koji je proglašen slobodnim od tih bolesti ili je uključen u program nadziranja ili iskorjenjivanja navedenih bolesti

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore navedene životinje akvakulture:

bilo (1)(6) [potječu iz države, s područja, zone ili kompartmenta kojeg je nadležno tijelo države podrijetla proglasilo slobodnim od (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refrigens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[Bolesti bijelih pjega] u skladu s Poglavljem VII. Direktive 2006/88/EZ ili relevantnim standardom Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) i

(i) pri čemu se navedene bolesti moraju prijaviti nadležnom tijelu koje prijavu sumnje mora odmah ispitati,

(ii) svaki unos vrsta prijemljivih na navedene bolesti je s područja koje je proglašeno slobodnim od bolesti, i

(iii) vrste prijemljive na navedene bolesti nisu cijepljene protiv tih bolesti;]

ili (1)(3)(6) [ako se radi o slobodnoživućim akvatičnim životinjama, da su bile smještene u karantenu u skladu s Odlukom Komisije 2008/946/EZ].]

II.5 (1)(4) [Zahtjevi za vektorske vrste prijenosnike Virusne hemoragijske septikemije (VHS), Zarazne hematopoetske nekroze (IHN), Infekciozne anemije lososa (ISA), Koi herpes virusa (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, i/ili Bolesti bijelih pjega

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore navedene životinje akvakulture koje treba smatrati mogućim prijenosnicima (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[Bolesti bijelih pjega] te koje spadaju u vrste navedene u stupcu 2. i ispunjavaju uvjete iz stupca 3. tablice u Dodatku I. ovoga Pravilnika:

bilo (1)(6) [potječu iz države, s područja, zone ili kompartmenta kojeg je nadležno tijelo države podrijetla proglasilo slobodnim od (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[Bolesti bijelih pjega] u skladu s Poglavljem VII. Direktive Vijeća 2006/88/EZ ili relevantnim standardom Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) i

(i) pri čemu se navedene bolesti moraju prijaviti nadležnom tijelu koje prijavu sumnje mora odmah ispitati,

(ii) svaki unos vrsta prijemljivih na navedene bolesti je s područja koje je proglašeno slobodnim od bolesti, i

(iii) vrste prijemljive na navedene bolesti nisu cijepljene protiv tih bolesti]

ili (1)(6) [su bile smještene u karantenu u skladu s Odlukom Komisije 2008/946/EZ].]

II.6 Zahtjevi za prijevoz i deklariranje

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem:

II.6.1 da su gore navedene životinje akvakulture prevožene u uvjetima, uključujući i kvalitetu vode, koji ne utječu na promjenu njihovog zdravstvenog statusa;

II.6.2 da je transportni kontejner ili bazen za ribe prije utovara očišćen i dezinficiran ili prethodno nije upotrebljavan i

II.6.3 da je pošiljka označena čitljivom oznakom s vanjske strane kontejnera ili ako je prijevoz u bazenima u brodskom manifestu se navode svi važni podaci iz rubrika I.7 do I.13 Dijela I. ovoga certifikata i sljedeća izjava:

bilo (1)(1)[slobodnoživući] (1)[ribe] (1)[školjkaši] (1)[rakovi] namijenjeni uzgoju u Zajednici]

ili (1)[(1)[slobodnoživući] (1)[školjkaši] namijenjeni obnavljanju populacije u Zajednici]

ili (1)(1)[slobodnoživući] (1)[ribe] (1)[školjkaši] (1)[rakovi] namijenjeni poribljavanju u Zajednici]

ili (1)[ukrasni] (1)[ribe] (1)[školjkaši] (1)[rakovi] namijenjeni otvorenim objektima za držanje ukrasnih riba, rakova i školjkaša u Zajednici]

ili (1)(3)[4(1)[slobodnoživuće akvatične životinje](1)[ribe](1)[školjkaši](1)[rakovi] namijenjeni karanteni u Zajednici]]

II.7. (1)(7)[Dodatna jamstva za vrste prijemljive na Proljetnu viremiju šarana (SVC), Bakterijsku bolest bubrega (BKD), Zaraznu nekrozu gušterače (IPN) i Girodaktilus salaris (GS)

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore navedene životinje akvakulture dolaze s područja gdje:

II.7.1 se bolesti (1)[SVC] (1)[BKD] (1)[IPN] (1)[GS] moraju prijaviti nadležnom tijelu koje prijavu sumnje mora odmah ispitati,

II.7.2 svaki unos vrsta prijemljivih na navedene bolesti je iz države, s područja ili zone koja je proglašena slobodnom od bolesti i

II.7.3 vrste prijemljive na navedene bolesti nisu cijepljene protiv tih bolesti.

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore navedene životinje akvakulture:

II.7.4 bilo (1) [potječu iz države, s područja ili zone koje je nadležno tijelo države podrijetla proglasilo slobodnim od (1)[SVC] (1)[BKD] (1)[IPN] (1)[GS] u skladu s Dodatkom I. Odluke Komisije 2004/453/EZ;

ili (1)(8) [potječu sa uzgajališta koje je u doba godine kada se u pravilu očekuje pojava bolesti (1)[SVC](1)[BKD](1)[IPN] bilo u najmanje prethodne dvije godine pod kontrolom nadležnih tijela, što uključuje uzorkovanje koje barem odgovara planu uzorkovanja propisanom Odlukom 2001/183/EZ ili metodama nadziranja opisanim u odgovarajućim dijelovima najnovijeg izdanja Dijagnostičkog priručnika za bolesti akvatičnih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) i pri čemu su laboratorijska ispitivanja, provedena u skladu sa OIE priručnikom, dala samo negativne rezultate;]

ili (1)(8)(9) [potječu sa uzgajališta smještenog na kopnu gdje se bolest (1)[SVC](1)[BKD](1)[IPN] pojavila u protekle dvije godine, te je cjelokupna populacija ribe uklonjena i svi ribnjaci, bazeni, drugi objekti i oprema su dezinficirani pod nadzorom nadležnog tijela, a ponovno nasađivanje provedeno je s ribom iz izvora za koje je nadležno tijelo potvrdilo da je slobodno od navedenih bolesti nakon uzorkovanja barem jednakog programu uzorkovanja propisanom Odlukom 2001/183/EZ ili metodama nadziranja opisanim u odgovarajućim dijelovima najnovijeg izdanja Dijagnostičkog priručnika za bolesti akvatičnih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) i pri čemu su laboratorijska ispitivanja, provedena u skladu sa OIE priručnikom, dala samo negativne rezultate;]

ili (1)(10)[potječu sa uzgajališta smještenog na kopnu koje je u doba godine kada se u pravilu očekuje pojava Gyrodactylusa salarisa GS bilo u najmanje prethodne dvije godine pod kontrolom nadležnih tijela, što uključuje uzorkovanje koje barem odgovara planu uzorkovanja propisanom Odlukom 2001/183/EZ ili metodama nadziranja opisanim u odgovarajućim dijelovima najnovijeg izdanja Dijagnostičkog priručnika za bolesti akvatičnih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) i pri čemu su laboratorijska ispitivanja, provedena u skladu sa OIE priručnikom, dala samo negativne rezultate i uzgajalište je smješteno, u dijelu sliva koje je proglašeno slobodnim (11) od Gyrodactylusa salarisa ili je smješteno u slivu koji je proglašen slobodnim (11) od Gyrodactylusa salarisa i sva voda sliva otječe u isti estuarij proglašen slobodnim (11) od Gyrodactylusa salarisa;

ili (1)(10)[potječu sa uzgajališta smještenog na obali slanosti ispod 25 ppm i sva voda sliva otječe u isti estuarij proglašen slobodnim (11) od Gyrodactylusa salarisa;]

ili (1)(10)[potječu sa uzgajališta smještenog na obali gdje je morska voda slanosti iznad 25 ppm i nijedna živa riba prijemljivih vrsta nije bila unesena na uzgajalište u prethodnih 14 dana;]

ili (1)(10)[ako se radi o ikri, potječe s uzgajališta na kojem je ikra bila dezinficirana u skladu s Dijagnostičkim priručnikom za bolesti akvatičnih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), šestim izdanjem, dodatkom 5.2.1 kako bi se jamčilo uništenje Gyrodactylusa salarisa.]]

Opaske

Dio I:

– Rubrika I.19: Upotrijebiti odgovarajući CT broj: 0301, 0306, 0307, 0301 10 ili 0302 70 00.

Rubrika I.20 i I.28: Kod količine navesti cijeli broj.

Rubrika I.25: Upotrijebiti »Uzgoj«, ako je namjena uzgoj, »Obnavljanje populacije«, ako je namjena obnavljanje populacije, »Kućni ljubimci« za ukrasne akvatične životinje namjenjene trgovinama za kućne ljubimce ili sličnim djelatnostima za daljnju prodaju, »Cirkus/izložba« za ukrasne akvatične životinje namjenjene izložbenim akvarijima ili sličnim djelatnostima i koji nisu za daljnju prodaju, »Karantena« za akvatične životinje namjenjene karantenskom objektu i »Drugo« ako je namjena poribljavanje.

(11) U skladu sa zahtjevima iz Poglavlja 1B Dodatka I. Odluke 2004/453/EZ. Kada se kopnena područja proglašavaju slobodnim od GS mora se uzeti u obzir da se bolesti mogu raširiti ribom koja se seli između različitih kopnenih područja, ako je slanost između njih niska ili srednja ispod (25 ppm). Zato se pojedinačno kopneno područje ne može proglasiti slobodnim, ako je drugo kopneno područje, koje se izljeva na isto obalno područje, infestirano ili ako mu je status nepoznat, osim ako ih razdvaja morska voda slanosti iznad 25 pppm.

Dio II:

(1) Nepotrebno prekrižiti.

(2) Dio II.2 i II. 4. ovoga certifikata odnosi se samo na vrste prijemljive na jednu ili više bolesti navedene u naslovu. Prijemljive vrste navedene su u Dijelu II., Dodatka IV. Direktive 2006/88/EZ.

(3) Pošiljke slobodnoživućih akvatičnih životinja smiju se uvoziti bez obzira na zahtjeve iz Dijela II.2 i II.4 ovoga certifikata, ako su namjenjene karantenskom objektu koji ispunjava zahtjeve iz Odluke Komisije 2008/946/EZ.

(4) Dio II.3 I II.5 ovoga certifikata odnosi se samo na vektorske vrste moguće prijenosnike jedne ili više bolesti navedene u naslovu. Vrste mogući prijenosnici i uvjeti u kojima se pošiljke s tim vrstama mogu smatrati prijenosnicima navedene su u Dodatku I Uredbe (EZ) br.1251/2008. Pošiljke s vrstama mogućim prijenosnicima mogu se uvoziti, bez obzira na zahtjeve iz Dijela II.3 i II.5, ako nisu ispunjeni uvjeti iz stupca 4. tablice u Dodatku I Uredbe (EZ) br.1251/2008 ili ako su pošiljke namjenjene karantenskom objektu koji ispunjava zahtjeve iz Odluke Komisije 2008/946/EZ.

(5) Da bi se dozvolio uvoz pošiljke koja sadrži prijemljive vrste ili vrste prijenosnika EUS, EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura sindroma i/ili Bolesti žute glave u Zajednicu potrebna je jedna od ovih izjava.

(6) Da bi se dozvolio uvoz pošiljke u državu članicu, zonu ili kompartment proglašen slobodnim od VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae ili Bolesti bijelih pjega ili u kojem je uspostavljen program nadziranja ili iskorjenjivanja bolesti u skladu sa stavkom 1. ili 2. članka 44. Direktive 2006/88/EZ potrebna je jedna od ovih izjava, ako pošiljka sadrži prijemljive vrste ili vrste prijenosnika na koje se ta izjava o odsutnosti bolesti odnosno programu (programima) odnosi. Podaci o stanju bolesti svih uzgajališta riba i mekušaca u Zajednici dostupni su na web-stranici http://ec.europa.eu/food/animal/live animals/aquaculture/index_en.htm.

(7) Dio II.7 ovoga certifikata odnosi se na pošiljke namjenjene državi članici, zoni ili kompartmentu koji je proglašen slobodnim od SVC, BKD, IPN ili GS ili za kojeg je odobren program nadziranja i iskorjenjivanja jedne ili više navedenih bolesti u skladu s Odlukom 2004/453/EZ i radi se o pošiljci koja sadrži prijemljive vrste na bolest na koju se odnosi status slobodnog od bolesti ili program(i) nadziranja ili iskorjenjivanja bolesti. Prijemljive vrste su vrste iz Dodatka III. Odluke 2004/453/EZ ili posljednjeg izdanja OIE Međunarodnog Kodeksa o zdravlju akvatičnih životinja i/ili Dijagnostičkog priručnika za bolesti akvatičnih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja

(8) Odnosi se samo na pošiljke namjenjene područjima slobodnim od SVC, BKD ili IPN ili s odobrenim programom nadziranja i iskorjenjivanja SVC, BKD ili IPN u skladu s Odlukom 2004/453/EZ.

(9) Odnosi se samo na uzgajališta smještena na kopnu za koja su epizootiološke kontrole pokazale da se bolest nije proširila na druga uzgajališta ili slobodnoživuće akvatične životinje.

(10) Odnosi se samo na pošiljke namjenjene područjima slobodnim od GS ili s odobrenim programom nadziranja i iskorjenjivanja GS u skladu s Odlukom 2004/453/EZ.

(11) U skladu sa zahtjevima iz Poglavlja 1B Dodatka I. Odluke 2004/453/EZ. Kada se kopnena područja proglašavaju slobodnim od GS mora se uzeti u obzir da se bolesti mogu raširiti ribom koja se seli između različitih kopnenih područja, ako je slanost između njih niska ili srednja ispod (25 ppm). Zato se pojedinačno kopneno područje ne može proglasiti slobodnim, ako je drugo kopneno područje, koje se izljeva na isto obalno područje, infestirano ili ako mu je status nepoznat, osim ako ih razdvaja morska voda slanosti iznad 25 pppm.

Službeni veterinar

Ime (tiskanim slovima)

Datum

Pečat

Kvalifikacija i titula

Potpis

DIO B

VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA UVOZ UKRASNIH AKVATIČNIH ŽIVOTINJA NAMIJENJENIH ZATVORENIM OBJEKTIMA ZA DRŽANJE UKRASNIH RIBA, RAKOVA I ŠKOLJKAŠA

država                                                                                                                      Veterinarski certifikat za Europsku uniju

Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci

I.1. Pošiljatelj

Ime

Adresa

Tel.

I.2. Referentni broj certifikata

l.2.a

I.3. Centralno nadležno tijelo

I.4. Lokalno nadležno tijelo

I.5. Primatelj

Ime

Adresa

Poštanski broj

Tel.

I.6.

I.7. Država podrijetla ISO kod

|

I.8. Regija podrijetla Kod

|

I.9. Država odredišta ISO kod

|

I.10. Regija odredišta Kod

|

I.11. Mjesto podrijetla

Ime Odobreni broj

Adresa

Ime Odobreni broj

Adresa

Ime Odobreni broj

Adresa

I.12

I.13. Mjesto utovara

Adresa Odobreni broj

I.14. Datum otpreme Vrijeme otpreme

I.15. Prijevozno sredstvo

Avion ☐ Brod ☐ Željeznički vagon ☐

Cestovno vozilo ☐ Drugo ☐

Identifikacija

Reference na dokumente

I.16. Ulazna granična veterinarska postaja u EU

I.17. Broj(evi) CITESA

I.18. Opis pošiljke

I.19. Kod pošiljke (CT broj)

I.20. Količina

I.21.

I.22. Broj pakiranja

I.23. Identifikacija kontejnera/broj plombe

I.24.

I.25.Pošiljka je namijenjena

Uzgoj ☐ Karantena ☐ Obnavljanje populacije ☐ Drugo ☐

Kućni ljubimci ☐ Cirkus/izložba ☐

I.26.

I.27. Za izvoz ili ulaz u EU ☐

I.28. Identifikacija pošiljke

Vrsta (Znanstveni naziv) Količina

DRŽAVA                                                                            Ukrasne akvatične životinje namijenjene zatvorenim objektima za
                                                                                             držanje ukrasnih riba, rakova i školjkaša

II. Podaci o zdravlju

II.a. Referentni broj certifikata

II. b.

II.1 Opći zahtjevi

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem da su ukrasne akvatične životinje navedene u Dijelu I., ovoga certifikata:

II.1.1 pregledane 72 sata prije utovara i nisu pokazivale nikakve kliničke znakove bolesti;

II.1.2 nisu pod nikakvim zabranama uslijed nerazriješenog povećanog uginuća; i

II.1.3 nisu namjenjene uništavanju ili klanju u okviru iskorjenjivanja bolesti.

Dio II: Certificiranje

II.2 (1)(2)(3)(4)[Zahtjevi za vrste prijemljive na Epizootski ulcerativni sindrom (EUS), Epizootsku hematopoetsku nekrozu (EHP), Bonamia exitosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura sindrom i/ili Bolest žute glave

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore navedene ukrasne akvatične životinje:

bilo (1)(5) [potječu iz države, s područja, zone ili kompartmenta kojeg je nadležno tijelo države podrijetla proglasilo slobodnim od (1)(3)[EUS] (1)[EHN] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Taura sindroma] (1)[Bolesti žute glave] u skladu s Poglavljem VII. Direktive Vijeća 2006/88/EZ ili relevantnim standardom Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), i

(i) pri čemu se navedene bolesti moraju prijaviti nadležnom tijelu koje prijavu sumnje mora odmah ispitati;

(ii) svaki unos vrsta prijemljivih na navedene bolesti je s područja koje je proglašeno slobodnim od bolesti; i

(iii) vrste prijemljive na navedene bolesti nisu cijepljene protiv tih bolesti];

ili (1)(4)(5)[da su bile smještene u karantenu u skladu s Odlukom Komisije 2008/946/EZ].]

II.3 (1)(2)(4)[Zahtjevi za vrste prijemljive na Virusnu hemoragičnu septikemiju (VHS), Infekcioznu hematopoetsku nekrozu (IHN), Infekcioznu anemiju lososa (ISA), Koi herpes virus (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae i/ili Bolest bijelih pjega namijenjene državi članici, zoni ili komparmentu koji je proglašen slobodnim od tih bolesti ili je uključen u program nadziranja i iskorjenjivanja navedenih bolesti

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore navedene ukrasne akvatične životinje:

bilo (1)(6) [potječu iz države, s područja, zone ili kompartmenta kojeg je nadležno tijelo države podrijetla proglasilo slobodnim od (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[Bolesti bijelih pjega] u skladu s Poglavljem VII. Direktive 2006/88/EZ ili relevantnim standardom Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) i

(i) pri čemu se navedene bolesti moraju prijaviti nadležnom tijelu koje prijavu sumnje mora odmah ispitati,

(ii) svaki unos vrsta prijemljivih na navedene bolesti je s područja koje je proglašeno slobodnim od bolesti, i

(iii) vrste prijemljive na navedene bolesti nisu cijepljene protiv tih bolesti]

ili (1)(4)(6)[da su bile smještene u karantenu u skladu s Odlukom Komisije 2008/946/EZ].]

II.4 Zahtjevi za prijevoz i deklariranje

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem:

II.4.1 da su gore navedene ukrasne akvatične životinje prevožene u uvjetima, uključujući i kvalitetu vode, koji ne utječu na promjenu njihovog zdravstvenog statusa;

II.4.2 da je transportni kontejner očišćen i dezinficiran ili prethodno nije upotrebljavan; i

II.4.3 da je pošiljka označena čitljivom oznakom s vanjske strane kontejnera ili sa svim važnim podacima iz rubrika I.7 do I.13 Dijela I. ovoga certifikata i sljedeća izjava:

bilo (1)[ukrasni] (1)[ribe] (1)[školjkaši] (1)[rakovi] namijenjeni zatvorenim objektima za držanje ukrasnih riba, rakova i školjkaša u Zajednici]]

ili (1)[(3)[ukrasni(1)[ribe] (1)[školjkaši] (1)[rakovi] namijenjeni karanteni u Zajednici]

II.5. (1)(7)[Dodatna jamstva za vrste prijemljive na Proljetnu viremiju šarana (SVC), Bakterijsku bolest bubrega (BKD), Zaraznu nekrozu gušterače (IPN) i Girodaktilus salaris (GS)

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem da gore navedene akvatične životinje:

bilo (1) [potječu iz države, s područja, zone, kompartmenta ili uzgajališta na kojem, koliko je poznato, nema nijedne vrste prijemljive na (1)[SVC] (1)[BKD] (1)[IPN] (1)[GS]

ili (1) [potječu iz države, s područja, zone, kompartmenta ili uzgajališta na kojem se bolesti (1)[SVC] (1)[BKD] (1)[IPN] (1)[GS] prijavljuju nadležnom tijelu i koje se smatra slobodnim u skladu s važećim propisima EU(8)]]

Opaske

Dio I:

– Rubrika I.19: Upotrijebiti odgovarajući CT broj: 0306, 0307 ili 0301 10.

Rubrika I.20 i I.28: Kod količine navesti cijeli broj.

Rubrika I.25: Upotrijebiti »Kućni ljubimci« za ukrasne akvatične životinje namjenjene trgovinama za kućne ljubimce ili sličnim djelatnostima za daljnju prodaju, »Cirkus/izložba« za ukrasne akvatične životinje namjenjene izložbenim akvarijima ili sličnim djelatnostima i koji nisu za daljnju prodaju i »Karantena« za akvatične životinje namjenjene karantenskom objektu.

Dio II:

(1) Nepotrebno prekrižiti.

(2) Dio II.2 i II. 3. ovoga certifikata odnosi se samo na vrste prijemljive na jednu ili više bolesti navedenih u naslovu. Prijemljive vrste navedene su u Dijelu II., Dodatka IV. Direktive 2006/88/EZ.

(3) Zahtjevi iz Dijela II.2 ovoga certifikata za ukrasne akvatične životinje prijemljive na Epizootski ulcerativni sindrom (EUS) se vezano za tu bolest upotrebljavaju od 01. siječnja 2011., a do tog datuma će se ta referenca, koja se odnosi na EUS, prekrižiti.

(4) Pošiljke ukrasnih akvatičnih životinja smiju se uvoziti bez obzira na zahtjeve iz Dijela II.2 i II.3, ako su namjenjene karantenskom objektu koji ispunjava zahtjeve iz Odluke Komisije 2008/946/EZ.

(5) Da bi se dozvolio uvoz pošiljke koja sadrži prijemljive vrste ili vrste prijenosnika EUS (pogledati opasku 3), EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura sindroma i/ili Bolesti žute glave u Zajednicu potrebna je jedna od ovih izjava.

(6) Da bi se dozvolio uvoz pošiljke u državu članicu, zonu ili kompartment proglašen slobodnim od VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae ili Bolesti bijelih pjega ili u kojem je uspostavljen program nadziranja ili iskorjenjivanja bolesti u skladu sa stavkom 1. ili 2. članka 44. Direktive 2006/88/EZ potrebna je jedna od ovih izjava, ako pošiljka sadrži prijemljive vrste ili vrste prijenosnika na koje se ta izjava o nepostojanju bolesti odnosno programu (programima) odnosi. Podaci o stanju bolesti u različitim dijelovima Zajednice dostupni su na web-stranici http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquac ulture/index_en.htm.

(7) Dio II.5 ovoga certifikata odnosi se na pošiljke namjenjene državi članici, zoni ili kompartmentu koji je proglašen slobodnim od SVC, BKD, IPN ili GS ili za kojeg je odobren program nadziranja akvatične životinje i iskorjenjivanja jedne ili više navedenih bolesti u skladu s Odlukom 2004/453/EZ i radi se o pošiljci koja sadrži prijemljive vrste na bolest na koju se odnosi status slobodnog od bolesti ili program(i) nadziranja ili iskorjenjivanja bolesti. Prijemljive vrste su vrste iz Dodatka III. Odluke 2004/453/EZ ili posljednjeg izdanja OIE Međunarodnog Kodeksa o zdravlju akvatičnih životinja i/ili Dijagnostičkog priručnika za bolesti akvatičnih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja.

(8) »Slobodan od bolesti« u skladu s člankom 1. Odluke 2004/453/EZ. Vezano za SVC, BKD i IPN, status »Slobodan od bolesti« priznaje se također u skladu s najnovijim izdanjem OIE Kodeksa i Priručnika.

Službeni veterinar

Ime (tiskanim slovima)

Datum

Pečat

Kvalifikacija i titula

Potpis

DIO C

VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA PROVOZ/SKLADIŠTENJE ŽIVIH ŽIVOTINJA AKVAKULTURE, IKRE I NEEVISCERIRANE RIBE NAMJENJENE PREHRANI LJUDI

država                                                                                                                      Veterinarski certifikat za Europsku uniju

Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci

I.1. Pošiljatelj

Ime

Adresa

Tel.

I.2. Referentni broj certifikata

l.2.a

I.3. Centralno nadležno tijelo

I.4. Lokalno nadležno tijelo

I.5. Primatelj

Ime

Adresa

Poštanski broj

Tel.

I.6. Osoba odgovorna za teret u EU

Ime

Adresa

Poštanski broj

Tel.

I.7. Država podrijetla ISO kod

|

I.8. Regija podrijetla Kod

|

I.9. Država odredišta ISO kod

|

I.10. Regija odredišta Kod

|

I.11. Mjesto podrijetla

Ime Odobreni broj

Adresa

I.12. Mjesto podrijetla

Carinsko skladište ☐ Opskrbljivač brodova ☐

Ime Odobreni broj

Adresa

Poštanski broj

I.13. Mjesto utovara

I.14. Datum otpreme

I.15. Prijevozno sredstvo

Avion ☐ Brod ☐ Željeznički vagon ☐

Cestovno vozilo ☐ Drugo ☐

Identifikacija

Reference na dokumente

I.16. Ulazna granična veterinarska postaja u EU

I.17.

I.18. Opis pošiljke

I.19. Kod pošiljke (CT broj)

I.20. Količina

I.21. Temperatura proizvoda

Sobna ☐ Ohlađeno ☐ Smrznuto ☐

I.22. Broj pakiranja

I.23. Identifikacija kontejnera/broj plombe

I.24. Vrsta pakiranja

I.25.Pošiljka je namijenjena za

Prehranu ljudi ☐

I.26. Za provoz kroz EU u treću zemlju ☐

Treća zemlja ISO kod

I.27.

I.28. Identifikacija pošiljke

Vrsta (Znanstveni naziv) Hladnjača Broj pakiranja Neto masa

DRŽAVA                                                                   Provoz/skladištenje životinja akvakulture namjenjenih za prehranu ljudi

Dio II: Certificiranje

II. Podaci o zdravlju

II.a. Referentni broj certifikata

II. b.

II.1 Potvrda o zdravlju

Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem da životinje akvakulture navedene u Dijelu I., ovoga certifikata:

II.1.1 udovoljavaju zahtjevima zdravlja životinja propisanim obrascima certifikata iz Uredbe (EZ) 2074/2005.

Opaske

Dio I:

– Rubrika I.19: Upotrijebiti odgovarajući CT broj: 0301, 030270, 0303, 0306 ili 0307.

Rubrika I.20 i I.28: Kod količine navesti ukupnu bruto i neto masu u kg.

Službeni veterinar

Ime (tiskanim slovima)

Datum

Pečat

Kvalifikacija i titula

Potpis

DIO D

DODATAK ZA PRIJEVOZ ŽIVIH ŽIVOTINJA AKVAKULTURE MOREM

(Ispuniti i priložiti veterinarskom certifikatu kada prijevoz do granice Europske unije, čak i samo dio puta, uključuje prijevoz brodom)

Ja niže potpisani kapetan broda (ime ........................................)

izjavljujem da su žive životinje akvakulture navedene u priloženom veterinarskom certifikatu br. ............................. ostale na palubi broda tijekom prijevoza od ............................. (država izvoznica, zona ili kompartment) do .............................. u Europskoj zajednici i da brod nije nigdje pristajao izvan .................................... (država izvoznica, zona ili kompartment) na putu u Europsku zajednicu, osim u ................................................... (pristanište na putu). Osim toga, životinje iz akvakulture nisu bile u dodiru u s drugim životinjama iz akvakulture nižeg zdravstvenog statusa na brodu.

U .................................................. dana ..........................................

(luka odredišta) (datum dolaska)

Pečat (Potpis kapetana)

(Ime velikim tiskanim slovima i titula)

DODATAK V.

POJAŠNJENJA

(a) Certifikate izdaje nadležno tijelo zemlje podrijetla, temeljem odgovarajućih obrazaca iz Dodatka II. ili IV. ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir odredišno mjesto i namjenu pošiljke nakon dolaska na odredište.

(b) Ovisno o statusu mjesta odredišta vezano uz neegzotične bolesti navedene u Dodatku IV. Dijelu II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja4 u državi članici ili uz bolesti za koje se odredišnom mjestu pružaju dodatna jamstva u skladu s posebnim propisom11 ili mjerama odobrenim u skladu s člankom 43. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja2, u certifikat je potrebno uključiti odgovarajuće posebne zahtjeve te ih potvrditi.

(c) Mjesto podrijetla je mjesto na kojem je smješteno uzgajalište ili uzgajalište mekušaca gdje se životinje akvakulture uzgajaju do njihove komercijalne veličine sve dok ne dostignu veličinu koja odgovara pošiljci obuhvaćenoj ovim certifikatom. Za akvatične životinje iz prirode »mjesto podrijetla« je mjesto ulova.

(d) Original certifikata mora se sastojati od jednoga lista papira ispisanoga s obje strane ili, ukoliko je potrebno više teksta, sve stranice moraju činiti nedjeljivu cjelinu.

(e) Za uvoz ili unos u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, original certifikata i deklaracije navedene u obrascu certifikata moraju biti na hrvatskom jeziku, a ukoliko je odredište druga država članica i najmanje na jednom službenom jeziku države članice odredišta EU-a, te ukoliko odredišna država članica odobrava i druge jezike Europske zajednice umjesto vlastitih, uz, prema potrebi, službeni prijevod.

(f) Dodatne stranice koje se prilažu certifikatu u svrhu identifikacije pojedinih stavki koje sadrži pošiljka, smatraju se dijelom originala certifikata pod uvjetom da je potpis i pečat službenog veterinara ovlaštenog za certificiranje na svakoj stranici.

(g) Kad se certifikat, uključujući i dodatne stranice kako je predviđeno u točki f) ovoga Dodatka, sastoji od više stranica, svaka stranica mora se označiti s »-x (broj stranice) od y (ukupnoga broja stranica)-« na dnu, te mora imati na vrhu stranice kodni broj certifikata koji je dodijelilo nadležno tijelo.

(h) Original certifikata mora biti ispunjen i potpisan od strane službenog veterinara unutar 72 sata prije utovara pošiljke, ili unutar 24 sata za one slučajeve kad se životinje akvakulture mora pregledati unutar 24 sata prije utovara. Nadležno tijelo zemlje podrijetla mora osigurati da se poštuju načela certificiranja jednakovrijedna s onima utvrđenim u Pravilniku o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu (»Narodne novine« broj 137/08)12[13]

(i) Boja potpisa mora biti različita od boje tiskanoga teksta. Isto pravilo se primjenjuje i na pečate osim onih utisnutih žigova ili vodenih žigova.

(j) Za uvoz u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, original certifikata mora pratiti pošiljku do dolaska na graničnu veterinarsku postaju RH. Za pošiljke koje su namijenjene stavljanju u promet na području Europske zajednice, original certifikata mora pratiti pošiljku sve dok ne stigne do svoga konačnoga odredišta.

(k) Certifikat izdan za žive životinje akvakulture vrijedi 10 dana od dana izdavanja. U slučaju prijevoza brodom, vrijeme važenja certifikata se produžuje za vrijeme trajanja plovidbe morem. U tom slučaju, potrebno je certifikatu priložiti original izjavu kapetana broda, sastavljenu u skladu s modelom dodatka utvrđenim u Dijelu D Dodatka IV. ovoga Pravilnika.

(l) Nakon ulaska u Republiku Hrvatsku mogu se, gdje je primjenjivo, poduzeti mjere ukoliko nisu ispunjeni uvjeti o prijevozu životinja propisani Pravilnikom o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine« broj 7/07).13[14]

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 1251/2008 od 12. prosinca 2008. kojom se provodi Direktiva Vijeća 2006/88/EZ vezano za uvjete i zahtjeve certificiranja za stavljanje na tržište i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda u Zajednicu i navode vektorske vrste.

[2] Člankom 17. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine« broj 42/08) preuzete su odredbe članka 17. Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za životinje i proizvode akvakulture, te o sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih organizama.

[3] Člankom 4. stavkom 2. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine« broj 147/08) preuzete su odredbe članka 20. stavka 1. Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice u cilju uspostave unutrašnjeg tržišta.

[4]4 Dodatkom IV. Dijelom II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine« broj 42/08) preuzete su odredbe Dodatka IV. Dijela II. Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za životinje i proizvode akvakulture, te o sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih organizama.

[5]5 Člankom 44. stavkom 1. i 2. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine« broj 42/08) preuzete su odredbe Članka 44. stavka 1. i 2. Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za životinje i proizvode akvakulture, te o sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih organizama.

[6]6 Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla.

[7]7 Poglavljem V. Odjeljcima 3. do 6. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine« broj 42/08) preuzete su odredbe Poglavlja V. Odjeljaka 3. do 6. Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za životinje i proizvode akvakulture, te o sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih organizama.

[8] Pravilnikom o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine« broj 42/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za životinje i proizvode akvakulture, te o sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih organizama

[9] Člankom 11. stavkom 1. Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila za obavljanje službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi.

[10] Pravilnikom o provedbenim mjerama za određene proizvode na koje se primjenjuju propisi o hrani (»Narodne novine« broj 154/08) preuzete su odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 2074/2005 od 5. prosinca 2005. kojom se utvrđuju provedbene mjere za određene proizvode iz Uredbe (EZ-a) br. 853/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća, te za organizaciju službenih kontrola iz Uredbe (EZ-a) br. 854/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ-a) br. 882/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća, te kojom se odstupa od Uredbe (EZ-a) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća i izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EZ-a) br. 853/2004 i (EZ-a) br. 854/2004.

[11]* Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU.

[12]11 Posebnim propisom preuzet će se odredbe Odluke Komisije 2004/453/EZ od 29. travnja 2004. kojom se provodi Direktiva Vijeća 91/67/EEZ glede mjera protiv određenih bolesti životinja iz akvakulture

[13]12 Pravilnikom o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu (»Narodne novine« broj 137/08) preuzima se Direktiva Vijeća 96/93/EZ od 17. prosinca 1996. certificiranju životinja i proizvoda životinjskog podrijetla.

[14]13 Pravilnikom o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine« broj 7/07) preuzete su odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza i sličnih postupaka koje nadopunjuju Direktive 64/432 EEZ i 93/119/EZ i Uredbu (EZ br 1255/97).