Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora

NN 8/2010 (15.1.2010.), Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora

8 15.01.2010 Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

174

Na temelju članka 143. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj: 152/08. i 76/09.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O KUĆNOM REDU U ZATVORIMA ZA IZVRŠAVANJE ISTRAŽNOG ZATVORA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuje izvršavanje istražnog zatvora i postupanje s zatvorenicima kojima je određen istražni zatvor (u daljnjem tekstu: zatvorenici), organizacija dnevnog života zatvorenika, te način ostvarivanja njihovih prava i obveza.

Članak 2.

Zatvoreniku mora biti dostupan ovaj Pravilnik, odredbe Zakona o kaznenom postupku koje se odnose na istražni zatvor te odredbe Zakona o izvršavanju kazne zatvora koje se odnose na ostvarivanje zaštite prava zatvorenika, primjenu sredstava prisile i posebnih mjera održavanja reda i sigurnosti.

Članak 3.

Prema zatvoreniku se mora postupati sukladno Ustavu republike Hrvatske, ratificiranim međunarodnim ugovorima i zakonskim odredbama koje reguliraju pravni status punoljetnih i maloljetnih zatvorenika kojima je određen istražni zatvor.

Članak 4.

Zatvoreniku se osigurava ravnopravan položaj tijekom izvršavanja istražnog zatvora neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Članak 5.

Zatvorenik ne smije biti izložen torturi, prisilnom radu i okrutnom i nehumanom postupanju. Zatvorenik ni uz njegov pristanak ne smije biti podvrgnut medicinskom ili znanstvenom pokusu.

II. ZAŠTITA PRAVA

Članak 6.

(1) Zatvorenik može podnijeti usmenu ili pisanu pritužbu ili određeni zahtjev upravitelju. O poduzetom u povodu pritužbe, odnosno zahtjeva upravitelj će u roku od tri dana obavijestiti zatvorenika.

(2) Protiv odluke, mjere ili postupka upravitelja ili drugog zatvorskog službenika za koje zatvorenik smatra da mu se nezakonito prikraćuje ili ograničava njegovo pravo, zatvorenik može podnijeti usmenu ili pisanu pritužbu predsjedniku suda koji je odredio istražni zatvor radi ostvarivanja zaštite o dokazivim povredama njegovih prava tijekom istražnog zatvora (u daljnjem tekstu: nadležni sud). Predsjednik nadležnog suda će donijeti odluku primjenjujući ovlasti suca izvršenja u svezi sa zahtjevom za zaštitu prava zatvorenika propisanih Zakonom o izvršavanju kazne zatvora.

III. PRIJAM U ISTRAŽNI ZATVOR

Članak 7.

(1) Zatvorenika se prima u istražni zatvor na temelju rješenja nadležnog suda o određivanju istražnog zatvora koje je dostavljeno istražnom zatvoru najkasnije prilikom njegovog dovođenja.

(2) Zatvoreniku će se omogućiti da odmah po zaprimanju u istražni zatvor o tome obavijesti članove obitelji ili drugu osobu.

(3) Ako je zatvorenik doveden u istražni zatvor povodom tjeralice, uprava zatvora će o tome u najkraćem roku izvijestiti nadležni sud.

(4) Zatvorenika stranog državljanina upoznat će se s pravom kontaktiranja konzularnog ili diplomatskog predstavnika države čiji je državljanin ili države koja štiti njegova prava u skladu s međunarodnim pravom.

(5) O prijamu zatvorenika stranog državljanina, zatvor će izvijestiti ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

Članak 8.

(1) Prilikom prijama zatvorenika utvrdit će se njegova istovjetnost prema podacima iz rješenja o određivanju istražnog zatvora i osobne iskaznice ili druge isprave kojom se može dokazati identitet.

(2) Nakon utvrđivanja istovjetnosti, obavit će se temeljita osobna pretraga zatvorenika i njegovih stvari na način propisan za zatvorenike na izdržavanju kazne zatvora.

(3) Od zatvorenika će se oduzeti stvari čije držanje zatvoreniku za vrijeme trajanja istražnog zatvora nije dopušteno.

(4) Zatvoreniku pušaču će se omogućiti nabava cigareta ili duhana u zatvorskoj prodavaonici, a do nabave će mu se dati bez naknade primjerena količina.

(5) S lijekovima će se postupiti prema odluci liječnika.

(6) Nakon detaljne osobne pretrage, zatvorenika će se upisati u očevidnik istražnog zatvora i smjestiti u sobu za izvršavanje istražnog zatvora.

Članak 9.

Pregled zatvorenika obavit će se odmah ako je službenik prilikom prijama pregled ocijenio potrebnim ili je to zatražio sam zatvorenik, a najkasnije nakon upisa u maticu zatvorenika.

IV. DOPUŠTENE STVARI

Članak 10.

(1) Zatvoreniku je u istražnom zatvoru dopušteno koristiti predmete za osobnu uporabu: rublje, odjeću i obuću, posteljno rublje (plahte, jastučnice, deke i ručnici), naočale, sat, vjenčani prsten, prsten, ogrlica, narukvica, ortopedska pomagala, fotografije, pribor za pisanje, medicinsku dokumentaciju i dokumentaciju vezanu za kazneni postupak, cigarete i pribor za pušenje, sredstva i pribor za održavanje osobne higijene (osim boca pod pritiskom), radio prijamnik, u količini i veličini koja ne ometa boravak u prostoriji i ne remeti kućni red i sigurnost, a nakon izvršene detaljne pretrage stvari.

(2) Osobne isprave zatvorenika pohranjuju se na polog, o čemu se zatvoreniku daje potvrda.

(3) Stvari iz stavka 1. ovoga članka mogu se privremeno oduzeti i čuvati na pologu iz razloga sigurnosti, o čemu se zatvoreniku daje potvrda. Zatvorenik u odnosu na privremeno oduzimanje stvari ima pravo pritužbe upravitelju zatvora. Ukoliko upravitelj ne odobri vraćanje stvari, zatvorenik ima pravo podnijeti pritužbu nadležnom sudu.

(4) Upravitelj zatvora može odobriti zatvoreniku korištenje i drugih stvari koje nisu navedene u stavku 1. ovoga članka, u količini i veličini koja ne ometa boravak u prostoriji i ne remeti kućni red i sigurnost.

Članak 11.

(1) O oduzimanju nedopuštenih stvari ovlaštena službena osoba sastavit će potvrdu u koju unosi podatke o broju, vrsti i količini oduzetih stvari, koju potpisuju službenik i zatvorenika, primjerak koje će predati zatvoreniku.

(2) Ako su nedopuštene stvari u svezi s kaznenim djelom, zatvor će obavijestiti nadležni sud, a sa stvarima će se postupiti u skladu s odlukom toga suda.

V. POLOG NOVCA I DRAGOCJENOSTI

Članak 12.

(1) Zatvorenik može primati novac koji se dostavlja uplatom na račun zatvora predviđen za polog novca zatvorenika. Na zahtjev zatvorenika novac s pologa može se poslati na njegov trošak osobi koju odredi ili joj uz potvrdu predati.

(2) Na polog novca položit će se novac koji zatvorenik prilikom prijama u zatvor ima kod sebe, kao i vrijednosnice i dragocjenosti koje će se položiti na polog dragocjenosti, ako zatvorenik nije odredio osobu kojoj će se novac, vrijednosnice i dragocjenosti predati. O pologu novca, vrijednosnica i dragocjenosti zatvoreniku će se dati potvrda.

(3) Nakit iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika zatvorenik može položiti na polog dragocjenosti, o čemu će mu se dati potvrda.

(4) Novac s pologa zatvorenik smije koristiti radi nabave potrepština u zatvorskoj prodavaonici. Svaku isplatu novca s pologa zatvorenik ovjerava svojim potpisom za svaki učinjeni trošak. Zatvor daje potvrdu u najmanje dva primjerka koju potpisuje zatvorenik i ovlaštena službena osoba, od kojih se jedan primjerak uručuje zatvoreniku.

VI. SMJEŠTAJ

Članak 13.

(1) Zatvorenika se u pravilu smješta u zasebnu prostoriju. Zajednički se mogu smjestiti zatvorenici koji neće međusobno štetno utjecati.

(2) Prema odluci suda zatvorenici koji mogu štetno utjecati na vođenje kaznenog postupka smjestit će se odvojeno.

(3) O smještaju zatvorenika u sobu odlučuje upravitelj. U skladu s mišljenjem liječnika, zatvorenika osobu s invaliditetom smjestit će se u sobu prikladnu potrebama zatvorenika s obzirom na invaliditet.

(4) Smještaj mora odgovarati zdravstvenim, higijenskim i prostornim zahtjevima, klimatskim prilikama te imati sanitarne uređaje koji omogućuju obavljanje fizioloških potreba u čistim i primjerenim uvjetima kad god to zatvorenici žele. Svakom zatvoreniku osigurava se zasebna postelja, posteljnu opremu, posteljno i drugo rublje, ormarić za osobne stvari i namještaj koji omogućuje sjedenje i konzumiranje hrane.

(5) Maloljetnog zatvorenika smjestit će se odvojeno od punoljetnih. Ukoliko bi maloljetnik bio smješten sam u sobi i ako bi takav smještaj po mišljenju liječnika mogao štetno djelovati na zdravlje maloljetnika, upravitelj zatvora odmah će obavijestiti nadležni sud radi odobravanja smještaja s punoljetnom osobom koja na njega neće štetno djelovati.

(6) Prostorije u kojima borave zatvorenici moraju biti čiste, suhe i dovoljno prostrane time da za svakog zatvorenika u spavaonici mora biti najmanje 4m2 i 10m3 prostora. Svaka prostorija u kojoj zatvorenici borave ili rade mora imati dnevno i umjetno svjetlo koje omogućuje čitanje i rad bez smetnji za vid.

Članak 14.

(1) Zatvorenici održavaju čistoću prostorija i prostora u kojima borave i koje koriste u trajanju do dva sata dnevno bez novčane naknade.

(2) Zatvoreniku se osigurava pribor za održavanje osobne higijene i omogućuje svakodnevno pranje tijela. Od zatvorenika se zahtijeva održavanje osobne higijene.

(3) Na temelju mišljenja liječnika, iz zdravstvenih ili higijenskih razloga, zatvorenika će se ošišati, odnosno obrijati.

(4) Zatvoreniku koji ne održava čistim i urednim vlastito rublje, odjeću, obuću i posteljno rublje, omogućit će se korištenje zatvorskog.

VII. PREHRANA

Članak 15.

(1) Zatvoreniku se osigurava tri obroka dnevno, koji količinom i kakvoćom zadovoljavaju higijenske i prehrambene standarde, a primjereni su dobi, zdravlju, te vjerskim i kulturnim zahtjevima, kalorične vrijednosti od najmanje 3000 kcal.

(2) Zatvoreniku se može omogućiti da na vlastiti trošak i za osobnu potrebu putem uprave zatvora naruči dnevne obroke hrane iz zatvorske kuhinje ili ugostiteljskog objekta. O molbi zatvorenika odlučuje upravitelj u skladu s mogućnostima zatvora. Pisanu molbu zatvorenik predaje upravi zatvora najkasnije četrdeset osam sati prije obroka. Cijena naručenog obroka iz zatvorske kuhinje sastoji se od stvarnih troškova namirnica, uvećano za potrošak energije i rad kuhara, o čemu odluku donosi upravitelj.

(3) Zatvorenici trudnici, bolesnom zatvoreniku i maloljetnom zatvoreniku prehrana će se osigurati u skladu s mišljenjem liječnika.

(4) Dnevni obroci hrane zatvorenicima se poslužuju u sobama ili u odgovarajućim zajedničkim prostorijama.

(5) Zatvoreniku će se omogućiti nabava u zatvorskoj prodavaonici prehrambenih, higijenskih i drugih stvari za osobnu uporabu koje su dopuštene držati.

VIII. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 16.

(1) Zatvoreniku zdravstveno osiguranoj osobi liječenje se osigurava u ambulanti ugovornog liječnika primarne zdravstvene zaštite u skladu s općim propisom o zdravstvenoj zaštiti, a na njegov zahtjev i po odobrenju nadležnog suda zatvorenika može posjetiti liječnik kojeg on izabere.

(2) Zatvoreniku koji nema zdravstveno osiguranje liječenje se osigurava na teret Državnog proračuna u zatvorskoj ambulanti.

(3) Zatvorenik može po odobrenju nadležnog suda nabavljati lijekova na vlastiti trošak. Lijekovi se čuvaju u ambulanti zatvora. Propisanu terapiju zatvoreniku dodjeljuje ovlaštena službena osoba prema uputama liječnika.

(4) Specijalistički pregled koji je odredio liječnik iz stavka 1. ovoga članka obavit će se u zdravstvenoj ustanovi prema pripadnosti ambulante ugovornog liječnika primarne zdravstvene zaštite prema općem propisu. Na zahtjev zatvorenika specijalistički pregled obavit će se u drugoj specijalističkoj ambulanti prema izboru zatvorenika i na njegov trošak.

(5) Specijalistički pregled koji je odredio liječnik iz stavka 2. ovoga članka obavit će se, ovisno o mogućnostima, u zatvoru ili Zatvorskoj bolnici u Zagrebu ili u ustanovi javnog zdravstva.

(6) Ako liječenje u zatvoru nije moguće, zatvorenika će upravitelj uputiti u Zatvorsku bolnicu u Zagrebu. Ako liječenje nije moguće ni u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu, uputit će ga u ustanovu javnog zdravstva. O upućivanju zatvorenika u Zatvorsku bolnicu u Zagrebu, odnosno ustanovu javnog zdravstva upravitelj će odmah obavijestiti nadležni sud.

(7) Zatvorenici trudnici omogućit će se redoviti specijalistički pregledi i porod u ustanovi javnog zdravstva.

(8) O obavljenim pregledima, propisanoj terapiji i liječenju zatvorenika vodi se evidencija prema pravilniku iz članka 144. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku.

IX. KRETANJE NA SLOBODNOM ZRAKU

Članak 17.

(1) Zatvorenicima će se osigurati kretanje na slobodnom zraku u za to namijenjenom prostoru najmanje dva sata dnevno.

(2) U isto vrijeme i istom prostoru neće se omogućiti kretanje na slobodnom zraku zatvorenicima čije bi druženje moglo štetno utjecati na vođenje postupka, zatvorenicima različitog spola te maloljetnim i punoljetnim zatvorenicima.

(3) Prilikom kretanja na slobodnom zraku zatvoreniku je dopušteno kretanje, razgovor, sjedenje, pušenje i ostale aktivnosti koje nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Kretanje na slobodnom zraku se može prekinuti iz razloga sigurnosti ili ako zatvorenik čini stegovni prijestup.

X. KONTAKT ZATVORENIKA S BRANITELJEM

Članak 18.

(1) Zatvoreniku će se osigurati slobodan, neometan i bez nadzora razgovor s braniteljem, u za to određenoj prostoriji. Ovlaštena službena osoba vizualno i bez mogućnosti slušanja nadzire posjet.

(2) Ovlaštena službena osoba može prekinuti posjet ako zatvorenik ili branitelj narušava red i sigurnost u zatvoru ili uobičajeno uljudno ponašanje.

(3) Telefoniranje i dopisivanje s braniteljem obavlja se na način koji jamči tajnost dopisivanja, odnosno telefoniranja.

XI. POSJETE

Članak 19.

(1) Zatvoreniku će se omogućiti posjete srodnika ili druge osobe šest puta mjesečno, od čega dvije posjete u neradne dane. Posjet može trajati najmanje petnaest minuta, a najviše jedan sat neovisno o broju posjetitelja.

(2) Maloljetnom zatvoreniku omogućit će se deset posjeta mjesečno u trajanju od najmanje trideset minuta, te posjete predstavnika nadležnog centra za socijalnu skrb.

(3) Posjet konzularnog službenika strane zemlje zatvoreniku koji je državljanin te zemlje nadzire se vizualno.

(4) Upravitelj može iznimno u opravdanom slučaju odobriti posjet u duljem trajanju.

Članak 20.

(1) Posjete koje se nadziru obavljaju se u za to posebno određenim prostorijama opremljenim tako da omogućavaju potpuni vizualni i slušni kontakt posjetitelja i zatvorenika, ali sprječavaju neposredan fizički dodir.

(2) Maloljetna djeca zatvorenika do četrnaest godina života posjećuju zatvorenika u pratnji drugog roditelja ili skrbnika u posebno opremljenoj prostoriji prikladnoj za boravak djece u kojoj je moguć neposredni kontakt.

(3) Iznimno, u skladu s mogućnostima zatvora, upravitelj zatvora može, odobriti posjetu u kojoj je moguć i neposredan kontakt zatvorenika s posjetiteljem.

(4) Ovlaštena službena osoba može prekinuti posjet ako zatvorenik ili posjetitelj narušava red i sigurnost u zatvoru ili uobičajeno uljudno ponašanje.

XII. DOPISIVANJE I TELEFONIRANJE

Članak 21.

(1) Pisma koja zatvorenik prima ili šalje uprava zatvora dostavit će, prije uručivanja zatvoreniku ili prije otpreme, nadležnom sudu.

(2) Zatvorenik će pisma koja upućuje predati upravi zatvora u otvorenoj koverti.

(3) Zatvoreniku koji nema vlastitih novčanih sredstava, zatvor osigurava pribor za dopisivanje s obitelji i braniteljem, odnosno za upućivanje podnesaka radi zaštite svojih prava i interesa.

Članak 22.

(1) Zatvoreniku se omogućava telefoniranje s osobom koju je odobrio nadležni sud prema dnevnom rasporedu aktivnosti.

(2) Telefoniranje nadzire ovlaštena službena osoba.

XIII. PRIJAM PAKETA

Članak 23.

(1) Zatvorenik može primati pakete s dopuštenim stvarima iz članka 10. stavak 1. ovoga Pravilnika težine do 5 kg jedan put u tjednu.

(2) Pakete se može slati poštom ili neposrednom dostavom zatvoru. Pošiljatelj, odnosno donositelj obvezan je priložiti popis sadržaja paketa.

(3) Paket dostavljen poštom otvara se i sadržaj pregledava u nazočnosti zatvorenika, a paket dostavljen neposrednom dostavom u nazočnosti donositelja.

(4) Nedopuštene stvari dostavljene poštom stavljaju se na polog stvari ili dostavljaju osobi koju odredi zatvorenik i na njegov trošak, a nedopuštene stvari dostavljene neposrednom dostavom vraćaju se donositelju.

(5) O primitku stvari iz paketa i stvarima položenim na polog, zatvoreniku se daje potvrda, a o stvarima vraćenim donositelju potvrda se daje donositelju i zatvoreniku.

XIV. RAD

Članak 24.

(1) Zatvoreniku će se omogućiti rad u prostorima zatvora u skladu s mogućnostima zatvora, a izvan zatvora pod nadzorom uz odobrenje nadležnog suda.

(2) Propisi o radu zatvorenika na izdržavanju kazne zatvora na odgovarajući način primjenjuju se na organizaciju rada, obveze iz rada i prava s temelja rada zatvorenika.

XV. ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA

Članak 25.

(1) Aktivnosti u slobodnom vremenu zatvorenika, prema mogućnostima zatvora, organiziraju se u zajedničkim prostorima i prostorijama izvan sobe za smještaj (sportsko igralište, sportska dvorana, dnevni boravak, knjižnica i dr.).

(2) Ovisno o mogućnostima, zatvor organizira aktivnosti za zadovoljavanje tjelesnih, duhovnih i kulturnih potreba zatvorenika u likovnim, tehničkim, glazbenim, literarnim, informatičkim, sportskim i sl. radionicama.

(3) U zajedničke aktivnosti u slobodno vrijeme neće se dopustiti uključivanje zatvorenika koji mogu štetno utjecati na vođenje kaznenog postupka.

XVI. VJEROISPOVIJEDANJE I DUŠOBRIŽNIŠTVO

Članak 26.

(1) Vjerski obredi organiziraju se za veći broj zatvorenika iste vjere.

(2) Zajedničko sudjelovanje u vjerskom obredu neće se omogućiti zatvoreniku ako bi njegovo sudjelovanje u vjerskom obredu s drugim zatvorenicima moglo međusobno štetno utjecati ili štetno utjecati na vođenje kaznenog postupka.

(3) Po odobrenju nadležnog suda, zatvorenika može posjećivati vjerski službenik. Posjet vjerskog službenika nadzire se vizualno.

XVII. PONAŠANJE I STEGOVNI PRIJESTUP

Članak 27.

(1) Zatvorenik je obvezan poštivati odredbe Zakona o kaznenom postupku koje se odnose na izvršavanje istražnog zatvora, ovoga Pravilnika, dnevni raspored aktivnosti, izvršavati naredbe ovlaštenih službenih osoba, uljudno se odnositi prema zatvorenicima, službenim osobama i posjetiteljima te se suzdržavati od ponašanja koja predstavljaju stegovni prijestup.

(2) Ako zatvorenik počini stegovni prijestup, upravitelj zatvora utvrdit će činjenice i okolnosti počinjenja prijestupa uzimanjem izjava od zatvorenika koji je stegovni prijestup počinio, drugih zatvorenika koji imaju saznanja o počinjenom prijestupu i ovlaštenih službenih osoba te će ih uz prijedlog za utvrđivanje stegovne odgovornosti zatvorenika dostaviti nadležnom sudu.

Članak 28.

(1) Na primjenu sredstava prisile, posebnih mjera održavanja reda i sigurnosti i obavljanju poslova službenika odjela osiguranja zatvora, odgovarajuće se primjenjuju propisi o izvršavanju kazne zatvora.

(2) O primjeni sredstva prisile i posebnih mjera održavanja reda i sigurnosti uprava zatvora će bez odgode izvijestiti nadležni sud i Središnji ured Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa (u daljnjem tekstu: Središnji ured).

XVIII. PREMJEŠTAJ

Članak 29.

(1) Zatvorenika se može privremeno premjestiti u drugi zatvor iz razloga sigurnosti ili organizacijskih razloga i uz prethodnu suglasnost nadležnog suda.

(2) Središnji ured o premještaju zatvorenika donosi rješenje protiv kojeg nije dopušteno pravno sredstvo.

XIX. DOVOĐENJE, ODVOĐENJE I NADZOR ZATVORENIKA

Članak 30.

(1) Prilikom svakog dovođenja i odvođenja zatvorenika procijenit će se potreba primjene posebne mjere održavanja reda i sigurnosti vezanja.

(2) Na sudskom ročištu ili za vrijeme provođenja dokazne radnje u kaznenom postupku u kojem je zatvoreniku određen istražni zatvor službenik pravosudne policije postupit će po odluci suda ili tijela koje provodi dokaznu radnju u odnosu na nadzor i vezanje zatvorenika, te njegovu nazočnost u prostoriji u kojoj se ročište održava.

(3) Dovođenje maloljetnog zatvorenika obavlja službenik pravosudne policije u građanskoj odjeći i vozilu bez službenih oznaka, osim ako se protiv maloljetnika vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje je zapriječena kazna zatvora od deset godina ili dulja.

XX. OTPUST

Članak 31.

(1) Zatvoreniku kojem je ukinut istražni zatvor predat će se stvari, novac, vrijednosnice i dragocjenosti s pologa uz potvrdu, omogućit će mu se uzimanje osobnih stvari koje je držao kod sebe i obavit će se liječnički pregled.

(2) Ako je istražni zatvor ukinut na ročištu, službenik pravosudne policije obavijestit će osobu kojoj je istražni zatvor ukinut da liječnički pregled radi otpuštanja može odmah obaviti u zatvoru ili će dati pisnu izjavu da ne želi liječnički pregled prije otpuštanja, te da može preuzeti stvari iz stavka 1. ovoga članka odmah ili radnim danom u radnom vremenu uprave zatvora.

XXI. BIJEG

Članak 32.

O bijegu zatvorenika upravitelj zatvora će bez odgode obavijestiti policijsku upravu prema sjedištu zatvora radi raspisivanja tjeralice, nadležni sud i Središnji ured.

XXII. SMRT

Članak 33.

O smrti zatvorenika upravitelj zatvora će bez odgode obavijestiti policijsku upravu prema sjedištu zatvora, nadležni sud, Središnji ured, obitelj i branitelja.

XXIII. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 34.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i prema osobama kojima je izrečena mjera zadržavanja prema Prekršajnom zakonu.

Članak 35.

Upravitelj zatvora će u roku od petnaest dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika i uz suglasnost Središnjeg ureda donijeti dnevni raspored aktivnosti za izvršavanje istražnog zatvora propisanih ovim Pravilnikom.

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« u odnosu na istražni zatvor određen na temelju Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj: 152/08. i 76/09.) za kaznena djela iz članka 21. Zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (»Narodne novine« br. 82/01, 12/02, 33/05. i 43/05. – ispravak), a u odnosu na ostala kaznena djela stupa na snagu 1. rujna 2011. godine.

Klasa: 011-01/09-01/4
Urbroj: 514-13-09-7
Zagreb, 7. prosinca 2009.

Ministar
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.