Pravilnik o priređivanju nagradnih igara

NN 8/2010 (15.1.2010.), Pravilnik o priređivanju nagradnih igara

8 15.01.2010 Pravilnik o priređivanju nagradnih igara

MINISTARSTVO FINANCIJA

175

Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, broj 87/2009 – dalje u tekstu: Zakon) donosim

PRAVILNIK

O PRIREĐIVANJU NAGRADNIH IGARA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje pravo, uvjeti i način priređivanja nagradnih igara.

Definicije pojmova

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. nagradna igra jest igra koju radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priređivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama a da se od sudionika ne zahtijeva posebna uplata za sudjelovanje u nagradnoj igri;

2. pravo priređivanja nagradne igre jest pravo kojim se na temelju Zakona, ovoga Pravilnika i odobrenja Ministarstva financija mogu priređivati nagradne igre;

3. priređivač nagradne igre jest trgovačko društvo te druga pravna i fizička osoba poduzetnik koja je u Republici Hrvatskoj upisana u obrtni registar ili registar trgovačkog suda;

4. pravila nagradne igre jesu uvjeti pod kojima se priređuje nagradna igra koje utvrđuje priređivač, a primjenjuju se nakon odobrenja Ministarstva financija;

5. odobrenje je upravni akt koji donosi ministar financija, a kojim se potvrđuje ispunjavanje Zakonom propisanih uvjeta za priređivanje nagradne igre;

6. sudionik nagradne igre jest fizička osoba koja sukladno ovome Pravilniku i pravilima pojedine nagradne igre ispunjava uvjete za sudjelovanje u pojedinoj igri ili kolu;

7. naknada za priređivanje nagradne igre jest iznos od 5% ukupnoga nagradnog fonda koji priređivači plaćaju prije izdavanja odobrenja u korist Hrvatskoga crvenog križa;

8. fond nagrada jesu dobra ili usluge koje se ne mogu zamijeniti za novac, a koje priređivač dodjeljuje dobitnicima nagrada slučajnim odabirom, sukladno pravilima nagradne igre.

Pravo priređivanja nagradnih igara

Članak 3.

(1) Trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici imaju pravo priređivanja nagradne igre nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija, svrha kojih je promidžba njihovih proizvoda i usluga radi unapređenja prodaje proizvoda i korištenja usluge.

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se i na trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnike koji u svrhu promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju razne vrste igara putem poziva u svim oblicima elektroničkih komunikacijskih mreža te putem SMS usluga.

(3) Nagradnom igrom ne smatraju se društvene igre znanja – kvizovi iz članka 69. stavka 3. Zakona, kao ni razne vrste natjecanja u kojima se nagrade dijele ovisno o rezultatu ili temeljem odluke ili ocjene stručnog povjerenstva.

Zahtjev priređivača

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja priređivači moraju dostaviti Ministarstvu financija najmanje 15 dana prije dana određenog kao početak nagradne igre.

(2) Uz zahtjev za priređivanje nagradne igre priređivači su dužni priložiti:

1. konačni prijedlog pravila nagradne igre,

2. dokaz o uplati naknade za priređivanje nagradne igre u korist Hrvatskoga crvenog križa,

3. drugu dokumentaciju u vezi s priređivanjem nagradne igre po zahtjevu Ministarstva financija,

4. propisani iznos upravnih pristojbi (u državnim biljezima).

Način priređivanja

Članak 5.

Nagradne igre ne mogu biti priređene i provedene na isti način kao igre na sreću (kao što su razne vrste strugalica, instant i ekspres lutrije, direktni dobici, pogađanje brojeva, npr. jedinstvenog najnižeg broja i sl.), a način njihova priređivanja ovisi o djelatnosti koja se promiče.

Pravila nagradnih igara

Članak 6.

(1) Pravila nagradne igre utvrđuje priređivač, a primjenjuju se nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija. Prije početka nagradne igre priređivači su dužni pravila nagradne igre objaviti u elektroničkim ili drugim javnim medijima, uz obvezno navođenje datuma izdavanja odobrenja te klase i urudžbenog broja pod kojim je izdano.

(2) Pravilima nagradne igre mora se osigurati ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjenja uvjeta propisanih pravilima priređivača nagradne igre. Pravilima nagradne igre ne smiju se utvrđivati uvjeti koji se protive zakonskim propisima i općim moralnim načelima.

(3) Pravila nagradne igre obvezno moraju sadržavati:

1. puni naziv, OIB i adresu sjedišta priređivača nagradne igre,

2. svrhu priređivanja nagradne igre,

3. vrijeme trajanja nagradne igre,

4. fond nagrada nagradne igre, a čija ukupna vrijednost po tržišnim cijenama ne može prijeći 1.000.000,00 kuna po nagradnoj igri,

5. u kunama iskazanu pojedinačnu vrijednost svake nagrade iz nagradnog fonda utvrđenog u skladu s točkom 4. ovoga stavka,

6. uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri,

7. postupak priređivanja i provođenja nagradne igre te izvlačenja nagrada,

8. rok za podizanje nagrada,

9. način na koji sudionici nagradne igre preuzimaju nagrade ako su ispunili uvjete propisane pravilima,

10. uvjete pod kojima se nagradna igra može otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja,

11. način izvlačenja nagrada ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom,

12. nadležnost općinskog suda u slučaju spora između priređivača i sudionika nagradne igre.

(4) Pravila nagradne igre bez odobrenja Ministarstva financija i suprotna ovom Pravilniku ništava su.

(5) Priređivač nagradnih igara obvezan je zainteresiranim osobama omogućiti da se upoznaju s pravilima.

Promjena pravila nagradnih igara

Članak 7.

(1) Pravila nagradne igre ne mogu se mijenjati nakon što je nagradna igra počela.

(2) Ministarstvo financija može iz opravdanih razloga i u iznimnim okolnostima, zbog nastupa više sile, a na zahtjev priređivača, odobriti promjenu. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

(3) Uz zahtjev za promjenu pravila priređivač je dužan opravdati razloge promjene. Promjenu pravila nagradne igre priređivač je dužan objaviti na isti način na koji su objavljena pravila nagradne igre.

Sudjelovanje u nagradnim igrama

Članak 8.

(1) Sudionik u nagradnoj igri jest fizička osoba koja prihvaća i ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri utvrđene pravilima priređivača nagradne igre.

(2) Radi sudjelovanja u nagradnoj igri sudionik pristaje na davanje svojih osobnih podataka (ime i prezime i adresa stanovanja).

Prijavljivanje sudionika

Članak 9.

(1) Prijavljivanje sudionika u nagradnim igrama i drugim raznim vrstama igara koje se priređuju putem poziva u svim oblicima elektroničkih komunikacijskih mreža mora se obavljati na način da se uspostavi govorna ili pisana komunikacija između sudionika i priređivača sukladno članku 69. stavku 2. Zakona.

(2) Kod prijava za sudjelovanje putem poziva u svim oblicima elektroničkih komunikacijskih mreža koji su naplaćeni, poziv mora biti zabilježen a sudionik evidentiran u bazi podataka za izvlačenje dobitnika.

(3) Prijavljivanje sudionika u nagradnim igrama i drugim raznim vrstama igara koje se priređuju putem poziva iz nepokretne prema nepokretnoj komunikacijskoj mreži obavlja se putem telefona 065 xxx po cijeni od 1,50 kuna po pozivu, iz pokretne prema nepokretnoj putem telefona broj 065 xxx po cijeni od 2,40 kuna po pozivu.

(4) Prijavljivanje sudionika u nagradnim igrama i drugim raznim vrstama igara SMS porukom iz pokretne prema pokretnoj mreži obavlja se na telefon broj 60 xxx po cijeni od 2,40 kuna po SMS poruci.

Nagradni fond

Članak 10.

(1) Vrijednost nagradnog fonda utvrđuje se po tržišnim cijenama proizvoda i usluga važećima u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja.

(2) Fond nagradne igre utvrđuje se isključivo od dobara i usluga koje priređivač ne može zamijeniti za novac.

(3) Priređivač nagradne igre ne može ostvarivati prihod izravno povezan s načinom priređivanja nagradne igre, odnosno priređivač nagradne igre ne može formirati fond dobitaka uplatama sudionika nagradne igre.

Članak 11.

(1) Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna koji nakon završetka nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrada, prekida nagradne igre, otkazivanja ili stavljanja u stanje mirovanja) nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

(2) Iznimno, ova odredba ne odnosi se na nagradu kojoj je istekom određenog roka vrijednost postala ništava, odnosno ako je nagrada izgubila tržišnu vrijednost (npr. ulaznice za posjet nekom događaju nakon što je događaj završio, kao što su izložbe, koncerti, nogometne utakmice i sl.).

(3) Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općega poreznog zakona.

Izvlačenje dobitaka

Članak 12.

(1) Priređivač nagradne igre dužan je svojim pravilima propisati kada će, gdje i na koji način izvlačenje biti obavljeno.

(2) Priređivač u svojim pravilima mora predvidjeti najmanje tročlanu komisiju koja će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada. Javnom izvlačenju nagrada s pojedinačnom vrijednošću nagrade većom od 50.000,00 kuna obvezno mora prisustvovati javni bilježnik.

(3) O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.

(4) Zapisnik potpisan od svih članova komisije priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Članak 13.

(1) Priređivač je dužan nagradnu igru organizirati tako da se na javnom izvlačenju nagrada obvezno izvuku dobitnici svih nagrada, a nagradni fond utvrđen u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom 4. ovoga Pravilnika da se u cijelosti podijeli sudionicima nagradne igre.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se na svako kolo, ako se nagradna igra sastoji od više kola.

(3) Izvlačenje rezervnih dobitnika pojedine nagrade nije dopušteno.

Članak 14.

Priređivači su obvezni u pisanom obliku obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Preuzimanje nagrada

Članak 15.

(1) Nagrade u nagradnim igrama dobitnici preuzimaju u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

(2) Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku iz prethodnog stavka ovoga članka svoje nagrade, priređivač ih je dužan ponovno u roku od osam dana od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.

(3) Ako dobitnik ni u naknadnom roku iz stavka 2. ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 16.

Priređivači su dužni u roku od osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitnicima nagrada vrednijih od 5.000,00 kuna, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade.

Naknada za priređivanje nagradne igre

Članak 17.

Za priređivanje nagradnih igara priređivači plaćaju naknadu u iznosu od 5% od osnovice koju čini utvrđena ukupna vrijednost fonda nagradne igre, a u korist Hrvatskoga crvenog križa.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 18.

(1) Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o priređivanju nagradnih igara (»Narodne novine«, br. 158/2002 i 47/2008).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-01/10-01/4
Urbroj: 513-07-21-07/10-1
Zagreb, 4. siječnja 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar financija
Ivan Šuker, v. r.