Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica

NN 8/2010 (15.1.2010.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

179

Na temelju članka 12. stavak 2. i 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« br. 87/08., 96/08., 1 16/08. i 76/09.) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva uz suglasnost ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i ministra zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA KOJI SE ODNOSE NA PRODAJNE OBJEKTE, OPREMU I SREDSTVA U PRODAJNIM OBJEKTIMA I UVJETIMA ZA PRODAJU ROBE IZVAN PRODAVAONICA

Članak 1.

U Pravilniku o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (»Narodne novine« br. 66/09. i 108/09.) u članku 15. u stavku 2. riječi: »ne većem od 0,50 kg i/ili 2.00 1« brišu se.

U stavku 2. riječi: »U asortiman prodavaonice na benzinskoj postaji ne ulazi hrana koja prema posebnim propisima zahtijeva posebne uvjete čuvanja i izlaganja na policama, koja ne smije biti izložena izvoru kontaminacije, teških metala i otrovnih plinova, a koristi se u svakodnevnoj prehrani ljudi uporabom u kućanstvu« postaju novi stavak 3.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

Članak 44. briše se.

Članak 3.

Dosadašnji članak 45. postaje članak 44., a članak 46. postaje članak 45.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01 /09-01/96

Urbroj: 526-05-01-01/3-09-35

Zagreb, 30. prosinca 2009.

Ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.