Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza

NN 9/2010 (18.1.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

188

Na temelju članka 35. stavka 9. i 36. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08) te članka 4. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVOĐENJU OBVEZNOG OZNAČAVANJA I REGISTRACIJE OVACA I KOZA

Članak 1.

1) U cijelom tekstu Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 111/07, 128/08 i 154/08) riječi: »Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva« zamjenjuju se u odgovarajućem padežu riječima: »Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja«.

2) U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »Hrvatski stočarski centar« zamjenjuju se u odgovarajućem padežu riječima »Hrvatska poljoprivredna agencija«.

3) U cijelom tekstu Pravilnika kratica: »MPŠVG« zamjenjuje se kraticom: »MPRRR«.

4) U cijelom tekstu Pravilnika kratica: »HSC« zamjenjuje se kraticom: »HPA«.

Članak 2.

U članku 3. iza točke 20. dodaju se točke 21. do 24. koji glase:

»21. Aplikator za bolus – uređaj za peroralnu aplikaciju bolusa u predželudac preživača;

22. Bolus elektronski transponder – elektronski pasivni uređaj koji se može očitati samo ako je aktiviran signalom koji daje čitač. Po prijenosu informacije očitanja, transponder do idućeg aktiviranja prelazi ponovno u pasivno stanje;

23. Čitač – uređaj koji ostvaruje komunikaciju sa elektronskim transponderom temeljem protokola HDX ili FDX-B, standardizirano prema ISO 11784 i ISO 11785 standardu, a koji može biti ručne ili fiksne izvedbe;

24. Ušna markica – elektronski transponder – ušna markica u koju je ugrađen elektronski pasivni uređaj koji se može očitati samo ako je aktiviran signalom koji daje čitač. Po prijenosu informacije očitanja, transponder do idućeg aktiviranja prelazi ponovno u pasivno stanje.«

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. iza riječi: »označavanje« briše se točka i dodaju riječi: »u skladu s Programom osposobljavanja za označavanje ovaca i koza.«

Članak 4.

U članku 10. stavku 10. iza riječi: »Hrvatskoj« briše se točka i dodaju riječi: »te datum rođenja, spol i pasminu, ako su poznati.«

Članak 5.

U članku 11. stavak 7. mijenja se i glasi:

»U slučaju nemogućnosti očitanja JŽB-a s bolus elektronskog transpondera ili ušne markice – elektronskog transpondera, koja je nečitka ili izgubljena, životinja se ponovno označava s bolus elektronskim transponderom koji dobiva isti JŽB kao izvorni.«

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»1) Ukoliko životinja, koja mora biti označena u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, na putu do klaonice izgubi ušnu markicu, a nije moguće očitati bolus elektronski transponder, službeni veterinar u klaonici neće dopustiti njeno klanje dok posjednik ne dokaže identitet životinje, najkasnije u roku od 2 dana.

2) Ukoliko životinja, koja mora biti označena u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, na izložbi, sabirnom centru, sajmu ili na putu do navedenih mjesta izgubi ušnu markicu, a nije moguće očitati bolus elektronski transponder, mora se s Putnim listom vratiti na gospodarstvo s kojega je otpremljena.«

Članak 7.

1) U članku 13. stavku 1. alineji trećoj iza zareza dodaju se riječi: »datum rođenja, spol i pasminu,«

2) U alineji desetoj iza zareza dodaju se riječi: »bolus elektronskih transpondera,«

Članak 8.

U članku 16. stavak 3 mijenja se i glasi

»Posjednik koji doprema životinje na sajam ili u sabirni centar dostavlja odgovornoj osobi na tom sajmu ili sabirnom centru Putni list koji sadrži podatke o odnosnim životinjama, a dolazak svih životinja koje su označene bolus elektronskim transponderom mora se prekontrolirati očitanjem čitačem. Ukoliko se očitavanje životinja obavlja fiksnim čitačem, ovlaštena osoba sajma ili sabirnog centra mora osigurati odgovarajući koridor za prolaz životinja kako bi se spriječile pogreške u očitavanju JŽB.«

Članak 9.

U članku 18. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi

»Ukoliko se očitavanje JŽB životinja obavlja fiksnim čitačem, klaonica mora osigurati odgovarajući koridor za prolaz životinja kako bi se spriječile pogreške u očitavanju JŽB.

Dosadašnji stavci 2. do 9. postaju stavci 3. do 10.

Članak 10.

U članku 20. stavku 7. broj: »3« zamjenjuje se brojem: »5«.

Članak 11.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»HPA vodi centralnu evidenciju o isporučenim i preuzetim te utrošenim količinama sredstava za označavanje sukladno podacima zaprimljenim od strane osoba iz članka 5. ovoga Pravilnika te dobavljača ušnih markica, a koja je sastavni dio JROK.«

Članak 12.

Članak 25 mijenja se i glasi:

»1) Pravna ili fizička osoba koja namjerava dobavljati ušne markice i/ili bolus elektronski transponder, po objavljenom javnom pozivu za prikupljanje ponuda za upis u evidenciju dobavljača sredstava za označavanje, dostavlja Ministarstvu ponudu.

2) Po dostavljenoj ponudi, ukoliko ponuda udovoljava uvjetima određenim javnim pozivom iz stavka 1. ovoga članka i odredbama ovoga Pravilnika, s ovlaštenim ponuditeljima Uprava sklapa ugovor te ih upisuje u Evidenciju dobavljača sredstava za označavanje na rok od 2 godine.«

Članak 13.

Prilog II i Prilog III. zamjenjuju se novim Prilogom II. i Prilogom III. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/304
Urbroj: 525-06-1-0254/09-2
Zagreb, 22. prosinca 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

»PRILOG II.
POTVRDA O OZNAČAVANJU OVACA I KOZA

PRILOG III.
POTVRDA O OZNAČAVANJU UVEZENIH OVACA I KOZA