Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o snimanju dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku

NN 15/2010 (1.2.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o snimanju dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

368

Na temelju članka 87. st. 8. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 152/08 i 76/09) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SNIMANJU DOKAZNE ILI DRUGE RADNJE U PRETHODNOM I KAZNENOM POSTUPKU

Članak 1.

U članku 2. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. Stručna osoba za rukovanje opremom za audio-video snimanje je osoba koja je u tu svrhu prošla edukaciju u Pravosudnoj akademiji te je nakon edukacije dobila odgovarajuće uvjerenje.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 703-01/09-01/83

Urbroj: 514-05-02-01/09-8

Zagreb, 25. siječnja 2010.

Ministar
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.