Pravilnik o poslovima na kojima radnici neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa

NN 15/2010 (1.2.2010.), Pravilnik o poslovima na kojima radnici neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

369

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 40/07), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O POSLOVIMA NA KOJIMA RADNICI NEPOSREDNO SUDJELUJU U OBAVLJANJU ŽELJEZNIČKOG PROMETA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se poslovi na kojima radnici neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: izvršni radnici).

Članak 2.

Pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju isto značenje kako je to određeno propisima kojima se uređuje željeznički promet i sigurnost u željezničkom prometu.

Članak 3.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika, pravne osobe koje obavljaju prijevoz za vlastite potrebe i radnike industrijske željeznice ako sudjeluju u prometu na željezničkoj pruzi.

II. OPIS POSLOVA IZVRŠNIH RADNIKA

Članak 4.

Red. broj

Opis poslova koje obavljaju izvršni radnici

1.

– obavlja poslove sastavljanja i rastavljanja vlaka te promjene sastava vlaka

– osigurava željeznička vozila od pokretanja

– osigurava put vožnje

– obavlja poslove kvačenja i otkvačivanja vučnih vozila

– prati manevarski sastav

2.

– obavlja poslove organiziranja, nadzora i usklađivanja manevarskog rada

– obavlja poslove pravilnog sastavljanja vlaka

– obavlja poslove manevriste

3.

– obavlja poslove postavljanja skretnica za sigurnu vožnju vlaka, željezničkog vozila ili manevarskog sastava

– obavlja poslove osiguranja prometa na cestovnim prijelazima u istoj razini, javlja o potpunom ulasku vlaka i nepravilnostima na vlaku

– obavlja poslove spajanja i razdvajanja željezničkih vozila

4.

– obavlja poslove osiguranja puta vožnje i reguliranja prometa vlakova

– osigurava promet na cestovnim prijelazima u istoj razini

5.

– obavlja poslove otpreme vlaka, pratnje vlaka, pripreme otpreme vlaka, manevriranja i probe kočnica

6.

– regulira željeznički promet suprotnih i uzastopnih vlakova na prometnom području

– obavlja poslove organiziranja manevriranja na određenom prometnom mjestu

7.

– obavlja poslove pripreme vlaka za otpremanje

– obavlja poslove organiziranja, nadzora i usklađivanja manevarskog rada

– obavlja poslove utvrđivanja ispravnosti sastava vlaka

– obavlja poslove pratnje vlaka

8.

– upravlja vučnim vozilom pri vožnji vlaka i manevriranju

– utvrđuje ispravnost kočnih uređaja i ostalih sigurnosnih uređaja na vučnim vozilima

– obavlja poslove probe kočnica na vlaku

– utvrđuje prohodnost pruge za vrijeme vožnje vlaka i manevriranja

9.

– obavlja poslove praćenja rada vučnog vozila pri vožnji vlaka i manevriranju

– obavlja poslove utvrđivanja prohodnosti pruge za vrijeme vožnje vlaka i manevriranja

10.

– obavlja pregled tehničke ispravnosti vagona

– utvrđivanje pravilnog utovara tereta i pravilnog sastava vlaka

– obavlja poslove probe kočnica na vlaku i utvrđuje ispravnost kočnih uređaja

11.

– obilazi prugu i obavlja pregled ispravnosti i prohodnosti pruge

12.

– upravlja pružnim vozilom na pruzi i pri manevriranju

– utvrđuje ispravnost kočnih uređaja i ostalih sigurnosnih uređaja na pružnom vozilu i priključnim radnim vozilima

– obavlja poslove utvrđivanja prohodnosti pruge za vrijeme vožnje i manevriranja pružnog vozila

13.

– neposredno održavanje pruga i dijelova željezničkih infrastrukturnih podsustava

– utvrđivanje stanja pruge, postrojenja i objekata za osiguranje urednog i sigurnog obavljanja željezničkog prometa

14.

– upravljanje uređajima na željezničko-cestovnim prijelazima

– osiguravanje prometa na željezničko-cestovnim prijelazima

15.

– neposredno održavanje stabilnih postrojenja za napajanje električne vuče

– funkcionalno ispitivanje, mjerenje i utvrđivanje ispravnosti stabilnih postrojenja za napajanje električne vuče za uredan i siguran promet te prosudba mogućnih opasnosti za sigurnost prometa

16.

– neposredno održavanje signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja u ispravnom stanju

– funkcionalno ispitivanje i utvrđivanje ispravnosti signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja za uredan i siguran promet te prosudba mogućih opasnosti za sigurnost prometa

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznik, pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe i industrijska željeznica, dužni su svojim općim aktima odrediti radna mjesta na kojima se obavljaju poslovi izvršnih radnika te uz njih obavezno navesti redni broj iz opisa poslova koje obavljaju izvršni radnici, kako je to određeno člankom 4. ovog Pravilnika.

Članak 6.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o poslovima na kojima djelatnici neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa (»Narodne novine« broj 32/94.).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/07-02/48

Urbroj: 530-08-10-240

Zagreb, 25. siječnja 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.