Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

NN 15/2010 (1.2.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

370

Temeljem članka 1021. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07, 146/08) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZVANJIMA I SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA

Članak 1.

U članku 67. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (»Narodne novine« br. 62/09) riječi: »odnosno u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »odnosno najkasnije do 1. lipnja 2011. godine.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/1

Urbroj: 530-04-10-1

Zagreb, 12. siječnja 2010.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.