Pravilnik o obimu i učestalosti uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i njihovih rezidua u određenim proizvodima životinjskog podrijetla

NN 15/2010 (1.2.2010.), Pravilnik o obimu i učestalosti uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i njihovih rezidua u određenim proizvodima životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

373

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07, 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK[1]

O OBIMU I UČESTALOSTI UZORKOVANJA U SVRHU MONITORINGA ODREĐENIH TVARI I NJIHOVIH REZIDUA U ODREĐENIM PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje obim i učestalost uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i njihovih rezidua u mlijeku, jajima, mesu kunića, mesu divljači iz slobodne prirode, mesu divljači iz uzgoja te u medu, utvrđene Dodatkom I ovoga Pravilnika, čime se dopunjuje obim i učestalost uzorkovanja utvrđena Dodatkom IV Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla (»Narodne novine« br 79/08)[2].

Članak 2.

Dodatak I. tiskan je u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Dodatak IV. Pravilnika o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla (»Narodne novine«, broj 118/04) u dijelu koji se odnosi na mlijeko, jaja, meso kunića, meso divljači iz farmskog uzgoja i divljači iz slobodne prirode te med.

Članak 4.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/299

Urbroj: 525-06-2-0270/09-4

Zagreb, 29. prosinca 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.

POGLAVLJE 1.

MLIJEKO

1. Kravlje mlijeko

A. Uvjeti uzorkovanja:

– Svaki službeni uzorak mlijeka mora uzeti službena osoba na način da se uvijek može dokazati gospodarstvo s kojega mlijeko potječe.

– Uzorci se mogu uzeti:

a) na gospodarstvu iz rashladnog spremnika (laktofriza); ili

b) u mljekari prije istakanja mlijeka iz cisterne.

– Ukoliko se na zahtjevu za uzorkovanjem traže tvari ili rezidue iz Dodatka I., podskupine B3a, B3b i B3c, Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla (»Narodne novine«, broj 79/08)[3] tada se može napraviti iznimka te nije potrebno znati gospodarstvo podrijetla

– Uzorci se moraju uzeti samo od sirovog mlijeka.

Količina uzorka ovisi o zahtjevima korištenih analitičkih metoda.

B. Obim i učestalost uzorkovanja:

Godišnji broj uzoraka iznosi 1 uzorak na 15.000 tona godišnje proizvodnje mlijeka, a najmanji broj uzetih uzoraka mora biti 300 uzoraka mlijeka godišnje.

Raspodjela uzoraka obavlja se kako slijedi:

a) 70% uzoraka mora se ispitati na prisutnost rezidua veterinarsko-medicinskih proizvoda. U tom slučaju svaki uzorak mora biti ispitan na najmanje četiri različite tvari koje pripadaju u najmanje tri podskupine odabranih između A6, B1, B2a i B2e iz Dodatka I. Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla4.

b) 15% uzoraka mora se ispitati na prisutnost rezidua iz podskupine B3 iz Dodatka I. Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla5.

c) Preostalih 15% uzoraka mora se ispitati u skladu sa situacijom u Republici Hrvatskoj.

2. Mlijeko drugih životinjskih vrsta (ovaca, koza i kobila)

Broj uzoraka mlijeka drugih životinjskih vrsta određuje se prema količini proizvodnje i s obzirom na utvrđene probleme. Uzorci mlijeka ovih vrsta životinja moraju se u Planu za uzorkovanje prikazati zasebno kao dodatni uzorci uz uzorke kravljeg mlijeka.

POGLAVLJE 2.

JAJA

1. Kokošja jaja

A. Uvjeti uzorkovanja:

– Svaki službeni uzorak jaja mora uzeti službena osoba tako da se uvijek može dokazati gospodarstvo s kojega jaja potječu.

– Uzorci se mogu uzeti:

a) na gospodarstvu; ili

b) u pakirnim centrima.

– Jedan uzorak sadrži najmanje 12 ili više jaja, ovisno o zahtjevima korištenih analitičkih metoda.

B. Obim i učestalost uzorkovanja:

Svake godine treba uzeti najmanje 1 uzorak na 1.000 tona godišnje proizvodnje konzumnih jaja, a najmanji broj uzetih uzoraka mora biti 200 uzoraka jaja godišnje.

Raspodjela uzoraka se određuje u skladu s organizacijom i povezanosti proizvodnje.

Najmanje 30% uzoraka mora se uzeti u pakirnim centrima koji predstavljaju najveće opskrbljivače konzumnih jaja u zemlji.

Raspodjela uzoraka obavlja se kako slijedi:

– 70% uzoraka mora biti ispitano na najmanje jednu tvar iz svake od pojedinih podskupina: A6, B1 i B2b iz Dodatka II. Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla[4]6.

– 30% uzoraka mora biti uzeto u skladu sa situacijom u Republici Hrvatskoj, s tim da se dio analiza mora izvršiti na tvari iz podskupine B3a Dodatka I. Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla7.

2. Jaja drugih vrsta peradi

Broj uzoraka za ove vrste određuje se u skladu s količinom proizvodnje i utvrđenim problemima.Uzorci jaja ostalih vrsta peradi moraju se u Planu za uzorkovanje prikazati zasebno kao dodatni uzorci uz uzorke kokošjih jaja.

POGLAVLJE 3.

MESO KUNIĆA, MESO DIVLJAČI IZ SLOBODNE PRIRODE I DIVLJAČI IZ FARMSKOG UZGOJA

Meso kunića

A. Uvjeti uzorkovanja:

Jedan uzorak sastoji se od jedne ili više životinja istoga proizvođača, a u skladu sa zahtjevima analitičkih metoda.

Svaki službeni uzorak mesa kunića mora uzeti službena osoba tako da se uvijek može dokazati gospodarstvo s kojeg kunići potječu. Uzorci se, u skladu sa strukturom proizvodnje kunića, mogu uzeti:

a) na gospodarstvu; ili

b) u odobrenim klaonicama (u smislu Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07[5]8).

Radi kontrole nedopuštenih tvari na farmi se mogu uzeti dodatni uzorci vode za piće i hrane za životinje, ne dovodeći u pitanje odredbe Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla[6]9.

B. Obim i učestalost uzorkovanja

Svake godine treba uzeti 10 uzoraka na 300 tona godišnje proizvodnje (težine trupova zaklanih kunića) za prvih 3.000 tona proizvodnje, a 1 uzorak na svakih dodatnih 300 tona.

Mora se poštivati sljedeća raspodjela uzoraka prema Dodataku I. Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla10):

– skupina A: 30% od ukupnog broja uzoraka,

70% mora se ispitati na tvari iz podskupine A 6,

30% mora se ispitati na tvari iz ostalih podskupina skupine A.

– skupina B: 70% od ukupnog broja uzoraka

30% mora se ispitati na tvari iz podskupine B 1

30% mora se ispitati na tvari iz podskupine B 2

10% mora se ispitati na tvari iz podskupine B 3.

Preostali broj uzoraka do 100% raspoređuje se u skladu sa situacijom u Republici Hrvatskoj.

2. Divljači iz farmskog uzgoja

A. Uvjeti uzorkovanja:

Veličina uzorka ovisi o zahtjevima analitičkih metoda.

Uzorci se moraju uzeti na mjestu prerade. Mora biti moguće utvrditi gospodarstvo s kojeg potječu životinje ili njihovo meso.

Radi kontrole nedopuštenih tvari na gospodarstvu se mogu uzeti dodatni uzorci vode za piće i hrane za životinje ne dovodeći u pitanje odredbe Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla[7]11.

B. Obim učestalost uzorkovanja

Svake godine treba uzeti najmanje 100 uzoraka.

Mora se poštivati sljedeća raspodjela uzoraka:

– skupina A: 20% od ukupnog broja uzoraka,

većina uzoraka mora se analizirati na tvari iz podskupine A 5 i A 6.

– skupina B: 70% od ukupnog broja uzoraka, unutar koje raspodjela uzoraka mora biti kako slijedi:

30% mora se ispitati na tvari iz podskupine B 1,

30% mora se ispitati na tvari iz podskupine B2a i B2b,

10% mora se ispitati na tvari iz podskupine B2c i B2e,

30% mora se ispitati na tvari iz podskupine B 3.

Preostalih 10% uzoraka do 100% raspoređuje se u skladu sa situacijom u Republici Hrvatskoj.

3. Meso divljači iz slobodne prirode

A. Uvjeti uzorkovanja:

Veličina uzorka ovisi o zahtjevima korištenih analitičkih metoda.

Uzorci se uzimaju na mjestu prerade ili ulova, tako da se uvijek zna područje na kojemu je divljač odstrijeljena.

B. Obim i učestalost uzorkovanja

Svake godine treba uzeti najmanje 100 uzoraka radi analize na rezidue podskupine B3c – teški metali.

POGLAVLJE 4.

MED

A. Uvjeti uzorkovanja:

Veličina uzorka ovisi o zahtjevima korištenih anlitičkih metoda. Uzorci se mogu uzeti u bilo kojoj točki proizvodnog lanca pod uvjetom da je moguće utvrditi proizvođača meda.

B. Obim i učestalost uzorkovanja

Svake godine treba uzeti najmanje 10 uzoraka na 300 tona godišnje proizvodnje za prvih 3.000 tona, i jedan uzorak na svakih dodatnih 300 tona.

Mora se poštivati sljedeća raspodjela uzoraka:

– podskupine B1 i B2c: 50% od ukupnog broja uzoraka,

– podskupine B3a, B3b i B3c: 40% od ukupnog broja uzoraka.

Preostalih 10% uzoraka do 100% raspoređuje se u skladu sa situacijom u Republici Hrvatskoj pri čemu se posebnu pažnju može posvetiti mikotoksinima.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije od 27. listopada 1997. godine kojom se utvrđuju razine i učestalost uzorkovanja propisanog Direktivom Vijeća 96/23/EZ za praćenje određenih tvari i njihovih rezidua u određenim proizvodima životinjskog podrijetla (97/747/EZ).

[2] Pravilnikom o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla (»Narodne novine«, broj 79/08) se preuzimaju odredbe Direktiva Vijeća (EZ-a) br. 96/23 od 29. travnja 1996. godine koja predviđa postupak Zajednice za praćenje određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i u prehrambenim proizvodima životinjskog podrijetla.

[3],4,5 Pravilnikom o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla (»Narodne novine«, broj 79/08) se preuzimaju odredbe Direktiva Vijeća (EZ-a) br. 96/23 od 29. travnja 1996. godine koja predviđa postupak Zajednice za praćenje određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i u prehrambenim proizvodima životinjskog podrijetla.

[4]6,7 Pravilnikom o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla (»Narodne novine«, broj 79/08) se preuzimaju odredbe Direktiva Vijeća (EZ-a) br. 96/23 od 29. travnja 1996. godine koja predviđa postupak Zajednice za praćenje određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i u prehrambenim proizvodima životinjskog podrijetla.

[5]8 Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) su preuzete odredbe Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla.

[6]9,10 Pravilnikom o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla (»Narodne novine«, broj 79/08) se preuzimaju odredbe Direktiva Vijeća (EZ-a) br. 96/23 od 29. travnja 1996. godine koja predviđa postupak Zajednice za praćenje određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i u prehrambenim proizvodima životinjskog podrijetla

[7]11 Pravilnikom o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla (»Narodne novine«, broj 79/08) se preuzimaju odredbe Direktiva Vijeća (EZ-a) br. 96/23 od 29. travnja 1996. godine koja predviđa postupak Zajednice za praćenje određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i u prehrambenim proizvodima životinjskog podrijetla