Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju po posebnim uvjetima

NN 15/2010 (1.2.2010.), Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju po posebnim uvjetima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

374

Na temelju članka 56. stavka 2. podstavka 2., Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07) te članka 83. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBJEKTE U POSLOVANJU S HRANOM ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI SE ODOBRAVAJU POD POSEBNIM UVJETIMA

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju posebni uvjeti koji se odnose na uređenje, opremu, način rada i higijenu za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji podliježu odobravanju pod posebnim uvjetima, te način stavljanja na tržište hrane koja potječe iz navedenih objekata.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Objekti koji podliježu odobravanju pod posebnim uvjetima – objekti iz članka 13. stavka 2. Pravilnika o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, broj 125/08 i 55/09);

2. Ribarnica – mjesto maloprodaje proizvoda ribarstva i živih školjkaša;

3. Suhomesnati proizvodi – proizvodi različitih vrsta mesa u komadima s pripadajućim kostima, potkožnim masnim tkivom i kožom ili bez njih uz dodatak dodatnih sastojaka, koji se konzerviraju postupcima soljenja, salamurenja, sušenja i zrenja, sa ili bez toplinske obrade ili dimljenja;

4. Tradicionalni mesni proizvodi – proizvodi od mesa domaćih papkara i kopitara, a podrazumijevaju suhomesnate proizvode i slaninu, trajne i kuhane kobasice, čvarke i domaću svinjsku mast.

II. POSEBNE ODREDBE ZA OBJEKTE U POSLOVANJU S HRANOM ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI PODLIJEŽU ODOBRAVANJU POD POSEBNIM UVJETIMA

Objekti u kojima se u sklopu maloprodaje proizvodi mljeveno meso i mesni pripravci

Članak 3.

Objekti u kojima se u sklopu maloprodaje proizvodi mljeveno meso i mesni pripravci moraju udovoljavati odredbama Pravilnika o higijeni hrane (»Narodne novine«, broj 99/07 i 27/08) i Prilogu III. Odjeljku I. Poglavlju III. i V. te Odjeljku V. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07).

Stavljanje na tržište proizvoda iz članka 3. ovoga Pravilnika

Članak 4.

1) Proizvodima koji su proizvedeni u objektima iz članka 3. ovoga Pravilnika opskrbljuju se krajnji potrošači.

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, proizvodima proizvedenima u objektima iz članka 3. ovoga Pravilnika mogu se opskrbljivati i drugi subjekti u poslovanju s hranom, a koji opskrbljuju krajnjeg potrošača u količini do 25% od ukupne sirovine.

3) Ukupnom sirovinom iz stavka 2. ovoga članka smatra se količina mesa dopremljena za potrebe objekta odobrenog pod posebnim uvjetima tijekom jedne godine.

Ribarnice i objekti koji u sklopu maloprodaje proizvode pripremljene proizvode ribarstva

Članak 5.

Ribarnice i objekti koji u sklopu maloprodaje proizvode pripremljene proizvode ribarstva moraju udovoljavati odredbama Pravilnika o higijeni hrane, te Prilogu III. Odjeljku VII. Poglavlju V., VI., VIII. i IX. te Poglavlju VII. točki 3. i Odjeljku VIII. Poglavlju. III. Dijelu A, C i D te Poglavlju IV. i V. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla.

Stavljanje na tržište proizvoda iz članka 5. ovoga Pravilnika

Članak 6.

1) Proizvodima koji potječu iz objekata iz članka 5. ovoga Pravilnika opskrbljuju se krajnji potrošači.

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, proizvodima koji potječu iz objekata iz članka 5. ovoga Pravilnika mogu se opskrbljivati i drugi subjekti u poslovanju s hranom, a koji opskrbljuju krajnjeg potrošača u količini do 25% od ukupne sirovine.

3) Ukupnom sirovinom iz stavka 2. ovoga članka smatra se količina proizvoda ribarstva i živih školjkaša dopremljenih za potrebe objekta odobrenog pod posebnim uvjetima tijekom jedne godine.

Objekti koji proizvode mliječne proizvode na gospodarstvu podrijetla osim primarnih proizvoda

Članak 7.

Objekti koji proizvode mliječne proizvode na gospodarstvu podrijetla moraju udovoljavati odredbama Pravilnika o higijeni hrane i Prilogu III. Odjeljku IX. Poglavlju I. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla. Objekti iz ovoga članka moraju osigurati i sljedeće:

– prostoriju ili odgovarajući prostor s opremom za prikupljanje/čuvanje mlijeka,

– prostoriju za preradu mlijeka,

– prostoriju za zrenje, fermentaciju, sušenje ili druge postupke koji zahtijevaju posebne mikroklimatske uvjete u proizvodnji,

– prostor za uskladištenje materijala za pakiranje,

– prostor za pakiranje,

– odvojeno skladištenje upakiranih proizvoda,

– odvojeno skladištenje opreme i sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju,

– odgovarajuću opremu za odvojeno prikupljanje i čuvanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi,

– garderobni prostor te sanitarni čvor za osoblje.

Uvjeti za sirovinu

Članak 8.

1) Sirovo mlijeko koje se koristi u proizvodnji u objektima iz članka 7. ovoga Pravilnika mora potjecati od životinja iz vlastitog uzgoja.

2) Sirovo mlijeko koje se koristi u proizvodnji mliječnih proizvoda mora biti minimalno četiri puta godišnje u pravilnim razmacima tijekom proizvodnje pregledano u ovlaštenom laboratoriju na broj somatskih stanica i broj mikroorganizama u mililitru mlijeka. Nalazi laboratorijskih pretraga moraju biti u skladu s kriterijima za somatske stanice i ukupni broj mikroorganizama propisanim Prilogom III. Odjeljkom IX. Poglavljem I. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla.

Tradicionalni mesni proizvodi

Članak 9.

Objekti koji proizvode tradicionalne mesne proizvode na gospodarstvu podrijetla moraju udovoljavati odredbama Pravilnika o higijeni hrane, te odredbama Priloga III. Odjeljka I. Poglavlja III. i VII., te Odjeljka VI. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla. Objekti iz ovoga članka moraju osigurati i sljedeće:

– rashladnu komoru ili hladnjak odgovarajuće veličine i kapaciteta za prijem, hlađenje i čuvanje mesa,

– prostoriju za rasijecanje i preradu mesa u tradicionalne mesne proizvode, a u slučaju toplinske obrade posebnu prostoriju ili vremenski odvojen postupak,

– prostoriju za dimljenje i/ili zrenje ili druge postupke koji zahtijevaju posebne mikroklimatske uvjete u proizvodnji,

– odgovarajući prostor/prostoriju ili rashladnu komoru ili hladnjak za čuvanje gotovih proizvoda,

– prostor ili ormar, a po potrebi i hladnjak za držanje začina i drugih dodataka i sredstava potrebnih u proizvodnji,

– prostor ili ormar za čuvanje materijala za pakiranje te odvojeni prostor ili ormar za ambalažiranje,

– odvojeno skladištenje pribora, opreme i sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju,

– odgovarajuću opremu za odvojeno prikupljanje i čuvanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi,

– garderobni prostor te sanitarni čvor za osoblje.

Uvjeti za tradicionalne mesne proizvode

Članak 10.

1) Za proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda dozvoljeno je koristiti sirovine odnosno proizvode dobivene isključivo od životinja:

– uzgojenih na vlastitom gospodarstvu, ili

– koje su najmanje tri mjeseca prije klanja bile u tovu na vlastitom gospodarstvu.

2) Klanje životinja iz vlastitog uzgoja ili tova za potrebe proizvodnje tradicionalnih mesnih proizvoda u svrhu stavljanja na tržište dozvoljeno je isključivo u odobrenim objektima za klanje.

Stavljanje na tržište tradicionalnih mesnih proizvoda

Članak 11.

Proizvodi iz članaka 7. i 9. ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište neposredno na mjestu proizvodnje, na tržnicama, prodajnim izložbama, ugostiteljskim objektima i trgovinama koje navedene proizvode prodaju izravno krajnjem potrošaču.

Označavanje

Članak 12.

1) Označavanje oznakom propisanom ovim člankom ne dovodi u pitanje odredbe posebnih propisa o označavanju i deklariranju.

2) Sljedeća hrana proizvedena u objektima odobrenim pod posebnim uvjetima mora biti označena odobrenim brojem objekta odobrenog pod posebnim uvjetima:

– mljeveno meso i mesni pripravci, ako su upakirani u maloprodajnu ambalažu,

– riba i pripremljeni proizvodi ribarstva, ako su upakirani u maloprodajnu ambalažu,

– mliječni proizvodi,

– tradicionalni mesni proizvodi.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla čiji su objekti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika bili odobreni ili odobreni pod posebnim uvjetima, a podliježu odobravanju pod posebnim uvjetima, moraju se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 31. siječnja 2010. godine.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti registrirani za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (»Narodne novine«, broj 149/03 i 09/07) te članak 13. stavak 9. Pravilnika o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, broj 125/08 i 55/09).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/25

Urbroj: 525-6-2-0263/10-1

Zagreb, 20. siječnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.